میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

دانلود مقاله دفتر سلامت محيط و كار


کد محصول : 10001379 نوع فایل : word تعداد صفحات : 38 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 969

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m1d1379

فهرست مطالب و صفحات نخست


دفتر سلامت محيط و كار

دستور العمل تكميل فرم پرونده پزشكي شاغل

به منظور به دست آوردن اطلاعات بهنگام در مورد سلامت شاغلين در نيل به هدف تأمين، حفظ و ارتقاء آن، پرونده پزشكي شاغل در مقاطع زماني مختلف (قبل از استخدام، ادواري و اختصاصي) مطابق با قوانين و بخشنامه هاي جاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انجام مي پذيرد.

فصل اول: كليات
افراد تكميل كننده فرم:
الف: مشخصات فردي، سوابق شغلي (جدول الف) ، سوابق شخصي (جدول ب) بنا به اظهارات فرد معاينه شونده توسط پزشك، كارشناس يا كاردان بهداشت حرفه اي و با بهگر، بهداشتيار كار، كاردانهاي مراكز بهداشتي درماني و بهورز و ساير افرادي كه در صورت عدم طي دوره هاي آموزش بهداشت حرفه اي در دانشگاه هاي معتبر كشور، در دوره هاي كوتاه مدت مورد تأييد در زمينه نحوه تكميل فرم معاينات كارگري و بهداشت حرفه اي آموزش لازم را ديده باشند، تكميل مي گردد.
ب: نتايج معاينات باليني (جدول ج)، نتايج معاينات پاراكلينيكي (جدول د) كه شامل ثبت اطلاعات حاصلاز معاينات ساده، معاينات باليني و تنايج آزمايشات پاراكلينيكي است به ترتيب اولويت توسط افراد ذيل انجام مي گيرد:
1-    پزشك متخصص طب كار
2-    پزشك داراي MPH با گرايش بهداشت حرفه اي
3-    پزشك دوره ديده در زمينه طب كار و داراي گواهينامه معتبر و نيز داراي مشخصات مندرج در بخشنامه هاي جاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
ج: عوامل زيان آور كه فرد معاينه شونده در مواجهه با آن قرار دارد و يا داشته است (جدول هـ)، و نوع آزمايشات لازم بر مبناي نوع مواجهه فرد با عامل يا عوامل زيان آور (جدول و) كه ثبت اطلاعات در هر دو مورد توسط فارغ التحصيلان مقاطع كارداني و بالاتر بهداشت حرفه اي كه در امر بازديد از واحد توليدي- خدماتي كه فرد معاينه شونده در آن اشتغال دارد، دخيل هستند، انجام مي پذيرد.
د: نظريه نهايي در خصوص ادامه كار شاغل (جدول ز)، ستون اول (نظريه پزشك كار) توسط پزشك با مشخصات مندرج در بند ب فوق الذكر تكميل مي گردد و ستون دوم (نظريه كارشناس بهداشت حرفه اي) توسط فردي با مشخصات مندرج در بند ج فوق الذكر تكميل مي گردد.
هـ: مشخصات پزشك كار (جدول ح) توسط پزشك معاينه كننده تكميل مي گردد.

محل نگهداري فرم هاي تكميل شده:
پرونده هاي تكميل شده محرمانه تلقي گرديده و مسئوليت حفظ آن بر عهده، مسئول تشكيلات بهداشت حرفه اي موجود در واحد توليدي- خدماتي و يا مراكز بهداشتي درماني معتبر خواهد بود و ارائه مدرك به مراجع ذيربط با مسئوليت وي خواهد بود. مطابق با ماده 98 قانون كار بازرسان بهداشت حرفه اي داراي كارت ويژه بازرسي بدون اطلاع قبلي در هر موقع از شبانه روز مي توانند به پرونده هاي پزشكي مراجعه و در صورت لزوم از تمام يا قسمتي از آنها رونوشت تحصيل نمايند.

محل نگهداري پرونده هاي پزشكي تكميل شده شاغل به شرح جدول زير مي باشد:

محل    نوع كارگاه    شاغلين    نوع پرونده    واحد بهداشتي محل نگهداري پرونده
روستا    خانگي    اعضاء يك خانوار هستند    پرونده خانوار    خانه بهداشت
        اعضاء يك خانوار نيستند    پرونده كارگاهي    خانه بهداشت
    غيرخانگي    كمتر از 20 نفر    پرونده كارگاهي    خانه بهداشت
        20 تا 49 نفر    پرونده كارگاهي    مركز بهداشتي درماني روستايي
        50 تا 499 نفر    پرونده كارگاهي    خانه بهداشت كارگري
        500 نفر و بالاتر    پرونده كارگاهي    مركز بهداشت كار
شهر    خانگي    اعضاء يك خانوار هستند    پرونده خانوار    مركز بهداشتي درماني شهري
        اعضاء يك خانوار نيستند    پرونده كارگاهي    مركز بهداشتي درماني شهري
    غيرخانگي    كمتر از 50 نفر    پرونده كارگاهي    مركز بهداشتي درماني شهري
        50 تا 499 نفر    پرونده كارگاهي    خانه بهداشت كارگري
        500 نفر و بالاتر    پرونده كارگاهي    مركز بهداشت كار

نكات عمده مورد توجه:
1-    فرم مذكور براي ثبت اطلاعات حاصل از انجام معاينات كارگري در سه نوبت متوالي تنظيم گرديده است.
2-    اگر فرد پس از نوبت اول يا نوبت دوم محل كار خود را تغيير داده و به واحد توليدي- خدماتي جديدي منتقل گردد براي وي پرونده جديدي تشكيل مي گردد.
3-    در صورت انتقال فرد به واحد توليدي خدماتي جديد با نظارت و اطلاع معاونت بهداشتي دانشگاه/دانشكده ذيربط در صورتي كه پرونده در كارخانه نگهداري مي شود كليه سوابق به كارخانه جديد و در غير اين صورت به مركز بهداشتي درماني مربوطه منتقل مي شود.
4-    در صورت تكميل پرونده پزشكي شاغل توسط شركتهاي خصوصي ارائه دهنده خدمات طب كار و شركت هاي تعاوني بهداشت كار، كارفرما موظف است مقدمات بازديد فني كارشناس بهداشت حرفه اي از ايستگاه هاي كار را فراهم نمايد تا تكميل جدول «هـ» و جدول «و» و ستون دوم جدول رز» با مستندات و دلايل واقعي انجام گيرد.
5-    اظهار نظر در خصوص ادامه كار شاغل بايستي پس از مشاورت پزشك و كارشناس بهداشت حرفه اي مربوطه ثبت و اعلام گردد.

فصل دوم: نحوه تكميل فرم پرونده پزشكي شاغل
الف: اطلاعات عمومي
1-    فرم مذكور براي تطابق با ماده 92 قانون كار تحت عنوان پرونده پزشكي شاغل نامگذاري شده است.
2-    شرح جدول بدون عنوان در بالاي صفحه:
نوع معاينات: سه ستون مقابل آن، هر يك از ستون ها مرتبط با يكي از نوبت هاي معاينه شاغل مي باشد. و بستگي به هدف معاينه يكي از انواع معاينات «قبل از استخدام» و «ادواري» ، «اختصاصي» در ستون مربوطه ثبت مي گردد.
نوبت: منظور دفعه انجام معاينه است كه بايد بر اساس نوبت معاينه كه مثلاً اگر بار اول است عدد 1، اگر بار سوم است عدد 3، اگر بار پنجم است عدد 5 و ... ذكر شود.
تاريخ: تاريخ مراجعه فرد براي تكميل پرونده در ستون مربوطه ذكر مي شود.
شماره استخدامي شاغل: بستگي به ضوابط محل كار بر اساس شماره پرسنلي، شماره كارگزيني، شماره استخدامي، شماره كارگري و ... كه پرونده پرسنلي تحت آن شماره در كارگزيني واحد توليدي – خدماتي بايگاني مي گردد، ذكر شود.
شماره پرونده: همان شماره پرونده اي است كه در طبقه بندي، ضبط و بايگاني پرونده پزشكي شاغلين مورد استفاده قرار دارد.
مثال
نوع معاينات    قبل از استخدام    ادواري   
نوبت    اول    دوم   
تاريخ    1/3/79    1/3/80   
شماره استخدامي شاغل    123-019
شماره پرونده پزشكي    012/ت

جدول نشان مي دهد: تا تاريخ 1/3/80 دومين بار است كه فرد در فرآيند معاينات كارگري قرار گرفته و اولين باريك سال قبل از آن (1/3/79) همزمان با شروع به كار وي در كارخانه بوده كه معاينه قبل از استخدام در مورد وي انجام شده است. نوع معاينه در بار دوم، ادواري بوده است. شماره پرسنلي فرد در كارگزيني كارخانه 123-019 است و شماره پرونده پزشكي وي در مركز بهداشت كار 012/ت مي باشد. فرم مذكور در نوبت بعدي مثلاً در سال 81 نيز قابل بهره برداري براي ثبت اطلاعات جديد است.
3-    مشخصات فردي شامل:
•    نام و نام خانوادگي: كه بر اساس شناسنامه فرد تكميل مي گردد.
•    جنس: به تفريق زن و مرد علامت زده مي شود.
•    سال تولد: سال تولد بر مبناي شناسنامه ثبت مي گردد.
•    وضعيت تأهل: به صورت «مجرد» يا «متأهل» يا «مطلقه» ذكر مي شود.
•    تعداد اولاد: بر اساس اظهارات معاينه شونده تعداد فرزندان ذكر مي شود.
•    وضعيت نظام وظيفه: اگر خدمت سربازي انجام داده در محل مربوطه علامت زده مي شود و محل خدمت وي ذكر شود مثلاً آشپزخانه، توپخانه، ... و اگر خدمت سربازي انجام نداده است با توجه به نوع معافيت يكي از قسمتهاي معافيت غيرپزشكي يا معافيت پزشكي علامت زده مي شود و چنانچه معافيت پزشكي است علت معافيت ذكر مي شود مثلاً «صافي كف پا»
•    آخرين مدرك تحصيلي، منظور آخرين مدرك تحصيلي است كه فرد دارا مي باشد.
•    مشخصات واحد توليدي – خدماتي كه فرد در حال حاضر در آن اشتغال به كار دارد به شرح ذيل تكميل مي گردد:
-    نام كارگاه/كارخانه: منظور نامي است كه واحد توليدي – خدماتي به آن شهرت دارد.
-    نام كارفرما: نام مالك اصلي واحد توليدي – خدماتي ذكر مي شود در صورت داشتن چند مالك، مالك اصلي كه بيشترين سهم را داراست ذكر مي شود و اگر كارخانه دولتي يا تحت پوشش است نام مدير عامل ذكر شود.
-    نوع كارگاه: خانگي يا غيرخانگي بودن واحد توليدي- خدماتي بر مبناي تعاريف فرم بازديد كارگاهي ثبت مي شود.
-    محصول اصلي كارخانه: چنانچه كارخانه داراي چند توليد مختلف است، اصلي ترين محصول آن ذكر شود.
-    آدرس كارخانه- نمابر- تلفن در قسمت مربوطه ثبت مي شود.
4-    جدول الف- سوابق شغلي:
جدول مذكور در دو رديف اصلي مشاغل فعلي و مشاغل قبلي تنظيم شده است. در نوبت اول معاينه ضمن ثبت مشخصات شغل مشاغل فعلي كه فرد در واحد توليدي- خدماتي مورد نظر دارد (حداكثر در دو رديف يعني دو فعاليت همزمان عمده فرد در كارخانه ذكر مي شود)، مشاغل قبلي (حداكثر در چهار رديف يعني چهار فعاليت عمده فرد را كه مي تواند در سالهاي مختلف باشد ذكر مي شود) نيز ذكر مي شود، اما در نوبت دوم در حقيقت شغل فعلي كه در نوبت اول ثبت شده در زمره مشاغل قبلي قرار مي گيرد و پس نيازي به ثبت شغل قبلي نيست. همچنين در نوبت سوم در حقيقت شغل فعلي كه در نوبت اول و دوم ثبت شده به عنوان مشاغل قبلي فرد مورد معاينه قلمداد مي شود. پس در نوبت هاي دوم و سوم نيازي به ثبت مشاغل قبل نيست.
ستون هاي جدول شامل:
-    عنوان/سمت: عنوان يا سمت شغلي كه فرد تحت آن عنوان در استخدام است ذكر مي شود.
-    كار محوله: ممكن است با عنوان سمت شغلي يكسان باشد اما در صورتي كه فرد در شغلي به غير از سمت خود فعاليت مي نمايد، كار محوله ذكر مي شود.
-    شيفت كار: بر اساس ساعات كار فرد به صورت روزكار، عصركار، شب كار، نوبت كار ثبت گردد.
-    عوامل عمده زيان آور (متوسط ساعات مواجهه روزانه): از فرد معاينه شونده سؤال شود:
«در شغل كه ذكر كرديد با چه عواملي كه به سلامتي زيان برسانند سر و كار داشته ايد؟» ضمن ثبت عاملي را كه نام مي برد، بلافاصله از وي سؤال شود: «به طور متوسط چند ساعت در روز در مواجهه با آن بوده ايد؟» و پاسخ دريافت شده را داخل پرانتز در جلوي عامل زيان آور ثبت مي نماييد.
به عنوان مثال: سر و صدا (8 ساعت)، بخار تينر (1 ساعت)
-    تاريخ اشتغال: به ماه و سال زمان شروع كار در كار محوله و تاريخ ترك كار محوله ذكر مي شود. مثلاً «پائين بودن دستمزد»، «كار سخت»، «انحلال شركت»، «اخراج» و ...
توجه: به دليل اهميت موضوع برخي عوامل به طور اختصاصي از فرد معاينه شونده پرسش نموده و در صورت مواجهه با عامل مورد نظر در محل مربوط علامت زده مي شود. اين عوامل شامل سر و صدا آزبست، گرد و غبار، حلالها، سرب، ارسنيك، سيليس مي باشند.
-    چنانچه فرد در حال حاضر به غير از كار در كارخانه در شغل ديگري نيز فعاليت دارد در زير جدول هاي محل مربوطه با ذكر مدت اشتغال به سال ذكر شود مثلاً رانندگي در سطح شهر (4 سال)
5-    جدول ب: سوابق شخصي:
جدول مذكور با 22 سؤال تنظيم گرديده كه پس از طرح سؤال بر اساس اظهارات فرد معاينه شونده متناسب با پاسخ دريافت شده يكي از ستون هاي بلي يا خير علامت زده مي شودد. لازم به ذكر است هر يك از ستون هاي «بلي» و «خير» به سه ستون تقسيم شده كه هر ستون مرتبط با يكي از نويت هاي معاينه است.
توجه: در صورت دريافت پاسخ «بلي» براي هر يك از سؤالات در زير جدول در قسمت مربوطه با ثبت شماره سؤال با پرسش چرا، چگونه، كجا، .... نسبت به اخذ پاسخ و ثبت آن اقدام شود.
6-    جدول ج: معاينات باليني:
هر پرونده داراي ستون و سطرهاي خالي است كه هر يك از آنها ويژه ثبت نتايج معاينات يك بار مراجعه شاغل تا سه دوره مي باشد پرونده به نحوي طراحي شده است كه نتايج معاينه هر اندام در طول زمان در رديف افقي ثبت مي گردد بدين ترتيب وضعيت و تغييرات يك عضو در طول زمان به خوبي قابل رؤيت و در نتيجه مقايسه نتايج بسيار آسان مي گردد.
شيوه تكميل كردن صفحات 2 و 3 پرونده در قسمت ب و ج به شكل ذيل مي باشد.

معاينات باليني- تاريخ
در اين قسمت بايد تاريخ انجام معاينات باليني ثبت گردد، بديهي است نحوه ثبت به صورت روز، ماه، سال از راست به چپ و به شكل كامل خواهد بود، بهتر است تاريخ به شكل مثلاً پنجم/خرداد/سال هشتاد ثبت گردد.

وزن/ kg
با حداقل لباس ممكن اندازه گيري مي شود و با دقت ثبت مي گردد. واحد اندازه گيري به كيلوگرم مي باشد و اعداد زير 5/0 به يك رقم پائين تر مثلاً 300/92 به 92 تبديل و اعداد بالاي 5/0 به عدد يك تبديل و ثبت مي شود مثلاً 800/67 را بايد به شكل 68 كيلوگرم ثبت نمود.

قد/ cm
واحد اندازه گيري قد سانتي متر بدون كفش و در حالي اندازه گيري مي شود كه شاغل پشت به ديوار و كاملاً چسبيده به آن ايستاده باشد در اين قسمت بايد به ذكر قد بر اساس سانتي متر با هر مقدار اندازه گيري شده اقدام گردد مثلاً 2/178 سانتي متر.

فشار خون
پيش از اندازه گيري فشار خون مراجعه كننده حتماً بايد فرد حداقل به مدت 15 دقيقه استراحت كرده باشد فشار خون در حالت خوابيده و از بازوي راست اندازه گيري مي شود. واحد آن ميلي متر جيوه و به شكل ذيل ثبت مي گردد:
Susolic/Diastalic به طور مثال: 120/75 mmHg

تنفس
پيش از اندازه گيري تنفس مراجعه كننده بايد به مدت 15 دقيقه استراحت كرده باشد تنفس در حالت خوابيده اندازه گيري مي شود و واحد آن دقيقه مي باشد به طور مثال min/12.

وضعيت عمومي متقاضي:
نگاه به شاغل از همان لحظه اي به شما مراجعه مي كند آغاز مي شود لازم است مشاهدات خود را در اين قسمت ثبت نمائيد بديهي است نگاه به شاغل با ورود او آغاز و در طي مراحل مختلف ادامه مي يابد. به شاغل نظري بياندازيد چهره وي ممكن است آثار ترس، اضطراب يا افسردگي را نشان دهد چهره مات و بي حالت شخصي كه شديداً افسرده است داراي وضع لباس آراسته يا شلخته، ميزان فعاليت حركتي بسيار گويا است. به صدا درآوردن مداوم انگشتان ممكن است علامت بارز فشار رواني باشد. نگاه به بيمار نشان دهنده وضعيت هوشياري و سطح سلامتي است. طرز ايستادن گام برداشتن، رنگ پوست، چشم، وضعيت گوش، تيروئيد، وضعيت تنفس و ... مؤيد شرايط خاص شاغل است كه لازم است دقيقاً قيد گردد.
با آماده نمودن شاغل براي معاينه به طريقي مناسب و احتراز از مزاحمت و كنار زدن بي مورد لباس، معاينه را با گرفتن نبض و فشار خون و ساير علائم حياتي شررع كنيد. سپس به طريقي منظم و مرتب بررسي منطقه اي كامل ابتداء از سر و گردن سپس سينه، قلب، شكم، اندام ها و در پايان از لگن و ركتوم به عمل آوريد.
شكايت اصلي: لازم است نسبت به آنچه كه شاغل از آن شكايت دارد با زبان فرد اقدام به ثبت نمود در صورت عدم هرگونه شكايتي ثبت كلمه معاينات و در پرانتز تعيين آن الزامي است مثلاً شكايت اصلي (معاينات بدو استخدام)
ابزار: گوشي، فشارسنج، افتالموسكوپ، اتوسكوپ، چراغ، چوب زبان، حرارت سنج و سوزن ته گرد.
آماده كردن بيمار: از مزاحمت و كنار زدن غير ضروري لباس احتراز كنيد.
آغاز معاينه: گرفتن نبض و قشار خون، مشاهده شاغل
مانورهاي اساسي:
1-    پوست: نماي عمومي، تركيب قوام، پيگمانتاسيون، بثورات، پتشي، تومور، ندول، جوش، اسكار، تلانژكتازي، كبودي، يرقان، زخم، توده، اسلكرودرمي، آتروفي
2-    ناخن: رنگ، چماقي، بستر ناخن
3-    مو: رنگ، تركيب، انتشار
سر و گردن شامل:
چشم: مانورهاي اساسي، نگاه، لمس
ابزار: چراغ، افتالموسكوپ، تونومتر (اختياري و در صورت نياز به مشاوره متخصص چشم)
1-    عمومي:
اگزوفتالمي، فشار كرده چشم، كره چشم، استرابيسم
2-    پلك: پتوز، نشانه هاي پلك
3-    صلبيه (اسكرا): يرقان- خونريزي
4-    ملتحمه: رنگ پريدگي، احتقان، پتشي
5-    قرنبه: اسكار، زخم، قوس پيري
6-    مردمك: اندازه- شكل، يكساني، واكنش به نور و تطابق، حركات كره چشم
7-    ديد: قدرت بينايي، ميدان بينايي، در مقابله با جشم معاينه كننده، درك رنگ، شماره عينك و نوع عينك انكساري
8-    ته چشم: ديسك بينايي- شريانها، وريدها، خونريزي، اگزودا، ضايعات
گ.ح.ب.د
منظور گوش، حلق، بيني، دهان و دندان است.
گوش: مانورهاي اساسي- نگاه – لمس
ابزار: اتوسكوپ
1-    خارجي: تونوس، ترشح، لاله گوش، ماستوئيد
2-    مياني: ديواره مجرا، پرده گوش، مايع پشت پرده، عفونت
بيني: مانورهاي اساسي: نگاه ، لمس
ابزار: چراغ، اسپكولوم بيني
شكل: تيغه، احتقان، ترشح، پوليپ، باز بودن راه هاي هوائي، حساسيت سينوسها و تاباندن نور به سينوسها، مخاط، گرفتگية تومور
دهان و گلو: مانورهاي اساسي، نگاه، لمس
ابزار: چراغ، چوب زبان، آئينه و حنجره
1-    عمومي، بوي تنفس، بهداشت دهان، غدد زير فكي، توده
2-    لب ها: رنگ، سيانوز، شيلوز، تب خال، پيگمانتاسيون
3-    دندان ها: تعداد، كرم خوردگي، دندان مصنوعي
4-    مخاط و لثه: رنگ پريدگي، زخم، پيگمانتاسيون، ضايعات، بيماري پري اودنت
5-    زبان: رنگ، آتروني، انحراف، تومور، زخم
6-    گلو: اپي گلوت، لوزه ها، حركات كام

گردن: مانورهاي اساسي، نگاه، لمس، دق، سمع
ابزار گوشي
1-    عمومي: تحرك، مننژيسم، توده و تورم، حساسيت
2-    عروق: برجستگي وريدها، نبض كاروتيد، نبض غيرطبيعي، اسكار، سوفل
3-    تيروئيد، اندازه، ندول، سوفل
4-    تراشه، محل كشيدگي تراشه

قفسه سينه و ريه: مانورهاي اساسي: نگاه، لمس، دق، سمع
ابزار گوشي، متر
1-    نگاه: شكل، تقارن، كناره قفسه سينه، قطر قدامي خلفي، و سيستم تنفس
2-    لمس: ويبراسيون و وكال، مقدار اتساع
3-    دق: سونوريته، پائين آمدن ديافراگم، فضاي فوق ترقوه مات، زيادي سونوريته
4-    سمع: صداهاي تنفسي، مدت بازدم، رال، رونكوس، رالهاي پس از سرفه، فروتمان، ويز، پكتورلوكي، برونكوفوني

قلب: مانورهاي اساسي: نگاه، لمس، دق، سمع
ابزار: گوشي ، متر
1-    نگاه، ضربان، ژورگولرمحيطي، كاروتيد، ضربان نوك قلب، برآمدن جلوي قلب در هر ضربان
2-    لمس: نبض راديال، نبض كاروتيد، تأئيد محل ضربان نوك قلب، تريل و ضربه جلوي قلب در هر ضربان
3-    دق: نواحي تراكم غير طبيعي
4-    سمع: ميزان، ريتم، صداها (صداي اول و دوم)، جدائي صداها، سوفل
فروتمان- تق ها- صداي سوم، صداي چهارم، گالو
شكم: مانورهاي اساسي، نگاه، لمس، دق، سمع
ابزار: گوشي ، متر
1-    نگاه، شكل، اسكار، وريدها، پريستالئيسم، اتساع عمومي، چاقي، اتساع وريدي
2-    لمس: كبد، طحال، كليه ها، روده بزرگ، مثانه، حساسيت (حساسيت ريباند، حساسيت ديباند ارجاعي، حساسيت زاويه دنده اي مهره اي) تونوس (اسپاسم، انقباض دفاعي غيرارادي، رزيديته) توده ها، فتق ها
3-    دق: كبد، طحال، مثانه، ماتيته متحرك، اندازه و شكل توده ها، تمپاني، موج مايع
4-    سمع: پريستالتيسم، صداي جابه جا شدن مايع در معده، سوفل، فروتمان
5-    نشانه هاي ديگر تحريك سفاق، حساسيت ريباند
6-    فتق، اسپاسم پسواس، مغبني (مستقيم و غير مستقيم) راني، در محل برش جراحي

اسكلتي عضلاني: مانورهاي اساسي: نگاه، لمس، سمع
ابزار، متر، گوشي
1-    اندام فوقاني: رنگ و رطوبت كف دست، تورم، التهاب و تغيير شكل مفاصل، شكستگي، نامنظمي و محدوديت حركات، ندول، دردناك بودن در حركات اكتيو و پاسيو در ناحيه مچ دست- شانه
2-    اندام تحتاني: تساوي درازي دوپا، تحرك، تورم، التهاب، تغيير شكل مفاصل، شكستگي، زخم، ادم، آتروني، جمود، مايع، حساسيت توده، عضلات (در صورت لزوم محيط و درازي اندام اندازه گيري شود). محدوديت هاي حركتي

عروقي محيطي: مانورهاي اساسي نگاه، لمس، سمع
ابزار: گوشي، متر، فشارسنج
عروق بزرگ را لمس نموده و نتيجه را بنويسيد، دامنه، مشخصات و يكساني نبض (مخصوصاً شريان خلفي تي بيا و پشت پائي) را شرح دهيد. رنگ و حرارت پا، ادم، وريدهاي واريسي، برجستگي وريدها، طرح غيرطبيعي عروق، تريل، سوفل، رنگ پريدگي، قرمزي، زخم

پشت و مهره ها: مانورهاي اساسي نگاه لمس- دق
ابزار: متر
1-    وضعيت بدن: تحرك، انحناء، حساسيت، درد ريشه اي، مننژيسم، سينوس پيلوليدال، اسكوليوز، سيفوز، لوردوز، توده

ادواري تناسلي: مانورهاي اساسي، نگاه، لمس
مردان: پائين نيامدن بيضه ها، واركيوسل، هيدروسل، زخم، ادم
زنان: در صورت نياز پاپ اسمير و معاينات لازم توسط پزشك خانم يا متخصص زنان و زايمان

اعصاب: مانورهاي اساسي، نگاه، لمس، دق، سمع
ابزار: چكش، افتالموسكوپ، متر، تست هاي چشائي و حرارتي
1-    اعصاب جمجمه اي: بررسي كوتاهي از هر عصب مگر آنكه معاينه عصبي دقيقي به عمل آيد.
2-    دستگاه حركتي: تونوس، نيرو، لاغري، كنتراكتور، فاسيكولاسيون و حركات غيرارادي در عضلات، قدرت، اسپاتيسيته، كلونوس، شلي، رژيديته، چرخ دنده اي
3-    رفلكس ها: رفلكس هاي و تري عمقي، رفلكس هاي سطحي و كف پائي، نشانه هاي غيرطبيعي (بابنسكي، هومفان، شوستك، تروسو و نظاير آن)
4-    حس: حس لمس، درد، ارتعاش حس موقعيت مفصل، نشانه رومبرگ، حرارت
5-    هماهنگي: ايستادن، راه رفتن آتاكسيك، اسپاستيك، يا راه رفتن سريع با گام هاي كوتاه و نوك پنجه اي
6-    دستگاه عصبي خودكار: عرق، سرخ يا سفيد شدن، نشانه هاي مننژه، پاراليزي، پارزي گفتار

روان:
مانورهاي اصلي: نگاه
1-    فعاليت پيسكوموتور، احساسات، خلق و خو، گرايشات، تفكر، حافظه، درك زمان- مكان و افراد، بينش، افسردگي، ماني

ت احتمالي (تشخيص احتمالي):
لازم است پس از كسب كليه اطلاعات و معاينات اندام هاي مختلف نسبت به ثبت تشخيص احتمالي در صورت مشكوك بودن به هر عارضه اي اقدام نمود. در صورت عدم وجود مورد مشكوك به بيماري در محل ت. احتمالي كلمه ندارد ثبت گردد.


تشخيص بعد از ارجاع:
در صورت شك به بيماري يا هر نوع عارضه لازم است پس از تكميل فرم ارجاع (خانه هاي بهداشت كارگري) و ثبت آن در دفاتر مربوطه نسبت به ارجاع و پيگيري شاغل اقدام نمود و پس از تأييد تشخيص نسبت به ثبت تشخيص قطعي كه تشخيص بعد از ارجاع مي باشد اقدام كرد.
تاريخ: منظور تاريخ انجام معاينات مربوط به همان دوره است كه بايد به صورت عددي مثلاً 3/10/80 ثبت گردد.

تشخيص هاي افتراقي:
لازم است پس از تكميل اطلاعات مورد نياز ابتدا در صورت شك به تشخيص هاي مختلف نسيت به ثبت تشخيص هاي افتراقي و سپس به ثبت ت . احتمالي اقدام نمود.
اقدامات مورد نياز:
شامل كليه اقدامات پيشگيري اوليه و ثانويه مي باشد.
به طور مثال:
1-    جايگزيني مواد در محيط كار توسط كارشناس بهداشت حرفه اي
2-    اقدامات فني مهندسي در محيط كار توسط كارشناس بهداشت حرفه اي
3-    انجام معاينات دوره اي با تعيين فاصله
4-    و ...
بديهي است اين قسمت بايد به صورت كامل، تكميل گردد و در صورت نياز به اقدام درماني نوع درمان و طول مدت آن نيز ثبت گردد.

7-    جدول د: پاراكلينيك:
تكميل و ثبت نتايج پاراكلينيك در صورت نياز اجباري و تابع مقررات بخشنامه شماره 9173/6 ب مورخ 28/9/80 است.
جدول 1:
تاريخ آزمايش: منظور زمان و دستور انجام آزمايش مي باشد كه بايد به صورت عدد ثبت گردد مثلاً 5/8/80
CBC: شمارش گلبولي يا CellBlood Count مي باشد كه شامل:
RBC: گلبولهاي قرمز
Hb: هموگلوبين
Hct: هماتوكريت
MCV: متوسط حجم گلبولي
MCH: متوسط حجم هموگلوبين
MCHC: متوسط حجم هماتوكريت
WBC: گلبولهاي سفيد
POLY: پلي مرفونوكلنرها
LYM: لنفوسيت
EOS: ائوزينوفيلي
Plat: شمارش پلاكت
ESR: سرعت سديمانتاسيون (يا سرعت رسوب خوني)
Blood group: BG يا گروه خون
Rh: ارهاش هاي خون به صورت مثبت و منفي است.
جدول 2:
در اين قسمت بايد نسبت به انجام آزمايش ادرار و اقدامات مورد نياز بر اساس بخشنامه اشاره شده اقدام و نسبت به ثبت تاريخ آزمايش عمل نمود.
 


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان