میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

مقاله سیستم های اطلاعاتی کامپیوتر محور


کد محصول : 1000847 نوع فایل : word تعداد صفحات : 26 صفحه قیمت محصول : 3000 تومان تعداد بازدید 971

فهرست مطالب و صفحات نخست


 سیستم های اطلاعاتی کامپیوتر محور

بخش 6 : سیستم حمایتی مدیریتی
قسمت های کاربردی :

سیستم های حمایت مدیریتی
بیان حمایت تصمیم گیری
•    سیستم های اطلاعاتی مدیریت ( MIS )
•    سیستم های حمایت تصمیم ( DSS )
•    سیستم های حمایت تصمیم گروهی ( GSS ) یا ( GDSS )
•    سیستم های اطلاعاتی اجرایی ( ELS )
•    سیستم های متخصص
سیستم های حمایت مدیریتی
سیستم های تجزیه و تحلیل داده ها
•    سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی ( GIS )
•    کسب داده ها
•    شبکه های عصبی
•    واقعیت مجازی
ترکیب تصمیم گیری
  ساختاری ساختار  

تصمیم گیری H.A سیمیون
مراحل تصمیم گیری
ـ هوش
ـ طرح
ـ انتخاب
ـ اجرا
ارتباط محدود
ـ رضایت
ـ محدودیت های شناختی
مقایسه MIS با DSS
MIS                                                                            DSS
تصمیم گیری ساختاری                             تصمیم گیری نیمه ساختاری تا بدون ساختار
کنترل عملیاتی                                         تصمیم گیری تاکنیکی ( جمع آوری منابع )
تصمیم گیری معمولی                                تصمیم گیری حل مسأله یا دقیق
زمان حال و گذشته                                       زمان آینده ( مدل های تاریخی )
گزارش های دوره ای و استثنایی                     گزارش های مهم و دقیق
اندازه گیری پیشرفت از طریق اهداف             تعیین تاکنیک ها در مواجه با اهداف
مجموعه راه حل محدود                                 مجموعه راه حل غیر محدود
طراحی سخت                                                طراحی انعطاف پذیر
SDLC سنتی ـ طرح منجمد ( بدون حرکت )     روش طراحی تکراری ـ بدون حالت منجمد
سیستم های اطلاعات مدیریت ( MIS)
سطح مدیریت
کنترل عملیات ها
•    درون داده ها : داده های عملیات ها
•    پردازش : مدل ساده
•    برون داده ها : گزارش های خلاصه
•    کاربران : مدیران سطح میانی
سیستم های اطلاعاتی مدیریت
•    تصمیم های ساختاری و نیمه ساختاری
•    تصمیمات تکراری
•    کنترل گزارش ایجاد شده
•    داده های گذشته و حال
•    جهت یابی داخلی
سیستم های حمایت تصمیم گیری ( DSS )
سیستم کامپوتری سطح مدیریت
ترکیب داده ها ، مدل ها ، نرم افزار کاربر برای تصمیم نیمه ساختاری و بدون ساختار
سیستم های تصمیم گیری حمایتی ( DSS )
•    تصمیم گیری مهم
•    سریع ، مطابق ، انعطاف پذیر
•    کاربر برون داد و درون داد را کنترل می کند .
•    برنامه ریزی کمتر حرفه ای
•    حمایت از فرایند تصمیم گیری
•    ابزارهای مدل سازی مهم
سیستم های حمایت تصمیم گیری ) DSS )
سطح مدیریت
اجرای ـ تاکنیکی از اهداف استراتژیک
•    درون داد : داده هایی با حجم کم
•    پردازش : تعاملی
•    برون داد : تجزیه و تحلیل تصمیم گیری
•    کاربران : افراد حرفه ای ، کارمندان
سیستم حمایت تصمیم :
•    مدل : ارائه یک مسئله
سیستم نرم افزاری DSS
•    تعامل کاربر : چگونگی این که کاربر وارد مسأله شده و پاسخ ها را دریافت     می کند .
•    پایگاه داده های DSS . داده های تاریخی یا رایج از کاربردهای گروه ها
سیستم حمایت تصمیم :
•    مدیریت مدل ارائه یک مسئله
ـ کمک به کاربر در تعیین ابزارهای تحلیل مناسب .
•    مدیریت داده ها : داده های تاریخی رایج از کاربرها یا گروه ها
•    تعامل کاربر : چگونگی این که کاربر وارد مسأله شده و پاسخها را دریافت       می کند .
ـ چگونه کاربر با سیستم تعامل برقرار می کند .
سیستم حمایت تصمیم

ـ سیستم حمایت تصمیم :
•    کسب داده ها : فن آوری برای یافتن ارتباطات در پایگاه های داده ها برای پیش بینی
•    سیستم نرم افزاری DSS : ابزارهایی برای تجزیه و تحلیل داده ها .
•    تجزیه و تحلیل حساسیت سؤال دربارة این که چه می شود اگر دربارة تغییرات در فاکتورهای مدل
ـ سیستم حمایت تصمیم :
•    سیستم اطلاعات جغرافیایی
ـ اطلاعات نقشه محور
ـ تراکم جمعیتی به وسیلة ناحیه
•    DSS وب محور
ـ دستیابی ابزارهای وب .
سیستم حمایت گروهی ( GSS ) :
سیستم کامپیوتر محور تعاملی : راه حل مسائل غیر ساختاری را به وسیلة تصمیم گیرندگانی که به عنوان گروه کار می کنند آسان می سازد .
مدل سازی بعد از ایجاد عملیات تصمیم گیری گروهی ایجاد می شود .
ـ تکنیک گروهی عددی
تکنیک دلفی
مزایای GSS :
•    گسترش پیش طرح
•    افزایش مشارکت
•    فضای جمعی باز
•    ایجاد ایدة آزاد از انتقاد
•    ارزیابی هدفمند
•    سازمان و ارزیابی ایده آل
•    ایجاد برتری و تصمیم گیری
•    مستدل سازی نشست ها
•    دستیابی به اطلاعات خارجی
•    محافظت از حافظة سازمانی
ـ ابزارهای GSS :
•    سؤال کنندگان الکترونیک
•    جریان الکترونیک
•    سازماندهندگان ایده آل
•    ابزارهای سؤال
•    ابزارهایی برای رأی گیری / ایجاد برتری ها
•    تعیین سهامدار و ابزارهای تجزیه و تحلیل
•    ابزارهای شکل گیری سیاست
•    دایره های گروهی
سیستم نشست الکترونیک ( EMS )
ـ GDSS گروهی : استفاده از فن آوری اطلاعات برای ایجاد نشست های تولیدی تر ، آسان سازی تصمیم گیری ارتباطی .
سیستم های اطلاعاتی اجرایی ( ESS )
سیستم اطلاعات استراتژیک برای تصمیم گیری های غیر ساختاری از طریق گرافیک های پیشرفته و ارتباطات طراحی شده است .
•    سیستم های اطلاعات اجرایی
•    حرکت به پایین : توانایی برای حرکت از خلاصه به سطوح پایین تر جزئیات .
•    مزایا
•    انعطاف پذیری
•    توانایی تجزیه و تحلیل
•    مقایسه و برجسته کردن گرایش ها
•    کنترل عملکرد
•    خط زمانی ، در دسترس بودن داده ها ، اجازه ارتقاء عملکرد را می دهد .
ـ سیستم های اطلاعاتی اجرایی ( ESS ) :
سطح استراتژیک
•    برون داده ها ، داده های گروهی .
•    پردازش : تعاملی
•    برون داده ها : انعکاس
•    کاربران : مدیران ارشد
سیستم های اطلاعات اجرایی ( ESS ) :
•    ایجاد هدف
•    تصمیمات ساختاری
•    تمرکز خارجی
•    داده های تاریخی
•    تجزیه و تحلیل SWOT
•    سیستم های تخصصی
پایة علمی :
•    مدل دانش انسانی
•    سیستم تخصصی قانون محور
•    سیستم بر پایة حالت اگر ـ سپس
پایة قانون ، جمع آوری دانش اگر ـ سپس
•    چارچوب دانش
ـ دانش در قسمت هایی بر اساس ارتباطات به دست آمده سازماندهی می شود .
بحث :
•    جنبه های تصمیم در قسمت های کاربردی دیگر که در این فصل بحث شده اند در ارتباط با انبار داری داده ها استفاده می شوند .
•    چه طور GDSS و گروه به یکدیگر مربوط می باشند .
•    بر پایة تجزیه و آموزش شما یک کاربرد ممکن از GIS را تعیین کنید . چرا شما فکر می کنید که یک کاربرد خوب از GIS وجود دارد ؟
بحث :
مفهوم حرکت به پایین را به صورتی که در EIS استفاده شده است توضیح دهید .
چطور از تعیین تفاوت می کند ؟
•    بر پایة تجربه و آموزش شما یک کاربرد ممکن از ES را تعیین کنید چرا شما فکر می کنید که این یک کاربرد خوب در ES دارد .
•    کدام قسمت کاربرد بحث شده در تجارت کوچک یا با اندازة متوسط مفید است ؟ توضیح دهید .
بحث بخش 5 :
•    چرا شما یک سیستم خدمت رسان یا مشتری سه مسیره یا دو مسیری را انتخاب می کنید ؟
•    بعضی از دلایل ارائه شده در این بخش دربارة چرایی این که شرکت ها اجرایی       ( ERP ) را مشکل می دانند چیست ؟ کدام دلایل را شما فکر می کنید مهم تر است چرا ؟
•    چه تفاوتی در انبار داری داده ها از فایده های عملیاتی یا پایگاه داده ها وجود دارد؟ چرا این تفاوت ها مهم است ؟
•    بحث بخش 5
•    تجارب شخصی تان را در نظر بگیرید چه طور تجارب تغییر کرده است ؟
•    چه تأثیری اینترنت در خود کار سازی اداری دارد ؟
•    آیا شما از یک سیستم که دربارة آن تجربه دارید آگاه هستید ؟ مزایا و معایب این سیستم چیست ؟
ترجمه قسمت D  
سیستم های اطلاعات استراتژیک و باز سازی دربارة فرآیند تجارب در پُرسکورسی
سیستم های استراتژیک
•    سیستم های اطلاعاتی مدیریتی ( MIS )
•    مدیریت
•    استراتژی
•    مدیریت استراتژیک ، مدیریت بازاریابی استراتژیک
•    سیستم های حمایت تصمیم
•    تصمیم گیری
•    سیستم های اطلاعات اجرایی ( EIS )
ـ ( SIS )
ـ چه چیزی سیستم اطلاعات را استراتژیک می کند ؟
ـ چگونه سیستم اطلاعات استراتژیک مدیریت می شود ؟
ـ چه چیزی ؟؟؟؟
ـ استراتژی مدیریت برای ( IT )
ـ فن آوری اطلاعات در یک محیط جهانی
ـ سیستم های حمایتی مدیریت استراتژیک
ـ آشفتگی جهانی در تعریف این اصطلاحات وجود دارد در این جا ما قصد تقسیم بندی چیزها می باشد .
مدیریت
ـ سه ایدۀ ممکن
•    فعالیت
•    مردمی که سازمان را مدیریت می کند
•    گسترۀ نقش بازی کردن
جهت فعالیت
ـ مدیریت جهت یک شرکت از طریق برنامه ریزی ، سازماندهی ، همکاری و کنترل منابع انسانی و مواد در راستای دستیابی به اهداف پیش تعیین شده همکاری می باشد .
ـ اضافه بر این فهرست
•    ایجاد انگیزه ، توسعه افراد ، ارتباطات ، ارتباطات ، اندازه گیری عملکرد .
 ایده در جهت ـ انسان
ـ مدیریت یک بدنه از حالت اجرایی گروهی می باشد که مسئول حرکت و کار است .
آنتونی ( 1965 ) :
•    برنامه ریزی استراتژیک : تعریف اهداف سازمان ؛ مأموریت و دیو
•    کنترل مدیریت ؛ به دست آوردن ، آرایش و استفاده از منابع به طور مؤثر
•    کنترل عملیاتی ؛ اطمینان از اینکه وظایف خاص به طور مؤثر و کافی صورت می گیرد .
هرم
 
ایده ایفای نقش
ـ نقش های کلی به وسیلۀ پرسنل مدیریتی در هنگام اجرای کار تطابق می یابد .
( سینتز برگ ) :
•    جهت ، ارتباط ، رهبری
•    کنترل ، سخنگو ، انتشار
•    مؤسس شرکت ، اداره کننده ، منبع ، جمع کننده ، مذاکره کننده
ارتباط بین گستره ها

 
مدیریت به عنوان : تصمیم گیری و کنترل اطلاعات

   سیمون ( 1960 )                                      لانگ ( 1989 )

ایده های سه گانه

حل مسأله
مشاهده / کنترل
تشخیص مشکل
ایجاد اهداف
درک مشکل
تعیین انتخابها
ارزیابی انتخابها
انتخاب
اجرا
انواع موقعیت ها و موقعیت های بکار رفته و موقعیت تصمیم
سیمون 1960            گری و اسکات مورتن ، 1971           کین و اسکات مورتن ،1978
 
موضوعات تأثیر گذار بر el . m
ـ سیاست های شرکت
ـ زمان در دسترس                                           
ـ تجربه
ـ محیط که در آن تصمیم گیری صورت می گیرد
ـ تأثیر تصمیمات گذشته و آینده
ـ تفاوت بین اشخاص

مدل سیمون                         حمایت از تصمیم غیر فعال                حمایت فعال

سیستم های اطلاعات استراتژیک
ـ سیستم های پردازش انتقالی شامل تغییر طبیعت تجارت نمی شوند .
ـ تغییرات ابزار را در نظر نمی گیرند که به وسیلۀ آن فعالیت موجود در اختیار قرار گرفته می شود .
ـ کامپوتری کردن با هدف توسعه مؤثر صورت می گیرد بنابراین هزینه ها کاهش یافته ، ذخیره سازس کیفی شده و هزینه های کارمندان تحت تخمین قرار گرفته و یا چشم پوشی می شود .
ذخیره سازی هزینه
ـ هزینه های یک کامپیوتر با یک قدرت پردازش ثابت از 5/4 میلیون MIPS در سه نقطه ؛ 1980 ، 1990 ، 2000
ـ در سال 1980 هزینه کامپیوتر برابر 5/4 میلیون دلار است = حقوق سالانه 210 کارگر
ـ در سال 1990 این به 300 هزار دلار کاهش می یابد = حقوق سالانه 6 کارگر . هزینۀ واقعی نزدیک به 100 هزار دلار است .
ـ در سال 2000 هزینه ها برابر با 10 هزار دلار تخمین زده شده است = هزینه تبدیل یک کارگر

جستجو برای کاهش هزینه ها

ـ هزینه های کارگر به عنوان یک بحث برای انتقال از سیستم های موجود به شکل مدیر استفاده می شود .
ـ یک بحث اخیراً در ارتباط با کاهش هزینه در کار مدیریتی ، مخصوصاً مدیریت سطح میانی وجود دارد .
چگونه اطلاعات روش شما را تغییر می دهد ( پرتر و میلر 1985 )
ـ هزینه های کاری بزرگترین و آسانترین قسمت جایگزین با استفاده از IT 
ـ هزینه های پست و کاغذ و حمل و نقل به وسیلۀ داده های الکترونیک ( EDI ) و    e_mail جایگزین می شود .
ـ هزینه های دارایی
ـ هزینه های موجودی
ـ تأثیر ذخیره سازی هزینه مورد شک است .
ـ IT می تواند ابزاری برای کسب مزیت رقابتی باشد .
IT به عنوان پایه ای برای مزیت رقابتی
ـ تعریف مرزهای کارهای خاص
•    همگرایی
ـ توسعه محصولات یا خدمات جدید
ـ تغییر ارتباطات بین تأمین کنندگان و مشتریان
ـ ایجاد موانع برای داوطلبان جدید
IT  به عنوان پایه ای برای مزیت رقابتی
ـ اهداف اصلی برای IS :
•    تعیین روشهای بهتر از انجام کارها
•    هدایت به سمت افزایش سود
•    عملکرد بیشتر
•    گسترش ارائه و تصویر
•    توسعه موقعیت های رقابتی

چارچوبی برای استراتژی رقابتی ( برتر 1980 )
 
نقش استراتژیک IT
نیروی رقابتی                       پتانسیل IT                                      مکانیزم
داوطلبان جدید                    موانع ورود                                      نصب وفرسایش
تأمین کنندگان            کاهش قدرت چانه زنی                        فرسایش یا مشارکت
مشتریان                          قفل شدن                   تغییر هزینه ها یا اطلاعات مشتریان
محصولات جايگزین           ابتکار                                محصول جدید یا ارزش افزوده
رقابت                           تغيير ارتباطات                               رقابت یا تجمیع
چه چیزی رقابت را به وجود می آورد ؟
ـ ایجاد تکنولوژی
•    IT ـ  سرمایه گذاری در موفقیت تجارت مؤثر است .
ـ ایجاد – رقبا
•    کپی کردن رقبا
تنظیم کردن استراتژی کاری و استراتژی IT
ـ روش : بالا – پائین با پائین – بالا با خلاق
ـ تکنیک ها : CSFS ، SWOT ، نیروهای 5 گانه ، حالت حسابرسی
ـ انزاذ : مدیران ارشد ، کاربران / حرفه ای ، کار فنی ، رقابت خطی
فاکتورهای موفقیت های انتقادی
ـ فاکتورهای انتقادی برای همۀ سازمانها در صنعت مشابه
ـ موضوعات مربوط به سازمان خاص و موقعیت آن در صنعت
ـ فاکتورهای محیطی از قبیل جنبه های قانونی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی
ـ فعالیت در درون شرکت که کوتاه مدت است
ـ کنترل روشهای مربوط به عملیاتهای شرکت
ـ فاکتورهایی که در تغییرات در محیط کاری به حساب می آیند .
مثالها :
کورتال در مقابل مؤسسه اعتباری تجاری فرانسه
روشهای دستیابی :
 
ترجمه قسمت 6 ( E ) :
بخش 10 مدیریت حمایتی و تصمیم گیری
ـ مدیران و تصمیم گیری
•    مدیریت فرآیندی است که به وسیلۀ آن اهداف سازمانی از طریق استفاده از منابع مانند مردم ، پول ، زمان ، انرژی ، مواد ، فضا به دست می آید .
•    این منابع به عنوان درون داد در نظر گرفته می شود و دستیابی به این اهداف به عنوان برون را فرآیند در نظر گرفته می شوند .
•    مدیران این فرآیند با هدف بهبود آن بررسی می کنند .
ـ کار مدیر : سه مقوله :
(1) ـ نقشهای درون شخصیتی مثل : بصری
(2) ـ نقشهای اطلاعاتی مثل کنترل ، سخنگو
(3) ـ نقشهای تصمیم گیری ، اداره ، کنترل ، جمع آوری منابع ، مذاکره
نقش تصمیم گیری مدیر 
 


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان