میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

تحقیق جمعيت روستايي در ايران


کد محصول : 10001406 نوع فایل : word تعداد صفحات : 30 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 977

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m1d1406

فهرست مطالب و صفحات نخست


جمعيت روستايي در ايران

(ديد آماري)
مقدمه
واقعيت اين است كه بدون هيچ شك و ترديدي، در جهان امروز راه توسعه از تنگ راه جمعيت مي گذرد و گذر از اين تنگ راه به سلامت ممكن نيست مگر اينكه زواياي اين تنگ راه به دقت بررسي و شناخته شود. طرح و اجراي هيچ برنامه اي يا پروژه اي در يك روستاي كوچك يا يك شهر كلان ممكن نيست كه ريشه در زمين و جمعيت و مسايل آن نداشته باشد. گفته ها و شينده هاي مكرر كنفرانس هاي ملي و بين المللي و نتايج تحقيقات در سرتاسر جهان در باب جمعيت و توسعه و شاخه هاي مربوط به آن، جملگي وام دار اين پيام بسيار مهم براي بقاي جهان است.
 
تحولات تاريخي جمعيت روستايي ايران
 قبل از ورود آرياييها به ايران، دامنه هاي جنوب غربي زاگرس و خوزستان شمالي كه قلمرو عيلامي ها به شمار مي رفت، داراي تمدني درخشان بوده است. در اين زمان اكثر مردم در زيستگاهها و به تعبير امروزي روستاهاي كم جمعيت و پراكنده نواحي مستعد ساكن بوده اند. البته وجود معدودي شهر را در ميان آنها نمـــي توان انكار نمود. استيلاي آرياييهاي متمدن بر نواحي مختلف موجب شروع توسعه شهرها و روستاهاي  ايران شد. در دوره هاي مادها، هخامنشيان، اشكانيان و ساسانيان، شهرها و مراكز جمعيتي بزرگي بوجود آمد كه بعدها صحنه وقوع رويدادهاي مهم تاريخي گرديده است. دوره ساساني پررونق ترين زمان تمدن ايراني بود. شايد به جرأت بتوان گفت كه در طول تاريخ ايران تا قبل از قرن حاضر تنها در اين زمان بود كه جمعيت شهري در ايران فزوني شديدي گرفت و توانست جمعيت روستايي را تحت تأثير خود قرار دهد. در حقيقت اين دوره اوج شهرنشيني در ايران بوده كه از مهمترين شهرهاي آن مدائن (شامل 7 شهر) بوده است.[1]
  طبق يك سرشماري، در زمان اردشير بابكان، تعداد شهرها به 554 و روستاها به شش هزار بالغ گرديد.
البته در اين دوره زندگي روستايي نيز از توسعه زيادي برخوردار بود، هرچند كه مناسبات بزرگ مالكي، مشقات فراواني براي روستاييان و زارعان بوجود آورده بود.
در قرون دهم تا دوازدهم بر اثر تحولات سياسي در كشور، شهرنشيني شدت گرفت و شهرهايي مانند ري و نيشابور بوجود آمد. در اين عهد تحول چشمگيري در جمعيت روستايي رخ نداد و استيلاي مالكان بر روستاييان شكل ديگري پيدا نمود.[2]
حمله مغولان و تركان به ايران در قرن سيزدهم تا پانزدهم ميلادي، اسفبارترين ضايعه ملي به شمار مي رود، ولي در توسعه روستاهاي كشور نقش عمده اي داشته است. مغولان كه اصولاً مخالف شهرنشيني بودند، صدها شهر پرجمعيت را به آتش كشيده، ويران كردند و ميليونها نفر را  از دم تيغ گذراندند. از اين رو گروههاي زيادي از مردم به روستاهاي امن و مناطق كوهستاني كشور پناه بردند و دسته اي از آنها مجبور به كوچ نشيني و تغيير مكان زندگي خود شدند تا از تعرضات به دور مانند. بنابراين در اين دوره به تدريج شهرهاي بزرگي چون ري، سبزوار و نيشابور رو به زوال نهادند و در عوض پراكندگي جمعيت فزوني يافت و اين شكل جديد توزيع جمعيت تا حدود زيادي  در توسعه روستاها نيز از فزوني جمعيت برخوردار شدند و به جز مناطق مرزي، ساير نقاط براثــــر ايجاد امنيت داخلي، توسعه بسيار يافت، اما اين ثبات ديري نپاييد و حمله افغانها و به دنبال آن تركتازي نادر و تزلزل زنديه باعث فروپاشي دوباره نظام اجتماعي و نيز وقوع كشتارهاي فراوان شد.
با روي كار آمدن قاجار و كم شدن قلمرو ايران و بروز جنگهاي خونين، جمعيت ايران به شدت كاهش يافت و توسعه نظام خانخاني در روستاها و اعمال فشار بر رعايا موجب فزوني فاصله بين دولت و روستاييان شد. انقلاب مشروطيت باعث قيام ملي گرديد، پس از مشروطيت مجدداً قدرت خانها توسعه يافت و هر واحد روستايي بصورت يك سرزمين مجزا اداره شد. با اينكه بزرگ مالكي پيوسته براي زارعان مشكل آفرين بود، نبايد اين نكته را ناديده گرفت كه اوج رشد كشاورزي و شكوفايي روستاها در اين زمان بوده است.[3]         
 
جدول 1ـ جمعيت كشور به تفكيك شهري و روستايي در سالهاي مختلف (ميليون نفر)
  
عنوان    1335    1345    1355    1365    1370    1375
كل جمعيت    18.9    25.8    33.7    51.4    55.8    60
شهري    5.9    9.8    15.9    28.8    31.8    36.8
روستايي    13.00    16.0    17.8    22.6    24.0    23.2
رشد جمعيت در دوره (%)    -    3.13    2.71    3.90    2.46    1.47
   جمعيت غيرساكن در مناطق روستايي در نظر گرفته شده است.
 
جدول شماره 2ـ رشد جمعيت روستايي و شهري ايران در چهار دوره سرشماري (به درصد)
 
شرح    1345-1335    1355-1345    1365-1355    1375-1365
مناطق شهري    5    5    5.5    3.2
مناطق روستايي و عشايري    2.1    1.1    1.5    0.2
كل كشور    3.1    2.7    3.7    2
مأخذ: مركز آمار ايران، نتايج تفضيلي كل كشور

 
جدول شماره 3ـ جمعيت مناطق شهري و روستايي طي دروه هاي سرشماري
سال سرشماري
مناطق    1335    درصد    1345    درصد    1355    درصد    1365    درصد    1375    درصد
كل كشور    18.954.704    100    25.788.722    100    33.708.744    100    49.445.010    100    60.055.488    100
مناطق شهري    5.953.563    31.4    9.794.246    38    15.854.680    47    26.844.561    54.6    36.817.789    61.3
مناطق روستايي    13.001.141    68.6    15.994.476    62    17.854.064    53    22.349.351    45.4    23.026.293    38.7
مأخذ: مركز آمار ايران، نتايج تفضيلي كل كشور
 
نمودار 1ـ سهم جمعيت شهري و روستايي از كل جمعيت كشور (1375ـ 1345)
 
نمودار 2ـ توزيع جمعيت كشور به تفكيك مناطق شهري و روستايي در 40 سال اخير
 

جدول شماره 4ـ تحول تعداد جمعيت مراكز روستايي كشور برحسب طبقات جمعيتي در مقاطع سرشماري (ارقام جمعيتي به هزار)
 
طبقه بندي جمعيتي به نفر    1335    1345    1355    1365    1375
    روستا    جمعيت    روستا    جمعيت    روستا    جمعيت    روستا    جمعيت    روستا    جمعيت
    تعداد    %    تعداد    %    تعداد    %    تعداد    %    تعداد    %    تعداد    %    تعداد    %    تعداد    %    تعداد    %    تعداد    %
جمع    49054    100    11757    100    66438    100    15314    100    65055    100    17449    100    65349    100    22394    100    68122    100    23026    100
99-1    18375    37.5    863    7.3    31378    47.2    1201    7.8    28912    44.4    1113    6.4    28121    43    1041    4.6    31765    46.6    -    4.6
499-100    24427    49.8    4673    39.8    27351    41.2    6441    42.1    26680    41    6428    36.8    25203    38.5    6152    27.5    24134    35.4    -    25.4
999-500    4314    8.8    2937    25    5314    8    3636    23.7    6244    9.6    4306    24.7    7114    10.9    4992    23.4    6945    10.2    -    20.98
2499-1000    1682    3.4    2414    20.5    2087    3.1    3011    19.7    2735    4.3    3990    22.9    3950    6    5878    26.2    4150    6.1    -    27.03
2500 به بالا    256    0.5    868    7.4    308    0.5    1025    6.7    484    0.7    1612    9.2    961    1.5    4331    19.3    1128    1.7    -    21.8
ميانگين جمعيت به نفر     
240     
230.5     
268     
342
      
338
 
مأخذ: مركز آمار ايران، شناسنامه آباديهاي كشور
 
جدول شماره 5 ـ تعداد آباديها و متوسط جمعيت و خانوار آن به تفكيك استان در سال 1375
 
استان    آباديهاي داراي سكنه    جمعيت    خانوار
    شمار    درصد    شمار    درصد    شمار    درصد
كل كشور    68122    100    23026293    100    4410368    100
آدربايجانشرقي    2840    4.16    1320788    5.7    249168    5.6
آذربايجانغربي    3227    4.7    1181119    5.1    199651    4.5
اردبيل    1882    2.7    596916    2.5    103806    2.3
اصفهان    2470    3.6    1007087    4.3    218452    4.9
ايلام    753    1.1    217634    0.9    35328    0.8
بوشهر    706    1.03    332884    1.4    56896    1.3
تهران    2190    3.2    1771306    7.6        8.3
چهارمحال وبختياري    925    0.3    417005    1.8    75912    1.7
خراسان    7996    11.7    2622134    11.3    546766    12.3
خوزستان    4496    6.5    1367945    5.9    213751    4.8
زنجان    1103    1.6    547301    2.3    101667    2.3
سمنان    789    1.1    158991    0.6    35523    0.8
سيستان و بلوچستان    6038    8.8    908579    3.9    156786    3.5
فارس    4393    6.4    1598913    6.9    297149    6.7
قم    363    0.5    75269    0.3    17078    0.3
كردستان    1765    2.5    640668    2.7    114253    2.5
كرمان    5937    8.7    922883    4    178528    4
كرمانشاه    2793    4    670459    2.9    120332    2.7
كهگيلويه و بويراحمد    2026    2.9    327685    1.4    55631    1.2
گيلان    2700    3.9    1191480    5.1    262979    5.9
لرستان    2842    4.1    717059    3.1    121737    2.7
مازندران    4036    5.9    2237946    9.7    446717    10.1
مركزي    1539    2.2    527265    2.2    114946    2.6
هرمزگان    2046    3    613326    2.6    110334    2.5
همدان    1123    1.6    867115    3.7    165990    3.7
يزد    1144    1.6    186536    0.8    42328    0.9
   مأخذ: مركز آمار ايران شناسنامه بخشهاي كشور سال 1375
 
 
جدول شماره 6 ـ تعداد نقاط روستايي (داراي سكنه و خالي از سكنه) و  متوسط جمعيت آن به تفكيك استان در سال 1375
 
استان    جمع    روستاي داراي سكنه    روستاي خالي از سكنه    جمعيت روستايي    متوسط جمعيت روستا
    شمار    درصد    شمار    درصد    شمار    درصد    شمار    درصد   
كل كشور    125827    100    68122    100    57705    100    23026293    100    338
آدربايجانشرقي    3187    2.5    2840    4.11    347    0.6    1320788    5.7    465
آذربايجانغربي    3737    2.9    3227    4.7    510    0.8    1181119    5.1    366
اردبيل    2220    1.7    1882    2.7    338    0.5    596916    2.5    317
اصفهان    8883    7    2470    3.6    6413    11.1    1007087    4.3    407
ايلام    1204    0.9    753    1.1    451    0.7    217634    0.9    289
بوشهر    910    0.7    706    1.03    204    0.3    332884    1.4    471
تهران    3384    2.6    2190    3.2    1194    2    1771306    7.6    808
چهارمحال و بختياري    2283    1.8    925    1.3    1358    2.3    417005    1.8    450
خراسان    25185    20    7996    11.7    17189    29.7    2622134    11.3    327
خوزستان    6571    5.2    4496    6.5    2075    3.5    1367945    5.9    304
زنجان    1404    1.1    1103    1.6    301    0.5    547301    2.3    496
سمنان    2651    2.1    789    1.1    1862    3.2    158991    0.6    201
سيستان و بلوچستان    8527    6.7    6038    8.8    2489    4.3    908579    3.9    150
فارس    8171    6.4    4393    6.4    3778    6.5    1598913    6.9    363
قم    943    0.7    363    0.5    580    1    75269    0.3    207
كردستان    1968    1.5    1765    2.5    203    0.35    640668    2.7    362
كرمان    14321    11.3    5937    8.7    8384    14.5    922883    4    155
كرمانشاه    3613    2.8    2793    4    820    1.4    670459    2.9    240
كهگيلويه و بويراحمد    3103    2.4    2026    2.9    1077    1.8    327685    1.4    161
گيلان    2903    2.3    2700    3.9    203    0.3    1191480    5.1    441
لرستان    3483    2.7    2842    4.1    641    1.1    717059    3.1    252
مازندران    4625    3.6    4036    5.9    589    1    2237946    9.7    554
مركزي    3343    2.6    1539    2.2    1804    3.1    527265    2.2    342
هرمزگان    2948    2.3    2046    3    902    1.5    613326    2.6    299
همدان    1551    1.2    1123    1.6    428    0.7    867115    3.7    772
يزد    4709    3.7    1144    1.6    3565    6.1    186536    0.8    163
مأخذ: مركز آمار ايران شناسنامه بخشهاي كشور سال 1375
 
 
جدول شماره 7 ـ طبقه بندي جمعيتي آباديهاي داراي سكنه كشور در سالهاي مختلف
 
طبقه    1345    1355    1365    1370    1375
    تعداد آبادي    جمعيت%    تعداد آبادي    جمعيت%    تعداد آبادي    جمعيت%    تعداد آبادي    جمعيت%    تعداد آبادي    جمعيت%
جمع    66438    100    65055    100    65349    100    64627    100    68215    100
5000 نفر و بيشتر    ـ    ـ    ـ    ـ    194    7.78    256    9.36    234    8.96
4999ـ 2500 نفر    308    6.7    484    9.2    767    11.44    887    12.54    894    12.96
2499ـ 1000 نفر    2087    19.7    2735    22.9    3950    26.31    4227    26.75    4150    27.02
999ـ 500 نفر    5314    23.7    6244    24.7    7114    22.23    7176    21.19    6945    20.98
499 ـ 100 نفر    27351    42.1    26680    36.8    25203    27.6    24809    25.79    24134    25.4
99‌ـ 50 نفر    10528    5    9758    4    8962    2.9    9064    2.78    9083    2.85
49ـ 25 نفر    7884    1.8    7500    1.6    7102    1.15    6966    1.06    7381    1.15
24 ـ 1 نفر    12966    1    11654    0.8    12057    0.59    11242    0.53    15304    0.67
 
نمودار (3) پراكندگي فضايي جمعيت روستايي در سال 1375   
 
نمودار (4) درصد جمعيت طبقه بندي جمعيتي آباديهاي  داراي سكنه كشور در سالهاي مختلف
 
جدول شماره 8 ـ تعداد آباديهاي مسكوني كشور برحسب استان به تفكيك جمعيت در استان 1375
 
استان     
جمع    24ـ1 نفر    49ـ 25 نفر    99-50 نفر    249ـ100 نفر    499ـ 250 نفر    999ـ   500 نفر    9999ـ1000  نفر    4999ـ 2000 نفر    5000 نفر و بيشتر
كل كشور    68122    15302    7380    9083    14213    9921    6945    3551    1493    234
آذربايجانشرقي    2840    199    212    371    774    556    399    210    108    11
آذربايجانغربي    3227    378    200    364    838    786    449    155    50    7
اردبيل    1882    266    248    268    462    292    211    100    34    1
اصفهان    2470    1026    205    206    296    226    192    195    107    17
ايلام    753    152    68    99    179    133    78    32    12    0
بوشهر    706    425    71    96    137    111    85    51    23    7
تهران    2190    456    186    244    414    310    242    159    119    60
چهارمحال و بختياري    925    157    93    119    205    143    108    53    37    10
خراسان    7996    2503    717    835    1333    1072    862    481    176    17
خوزستان    4496    928    665    757    1002    556    334    150    75    29
زنجان    1103    71    57    86    259    261    239    100    26    4
سمنان    789    402    67    72    100    60    41    33    14    0
سيستان وبلوجستان    6038    1528    1192    1204    1214    553    238    77    28    4
فارس    4393    1197    466    492    774    559    503    259    123    20
قم     363    172    31    44    40    35    26    10    3    2
كردستان    1765    69    60    161    613    504    254    80    23    1
كرمان    5937    2471    906    850    821    428    286    128    42    5
كرمانشاه    2793    344    239    461    934    523    206    66    17    3
كهكيلويه و بويراحمد    2026    351    342    469    528    211    86    33    6    0
گيلان    2700    210    215    318    620    539    485    236    75    2
لرستان    2842    395    384    549    742    419    234    86    29    4
مازندران    4036    407    238    373    770    846    748    468    170    16
مركزي    1539    435    91    149    325    232    183    81    39    4
هرمزگان    2046    409    273    321    471    253    176    84    57    2
همدان    1123    44    37    61    205    254    237    192    87    6
يزد    1144    607    117    114    157    59    43    32    13    2
مأخذ: مركز آمار ايران، شناسنامه بخش هاي كشور سال 1365
 
جدول شماره 9 ـ تعداد آبادييهاي مسكوني كشور برحسب استان به تفكيك جمعيت در استان 1365
 
استان     
جمع    24ـ1 نفر    49ـ 25 نفر    99-50 نفر    249ـ100 نفر    499ـ 250 نفر    999ـ 500نفر    9999ـ1000 نفر    4999ـ 2000 نفر    5000 نفر و بيشتر
كل كشور    65349    12057    7102    8962    14630    10573    7114    3412    1305    194
آذربايجانشرقي    4626    312    241    507    1207    1029    722    244    152    12
آذربايجانغربي    2980    135    165    281    907    813    396    129    42    2
اصفهان    2492    875    239    247    317    240    234    193    125    22
ايلام    710    65    79    110    195    152    73    28    8    0
بوشهر    722    115    74    105    161    105    82    55    19    5
تهران    1672    415    145    158    310    242    185    127    52    38
چهارمحال و بختياري    895    117    112    130    212    145    88    49    35    7
خراسان    8299    2188    886    971    1511    1117    969    471    168    18
خوزستان    4075    570    612    818    1071    560    257    108    53    24
زنجان    1993    186    102    198    464    471    371    148    48    5
سمنان    721    296    63    78    114    66    64    28    11    1
سيستان وبلوجستان    3832    647    647    810    968    494    195    57    11    2
فارس    4424    1022    477    570    866    653    480    232    95    11
كردستان    1805    54    57    171    595    563    275    70    19    1
كرمان    6428    2584    1086    977    927    439    275    96    29    5
كرمانشاه    2458    148    217    406    896    517    194    64    16    0
كهكيلويه و بويراحمد    2047    322    371    510    545    205    76    14    4    0
گيلان    2745    157    189    316    667    562    508    266    76    4
لرستان    2908    241    293    595    847    511    216    76    26    3
مازندران    3745    303    233    285    730    826    770    426    150    12
مركزي    1527    315    112    112    312    297    231    106    41    1
هرمزگان    1886    357    319    243    428    217    125    69    27    1
همدان    1204    24    36    48    217    277    293    206    84    9
يزد    1155    589    145    116    152    72    34    30    14    2
 مأخذ: مركز آمار ايران، شناسنامه بخش هاي كشور سال 1365
 
جدول شماره 10ـ مقايسه درصد روستانشيني درجهان و ايران در سال 2000
 
رديف     
اسامي مناطق    جمعيت روستايي
        تعداد ـ هزار نفر    درصد
1    جهان    3328800    57
2    كشورهاي توسعه يافته    305500    26
3    كشورهاي در حال توسعه    2986240    64
4    آفريقا    512670    69
5    آمريكاي شمالي     74505    25
6    آمريكاي لاتين    137200    28
7    آسيا    2379848    67
8    اروپا    204120    28
9    استراليا    8700    30
10    ايران    28350    42
            
جدول شماره 11ـ مرتبه بندي استانهاي كشور به ترتيب روستانشيني در
 سالهاي 1375 ـ 1365
 
1365    1375
اسامي استانها    درصد روستانشيني    مرتبه    اسامي استانها    درصد روستا نشيني    مرتبه
كهگيلويه و بويراحمد    71.56    1    كهگيلويه و بويراحمد    60.2    1
چهارمحال و بختياري    63.4    2    هرمزگان    57.74    2
همدان     62.57    3    مازندران    55.56    3
گيلان    62.32    4    چهارمحال و بختياري    54.78    4
زنجان    61.73    5    گيلان    53.65    5
مازندران    61.48    6    زنجان    52.78    6
كردستان    60.29    7    سيستان و بلوچستان    52.75    7
اردبيل    59.84    8    همدان    51.68    8
هرمزگان    59.3    9    اردبيل    51.11    9
سيستان و بلوچستان    56.2    10    كردستان    47.58    10
مركزي    55.97    11    آذربايجانغربي    47.31    11
ايلام    55.51    12    كرمان    46.40    12
 


منابع :


مأخذ: مركز آمار ايران، نتايج تفضيلي سرشماري نفوس و مسكن سال 1365 و 1375

 

 
طراحی سایت : سایت سازان