میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

پروژه بررسي عوامل موثردركاهش ميزان علاقه دآنش آموزان به ادامه تحصيل درمدارس راهنمايي منطقه تبادكان مشهد


کد محصول : 10001503 نوع فایل : word تعداد صفحات : 18 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 981

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m1d1503

فهرست مطالب و صفحات نخست


بررسي عوامل موثردركاهش ميزان علاقه دآنش آموزان به ادامه تحصيل درمدارس راهنمايي منطقه تبادكان مشهد

    مقدمه                                     
درجامعه اي كه مي بايدتمام افرادجامعه باسواد باشند ومراحل تحصيل راطي كنند.اعم ازفقيروثروتمند.پولداروبي پول.تحصيل مسله اي است كه هروزمهمترومهمتر مي شودوماناظربرتغييرو
 تحولات ودگرگوني هاي نظام آموزشي بوده وخواهيم بود.
بطوركلي مسئله كا هش انگيزه به ادامه تحصيل دردانش اموزان يك مسئله بغرنج وحاد مي باشد كه مسئولين ودست اندركاران نظام اموزشي بايد توجه خاصي به اين مسئله داشته باشند
بخصوص با پيشرفت زندگي وتمدن فرهنگ درجامعه كه بايددانش اموزان و بچه هاي مابايدازنظربنيه ي علمي در سطحي بالا باشند شاهد براين هستيم كه هيچگونه انگيزه اي براي ادامه تحصيل ندارند واگر دارندخيلي كم مي باشد.
در صورتيكه قدم اول در به دست آوردن موفقيت وپيروز شدن بر
مشكلات خواستن است.زيرا انسان اگر چيزي را بخواهد مي تواند بدست اورد و اگر علاقه اي به كار داشته باشد مي تواند درزندگي
پيروزوموفق باشد.
مي باشند از سوييجهان اندك اندك به صورتي واحددرمي امروزه در تاريخ جهان با دو بينش ودگرگوني روبرو هستيم دو
 وسس گرايش كه در ظاهر متضاد ولي در اصل يكي ايدوبسياريازمظاهرزندگي در ميان ملتها به صورت يكساني در مي ايد ومردم به اصطلاح وسست شدن عقايدقدم برمي دارد. وهمين سست شدن عقايد باعث شده كه نسل جوان جامعه ي ما به سوي رفاه طلبي سوق داده شوند وهدف وانگيزه ي خود را
از دست بدهند  بخصوص دانش اموزان مقطع راهنمايي كه انگيزه كمي به ادامه تحصيل دارند بنا به دلايلي از قبيل  نا برابري وضع اجتماعي  اقتصادي خانواده ها كم بودن تحصيلات
والدين انها و...........

معرفي موضوع:عوامل كاهش انگيزه در ادامه تحصيل در دانش آموزان مقطع راهنمايي

دوري يا بي زاري از مدرسه وعلاقه به ادامه دادن درس و
مدرسه به هيچ وجه مسئله ي تازه اي نيست .
بلكه از مدت زيادي است كه گريبانگر بيشتر خانواده هاي ماشده
است.
اين تمايل نداشتن به ادامه تحصيل خود مي تواند دلايل زيادي داشته باشد:از قبيل اينكه عوامل خانوادگي،عوامل شخصيت دانش آموز،عوامل آموزشگاهي ،عوامل اجتماعي واقتصادي و
فرهنگي كه همگي اينها مي توانند يكي از دلايلي باشند كه كودك به خاطرآن انگيزه وعلاقه اش به ادامه تحصيل كم شده باشد.
عوامل عاطفي،عدم سر فصلهاي مناسب با وزمان كنوني دانش
آموزان به طوري كه سر فصلهاي كتاب هاي درسي نمي تواند
بچه هارا اقناع كند اين خود مي توانددليلي براي كسالت وتكراريبودن اوقات بچه ها شود كه انها تمايلي براي ادامه ي تحصيل پيدا نمي كنند .
(( بعضي از افراد اصطلاح رو گرداني از مدرسه و درس را

نا تواني بيان كرده اند كه در آنها از علل عاطفي درون كودك ريشه مي گيرد ولي اين اصطلاح عوامل خارج از كودك ويا به عبارت ديگر عوامل موجود در روابط خانوادگي ومحيط مدرسه
را نيز در بر مي گيرد ))

باتوجه به مسئله روگرداني ازمدرسه وپرداختن به علل معيارهاي تشخيص وشيوه  درمان كاري بس مشكل مي باشد.
تجربه نشان مي دهد كه براي حل مشكل بايد باديگران مشورت كرد وازتجارب ونظرات ديگران نيز استفاده كرد ،تادرباره مسئله يامشكل اقدامات مناسبي بعمل آِِِِِيد.

تاثيرآموزشگاه بركاهش انگيزه به ادامه تحصيل
آموزشگاه مي تواندتاثيرزيادي بروي جذب يابيزاري دانش آموزان داشته باشداين امرموردقبول تمام مردم عام وخاص است كه سهم مدرسه درايجاداين عارضه يعني كاهش انگيزه به ادامه تحصيل ازاهميت خانواده كمترنمي باشد.
زيرامسئولين مدرسه مي توانند بارفتارخودتاثيرزيادي بر
روي دانش آموزان داشته باشند.ولي متاسفانه بدليل عدم وجودمشاوراني درمدارس كه داراي وقت كافي براي حل مشكلات روحي رواني وعاطفي وشخصيتي دانش آموزان باشد ،چون دبيران ومسئولين كه دست اندركارآموزش مي باشندبه دليل نداشتن وقت كافي نمي توانندبه مشكلات دانش آموزان رسيدگي كنند.
 به اميداين كه آموزش وپرورش آنقدربرنامه ريزي منظم ودقيق داشته باشد كه بتواندمددكاران ومشاوراني درمدارس وآموزشگاههابه كارگماردتابلكه بتوانندتاحدودي مشكلات روحي،رواني وعواملي كه مانع انگيزه دانش آموزان به درس ومدرسه مي شودحل گردد.

تعامل ياكنش متقابل دانش آموزان باخانواده :

براي كمك به دانش آموزي كه ازاختلالي رنج مي بردمي توانيم  برمبناي روابط اوبا ديگران بپردازيم،دراين جاهدف      درمان خوداختلال نيست بلكه روابط آن دانش آموزباهمكلاس
هاي خودوهمچنين باخانواده ياهمسالان وگروههايي كه درآن شركت داردمي باشد.
انزواوگوشه گيري دانش آموزخودمي توانددرمقابل تعامل ياكنش متقابل قرارگيردماازتعامل مي توانيم به عنوان تعاون ،وابستگي متقابل وعدم كفايت دانش آموزيادكنيم وهمچنين ازكلمه ء انزوابه عنوان گوشه گيري،تنهايي،انفرادي بودن و
استقلال مي توانيم برداشت كنيم.
بسياري ازمتخصصان خانواده را عامل ومنشا اين عارضه
راروگرداني ازدرس ومدرسه ميدانندوسعي مي كنند كه دانش آموزموردنظررا از زيرنفوذ طاقت فرساي آن نجات بدهند.  
گروهي سعي مي كنندكه نيروهاي نهفته دريك خانواده از هم گسيخته را بيابند وازآن براي درمان دانش آموز استفاده نمايند. يعني دلايل از هم گسيختگي وبي سروساماني خانواده ي دانش آموزرا مورد بررسي قرار مي دهند. 
چون دانش آموز درخانه،مدرسه ودرمحيط زندگي رشد ميكند
وبا گروههاي مختلفي سرو كارداردوامكان بروزاين اختلال
ممكن در چند بعد صورت پذير كه بايد ابتدا سرمنشا وشروع
اين اختلال راپيدا كردوبعدازدستيابي به سررشته ي اين اختلال آنراموردبررسي قرارداد.
چون ممكن است دانش آموزبا افرادخانواده ازنظر رفتاري مشكل داشته باشدبه همين دليل بررسي عوامل خانوادگي وتوجيه آنها ممكن است دررفع مشكل دانش آموزكمك نما يد(اچ كان،بيزاري ازمدرسه ،سال1374،ص 178،179)
انگيزش ورشد در دوره ي بلوغ:

دردوره ي بلوغ چون دانش آموزدوران كودكي را پشت سرگذاشته نسبت به افرادي كه هنوز در مرحله ي قبلي ازخودش هستند احساس برتري مي كند وازازسوي ديگرفرداين احساس را دارد كه هنوز رازها،آزاديها،استقلال،طلبي ها ولذاتي وجود دارد كه اوبايد در اين دوره اززندگي خود به آنها دست يابد ودراين دوره نوجوان ما بيشتردوستان و وهمسالان خود راالگوي خود قرار مي دهد وازنظراقتصادي پوش،امكانات رفاهي خود رابا دوستان وهمكلاسي هاي خود مقايسه مي كند اگروقتي خودرا با ديگران مقايسه كندوبعضي چيزها را در وجود وخانواده ي خود نيابد دچار افسردگي و خودرا سرخورده مي بيند وباعث مي شود كه ازدرس و مدرسه زده شود وازدرس روي گردان گردد.
در اين سن نوجوان به جاي اينكه احترام به خود(عزت نفس) رااز طريق تقليد از بزرگترهابالا ببرند آنها جوياي زبان  جديد ،لباسهاي مد روز وآهنگ و موسيقي جديد مي شوند كه ازاين طريق احترام به خود رابارها ساختن هرچه كمند و قديمي است مي دانند،در اين دوره بيشتر خلا قيت نوجوان  حداقل تا اندازه اي از طريق نيازبه دوري جستن از امور كمند وقديمي وپيوستن به امور تازه تحريك ميگردد كه اين خود عامل مي شود براي بدرفتاري با اطرافيان يا كه اورا به نحوي دراين موارد امرونهي مي كنند وبه اصطلاح او
را موعظه وپند واندرزمي دهند كه اين توصيه ها وپند و اندرزرا دخالت در كار خود مي دانند ومي خواهندبه هر نحوي كه شد با اين امر ونهي ها وتوصيه ها مبارزه كنند وخودشان را به اصطلاح بزرگ جلوه دهند.
اين ها همه مي تواند عواملي باشد براي كاهش انگيزه به ادامه تحصيل مي تواند عواملي باشد براي كاهش انگيزه به ادامه تحصيل در مقطع راهنمايي.

درك دانش آموزان در دوره ي بلوغ:              

ممكن است طوري تعبير شود كه بنا رابر بي توجهي بر نوجوان بداند واين نوجوان شروع مي كند با رفتارهايي موقعي كه يك دختر نوجوان اظهار مي دارد كه مادرش هرگز قادربه درك چگونگي احساس او نيست اين موضوع مستقيم يا غيرمستقيم كه بتواندبر عدم توانايي والديني در احساس همدردي با او مبارزه كند چنين موقعي(پياژه مي گويد كه بايد از خشم غيرمنطقي احترازجسته وبدين ترتيب ما را ياري مي دهد كه از موضوع درك آميخته با همدردي ونه خصومت با آنها برخورد نماييم) (الكايند،تعليم وتربيت،سال 1374 ص،162 )

پويايي هاي تجربه ي اجتماعي:

تجربه ي اجتماعي يعني مجموعه ي روابط اجتماعي دانش آموز با رشد شناختي از خود وديگران كه يك رابطه ي تكميلي مي باشد و  آنرا مكمل مي كند .
سطح رشد شخصيتي دانش آموزسطح تجارب اجتماعي او را پايه ريزي مي كند وشخصيت اجتماعي او را شكل مي دهد ودليل ديگر اينكه تجارب اجتماعي دانش آموزبه به منزله ي انگيزش وكاربرد وتوسعه ي بيشتر توانايي -هاي تجربي او به كار مي رود.
به همين دليل خود بيني نوجوان اين فرض را در ذهنش پديد مي آورد كه همه ي اطرافيانش همان قدر در باره يبينش يا شكل وقيافه ي او توجه دارند كه خود ش توجه  مي كند .
تواناييهاي فكر اجتماعي دانش آموز نحوه ي برداشت و تفسير واكنش هاي او را نسبت به داد وستد وتبادلات دلبستگي عاطفي در پيشرفت تحصيلي وكارهاي دانش -آموزان موثر ومورد تعقل وبررسي بايد قرار بگيرد.
درنوجوانان دلبستگ اجتماعي تعيين مي كنند.در حقيقت در اين دوره از سن دلبستگي عاطفي در پيشرفت تحصيلي وكارهاي دانش-آموزان موثر ومورد تعقل وبر رسي بايد قرار بگيرد.

درنوجوانان دلبستگي نسبت به دوستان وگروه همسالان نقش والدين ،ودبيران را به عنوان افرادي كه منشا پويايي ودلبستگي بوده وانگيزش براي پيشرفت تحصيلي ايجاد  مي كنند يعني تقريبا تمام رفتارهاي اجتماعي دبيران و دوستان وافرادي را كه با او بيشتر در تماس هستند زير نظر گرفته وخود را با ديگران مقايسه مي كند . كه اين مقايسه كردنها باعث كشمكشهاي دروني وميل شديدي كه وي به الگو سازي وايجاد يك نمونه والگودر چيزي يا فردي وارده كه اينها همه باعث پرخاشگريها
ورفتارهاي نابهنجاردانش آموز ميگردد. نقش والدين ،ودبيران را به عنوان افرادي كه منشا اجتماعي  تعيين مي كنند.در حقيقت در اين دوره از سن ويايي ودلبستگي بوده وانگيزش براي پيشرفت تحصيلي ايجاد  مي كنند يعني تقريبا تمام رفتارهاي اجتماعي دبيران و دوستان وافرادي را كه با او بيشتر در تماس هستند زير نظر گرفته وخود را با ديگران مقايسه مي كند .
بيان مسئله
الف:ويژگي هاي شخصيتي دانش اموزان كه موثربر كاهش انگيزه به ادامه تحصيل هستند كدامند؟
ب:مسائل خانوادگي كه دركاهش انگيزهبه ادامه تحصيل  موثرهستندكدامند؟
ج:امكانات اموزشگاهي كه دركاهش انگيزه به ادامه تحصيل موثرندكدامند؟
د:رفتارهاي مسولين اموزشگاه كه دركاهش انگيزه به  ادامه تحصيل موثرند كدامند؟
ذ:رفتارهاي غيرصحيح والدين كه دركاهش انگيزه به  ادامه تحصيل موثرند كدامند؟
ر:عوامل محيطي وسكونتي كه دركاهش انگيزه به ادامه تحصيل موثرندكدامند؟

فرضيه هاي تحقيق:

1.بين هوش واستعداد با كاهش انگيزه به ادامه تحصيل    دانش اموزان دراين مقطع ارتباط وجوددارد.
2. بين كمبود بودن تلاش وپشتكار با كاهش انگيزه به ادامه تحصيل ارتباط وجود دارد.
3. بين كمبود بودن هدف وانگيزه با كاهش انگيزه به
ادامه تحصيل دانش اموزان در مقطع رابطه وجوددارد
4. بين توجه نكردن به برنامه ريزي دقيق برآينده با
كاهش انگيزه به ادامه تحصيل ارتباط وجود دارد.
5.بين كمبود تغذيه وبهداشت سالم ووضع اقتصادي
خانواده به كاهشانگيزه به ادامه تحصيل دانش اموزان
ارتباط وجود دارد.                             
6.بين وجود جمعيت زياد خانواده وكاهش انگيزه به ادامه  تحصيل دانش آموزان رابطه وجود دارد.                           
7. بين بي توجهي والدين به فرزندان وآينده آنها با كاهش انگيزه به ادامه تحصيل دانش آموزان ارتباط وجود دارد .               
8. بين دوري دانش آموزاز والدين با كاهش انگيزه به ادامه  تحصيل ارتباط وجود دارد .                                            
9. بين نبودن آرامش در خانه ووجود نداشتن نظم وانظباط در كاردانش آموزوخانواده با كاهش انگيزه به ادامه تحصيل دانش آموز ارتباط وجود دارد  .                                               
10. بين فرهنگ وتحصيلات والدين با كاهش انگيزه دانش آموزان به ادامه تحصيل در مقطع راهنمايي رابطه وجود دارد .

ابزار وجمع آوري اطلاعات وروش تحقيق:     

در اين تحقيق وپژوهش براي گرد آوري مطالب و اطلاعات از پايان نامه ها،كتابهاي متعدد ،رفتن به كتاب  خانه ها ي مختلف ،گفتگو با دانش آموزان مقطع راهنماي در سه پايه .                                                        مصاحبه وگفتگو با دانش آموزان از طريق پرسشنامه هاو  سوالاتي از دانش آموزان .                                     
با توجه به حجم جامعه ي مورد پژوهش و نظر به اينكه  دانش آموزان از نظر اقتصادي ورفاهي ،خصوصيات  شخصيتي با هم يكسان نمي باشند %20از اعضاي جامعه مورد تحقيق به عنوان حجم نمونه اي مناسب و مورد استفاده واقع شده است .                              
معرفي متغيرها  
الف: كمبود هوش واستعداد كه جزء توانايي هاي شخصيتي دانش آموزان مي باشد مي تواند از علل كاهش  انگيزه در ادامه تحصيل باشد.                                 
ب: كمبود هدف،بي علاقگي ،بر نامه ريزي دقيق و امكانات محيطي سالم از علل كاهش انگيزه در ادامه  تحصيل مي باشند .                                               
ج: كم تجربه گي مسئولين ودبيران در اين مقطع تحصيلي  باعث كاهش انگيزه در ادامه تحصيل مي باشد.            
د: كمبود آرامش تغذيه وبهداشت سالم از علل كاهش انگيزه در ادامه تحصيل مي باشد.                            
ر:درك نكردن شرايط و موقعيت سني دانش آموزان از  علل كاهش انگيزه درادامه تحصيل ميباشد.     
ذ: رفتارها و برخورد هاي نادرست خانواده از علل كاهش انگيزه در ادامه تحصيل مي باشد .          

پرسشنامه پژوهش ساخته :                         
دانش آموزان گرامي.                                 
1. ميزان تحصيلات پدر خود را مشخص كنيد .       
2. شغل پدر خود را مشخص كنيد .                          
الف) آزاد       ب) كارمند        ج) بيكار        د) موارد ديگر       
3.شغل مادر خود را مشخص كنيد .                         
الف) آزاد      ب) كارمند            ج) بيكار        د) موارد ديگر    
4. ميزان تحصيلات مادر خود را مشخص كنيد .        
الف) ديپلم         ب) بي سواد        ج) سيكل          د) ديپلم به بالا 
5. آيا پدر ومادر شما در ايجاد كاهش انگيزه به ادامه     تحصيل شما نقش دارند؟                          
الف) بلي        ب) خير         ج) تا حدودي     
6. آيا عدم آرامش در خانه بر روي كاهش انگيزه شما به ادامه تحصيل مؤثر بوده است؟                        
الف) بلي          ب) خير          ج) تاحدي          د) صد درصد
7. آيا محل سكونت شما در كاهش انگيزه شما مؤثر است؟                                               
الف) بلي        ب) خير       ج) تاحدي         د) بي اندازه  
8. آيا نبودن تغذيه و بهداشت سالم ووضع اقتصادي        خانواده در كاهش انگيزه شما به ادامه تحصيل نقش دارد؟                                                    
الف) بلي       ب) خير        ج) تا حدودي        د) صد درصد                  آيا كمبود استعداد شما در كاهش ادامه تحصيل شما    .9
مؤثر بوده است ؟                                                 
الف) بلي         ب) خير         ج) تا حدودي                             
10. شما به جز درس به چه فعاليتهايي ودر چه زمينه اي
علاقمند هستيد؟                                                   
الف) هنري        ب) كار دستي          ج) مطالعه        د) ورزش 
11. آيا وجود جمعيت زياددر خانواده شما بركاهش     
انگيزه شما به ادامه تحصيل مؤثر بوده است؟             
الف) بلي         ب) خير          ج) تا حدودي                           
12. آيا معلمان ودبيران در كاهش انگيزه ي شما به ادامه تحصيل نقش داشته اند ؟                                       
الف) بلي          ب) خير          ج) تا حدودي        د) صد در صد 13. آيا نبودن امكانات آموزشي لازم در آموزشگاه بر  
روي كاهش انگيزه شما به ادامه تحصيل مؤثر بوده است؟
الف) بلي         ب) خير        ج) تاحدودي                              
14. آيا بي توجهي والدين ومسئو لين آموزشگاه برروي
كاهش انگيزه شما در ادامه تحصيل مؤثر بوده؟
الف) بلي       ب) خير         ج) تاحدودي                                
   جامعه آماري :                                     
دانش آموزان دختر،مقطع راهنمايي منطقه تبادكان، مدرسه راهنمايي نجيبه .
كه يك جامعه تقريبأ از هم جدا واز نظر خصوصيات شخصيتي با هم يكسان نمي باشند.
و اين جامعه آماري در سال تحصيلي 83-82 ميباشد .
بررسي انجام شده بر روي 76 نفر از دانش آموزان مقطع راهنمايي در 3 پايه مختلف مي باشد .
كه حدود :                            
24  دانش آموز در سال سوم را هنمايي  .
20  دانش آموز در پايه دوم راهنمايي  .
32  دانش آموز در پايه اول راهنمايي  .

نمونه و روش نمونه برداري :                     

شيوه نمونه برداري ونمونه روش كار در اين پژوهش از  راه مشا هده ،مصاحبه،پرسشنامه ميباشد .                   
شيوه ي نمونه برداري از روش تصادفي از نوع تصادفي  طبقه اي مي باشد ، چون بررسي وپژوهش برروي ويژگيهاي شخصيتي ،آموزشگاهي و خانوادگي دانش - آموزان مقطع راهنمايي در سه پايه ي درسي ميباشد .    
 


منابع :


5-                دو نالدون مارگارت ( 1375 ) ، ذهن كودك مترجم دكتر حسين نائلي . مشهد : انتشارات آستان قدس ضوي.

6-                سي دانيل ، هرشن اس راجرز ( 1370 ) ، اقتصاد و

آموزش وپرورش ، مترجم، سيد ابوالقاسم حسينيون،

مشهد : انتشارات آستان قدس رضوي .

7-                شكوهي يكتا محسن ، ( 1373 ) تعليم وتربيت

اسلامي ،تهران : شركت چاپ ونشر ايران .

8-                كرامتي محمد رضا ( 1374 ) برنامه ريزي در

آموزش وپرورش .مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي .

9-                كمپل پاپ ، بالدوين ويكتور ( 1373 ) دانش آموزان

چند معلو ليتي ،مترجم زهرا نصيري . مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي .

10-            هر شن سن ، ديويد بي( 1374 ) مشاوربهداشت

رواني ،مترجم محمد تقي منشي. مشهد: انتشارات

آستان قدس رضوي .

 

 
طراحی سایت : سایت سازان