میهن داکیومنت                میهن داکیومنت                      میهن داکیومنت              میهن داکیومنت

مرکز دانلود پایان نامه ، پروژه ، روش تحقیق ، مقاله 


میهن داک - میهن داکیومنت

تاثیر محدودیت های عاطفی محیط پرورشگاهها خودپنداره بر خود پنداره کودکان پرورشگاهی


کد محصول : 10007 نوع فایل : word تعداد صفحات : 120 صفحه قیمت محصول : 10000 تومان تعداد بازدید 2579

فهرست مطالب و صفحات نخستتاثیر محدودیت های عاطفی محیط پرورشگاهها خودپنداره بر خود پنداره کودکان پرورشگاهی


مقدمه
و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لاتعلمون شيأ و جعل لکم السمع و الأبصار و الأفئده لهلکم تشکرون
« خداوند شما را از شکم مادرانتان بيرون آورد در حاليکه چيزي نمي دانستيد و به شما قواي شنوايي و بينايي و انديشه داد . باشد که سپاس اين نعمتها را بداريد و از اينها به خوبي   بهره مند گرديد . »
اين آيه عدم شناخت انسان را در بدو تولي بيان مي کند و اينکه بايد از طريق حواسي که خداوند به او عنايت کرده جهان را مطالعه و بررسي کند .
کودکي که به دنيا مي آيد عاليترين و کاملترين امکانات رشد را دارا است او در بهترين حالت خود آفريده مي شود . اگر اين کودک عادي به دنيا بيايد و خانواده و محيط مناسبي در اختيارش باشد جاي خويش را در اين جهان مي يابد . اما زندگي خانوادگي و محيط اجتماعي _ آموزشي _ بهداشتي و فرهنگي بسياري از کودکان دستيابي به چنين مقصودي را دشوار و گاه غير ممکن مي سازد .
رفتار آدمي اساسا جلوه اي از شخصيت و سازمان رواني _ شناختي _ اجتماعي اوست . هر چه شخصيت و ادراک از خويشتن انسان سالمتر , واقعي تر و رشد يافته تر باشد از رضايت دروني و تعامل رفتاري بيشتري برخوردار خواهد بود . آشکار است که شخصيت و خودپنداري سالم و رشد يافته , فقط در جريان تربيت صحيح و پرورش عواطف و رفتار سالم بوجود     مي آيد .
در اين پژوهش نيز پيرامون شناخت چگونگي ادراک و پنداشت کودکان از خود در محيط و شرايط خاص پرورشگاه تلاش مي شود , باشد که گامي کوچک در مسير روانشناسي کودکان پرورشگاهي برداشته باشيم .
 
بيان مساله
پژوهشگران در ديدار هاي خود با گروهي از کودکان پرورشگاهي شهر مشهد در حين    برنامه ها و فعاليتهاي فکري و حرکتي مختلف اين کودکان احساس مي کردند که اکثرا جسارت ، اعتماد به نفس ، اميد به موفقيت و . . . کافي در اين کودکان نيست و در حاليکه از لحاظ فکري و فيزيکي مشکل خاصي نداشتند و قابليتهاي لازم براي اجراي عمل را دارا بودند .
در پيش فرضهاي اوليه به نظر مي رسيد که اين مشکلات کودکان احتمالا به علت رشد در شرايط خاص پرورشگاهي است . موضوعاتي همچون فقدان حمايت والدين ، عدم حضور مادر در حساسترين دوران رشد ، فقدان الگوهاي ثابت رفتاري ، عدم وجود تقويتهاي ملموس اجتماعي کافي ، فقدان محرکهاي کافي که مستلزم رشد سالم هستند ، داشتن خاطرات تلخ گذشته خويش ، کمبود ارتباطات متنوع و باز اجتماعي متناسب با رشد ، کمبود امکانات مالي ، تفريحي ، فرهنگي ، آموزشي و از اين قبيل عواملي هستند که مجموعا زمينه تشکيل ديدگاه و ادراک منفي نسبت به خود و نسبت به جهان را در اين کودکان فراهم کرده اند .
لذا براي اثبات يارد اين پيش فرض اقدام به پژوهش در باب تاثير محروميتهاي مختلف محيط پرورشگاه برخود پنداره کودکان پرورشگاهب و سپس مقايسه آن با خود پنداره کودکان غير پرورشگاهي يعني کودکاني که در خانواده و به اتفاق والدين خود زندگي       مي کنند نموديم تا به کمک ابزار ، روش و آزمون پژوهش و آماري مناسب تفاوت ويژگيهاي خود پنداره اين دو گروه از کودکان را بررسي و تجزيه و تحليل و نتيجه گيري نماييم .
اهميت موضوع تحقيق
اهميت خود پنداره همواره مورد توجه تمامي متخصصان امور مربوط به کودکان بوده است . به سختي مي توان به احساسات کودکان در مورد خودشان به عنوان يک فرد توجه نکرد . اغلب متخصصان ، خودپنداره مثبت و متعاقب آن عزت نفس بالا را به عنوان عامل اصلي در سازگاري اجتماعي _ عاطفي در نظر مي گيرند . روانشناسان و جامعه شناسان مهم از قبيل ويليام جيمز ، جرج هربرت ميدو ، چارلزکولي ، از جمله افرادي بودند که بر اهميت خود پنداره و احترام به خود مثبت تاکيد داشتند .
اخيرا روانشناسان نظريات نئوفرويدينها را با تحقيق تجربي در آميخته اند و به اين نتيجه رسيدهاند که احترام به خود مثبت با عملکرد مناسبتر و موثرتر مرتبط است .
خود پنداره و احترام به خود بويژه در مورد کودکان امري ارزشمند محسوب مي گردد ، زيرا به مثابه بينايي براي ادراکات کودک از تجارب زندگي عمل مي کند . کفايت اجتماعي _ عاطفي ناشي از يک شناخت مثبت از خود مي تواند نيرويي باشد که در جهت پيروزي بر مشکلات جدي بعدي به کودک کمک کند .
از آنجا که موارد پژوهشي کودکاني هستند که در محيط خاص پرورشگاه زندگي کرده و از جنبه هاي گوناگون دجار کمبودها و محدوديتهايي مي باشند که موجب تشکيل تصوير منفي از خود دنياي پيرامون مي گردد ، انگيزش سالم سازي و تقويت زمينه هاي شناختي _ اجتماعي _ عاطفي و رفتاري و نحوه آموزش مربيان موسسه از لحاظ تاثيري که بر رشد کودکان مي گذارد عوامل بسيار مهم به حساب مي آيند . از طرفي معلوم نيس مشکل بنيادي اين کودکان که هيچ گونه الگوي ثابتي ندارند تا به آن دلبستگي پيدا کنند چه تاثير دراز مدتي در کودکان خواهد داشت ؟
لازم است به دنبال تحقيقات و مطالعاتي که صورت مي گيرد اقدامات درماني مناسب در حيطه هاي مختلف در خود پنداره هاي کودکان انجام گيرد ، تاپاره اي از مشکلات قابل حل اين کودکان که گروهي از افراد جامعه هستند که ناخواسته وارد اين فضا شده اند را بر طرف نموده و بدين وسيله در فراهم کردن جامعه اي سالمتر گام برداشته شود .

هدف از انجام تحقيق

هر انساني از شخصيت خود در ابعاد مختلف آن برداشت و تصوري دارد که اين شخصيت يا خويشتن مي تواند جنبه هايي داشته باشد که براي فرد يا ديگران يا هر دو معلوم باشد يا نباشد و به  علت همين شناخت و آگاهي ناقص و گاه تعريف شده از خويش است که خود پنداره يا منفي است يا به صورت کاذب مثبت مي شود . در ضمن اين برداشت از خويش چنان قطعي و لايتغير نيست ، يعني اينکه ممکن است در لحظه اي فرد نسبت به بعدي يا تجربه اي از خود آگاه نبوده و زماني ديگر آگاه باشد ، پس بخشهاي فوق الذکر غير قابل نفوذ نيستند . از طرفي هر کدام از ما مثل يک گياه به وسيله شبکه اي از ريشه ها تغديه شده ايم يعني اينکه از کجا آمدهايم ، چه چيشه اي داشته ايم ، چگونه با خانواده وابستگي داشته ايم و مورد آن چه احساسي مي کنيم .
بسياري از اين ريشه ها ممکن است به نظر برسند که ما را از پشت گرفته اند و مانع رشد ما شده اند بسياري از آنها ممکن است ناشناخته باشند . بسياري از آنها ممکن است به ما علاقه اي نداشته باشند در حاليکه ما نمي توانيم نسبت به آنها بي تفاوت باشيم . به هر حال بدون اين ريشه ها ما به هيچ وجه نه مي بوديم و نه مي توانستيم رشد کنيم و نه اينکه بوجود آييم . اما وضعيت به چه صورت است در مورد آنهائيکه مي گويند . « من نمي توانم         بي تفاوت باشم ، من در مورد خانواده ام خيلي کم يا هيچ چيز نمي دانم و آنچه هم که    مي دانم آرزو مي کنم فراموش کنم و از آن آزاد شوم » . لذا خود پنداره و به دنبال آن احترام به خود از مولفه هاي متعددي بوجود آمده اند که از مسائلي ناشي مي شوند که در زندگي ما نقش مهمي ايفا مي کنند و نياز دارند که به دقت بررسي شوند .
با توجه به آنچه که گفته شد جنبه هاي مبهم و آزار دهنده زيادي وجود دارد که در خويشتن کودکان پرورشگاهي ملاحظه مي شود . هدف از اين پژوهش آن است که کاربرد مقياس خودپنداره پيرز _ هاريس که شامل مولفه هاي رفتار ، توانايي ذهني ، وضعيت تحصيلي ، ظاهر و ويژگي فيزيکي ، اضطراب ، محبوبيت ، شادي و رضامندي و خودپنداره کلي است ، به شناخت و آگاهي بيشتري از ادراک اين کودکان نسبت به خود و جهان پيرامونشان دست يافته و با آگاهي از شکل آنها تدابير درماني و ملاحظات محيطي مناسب در جهت رفع معضلات آنها ارائه دهيم و نيز اطلاعات مورد نياز مسئولين ، مراقبين و مربيان و کليه کساني که با کودکان پرورشگاهي در ارتباط هستند را فراهم کنيم تا ايشان به نحو شايسته تر و آگاهي بيشتري به اين کودکان ياري رسانند و آنها را براي مراحل بعدي رشد آماده تر و توانمندتر سازند .
ميدان و قلمرو تحقيق
نمونه مورد مطالعه اين پژوهش شامل 30 نفر از کودکاني ساکن پرورشگاههاي شهر مشهد مي باشد که به علل مختلفي از هر دو والد خود جدا گشته اند و به ناچار در يکي از موسسات پذيرفته شده اند . اين گروه هر 30نفر دختر هستند و در ضمن کودکاني هستند که حداقل يکسال سابقه سکونت در موسسات را داشته اند .
گروه نمونه دوم شامل 30 نفر از کودکاني هستند که در خانواده با والدين خويش زندگي   مي کنند در اين گروه و نيز 30 نفر دختر هستند که علاوه بر جنس از نظر سن ، پايه تحصيلي و معدل تحصيلي نيز اين دو گروه با هم همتا شده اند . در ضمن اين گروهها از سه ناحيه متفاوت آموزش و پرورش انتخاب شده اند که داراي شرايط اقتصادي اجتماعي بالا ، متوسط و پايين هستند .منابع :


 منابع فارسي

1-  قرآن کريم

2- اتکينسون و هيل گارد , فرضيه روانشناسي , جلد 1 و 2 , ترجمه دکتر براهني , انتشارات رشد 1368

3- ادوارد . ج . موري ، انگيزش و هيجان ، ترجمه دکتر براهني ، 1363

4- استونسن سلي ، هفت نظريه درباره طبيعت انساني . ترجمه دکتر محسن پور ، انتشارات رشد 1368

5- پيرز – هاريس ، مترجم غلامعلي افروز ، هنجاريابي آزمون خود پنداره ، انتشارات دانشگاه تهران

6- ايزرائيل و نلسن ، اختلالات رفتاري کودکان ، ترجمه منشي طوسي ، بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي ، 1367

7- برونز ديويد ، روان شناسي افسردگي ، ترجمه مهدي قراچه داغي ، روشنگران ، 1370

8- بيانگرد ، اسماعيل ، روشهاي افزايش غزت نفس در کودکان و نوجوانان ، انجمن اولياء و مربيان  1373

9- پوپ ، مکهال ، کراي هد ، افزايش احترام به خود در کودکان و نوجوانان ، ترجمه پريسا تجلي ، رشد 1373

10- راس ، آلن ، روان شناسي شخصيت ، ترجمه سياوش مجالفر ، بعثت  1373

11- شاملو ، سعيد ، آسيب شناسي رواني ، رشد  1370

12- دلاور ، علي ، روشهاي آماري در روان شناسي و علوم تربيتي ، پيام نور ، 1376

13- سيترويرجينا ، آدم يازي و روانشناسي خانواده ، ترجمه دکتر بيرستک ، رشد 1373

14- مايلي . ساخت و پديد آيي و تحول شخصيت ، ترجمه دکتر منصور ، دانشگاه تهران 1369

15- مجله روانشناسي و علوم تربيتي ، دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران ، شماره ده 1373

16- مينوچن ، سالوادو ، خانواده و خانواده درماني ، ترجمه دکتر شنايي ، امير کبير 1373

17- ناتانيل براندل ، روانشناسي حرمت نفس ، ترجمه جمال هاشمي ، شرکت انتشار ،1371

18- هنري ماسن و همکاران ، رشد شخصيت کودک ، ترجمه مهشيد ياسائي ، نشر مرکز ، 1368

19- سولتس ، دوان ، 1977 ، روانشناسي کمال الگوهاي شخصيت سالم ، ترجمه گيتي خوشدل 1362

20- جي . هي لي ، روان درماني خانواده . ترجمه دکتر ثنايي ، انتشارات امير کبير 1370


منابع انگليسي :

1- Ween olcon (1980) Transcedence oflossover the life spangyhpc.

2- Stephan Isaac (1990) Handbook in Resaech and Evaluation by michel.

3- Mccleuand, D.jemmoty, (1980) power motivation, stress and physical.

4- Illness journal of human stress 6, 6-15.

5- Psychological Abstracts (1995) Vo182.No10.

6- Psychological Abstracts (1995) Vo124.No10.

7- Psychological Abstracts (1994) Vo181.No5.

1-   Hurlock E, B (1974). Personality Development me Graw. Miubool Company.

دانلود پایان نامه,خرید پایان نامه,فروش پایان نامه,پایان نامه,آرشیو پایان نامه,پایان نامه عمران,پایان نامه روانشناسی,

پایان نامه حقوق,پایان نامه اقتصاد,پایان نامه برق,پایان نامه معدن, پایان نامه کارشناسی ,پایان نامه صنایع,پایان نامه علوم سیاسی ، پایان نامه کاردانی

طراحی سایت : سایت سازان