میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

گزارش كارآموزي احداث ساختمان مسكوني


کد محصول : 1000951 نوع فایل : word تعداد صفحات : 51 صفحه قیمت محصول : 7000 تومان تعداد بازدید 960

فهرست مطالب و صفحات نخست


احداث ساختمان مسكوني

فـهـرسـت مـطـالـب
مقدمه
آشنايي كلي با مكان كارآموزي
گودبرداري
پياده كردن نقشه
بتون مگر
قالب بندي فونداسيون و شمع بندي
آرماتوربندي
علت استفاده و فولاد و ميل گرد در ساختمان ها و پي
نحوه آرماتوربندي
خم كردن آرماتور
بتون ريزي فونداسيون
مخلوط كردن بتون
نحوه درست كردن ستون هاي فلزي اتصال ستون ها به فونداسيون
تراز كردن ستون هاي عمودي با ستون هاي افقي
ساخت تيرچه طبقات سقف

مقدمه
اجراي کـارهـاي ساختماني شـامـل مراحـل متعددي است که ضمن آن افراد با ماشين آلات ساختماني، ابزار و مصالح گوناگون سروکار دارند . اين روابط ويژگي ها امکان وقـوع حوادث را بـراي نيروي انسـاني را افـزايش مي دهـنـد . محـافظت از افراد انساني در قبال حوادث نـاشـي از کـار از اهميت ويژه اي برخوردار اسـت . از اين رو بـايد ابـزار و ماشين آلات بـه طور مستمر مورد بازرسي کامل قرار گـرفـتـه و از سالم بودن آنها اطمينان حاصل شود . در بکار گيري ماشين ها نيز بايد از افراد با تجربه استفاده شود . براي تامين ايمني کارگاه هـاي ساختماني بـايد همه ي کـارهـا بـا دقت و برنامه ريزي دقيق انجام گيرند. در ضمن بايد دقت داشته باشيم و کـه هنگام کار يا تخليه ي مصالح مزاحمتي براي همسايگان و سايرين ايجاد نشود. همچنين از انجام کارهاي پر سر و صدا در شب خودداري شود . در صورتي که لازم است کاري در شب انجام شود بايد قبلاً اجازه ي شهرداري و مقامات مسئول کسب شـود .
آشنايي کلي با مکان کار آموزي
مکان کـار آمـوزي يك خانه کلنگی مي باشد . پروژه اجراي يك سازه آپارتماني شش طبقه با سيستم اسکلت فلزي مـورد نـظـر اسـت .
ابعاد زمين 30 در 8 متر بوده کـه تقريبا 3/2 (%60) آن زيربناي ساختمان مورده نظر ما را شـامـل مـي شـود.زمين موردنظرازطرفين وجنوب به همسايه ختم مي شود‍‍‌‌‍‌‍‌‍

كارهايي كه قبل از كارآموزي انجام شده
گودبرداري 
گودبرداري براي آن قسمت از ساختمان انجام مي شود كه درطبقات پايين ترازكف طبيعي زمين ساخته مي شود مانندموتورخانه هاوانبارهاوپاركينگ ها وغيره .درموقع گودبرداري چنانچه محل گودبرداري بزرگ نباشدازوسايل معمولي مانندبيل وكلنگ وفرقون (چرخ دستي )استفاده مي شود.براي اين كارتاعمق معيني كه عمل پرتاب خاك بابيل به بالاامكان پذير باشد(مثلا2متر)عمل گودبرداري راادامه مي دهندوبعدازآن پله اي ايجادنموده وخاك حاصل ازعمق پايين ترازپله راروي پله ايجادشده ريخته وازروي پله دوباره به خارج انتقال مي نمايند.براي گودبرداري هاي بزرگتراستفاده ازبيل وكلنگ مقرون به صرفه نبوده وبهتراست ازوسايل مكانيكي مانندلودروغيره استفاده شود.دراينگونه مواردبراي خارج كردن خاك ازمحل گودبرداري وحمل آن به خارج كارگاه معمولاًازسطح شيب دار استفاده ميگردد.بدين طريق كه درضمن گودبرداري سطح شيبداري دركنارگودبراي عبوركاميون وغيره ايجادمي گرددكه بعدازاتمام كاراين قسمت بوسيله كارگربرداشته مي شود.
ظاهراًحداكثرعمق مورد نيازبراي گودبرداري تاروي پي مي باشد.بعلاوه چندسانتيمتربيشتربراي فرش كف وعبورلوله ها(حدود20سانتيمتركه6سانتيمتربراي فرش كف و14سانتيمتربراي عبورلوله مي باشد).كه دراين صورت محل پي هاي نقطه اي ياپي هاي نواري وشناژهارابادست خاك برداري نمود.ولي بهتراست كه گودبرداري راتازيرسطح پي هاادامه بدهيم زيرادراين صورت اولاًبراي قالب بندي پي هاآزادي عمل بيشتري داريم.درنتيجه پي هاي ماتميزترودرست ترخواهدبودودرثاني ميتوانيم خاك حاصل از چاه كني وهمچنين نخاله هاي ساختمان رادرفضاي ايجادشده بين پي هابريزيم كه اين مطلب ازلحاظ اقتصادي مقرون بصرفه مي باشد زيرامعمولاًدرموقع گودبرداري كارباماشين صورت مي گيرددرصورتيكه براي خارج نمودن نخاله هاوخاك حاصل ازچاه فاضلاب ازمحيط كارگاه مي بايدازوسايل دستي استفاده نماييم كه اين امرمستلزم هزينه بيشتري نسبت به كارباماشين مي باشد البته درموردپي هاي نواري اين كارعملي نيست زيرامعمولاًپي سازي درپي هاي نواري باشفته آهك ميباشد كه بدون قالب بندي بوده وشفته درمحل پي هاي حفرشده ريخته ميشوددراين صورت ناچارهستيم درساختمانهايي كه باپي نواري ساخته ميشوداگربه گودبرداري نياز داشتيم گودبرداري راتا روي پي ادامه دهيم.
پس از اتمام کـار و پـايان اين مرحله سطح کار ــ زمين كارگاه ــ را کاملا آب داده و توسط غلتک دستي مي کوبيدند.تا سطح کـار کاملا متراکم شود و بعدهـا در اثـر وزن ساختمان نشست نـكـنـد .
البته بايد  قبل از شروع به گودبرداري بايد درخت و بوتـه هاي احتمالي را كه در محل كارگاه موجود است از محل كار جمع آوري نمود كه به اين كار عمليات بوته كني مي گويند.
همچنين بايد محل چاه هاي قديمي يا تختـه سنگ و موانعي را که ممکن است موجب حادثه شوند شناسايي و نسبت به ايمن سازي آنها اقدام نمود. و نيز اگر با گود برداري پايداري ساختمان هـاي مجاور دچـار مخاطره مي شود بـايد از ايمني آنها بوسيله شمع بندي زير پايه هـا، سپر و مهار کردن ساختمان هـا بطور مطمئن اطمينان حاصل نمود.
اين عوامل حفاظتي بايد تـا رفع خطر مرتباً به وسيله ي اشخاص ذيصلاح بـازديد شـونـد تـا موجبات حفاظت مـوثـر ساختمان هـاي مجاور و امنيـت جاني كـارگـران و هـمـسـايـه هـا نـيـز تـاميـن بـاشـد. پيمانکارموظف است تجهيزات ايمني لازم بـراي حفاظت کارگران را در اختيار آنها قرار دهـد. در حفاري با بيل و کلنگ کارگران بايد فاصله کافي ازيكديگر داشته باشند. در گـودالـهـا و شيارهـاي عميق کـه عمق آنها از يك مـتـر بيشتر باشد نبايد کارگران را به تنهايي بکار گمارد .
خاکـبـرداري در زمين هـاي بـا رطـوبـت طبيعي را مي تـوان تـا عمق يك مـتـر، بـراي مـاسـه 25/1  مـتـر، براي ماسه رس دار 5/1  مـتـر، بـراي خـاک رس 2  مـتـر و براي خاک بسيار متراکم را بدون پايه هـاي ايمني، سپر و حائل انجام داد. در سـاير موارد بـا تـوجـه بـه جنس خاک ، عمق گـودبـرداري و شرايط ترافيكي اطراف تدابير ايمني لازم توسط مسئولان اتخاذ مي گـردد. لازم ذكر است كه خاك اين منطقه از جنس رس مي باشد. 
كارهاي حين كارآموزي

پـيـاده كـردن نـقـشـه
هدف از پياده کردن نقشه به معني انـتـقـال نقشه ساختمان از روي کاغذ بر روي زمين با ابعاد اصلي مي باشد. بطوريكه محل دقيق پي ها و ستون هـا و ابعاد آنها روي زمين مشخص گردد. در موقع پياده کردن نقشه از نقشه ي پي کني استفاده مي شـود. بـراي نقشه ي ساختمان هـاي مهم معمولا از دوربين نقشـه بـرداري استفاده مي شـود. براي نقشه ي ساختمان هاي کوچک و معمولي از مـتـر و ريسمان کـار استفاده مي شـود .
بـتـون مگــر
بتون مـگـر كـه بـه آن بـتـون لاغر نـيـز مي گـويند اولين قـشر پي سـازي مي بـاشد. مقدار سيمان در بتون مگر حدود 100 الي 150درمترمكعب است  .    
بتن مگر معمولا به دو دليل مورد استفاده قرار مي گـيـرد :
1 : براي جلو گيري از تماس مستقيم بتون اصلي فونداسيون با خاک.
2 : براي رگلاژ کف فونداسيون و ايجاد سطحي صاف براي ادامه پي سازي.
پـس از ساختن بـتـون مگر، آن را در جـاهـاي مشخص شـده بــه ضخامت حدوداً ده سانتي متر ريخته و سطح روي آن را بـا ماله تقريباً صاف مي کنند .
پس از ريختن بتون مگر و گذشت حدوداً سه الي چهار ساعت آب مختصر و سطحي روي آن پاشيده مي شود.
معمولاًقالب بندي(چوبي يا آجري)ازروي بتن مگر شروع مي شود.

قـالـب بـنـدي فونداسيون و شمع بندي
 
قـالـب بندي معمولا بـه چـنـد صورت مي تواند صورت گيرد. يـا به صورت فلزي يا به صورت چوبي و يا بـه صورت آجري .
در کارگاه هاي معمولي وكوچك از قالب آجري استفاده مي شود.بدين طريق كه بعدازخاكبرداري وتعيين محورهااندازه پي هاراباآجرچيده وبعدشناژهارانيزبه آن متصل مي نمايند ضخامت اين آجرچيني حتي مي تواند10سانتيمترهم باشد بهتراست براي اين آجرچيني ازملات گل استفاده شود زيرادراينصورت بعدازسخت شدن بتن مي توان آجرهارابرداشته ومجدداًاستفاده نمودولي دراين طريق(ديوار10سانتيمتري وملات گل)ممكن است درموقع بتن ريزي ديوارهاي قالب تحمل وزن بتن راننموده وازهمديگرمتلاشي شودكه دراين صورت مي بايدقبل ازبتن ريزي، پشت كليه قالبهابا خاك وياآجرويامصالح ديگربسته شودبطوريكه بخوبي بتواندتحمل وزن بتن رابنمايد.مشكل اساسي دراين نوع قالب بندي آنست كه آجر ،آب بتن مجاورخودرامكيده وآنراخشك نموده وفعل وانفعالات شيميايي رادرآن متوقف مي نمايدودرنتيجه حداقل به ضخامت5سانتيمتربتن مجاورخودرافاسدمي كندبراي جلوگيري از اين كاربهتراست كه روي آجربايك ورقه نايلون پوشانيده شودتاآجروبتن مستقيمادرتماس نباشندمزيت ديگراين ورقه نايلون آنست كه بعدازسخت شدن بتن آجرهابراحتي ازقالب جداشده ومي توانددرمحلهاي ديگرمورداستفاده قرارگيرد.به هيچ وجه نبايد تصور نمودكه قبل ازبتن ريزي مي توان ديواره هاي قالب آجري راباپاشيدن آب سيراب نموده بطوريكه آجرهاآب بتن رانمكندزيرااولاًباپاشيدن آب آجركاملاًسيراب نمي شودودرثاني مقدارزيادي آب درقالب جمع شده كه خارج كردن آن ازقالب بسيارمشكل وحتي غيرممكن مي باشدواين آب داخل پي جاي راگرفته وموجب پوكي قطعه مي شود.

آرماتوربندي
آرماتوربندي ازحساس ترين وبادقت ترين قسمتهاي ساختمان مي باشد زيراكليه نيروهاي كششي ايجادشده دربتن به وسيله ميله گردهاتحمل مي شودبدين لحاظ دراجراآرماتوربندي بايدنهايت دقت بعمل آيد 
 
ميله گردهابايد کـاملاً طبق نقشـه به انـدازه هاي لازم  بريـده شده وخم شوند
 
علت استفاده فولاد و ميل گرد در ساختمانها و پي 
بطور كلي ما از فولاد بكار رفته در بتون انتظار تاب و تحمل نيروهاي كششي را داريم زيرا بتون به تنهايي داراي مقاومت فشاري بالا و قابل قبولي مي باشد ليكن در مقابل نيروهاي كششي ضعيف است. ما با استفاده از ميلگرد در بتون سعي در بهبود اين شرايط داريم.
نحوه ي آرماتوربندي
فولاد را که گفتيم به صورت ميل گرد در بتون استفاده مي كنيم بايد به صورت يك شبکه و کلاف يك پارچه در آورده تا بتواند به خوبي در مقابل نيروهاي وارده از خود مقاومت نشان دهد . بـه اين شبکه ميل گردو آرماتورهاي بـه هم بافته شده حصيري مي گويند.   
ميل گردها را معمولا با توجه به قطر آنها مي خوانند مثلاً ميل گرد 18، ميل گردي است که قطر آن 18  ميليمتر  مي باشد .
لازم به ذكر است با توجه به آئين نامه حداقل ميل گردي که در ساختمانها  مصرف مي شـود نـمـره  6  مي باشد.
 
مـيـل گـردها معمولا به طول  12  متربه بازار عرضه مي شوند. که با توجه به شکل و ابعاد فونداسيون بايد آنها را به اندازه ي دلخواه قيچي كنيم. بـا تـوجـه بـه توضيح بالا که شبکه آرماتورها بايد به صورت يك کلاف يك  پارچه عمل کند نحوه ي اتصال آنها بـه يكديگر بسيار حائز اهميت است. کـه مسلماً بايد با نظارت مهندس ناظر اجرا شود .
معمولا در کارگاه ها براي اتصال دو آرماتور 40 برابر قطر  آرماتور آنـهـا را بـا هــم اورلــب کـرده و بـه وسيله ي مفتول آنـهـا را بـه هـم مي بنديم . کـه البته اين نوع اتصال طبق آئين نامه براي آرماتورهاي  تـا نـمره ي 32  مجاز مي باشد . روشهاي ديگري نيز براي اتصال آرماتورها وجود دارد.
بـا تـوجـه بـه خاصيت ميله گـرد و عـلت استفاده آن در بتن بايد اندازه قطر و نحوه  اجراي آرماتورها دقيقاً طبق نقشه و با نظر مهندس محاسبه و اجرا شود، مقدار ميزان مصرف ميله گرد در بتن با توجه به سطح مقطع آن است .
بـا دقت در شکـل ظاهري فونداسيون و محاسبه مي توانيم به اين نتيجه برسيم که در سطح بالايي پي نيروهاي کششي وارده کم و نيروهاي فشاري وارده که بـتـون بـه خـوبـي مي توانـد در مقابل آن مقاومت کند زياد است .  و در سطح پاييني پي نيروهاي کششي وارده زياد و نيروهاي فشاري وارده کم است . پس بايد در سطح پاييني پي از تعداد ميل گردهـاي بيشتر و قويتري استفاده کنيم تـا در مـقـابـل نيروهاي کششي وارده به خوبي مقاومت کند . در کارگاه هـاي کوچک با توجه به مشکلات اجرايي و نظر به اهميت سـطح مقطع فولاد در بتون بـه جاي استفاده از ميله گردهـاي بـا نمره بالاتر در شبکه پايين پي از تعداد بيشتري ميل گرد با نمره ميله گردهاي كمتر البته با نظر مهندس ناظر استفاده مي شود.
پس از آماده سازي شبکه کف پي در ته پي قرار داده مي شود. بدليل استفاده از بتن مگر در سطح کار حداقل فاصله خارجي شبکه زير پي از بتون مگر مي بايد حدوداً 5  سانتي متر باشدتااين شبكه كاملاًدربتن غرق بشود . براي اين کار از تکه ها و نخاله هاي ساختماني موجود در کارگاه استفاده مي شود
نـکـتـه حـائـز اهميت در اجـراي کـار اين است کـه بايد فاصله ميل گردهـا و خاموت هـا را دقيقاً طبق نقشه اعمال کنيم کـه البته اين فـاصلـه هـا را بايد از مرکز به مرکز آرماتورهـا در نظر بگيريم وسركليه آرماتورهابه صورت چنگك خم شده ويابه صورت گونيابرگردانيده شود.
فقط در موقع جاگذاري بايد دقت لازم انجام گيرد تـا قفسه هـا و مش ميله گردي درست در وسط گود قرار گيرد تا در هنگام بتون ريزي از همه طرف توسط بتون احاطه شونـد . در واقع بتون مثل کاوري دور و اطراف آن را بپوشاند. معمولاً ميلگردهاي مصرفي در بتون را از نوع ميلگرد آجدار انتخاب مي كنند.

خم کردن آرماتور :
در کارگاه هاي کوچک آرماتورها را با دست ــ کارگاه و آچار گوساله خم مي نمايند . ولي در کارگاه هـاي بـزرگ خم کـردن آرماتور بوسيله ي ماشين انجام مي شود . مسئول کارگاه آرماتوربندي بايد از روي نقشه تعداد و شکل هر آرماتور را تعيين نموده و به کارگران داده و خم کردن هر سري را دقيقاً زير نظر داشته باشد تا طول آرماتور و محل خم کردن و زاويه ي خم کـردن  و طول قلاب ها طبق نقشه انجام شـود . طول قلاب معمولا نبايد از 10 سانتي متر کمتر باشد . ميل گردها بايد از نوع ذکر شده در نقشه باشد. يکي از نکات اجرايي که بايد مد نظر قرار دهيم اين است که اگر ميل گرد خميدگي موضعي داشت مي بايد اين خميدگي قبلاً صاف گـرديده بعد اقدام به شکل دادن آرماتور بـشـود. بـراي صاف کـردن ميل گرد چکش کاري مجاز نيست . بلکه بايد بـه وسيله ي کشش اين کار را انجام دهيم .
آرماتورها بايد طوري بسته شود تا در موقع بتون ريزي از جـاي خـود تکـان نخورده و جـابـجـا نـشـونـد .
آرمـاتـورهـاي تـا قطـر 12  ميلي متـر را مي تـوان بـا دسـت خـم نـمـود ولـي آرماتورهاي بزرگتر از 12  ميلي متر بهتر است با دستگاه مکانيکي مجهزبه فلکه خـم شـود قطر فـلکـه خـم متناسب بـا قطر آرماتور بوده و توسط مهندس محاسب و مهندس کارگاه تعيين مي شود
کـلـيـه آرمـاتـورهـاي ساده بايد بـه قلاب ختم شود ولي آرماتورهـاي آجدار را مي توان به صورت گونيا خم نمود. سرعت خم کردن بايد متناسب با درجه ي حرارت محيط بـاشد و بايد بـا نظر مهندس کارگاه بطور تجربي تعيين شـود. بايد از خم کردن آرماتورها در دماي کـمـتـر از پنج درجه ي سانتيگـراد خـودداري نمود . حتي المقدور بايد از بـاز کـردن خـم هـاي آرماتورهـاي شکل داده شده و مصرف آن خـودداري نـمـود.
صفحه زيرستون ياميله گردهاي ريشه
چنانچه پي ريخته شده جهت ستون فلزي باشدبراي آنكه فشاروارده ازستون درسطح پي تقسيم شودزيرستون روي پي صفحه اي فلزي كه ابعادآن(طول وعرض ضخامت)بامجاسبه تعيين مي شودقرارميدهندچون ممكن است به ستون بجزبارهاي عمودي نيروهاي جانبي نيزواردشودصفحه زيرستون رابوسيله ميله گردهايي دربتن محكم مي كنند براي اين منظوربدين طريق مي توان عمل نمود
چندعددميله گردبانمره زيادمثلا20يا22يابيشتركه سرآن بصورت چنگك ياگونياخم شده وسرديكرآنراپيچ ومهره كرده انددربتن قرارميدهندودرصفخه زيرستون نيز چندميله گردبولت ها که براي اتصال شالوده بـه صفحه ستون به کار مي رود تا سطح آرماتورهاي زيرين پي ادامه مي يابد
کليه ي بولت ها درانتها داراي خـم نـود درجه هستند. 
معمولاًتمام صفحات را به وسيله تراز دستي و آجر و مهره هاي نصب شده بر روي بولت ها و صفحه بيس پليت تراز مي نمايند .
در اين موقع کارگاه جهت بتون ريزي فونداسيون آماده بود.
بتون ريزي فونداسيون :
 
بـتـون تـشکـيل شده از دانـه هـاي سنگي بـه اضافه ي سيمان وآب است. کـه سيمان و آب تشکيل خميـر سيمان را مي دهـنـد . خمير سيمان کـه در واقـع مخلوط سيمان و آب مي باشد در اثر واکنش شيميايي سيمان و آب روند سخت شـدن را طـي مي کـنـد  و در نتيجه دانه که شامل ماسه و شن يا سنگ شکسته مي باشد را به صورت توده ي سنگ مانندي به يکديگرمي چسباند که به بتون سخت شده معروف است . البته به آن سنگ مصنوعي نيز مي گويند .
دانه هاي سنگي عموماً به دو گروه ريز و درشت تقسيم مي شوند . دانـه هـاي ريز از ماسه طبيعي يا کارخانه اي که اندازه ي ذرات آنها تا يک چهارم اينچ مي رسد تشکيل شده و دانه هاي درشت دانه هايي است کـه روي الک شماره 16 باقي مي ماند .
همانطور که گفتيم خمير سيمان از مخلوط سيمان و آب تشکيل شده و چون به طور کامل اشباع نمي شود پس هوا نيز در آن وجود دارد .
خمير سيمان معمولا حدود 25  تا 40  درصد کـل حجم بتون را در بـر مي گيرد که حجم مطلق سيمان معمولا بين 7  تا 15  درصد و حجم آب از 14  تا 21  درصد است . مقدار هوا در بتون تا حدود 8  درصد حجم بتون تغيير مي کند که البته اين مقدار به اندازه درشت ترين دانه ها بستگي دارد.
از آنجا که دانه ها حدودا 60  تا 75  درصد بتون را شامـل مي شـود
انتخاب آنها از اهميت ويژه اي برخوردار است . دانـه هـا بايد از موادي تشکيل يافته باشند که داراي مقاومت کافي بوده و در مقابل شرايط محيطي مقاوم بـاشـنـد . کيفيت بتون تا حد زيادي به کيفيت خمير سيمان بستگي دارد . در بتوني که به طور صحيح ساخته مي شود هر يک از دانه هـا کاملا به خمير سيمان آغشته مي شود و تمامي فضاي موجود بين دانه ها کاملا با خمير سيمان پر مي شود. دانه هاي درشت بايد به حدي مصرف شـود کـه فضاي خالي در بتون ايـجـاد نکند . يعني مانع مخلوط شدن دانه هاي کوچکتر نشود و فضاي بين دانه هاي درشت را دانه هاي متوسط پر نمايند .
مصرف دانـه هـاي متوسط هم بايد به حدي باشد که جاي دانه هاي درشت را نگيرد . بتوني کـه داراي دانه بندي متعادل باشد از مقاومت بالايي برخوردار خواهد بود .
مصرف دانـه هـاي ريز ، سيمان و آب هم بايد به حدي باشد که کاملا اطراف کليه ي دانه ها را آغشته نمايد و فضاي خالي دانه ها را بپوشاند. اگر مصرف دانه هاي ريز زياد باشد بتون معايب زير را پيدا خواهد نمود :
1 ــ  مقاومت فشاري بتون کم مي شود .
2 ــ  سيمان مصرفي مورد نياز بتون زياد خواهد شد .
3 ــ  بتون به آب زيادي احتياج خواهد داشت که بعد ازسخت شدن به صورت حباب هاي هوا در بتون باقي خواهد ماند .
علت اينکه مقاومت فشاري بتون کم مي شود دليل مستقيم با مصرف آب زياد و سيمان زياد دارد . چرا که هر کدام مقاومت فشاري بتون را به گونه اي کـه توضيح مي دهيم کم خواهد نمود .
 


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان