میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

پروژه بررسي و مقايسه سطح نيازهاي اساسي مازلو بين دانشجويان شاهد و عادي دانشگاه تربيت معلم


کد محصول : 10001854 نوع فایل : word تعداد صفحات : 98 صفحه قیمت محصول : 9000 تومان تعداد بازدید 966

فهرست مطالب و صفحات نخست


بررسي و مقايسه سطح نيازهاي اساسي مازلو بين دانشجويان شاهد و عادي دانشگاه تربيت معلم

فهرست مطالب
عنوان                                                                                           صفحه
فهرست مطالب                                                                           ب
فهرست جداول                                                                             پ
پيشگفتار                                                                                      ت   
چكيده تحقيق                                                                                 0
فصل اول:  طرح تحقيق                                                                               د
مقدمه                                                                                                1
بيان مسئله                                                                                         3
تعريف موضوع تحقيق                                                                         4
هدفها و سؤالهاي ويژه تحقيق                                                                6
فرضيه‌هاي تحقيق                                                                               7
اهميت موضوع تحقيق                                                                          8
روش انجام تحقيق                                                                               9
محدوديتهاي تحقيق                                                                             9
پيشينه مختصري از تحقيقاتي كه تاكنون در ايران در اين زمينه انجام شده‌ است.                                             10
فصل دوم:  سابقه موضوع تحقيق
پايه‌هاي علمي و نظريه‌هاي مربوط به مسئله مطرح شده                           11
سلسله مراتب نيازهاي پنجگانه رواني از ديدگاه مازلو                            13
خلاصه‌اي از اهم تحقيقات انجام شده با ذكر جزيئات لازم                        21
فصل سوم: روش تحقيق                                                                          24
نوع تحقيق                                                                                        24
روش آماري                                                                                     24
متغيرهاي تحقيق                                                                               24
جامعه هدف و حجم نمونه                                                                  24
ابزار سنجش                                                                                    24
شيوه نمره‌گذاري                                                                               25
اعتبار روايي پرسشنامه                                                                      25
روش نمونه‌گيري                                                                              25
ويژگيهاي نمونه                                                                                25
روش جمع‌آوري اطلاعات                                                                   26
فصل چهارم: يافته‌هاي تحقيق و تجزيه و تحليل يافته‌ها                          26
فصل پنجم: نتبجه گيري
نتيجه‌گيري                                                                                       37
محدوديتهاي تحقيق                                                                           37
ميزان تعميم‌پذيري به جامعه هدف                                                        38
پيشنهادات                                                                                        38
فهرست منابع                                                                                    39
پيوست                                                                                            40      

فهرست جداول

شماره جدول                               عنوان                                              صفحه
1      محاسبه سطح ارضاي نيازهاي بين دوگروه دانشجويان شاد و عادي27
 2       محاسبه سطح ارضاي نياز به امنيت بين دوگروه دانشجويان شاهد و عادي                                             29
3    محاسبه سطح نياز به تعلق و محبت و وابستگي بين دو گروه دانشجويان شاهد و عادي                                31
4    محاسبه سطح ارضاي نياز به احترام بين دو گروه دانشويان شاهد و عادي                                         33
5     محاسبه سطح نياز به تحقق خويشتن بين دو گروه دانشجويان شاهد و عادي                                       35

پيشگفتار
اكثر نيازهاي آدمي عمدتاَ از طريق روابط انساني و تعامل با ديگران برآورده مي‌شود اينكه در اين روابط تا چه حد نيازهاي ما برآورده مي‌شود بستگي به نوع كيفيت روابط دارد. نحوه برآوردن نيازهامبناي طرز زندگي هركسي را تشكيل مي‌دهد شرايط محيط و وراثت فرصتهاو امكاناتي براي ارضاء نيازهاي انسان فراهم مي‌كند ولي چگونگي ارضاي نيازها بسته به روابط انساني است. روابط انساني براي ارضاي نيازهاي اساسي ما ضروري‌اند داشتن روابط مثبت با ديگران كليد رشد و كمال آدمي است آنچه كه امروزه هستيم و آنچه خواهيم بود هردو معلول روابط ما با ديگران است. روابط رفتار ما را بصورت يك انسان اجتماعي شكل مي‌دهد همچنين درمنحصر به فرد بودن شخصيت و هويت و مفهوم خويشتن ما نقش عمده دارند.
پژوهش حاضر به بررسي نيازهاي پنجگانه انسان مي‌پردازد كه جز در سايه روابط ما با ديگران و تعامل با آنها امكان پذير نيست و همين نيازها است كه‌ اگر اثر بخوبي برآورده شود سبب مي‌شود كه فرد از پايين ترين نياز به بالاترين مرتبه نياز كه همانا تحقق خويتن است دست يابد امام اگر به خوبي برآورده نشود هسته مركزي اكثر مشكلات و اختلافات و ناراحتيهاي رواني افراد را شكل مي‌دهد.
در اينجا بر خود لازم مي‌دانم از زحمات و راهنمائيهاي استاد گرانقدر جناب آقاي دكتر رحال‌زاده كه در به ثمر رسيدن اين تحقيق كمال همكاري را داشته‌اند تشكر و قدرداني كنم و راهنمائيها و ارشادات دلسوزانه و بيدريغ ايشان را در طول دوران چهارساله تحصيل ارج بگذارم.
توفيق جويندگان حقيقت را از خداوند متعال خواهانم.

چكيده تحقيق
پژوهش حاضر جهت بررسي و مقايسه سطح ارضاي رواني پنج‌گانه مازلو بر روي 60 نفر از دانشجويان شاهد و 60 نفر از دانشجويان عادي انجام شده‌است. هردوگروه شاد و عادي از دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران واحد حصارك هستند ابزار تحقيق در اين پژوهش پرسشنامه شخصيتي مازلو مي‌باشد كه توسط ديويد لستر تهيه شده‌است دانشجويان شاهد و عادي بااستفاده  از آزمون آماريt مستقل در نيازهاي پنجگانه مازلو مورد مقايسه قرار گرفتند.
مقدار t مشاهده شده و سطح معني‌داري نيازهاي پنجگانه به شرح زير به دست آمد.
1-    نياز فيزيولوژيست 45/0=t مشاهده شده درسطح 1/0    تفاوت معني‌دار نمي‌باشد.
2-    نياز به امنيت 92/0=t مشاهده شده در سطح  1/0    تفاوت معني‌دار نمي‌باشد.
3-    نباز به تعلق و وابستگي 09/1=t مشاهده شده در سطح1/0    تفاوت معني‌دار نمي‌باشد.
4-    نياز به احترام 38/0=t مشاهه شده در سطح1/0   تفاوت معني‌دار نمي‌باشد.
5-     نياز به تحقق خويشتن( خود شكوفايي) 58/3=t مشاهده شده در سطح 1/0  تفاوت معني‌دار مي‌باشد..
بنابراين براساس اين تحقيق بين دوگروه دانشجويان شاهد و عادي فقط از نظر ارضاء نياز به تحقق خويشتن تفاوت وجود دارد و گروه عادي از نظر تحقق خويشتن در سطح بالاتري قرار دارد.

فصل اول

    طرح تحقيق
    مقدمه
    بيان مسئله
    تعريف موضوع تحقيق
    هدفها- سوالها و فرض‌هاي ويژه تحقيق
    روش انجام تحقيق
    محدوديتهاي تحقيق
    پيشينه مختصري از تحقيقات انجام شده در ايران

مقدمه
يك خانواده كه شامل زن وشوهر و اطفال است بطوركلي اساس طبيعي اجتماع بشري را تشكيل مي‌دهد كودكان كه ثمرة اين ازدواجها هستند در بدو تولد داراي اجتماعات و نيازهاي مختلف و متفاوت هستند كه به تنهايي قادر به ارضاء آنها نبوده و پدر و مادر و بطور كلي خانواده عامل مهمي در ارضاي نيازهاي او مي‌باشند. همچنين خانواده يكي از محيط‌هاي سه گانه( خانواده، مدرسه، اجتماع) براي رشد و تكوين شخصيت هر فرد مي‌باشد. وانقص بودن سازمان خانواده در انحراف شخصيت و بروز اختلالات عاطفي دارد. بدون ترديد در محيط خانواده است كه كودك كم‌كم اعتماد به نفس، مهرت . مهرو محبت، مسئوليت و تفاهم را كسب مي‌نمايد. بنابراين روانشناسان و جامعه‌شناسان آموزش و پرورش معتقدند كه خانواده شايسته‌ترين محيط‌ها براي تربيت كودك بويژه در سالهاي اوائل زندگي است. در ميان پيشرفتهاي روز افزوني كه روانشناسان و دوران پزشكي در طول يك ربع قرن گذشته داشته‌است، اين حقيقت روز به روز روشنتر شده كه كيفيت و مراقبت پدر و مادر در اولين سالهاي زندگي طفل در سلامت روحي آينده او اهميت حياتي دارد. همچنين بخش عظيمي از نيازهاي كودك يا نوجوان توسط والدين مرتفع مي‌شود كه در اين ميان نقش پدر از اعتبار و ارزش خاصي پس از سنين نوزادي برخوردار است.
هر كودكي پس از اتمام دوران شيرخوارگي ارتباط تازه‌اي را با فرد ديگر كه پدر باشد آغاز مي‌كند. و اين ارتباط تا پايان عمر باقي است. اما در برخي مواقع به دلائلي چون جنگ، سيل، زلزله و …كودك يا نوجوان پدر خويش را از دست مي‌دهد. عدم وجود پدر در منزل و در طول حيات او موجب خلاء عاطفي براي او مي‌گردد. كه اين خلاء براي نوجوان بسيار سنگين و غيرقابل تحمل است. و جامعه بايد به ياري اين كودك بشتابد و آنان را شناسايي و هدايت و همسو با ساير افراد جامعه قرار دهد.

بيان مسئله
به نظر مي‌رسد كه مسئله از دست دادن پدر مي‌تواند در ارضا نيازهاي عاطفي كودكان تأثير داشته باشد. البته ممكن است شهادت در جبهه‌هاي جنگ در مقايسه با مرگ طبيعي پدر تأثير يكساني نداشته باشد. مسأله‌اي در تحقيق حاضر، بررسي و مقايسه سطوح ارضاي نيازهاي اساسي مازلو در گروه از دانشجويان مي‌باشد:
گروه اول: دانشجوياني كه فرزندان شاهد هستند و در دانشگاه تربيت معلم حصارك مشغول به تحصيل هستند.
گروه دوم: دانشجوياني كه در دانشگاه تربيت معلم حصارك مشغول به تحصيل هستند ولي داراي پدر مي‌باشند.
در اين تحقيق سعي بر آن است كه مشخص شود آزمودنيهاي هر گروه در كداميك از سطوح سلسله مراتب نيازهاي اساسي مازلو قرار دارند. همچنين نيازهاي آنان تا چه حدي ارضا شده است.
مازلو نيازهاي اساسي انسان را به سطوح ذيل جمع‌بندي كرد كه عبارتنداز:
1- نيازهاي فيزيولوژيك     2- نياز به امنيت         3- نياز به تعلق و وابستگي  
4- نياز به احترام              5- نياز به تحقق خويشتن
در ارتباط با نيازهاي فوق تا زمانيكه نيازهاي پست‌تر و غالب ارضا نشده باشد نيازهاي والاتر مطرح نمي‌شود.

تعريف موضوع تحقيق
الف: عنوان تحقيق: بررسي و مقايسه سطح ارضاي نيازهاي اساسي مازلو بين دانشجويان دختر شاهد و غير شاهد دانشگاه تربيت معلم حصارك.
ب: تعريف عملياتي متغيرهاي مورد مطالعه.
-    دختران شاهد: به دختران گفته مي‌شود كه پدران آنها در جبهه‌هاي جنگ حق عليه باطل به شهادت رسيده و در دانشگاه تربيت معلم حصارك مشغول به تحصيل هستند.
-    دختران غير شاهد: به دختراني گفته مي‌شود كه در دانشكاه تربيت معلم مشغول به تحصيل بوده ولي تحت سرپرستي پدر و مادر خود هستند و پدران آنها در قيد حيات هستند.
-    نيازهاي اساسي مازلو:
1-    نياز فيزيولوژيك: نياز آشكار به غذا، آب، هوا، خواب، و رابطه جنسي است كه ارضايشان براي بقا اساسي و ضروري است. از اين رو نيازهاي جسماني نيرومندترين نيازها است.
2-     نياز به امنيت: پس از رفع نيازهاي جسماني، نيازهاي ايمني انگيزه انسان قرار مي‌گيرند. اين نيازها عبارتنداز: امنيت، ثبات، حمايت، تعلم، رهايي از ترس و اضطراب.
3-     نياز به تعلق و محبت و وابستگي: زمانيكه به حدي معيني از احساس ايمني و تأمين دست يافتيم. متوجه ارضاي نيازهاي تعلق و محبت مي‌شويم. ممكن است براي يافتن احساس تعلق، به گروه بپيونديم و ارزشها يا ويژگيهاي آن را بپذيريم. و با ايجاد رابطة نزديك و مهرآميز با مردم نياز محبتمان را برآورده سازيم. در اين رابطه‌هاست كه ايثار و محبت به اندازة دريافت، و اهميت پيدا مي‌كند. 
4-     نياز به احترام: اگر به اندازة كافي از احساس محبت و تعلق بهره‌مند شويم. آنگاه به احساس احترام نياز خواهيم داشت. مزلو بين دو نوع نياز به احترام فرق گذاشته است. اين دو نوع نياز عبارتنداز: احترامي كه ديگران مي‌گذارند و احترامي كه به خودمان مي‌گذاريم. احترامي كه ديگران مي‌گذارند مقدم است. زيرا ظاهراَ دشوار بتوان دربارة خود به نيك انديشيد. مگر آنكه اطمينان حاصل كرد كه ديگران درباره ما نيك مي‌انديشيند. 
5-     نياز به تحقق خود: اگر همة اين نيازها را برآورده سازيم، آنگاه به سوي عاليترين نياز، يعني نياز به تحقق خود روي مي‌آوريم. تحقق خود را مي‌توان كمال عالي و كاربرد همة تواناييها و محقق ساختن تمامي خصايص و قابليتهاي خود دانست. پس بايد به آنچه استعداد بالقوه‌اش را داريم، تبديل شويم.
اهداف تحقيق
الف: هدف كلي: بررسي رابطه شهادت پدر دانشجويان و سطح ارضاي نيازهاي اساسي رواني در دانشجويان دانشگاه تربيت معلم حصارك.
ب: اهداف اختصاصي:
1-    بررسي سطح ارضاي نيازهاي فيزيولوژيك بين دانشجويان شاهد و عادي.
2-    بررسي سطح ارضاي نياز به امنيت بين دانشجويان شاهد و عادي.
3-    بررسي سطح ارضاي نياز به تعلق و وابستگي بين دانشجويان شاهد و عادي.
4-     بررسي سطح ارضاي نياز به احترام بين دانشجويان شاهد و عادي.

سؤالات تحقيق
1-    آيا بين سطح ارضاي نيازهاي فيزيولوژيك دانشجويان شاهد و عادي تفاوت وجود دارد؟
2-    آيا بين سطح ارضاي نياز به امنيت دانشجويان شاهد و عادي تفاوت وجود دارد؟
3-    آيا بين سطح ارضاي نياز به تعلق و وابستگي دانشجويان شاهد و عادي تفاوت وجود دارد؟
4-    آيا بين سطح ارضاي نياز به احترام دانشجويان شاهد و عادي تفاوت وجود دارد؟
5-    آيا بين سطح ارضاي نياز به تحقق خويشتن دانشجويان شاهد و عادي تفاوت وجود دارد؟

فرضيه‌هاي تحقيق
1-    سطح ارضاي نيازهاي فيزيولو ژيك در دانشجويان شاهد پايين‌تر از سطح ارضاي نيازهاي فيزيولوژيك دانشجويان عادي است.
2-    سطح ارضاي نياز به امنيت دانشجويان شاهد پايين‌تر از سطح ارضاي نياز به امنيت دانشجويان عادي است.
3-    سطح ارضاي نياز به تعلق و وابستگي دانشجويان شاهد پايين‌تر از سطح ارضاي نياز به تعلق و وابستگي دانشجويان عادي است.
4-    سطح ارضاي نياز به احترام دانشجويان شاهد پايين‌تر از سطح ارضاي نياز به احترام دانشجويان عادي است.
5-    سطح ارضاي نياز به تحقق خويشتن دانشجويان شاهد پايين‌تر از سطح ارضاي نياز به تحقق خويشتن دانشجويان عادي است.

اهميت موضوع تحقيق
هر موجود انساني بخش اعظمي از نيازهاي خويش را توسط والدين خويش مرتفع مي‌سازد. كه در اين ميان نقش پدر از اعتبار و ارزش خاصي پس از سنين نوزادي برخوردار است. هر كودكي پس از اتمام دوران شيرخوارگي،ارتباط تازه‌اي را با فرد ديگر كه پدر باشد آغاز مي‌كند. و اين ارتباط تا پايان عمر باقي است. اما در برخي مواقع بنا به دلائلي چون جنگ و سيل و زلزله و …جوان يا نوجوان پدر خود را از دست مي‌دهد. عدم وجود پدر در منزل و در طول حيات او موجب خلاء عاطفي براي او مي‌گردد. كه اين خلاء براي نوجوان بسيار سنگين و غيرقابل تحمل است از اين رو وظيفة مشاوران، مددكاران و روانشناسان است كه به ياري اين كودكان بشتابند. و آنان را شناسايي و هدايت و همسو با ساير افراد جامعه قرار بدهند در اجراي اين وظيفة خطير بايد نيازهاي رواني آنان را شناخته و رهنمودها و استراتزي‌هاي لازم را به عمل آورند. تا از اين طريق بتوانند به نحو احسن به هدف خويش كه همان ياري كودكان و نوجوانان پدر از دست داده است، برسند. اين تحقيق به دنبال اين موضوع است كه دانشجويان شاهد و عادي از نظر نيازهاي رواني در چه سطحي هستند و چه تفاوتي در ارتباط با ارضاء
اين نيازها با هم دارند.

روش انجام تحقيق
اين تحقيق بين دوگروه از دانشجويان شاهد و عادي دانشگاه تربيت معلم حصارك انجام شد. در اين پژوهش، مناسبترين روش، روش علي يا پس از وقوع است. زيرا پژوهشگر بدنبال كشف و بررسي روابط بين عوامل و شرايط خاص يا نوعي رفتار است كه قبلاَ وجود داشته يا رخ داده است كه از طريق مطالعة نتايج حاصل از آن مشخص مي‌شود.
در اين تحقيق اطلاعات لازم جهت بررسي علل وقوع يك حادثه هنگامي جمع‌آوري شده كه آن حادثه رخ داده است و پژوهشگر هيچگونه دخالتي در بروز آن حادثه نداشته است. به دليل اين كه تعداد دانشگاههاي استان تهران زياد است لذا از بين اين دانشگاهها، دانشگاههاي شهرستان كرج و از بين دانشگاههاي شهرستان كرج، دانشگاه تربيت معلم حصارك را با استفاده از نمونه‌گيري خوشه‌اي جهت اين كار مناسب ديدم. و دانشجويان هر دو گروه شاهد و عادي را نيز از همين دانشگاه انتخاب كردم. پرسشنامه سلسله مراتب نيازهاي مزلو بين صد و بيست نفر از دانشجويان دو گروه شاهد و عادي توزيع شد و پس از توضيحات لازم پيرامون نحوه اجرا، و هدف از اجراي پرسشنامه، اطلاعات لازم جمع‌آوري شد. سپس به محاسبة ميانگين‌ها و انحراف معيارهاي نمرات دو گروه آزمايش(شاهد) و گروه گواه(عادي) پرداختم و براي مقايسه ميانگينها از آزمون آماري t استفاده كردم.

محدوديتهاي تحقيق
1-    در جهت اعتبار و روايي ابزار سنجش مطالعة مستقلي انجام نگرفته است.
2-     فهم برخي سوالات براي دانشجويان مشكل بود. مثل سوال شماره 7 و 3
پيشينة مختصري از تحقيقاتي كه تاكنون در ايران در اين زمينه انجام شده است تحقيقي توسط محمد‌رضا مهران1 در ارتباط با بررسي و مقايسه ميزان افسردگي دانشجويان يتيم و دانشجويان عادي دانشگاه علامه طباطبايي انجام گرفت. ابزار اين تحقيق پرسشنامة افسردگي بك بود. و با روش آماري Z آزمون معني‌دار بودن تفاوت بين دو ميانگين استفاده شده است. در اين تحقيق به اين نتيجه رسيد كه افسردگي دانشجويان يتيم بيشتر از دانشجويان عادي است.
تحقيقي در سال 68 –1367 توسط آقايان احمد علي‌پور و اسماعيل بيابانگرد2 با عنوان بررسي ميزان افسردگي دانش‌آموزان سال سوم راهنمايي در مدارس شاهد و مدارس راهنمايي غير شاهد و مقايسه اين دو با هم انجام گرفت. ابزار تحقيق در اين پژوهش تست بك بود. در اين تحقيق به اين نتيجه رسيدند كه ميانگين ميزان افسردگي دانش‌آموزان شاهد  و ميانگين سطح افسردگي دانشجويان غير شاهد  و همين طور هيچ يك از دو گروه به افسردگي شديد مبتلا نبودند.
تحقيق ديگري در سال 71-70 توسط آقاي عبادالله‌‌مرادي 3 با عنوان بررسي ميزان افسردگي و عزت‌نفس در دانش آموزان داغديده و بين دانش آموزان پنجم ابتدائي و مقطع راهنمايي منطقه 10و11 آموزش و پرورش تهران انجام شد. ابزار تحقيق مقياس عزت نفس كوپر اسميت، مقياس افسردگي بك( فرم كوتاه) بود. نتايج نشان داد كه يك سوم دانش آموزان داغديده از درجات وخيم  وبسيار بالاي افسردگي رنج مي‌برند. نتايج بدست آمده با اطمينان 99/0 نشان داده دهنده تفاوت معني‌دار آماري بين دوگروه در هر مقياس است.

فصل دوم

    سابقه تحقيق
    پايه‌هاي علمي و نظريه‌هاي مربو ط به مسئله مطرح شده
    سلسله مراتب نيازهاي پنجگانه رواني از ديدگاه مازلو
    خلاصه‌اي از اهم تحقيقات انجام شده با ذكر جزئيات لازم.

پايه‌هاي علمي و نظريه‌هاي مربوط به مساله طرح شده.
ابراهام مزلو1چند روز پس از حمله ژاپن په پرل‌هاربردر سال 1941 بعد از پايان كار تدريس در دانشكده بروكلين به خانه برمي‌گشت كه عبور گروهي تظاهر كننده اتومبيل او را متوقف ساخت. تظاهرات رقت‌انگيزي بود. از مردم طبقات پايين- پيشاهنگان و سالمندان كه لباسهاي متحدالشكل قديمي به تن داشتند پرچم آمريكا بر فراز ستوني در اهتزاز بود و فلوتي سرودهاي ميهني را بي‌باكانه خارج از نت مي‌نواخت. مزلو كه مردي بسيار دلرحم بوده از تماشاي تظاهركنندگان گل‌آلود كه از برابر اتومبيل او مي‌گذشتند به گريه افتاد.او مي‌گويد:» به پهناي صورتم اشك مي‌ريختم. ان لحظه سراسر زندگيم را دگرگون ساخت و آنچه را تاكنون انجام داده‌ام تعيين كرد«.
مزلو برآن شد زندگيش را وقف تلاش در راه ابداع گونه‌اي» روانشناسي براي برقراري» صلح و آشتي« كند. نوعي روانشناسي كه با بهترين و عاليترين آرمانها و استعدادها‌يي كه در توان انسانهاست سر و كار داشته‌باشد.2

نگرش مزلو به شخصيت
هدف اصلي مزلو دانستن اين بود كه انسان براي رشد كامل انسانني و شكوفايي تا چه اندازه‌اي توانايي دارد. به‌ اعتقاد او براي بررسي سلامت روان، فقط بايد انسان به غايت سالم را مورد مطالعه قرار داد. او با فرويد و ساير نظريه‌پردازان شخصيت كه مي‌كوشيدند ماهيت شخصيت انسان را تنها با مطالعه روان نژندها و افرادي كه به شدت دچار اختلال رواني بودند بشناسند با نظر انتقادي مي‌نگريست. مازلو يادآوري مي‌كند كه چنانچه تنها اشخاص درمانده نابالغ و ناسالم را بررسي كنيم. فقط جنبه بيمار نهاد آدمي را خواهيم‌ديد. يعني انسان را در بدترين و نه در بهترين حالت خود بنابراين به نظرمزلو بايد با آنكه دريافت شمار اندكي از افراد جامعه ما به تحقيق خود دست مي‌يابند با اين‌حال خوشبيني خود را در اين باره كه‌ مردم بيشتري مي‌توانند به وضع مطلوب انساني برسند حفظ كرد.مزلو تأكيد مي‌كرد كه هر چند تجربه‌هاي تأسف انگيزدوران كودكي مي‌تواندبر شخص تأثير بگذارد اما آدمي قرباني درمان ناپذير اين تجربه‌ها نيست. مي‌توان دگرگون شد. كمال يافت و به سطوح عالي سلامت روان رسيد. دراين نگرش انسانگرا استعداد بالقوه انسانها بيش از آن است كه خود مي‌پندارد. به نظر مزلو اگر مي‌توانستم اين استعداد بالقوه را آزاد كنيم همه مي‌توانستيم به حالت آرماني هستي كه او در موضوع‌هاي آزمون خواستار تحقق يافته‌ بود دست يابيم!

انگيزش شخصيت سالم
به نظر مزلو در همة انسانها تلاش يا گرايش فطري براي تحقق خود هست. گو اينكه نظريه او درباره انگيزش انسان مفصل است.انگيزه آدمي نيازهاي مشترك و فطري است كه در سلسله مراتبي از نيرومند‌ترين تا ضعيف‌ترين نياز قرار مي‌گيرد. مي‌توان سلسله مراتب نيازهاي مزلو را چون نردباني پنداشت كه بايد پيش از رفتن به پله دوم پاي خود را روي پله اول، و پيش پاز پله سوم روي پلة دوم گذاشت.و الي آخر. از اين رو پايين‌ترين و نيز نيرومندترين نياز بايد پيش از بروز نياز طبقه دوم برآورده شده باشد و سلسله مراتب به همين ترتيب پيش برود.تا پنجمين يا نيرومندترين نياز يعني تحقق خود پديدار شود. بدين ترتيب شرط اوليه دست يافتن به تحقق خود ارضاي چهار نيازي است كه در سطوح پايين‌تر اين سلسله مراتب قرار گرفته‌اند.
و عبارتنداز: 1- نيازهاي فيزيولوژيك   2- نيازهاي ايمني          3- نياز به تعلق و وابستگي       4- نياز به احترام            5- نياز به تحقق خويشتن.
از اين رو پيش از آنكه نياز تحقق خود پديدار شود دست كم بايد اين چهار نياز به ترتيبي كه آمده است بعضاَ برآورده شده باشند. هر پنج نياز به طور همزمان ما را برنمي‌انگيزند. در هر لحظه فقط يك نياز چيره است و بسته به اين است كه كداميك از نيازها برآورده شده باشند.1

سلسله مراتب نيازهاي پنجگانه روايي از ديدگاه مزلو 
نيازهاي فيزيولوژيك: نيازهايي كه معمولاَ براي نظريه انگيزش نقطه آغازي تلقي مي‌شوند. در اصطلاح سايقهاي فيزيولوژيك ناميده مي‌شوند. دو شعبه تحقيقاتي اخير اين ضرورت را ايجاب مي‌كند كه در تصورات متعارف خودمان دربارة اين نيازها تجديد نظر كنيم:
اول: گسترش مفهوم تعادل حياتي2
دوم: كشف اين حقيقت كه اشتها(انتخاب اصلح از بين غذاها) نشانه‌اي كافي از نيازها يا كمبودهاي حقيقي در بدن است.
 


منابع :


1-  ادفيلد.ج.آ. روش شناسي كودك و بالغ ترجمه مشفق همداني(1364) انتشارات صفي‌‌عليشاه


2-  ميلاني فرد ، بهروز. روانشناسي كودك و نوجوان استثنايي(1370) انتشارات قومس

3-  ثنايي، باقر، روان درماني و مشاهده گروهي(1379) انتشارات چهر

4-   آزاد، حسين ، روانشناسي مرضي كودك(1368) انتشارات رضوي

5-  شولستن. دون. روانشناسي كمال ترجمه گيتي‌خوشدل(1369) انتشارات نشر نو

6-  مهران. محمدرضا. بررسي و مقايسه افسردگي دانشجويان يتيم و دانشجويان عادي(1371) استاد راهنما دكترآزاد. حسين. دانشگاه علامه طباطبايي

7-  عليپور. احمد. بيابانگرد اسماعيل. بررسي ميزان افسردگي دانش‌آموزان سال سوم در مدارس شاهد و مدارس راهنمايي غير شاهد و مقايسه اين دو با هم درتهران استاد راهنما دكتر آزاد حسين. دانشگاه علامه طباطبايي

8-  مرادي عبادالله بررسي ميزان افسردگي و عزت نفس در دانش آموزان داغديده(1370) استاد راهنما دكتر ساعتچي- محمود- دانشگاه علامه طباطبايي

 

 
طراحی سایت : سایت سازان