میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان مدارس راهنمایی و دبیران دبیرستان ها


کد محصول : 100013 نوع فایل : word تعداد صفحات : 140 صفحه قیمت محصول : 10000 تومان تعداد بازدید 965

فهرست مطالب و صفحات نخست


موضوع
«رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان مدارس راهنمایی و دبیران دبیرستان ها»

فهرست مطالب
عنوان                         صفحه
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
هدف پژوهش
اهمیت پژوهش
ارائه فرضیه تحقیق
تعریف نظری اصطلاحات
تعریف عملیاتی اصطلاحات
فصل دوم
رفتار
اسناد
اسناد کنترل خود
چهره های مشخص رفتار
تعیین کننده های درونی و بیرونی
کنترل
تفاوتهای فردی در درک کنترل
تغییر پذیری ابعاد منبع کنترل
مفهوم منبع کنترل
اندازه گیری منبع کنترل
نظریه های مختلف منبع کنترل
نظریه شخضی شناسی مادی
موضوع رفتار گراها
تصور راتر از ماهیت انسان
پتانسیل رفتار
ارزش تقویت
موقعیت روانی
پژوهشهای راتر
تفاوتهای فردی در درک کنترل
شکل گیری منبع کنترل
مکان کنترل درونی و بیرونی رفتار
خلاصه پژوهشها
اعتقاد به کنترل شخصی و سلامتی
پیشرفت تحصیلی
تعاریف
پیشینه ی پیشرفت تحصیلی
خود انگاره و پیشرفت تحصیلی
نیاز به پیشرفت تحصیلی
عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی
نقش والدین بر پیشرفت تحصیلی
محیط و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی
آزمونهای پیشرفت تحصیلی
هنجار ملی
آزمونهای استاندارد پیشرفت تحصیلی و محدودیتهای آن
محیط و تأثیر آ« در پیشرفت تحصیلی
میزان تحصیلات رابطه بین منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی
تحقیقات مربوط به منبع کنترل در آموزشگاه
فصل سوم
جامعه پژوهش
نمونه تحقیق
روش نمونه گیری
ویژگی آزمودنیها
ابراز اندازه گیری
مقیاس کنترل درونی و بیرونی راتر
روش نمره گذاری
اعتبار و پایانی آزمون منبع کنترل راتر
روش جمع آوری اطلاعات
متغیرهای تحقیق
طرح تحقیق
روش آماری
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل
جدول توزیع نمرات
رسم نمودار
جدول داده های جمع آوری شده
ارائه تجزیه و تحلیل  داده ها
جدول و تفسیر داده های کلی بدست آمده از انجام تست (تعداد افراد)
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
کاربردهای و نتایج پژوهش
پیشنهادات
محدودیتهای پژوهش
منابع و مأخذ
ضمائم
 
چکیده
به منظور بررسی رابطه بین منبع کنترل روتار و میزان تحصیلات به حجم هشتاد تو از جامعه معلمان مدارس پسرانه ی راهنمایی و دبیران دبیرستان دخترانه چهل نفر معلم مرد و چهل نفر دبیر زن با روش نمونه گیری در دسترسی انتخاب آمدند. طرح تحقیق عبارت است از روش علمی مقایسه ای. پس با مقیاس منبع کنترل راتر سنجش شدند. همچنین از روش آمار توصیفی و استنباطی توصیف شده است. تفاوت بین میانگین های مورد نظر 45/2 است. به منظور تعیین معنی دار بودن تفاوت محاسبه شده با درجات آزادی 80 و در سطح 5%  به جدول توزیع T استودنت مراجعه می کنیم. چون T محاسبه شده (45/2) بزرگتر از T جدول (65/1) است. بنابراین فرضیه صفر رد و فرض خلاف تأیید می شود. و نتیجه می گیریم که بین میانگین های مورد مقایسه تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج به دست آماده نشان داده که بین منبع کنترل و میزان تحصیلات رابط معناداری وجود دارند.
به عبارت دیگر هر چه قدر کنترل درونی رفتار فردی قوی تر باشد امکان پیشرفت تحصیلی وی بیشتر است.
فصل اول
 
من عرفه نفسه فقد عرفه دبه
هر کس خودش را شناخت خدایش را مرا شناخت
براستی که انسان خدایی است و هر یک خدایی بی همتا
انسان ها بر اساس سرشت کمال خواهی خویش و به وسیله ی نیروی کنجکاوی و جستجو گری خود طالب کشف حقیقت خویش و دنیای پیرامون هستند و دائماً این پرسش در ذهن ما خطور می کند که چرا افرادی موفق به کسب موفقیتهای تحصیلی یا اجتماعی می شوند؟ آیا این موفقیت به علت استعداد و تلاش های فردی آنان است، یا به علت شرایط مساعدی است که برای آن ها فراهم بوده است؟ چرا کشوری در حال ترقی و پیشرفت است و کشوری دیگر، خیر؟
اینها مواردی است که در ذهن جستجو گرما را به تبیین و توجیه هایی وا می دارد تا به جستجو برای درک و فهم امور و علل رویه ها و این که چرا رویدادها به وقوع پیوسته اند بر آییم. این تلاش برای فهم علل رویدادها در حقیقت یکی از مهم ترین منابع انگیزش انسان و به عنوان اصلی مسلط شناخته شده است.
پژوهشگران چنین بر آورد کرده اند که شخصیت هفتاد و پنج درصد از مردم در فرهنگ کنونی جامعه تحت تأثیر عوامل بیرونی شکل می پذیرد تا عوامل درونی. (کریم نیا، 1382)
اساساً اگر فرد مسئولیت حالتهای عاطفی خود را در لحظات حال متوجه یا چیزی خارج از وجود خود براند معنایش این است که تحت نظارت نیروهای بیرونی قرار دارد به این معنی که اگر از فرد سوال شود«چرا حالتان بد است» جواب می دهد. والدینم با من بدرفتاری می کنند «بد شانسی آورده ام و غیره»
همچنین بپرسند چرا خوشحال هستید؟ جواب می دهند. برخی دوستانم با من خوب هستند «شانس به من رو کرده است».
و در این موارد فرد اشخاص یا اشیایی دیگر را مسبب چگونگی امود خود دانسته یعنی از بیرون نظارت می شوند.

شخصی که از درون هدایت می شود کسی است که مسئولیت حالتهای خود را بر دوش خودش می گذارد . اگر از این افراد، آن سوال ها را بنماییم چنین پاسخ هایی خواهند داد. «من در حال حاضر دارای آنچنان توان فکری نیستم که از اندوهگین شدن جلوگیری کنم» «برداشت من غلط است» به این ترتیب فرد از کلمه ی «من» استفاده می کند با این وجود یک چهارم از مردم مسئولیت حالات و کنترل خویش را خود به عهده می گیرند و سه چهارم دیگر عوامل بیرونی را مورد سرزنش قرار می دهند و به این طریق رویدادها مواجه می شوند (جلس، 1379، ص 5)
اصولاً مادر موقعیتهایی که مقتدر باشیم بر آنها کنترل داریم واکنش مثبت تری نشان می دهیم تا در موقعیت هایی که فکر می کنیم چنین کنترلی را دارا نیستیم. مثلاً افرادی که احساس کنترل بر محیط خود را دارند شرایط کاری محیط را مناسبتر و کمتر شلوغ می دانند تا کسانی که احساس چنین کنترلی را ندارند بعلاوه افراد معتقد به داشتن کنترل محیط کاری را لذت بخش تر توصیف می کنند تا کسانی که چنین اعتقادی را ندارند.
بنابراین یا افراد دارای منبع کنترل درونی هستند یعنی موفقیت ها و شکست های خود را عموماً به شخص خود نسبت می دهند، افراد دارای منبع کنترل بیرونی هستند که این افراد موفقیت ها و شکست ها ی خود را معمولاً به عوامل بیرونی از خود نسبت می دهند. (کریمی، 1383 ص 125)
همچنین افراد بیرونی به نشانگان و نشانه هایی که از محیط پیرامون بر می آید بیشتر حساس بوده و به آن توجه زیاد تری نشان می دهند و در حالیکه افراد با منبع کنترل درونی به این نشانه های ظرفیت زیاد توجه نمی کنند (جلس، 1379، ص 92)
افراد با منبع کنترل درونی اضطراب کمتر و اعتماد به نفس بیشتری دارند آمادگی بیشتری برای پذیرفتن مسئولیت اعمالشان دارند و از سلامت روانی و جسمانی بیشتری برخوردارند.
همچنین پیشینه پژوهشهای انجام شده در کشورهای مختلف رابطه معنی داری بین منبع کنترل درونی و پیشرفت تحصیلی را در دانشجویان گزارش دادند.
پژوهش دانیل واسیونز(1976) در مورد دانشجویان کالج نشان داد با وجود کنترل بهره هوشی دانشجویانی که گرایش بیشتری به منبع کنترل درونی داشته اند در آزمون های فراگیر نمره های بالاتری بدست آوردند (فصلنامه رفتار شماره ی 16).
روان شناسان و جامعه شناسان عقیده دارند که با در نظر گرفتن نقش های کلیشه ای پسران بیشتر از دختران در اضطراب هستند، «چرا که جامعه تا حدی نسبت به نشان دادن بعضی از رفتارهای مردانه از جانب زنان از خود انعطاف نشان می دهند.»
بیان مسئله :
شناخت  ویژگی ها و خصوصیات افرادی که در زندگی موفق شدند به ما در شناخت خود در شناخت توانایهایمان و دیگران کمک می کند همچنین به خاطر اعتقادات غلط که نسبت به دین و خدا در بین جوامع اسلامی و جامعه ای که من در آزمودن آن هستم و می بینم ایران باعث مشکلات و کند شدن پیشرفت جامعه شده در تحقیقاتی که صورت گرفته بین ویژگی های خصوصیات افراد یک جامعه و پیشرفت رابطه وجود نداشته که یکی از این موارد راجع به شناخت 2 ویژگی کامل متضاد در افراد است و رابطه آن با یک متغیر به نام میزان تحصیلات است.
در این پژوهش  پژوهشگر می خواهد به این پرسش پاسخ بدهد؟
آیا میزان تحصیلات افراد با منبع کنترل درونی بیشتر از افراد با منبع کنترل بیرونی است؟
 
هدف پژوهش :
همه روشهای مشاهده و آزمایش که در روانشناسی به کار می رود، می تواند دو هدف داشته باشد، کسی این روشها را به کار می برد یا می خواهد مسائل نظری را حل کند و یا می خواهد یک راه حل منطقی برای یک مسئله بدست آورد.
همانطور که آبراهام مازلو و کارل را جرز درباره افراد خود شکوفا به ویژگی های این افراد که هر کدام از آنها با داشتن چنین خصوصیات و ویژگی های دنیایی را دگرگون و ترقی بخشیدند تحقیق کردند.
هدف پژوهشگر شناخت یکی از این ویژگی که در افراد موفق بالاخص افرادی که در زمینه ی تحصیلی پیشرفت کردند بوده و ارائه نتایج آن به روانشاسان و همه ی کسانیکه در زمینه ی پیشرفت بالاخص تحصیلی با داشتن آزمون و دانشجویان سر و کار دارند تا با تقویت ویژگی در این قشر و حتی دیگر اقشار جامعه به آنها در رسیدن به موفقیت پیروز و بروز توانائیهای بیکران و خدا گونه شان کمک کنند.
 
اهمیت و پژوهش :
اهمیت و ضرورت پژوهش یعنی از مجموعه اطلاعاتی است که مشخص می کند نتایج این تحقیق تا چه حدی برای محقق و نیز برای دیگران مفید و ثمر بخش است.
با استفاده از نتایج این پژوهش در انتخاب  دانش آموزان مدارس نمونه دولتی و  تیزهوشان دقت بیشتر و بهتری داشته باشیم تا با این کار هم بهترین افراد را انتخاب کرده و هم در صرف هزینه صرفه جویی می کنیم.
در ضمن برای برگزیدن افراد به کارهایی که نیاز به توانمندی و اتکا به نفس بالا دارد. بالاخص  کارهای مدیریتی با در نظر گرفتن این ویژگی (با انجام آزمون منبع کنترل رفتار راتر) پذیرفته و به آنها محصول شود.
ارائه فرضیه تحقیق :
میزان تحصیلات افراد با منبع کنترل درونی نسبت به افراد با منبع کنترل بیرونی بیشتر است.

تعریف نظری اصطلاحات :
منبع کنترل :
کنترل را می توان اعمال قدرت، هدایت، یا بازداری اعمال و رفتار دیگران یا خود تعریف کرد.
اسناد :
فرایندی است که افراد به کار می برند تا رویدادها در رفتار را به شرایط زیر آنها پیوند دهند.
 
اسناد درونی :
در فرایند ارزشیابی افراد به عوامل که از درون فرد برخواسته و فرد را تحت تأثیر قرار می دهند اسناد درونی می گویند مانند کوشش، انگیزه، هوش، فعالیت، دقت و استمرار در مطالعه (نیازی، 1379، ص 13)
اسناد بیرونی :
در فرایند ارزشیابی افراد به عواملی که جنبه ی بیرونی دارند و رفتار فرد را تحت تأثیر قرار می دهند و کمتر در کنترل فرد می باشند را اسناد بیرونی می گویند مانند شانس، تصادف، محیط آموزش، محیط خانوادگی و ... (نیازی، 1379، ص 14)
مکان کنترل بیرونی :
اشخاص با مکان کنترل بیرونی که معتقدند در رفتارها یا مهارتهای آنها در تقویتهایی که دریافت می کنند اثری ندارد، در کوشش برای بهبود موقعیت خود فایده ای نمی بینند. آنان به امکان کنترل زندگی خود در زمان حال یا آینده باور چندانی ندارند (شولتز، 1378، ص 542).
مکان کنترل درونی :
کسانیکه دارای جهت گیری درونی هستند معتقدند که کنترل کاملی بر زندگی خود دارند و منطبق با چنین باور رفتار می کنند... ارزش والاتر برای مهارتهای پیشرفت های شخصی قایل هستند و نسبت نشانه های محیطی که می توانند برای هدایت رفتار خود به کار ببرند هشیارند (شولتز، 1378،ص 542).
تعریف عملیاتی :
مکان کنترل :
شاخص مکان کنترل نمره ای که آزمودنی در آزمون منبع کنترل راتر به دست می آورد.
مکان کنترل بیرونی :
شاخص آن نمره کل هر آزمودنی که 9 یا بیشتر از 9 باشد.
 
مکان کنترل درونی :
شاخص آن، نمره کل هر آزمودنی که کمتر از 9 باشد.
میزان تحصیلات :
آخرین مدرک تحصلی که هر آزمودنی از مؤسسات آموزش عالی کسب کرده است.
 
فصل دوم
 
فصل دوم
رفتار
اسناد
اسناد کنترل خود
چهره های مشخص رفتار
تعیین کننده های درونی و بیرونی
کنترل
تفاوتهای فردی در درک کنترل
تغییر پذیری ابعاد منبع کنترل
مفهوم منبع کنترل
اندازه گیری منبع کنترل
نظریه های مختلف منبع کنترل
پژوهشهای راتر
تفاوت های فردی در درک کنترل
شکل گیری منبع کنترل
مکان کنترل درونی و بیرونی رفتار
خلاصه پژوهشها
اعتقاد به کنترل شخصی و سلامتی
پیشرفت تحصیلی
تعاریف
پیشینه ی پیشرفت تحصیلی
تحقیقات مربوط به پیشرفت های تحصیلی
خود انگاره و پیشرفت تحصیلی
نیاز به پیشرفت
عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی
 دیگر عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی
نقش والدین بر پیشرفت تحصیلی
محیط و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی
آزمونهای پیشرفت تحصیلی
آزمونهای استاندارد و پیشرفت تحصیلی و محدودیتهای آن
محیط و تأثیر آن پیشرفت تحصیلی
میزان تحصیلات
رابطه بین منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی
تحقیقات مربوط به منبع کنترل در آموزشگاه
 


حدود یک دهه قبل (رابرت ویکاند، شلی داول) به تحقیق در زمینه ی اهمیت خود آگاه و تأثیر آن بر کنشهای انسانی دست زدند. آنها تصور می کنند که احتمالاً کنشهای مستقیم مردم نسبت به دیگران با خودآگاهی کامل صورت می گیرد. از اینرو خودآگاهی به عنوان کنش ختم می شود.
به این لحاظ مثلاً اگر کنش مردم مستقیماً مربوط به خودشان باشد، نوع خود آگاهی از موقعیتی که در آن به سر می برند و با خودآگاهی فوق الذکر متفاوت است. در واقع این آگاهی می باید منطق با نوع ارائه کنش و ایده آرمانی باشد که مردم از خود در سر می پرورانند.
پس کنش تابع آگاهی و ایده آل هاست، ویکلند و داول معتقدند که پس از حل اختلاف این مفهوم در فرد آنها محرک رفتار واقع خواهند شد.
از نظر ایشان خود آگاهی سریعتر از خودسازی پیشرفت می کند (بروکنیز، 1372،ص88).
 
رفتار :
واحد رفتار واکنشی است که نتیجه ی عمل مقابل عامل محرک خارجی و نیاز درونی است با این مفهوم می توان اوضاع و احوالی که نیازهای مخصوصی را محرک واقع شده اند و همچنین نتیجه ی عمل آنها نیاز ها را به تصور آورد.
بنابراین برای شناخت ماهیت و چرایی رفتار باید هم شخصی صاحب نیاز مورد توجه باشد و هم عامل محرک خارجی (مشخص یا شی ء) که با عمل متقابل دارد. (سیاسی،1377)
اسناد:
یکی دیگر از مسائل جالب در سالهای اخیر که بر این نکته تأکید دارد که برخی اعتقادات تغییر رفتار و ابقای آن کمک می کند. برای مثال نیس بت و شاکتر (1966) نشان می دهند که آزمودنیهای معمولی در صورتی که معتقد باشند که بخشی از برانگیخته آنها بیشتر ناشی از قرص است که مصرف کرده اند شوک را بیشتر و بهتر تحمل می کنند.
اسناد کنترل ـ خود:
تصور می شود کسانی که با تقویت کننده های خارجی شکل گرفته است ممکن است تغییر درمانی را فقط به این تأخیر خارجی اسناد دهند و لذا رفتار تغییر یافته خویش را به موقعیتهای بعد از درمان متمم ندهند.
شاید بهتر باشد که درمانگران نسبت به این حساس باشند به بیماران خود گوشزد کنند که تغییر حاصله در درمان بیش از آنکه ناشی از تقویتهای خارجی باشد  منبعث از تلاشهای خود آنان برای تغییر است. (گلد فرید،1370).
چهره های مشخص رفتار :
ـ رفتار انسان ، مدام پیوسته است و در حلول زمان رشد و تکامل پیدا می کند.
ـ رفتار آدمی تلاشگرانه است.
ـ انسان یک مخلوق اجتماعی است. و یاد می گیرد که به رفتارش حاکم باشد.
ـ تجربه های قبلی و آرزوها و اهداف او برای آینده اش به شکل گیری رفتار فعلی او کمک می کند و حوادث امروز نیز در  ساختن آینده او اثر می گذارد.
تعیین کننده های درونی و بیرونی :
ـ موضوعی که در این قسمت مورد بحث است این است که محور علیت در توجبه شخصیت انسان در وجود او است یا خارج از وجود او؟
ـ آیا انسان دارای ارداده آگاهی است و رفتارهای خود را از درون می سازد و یا مانند ماشین است و رفتار ماشین پاسخهای انعکاسی هستند به محرکهای بیرونی؟
از دیدگاه درون کنشی منبع رفتار انسان در درون او است نه بیرون از او... یکی از طرفداران این نظریه به نام آبراهام مزلو به روشنی می گوید که بشر، آینده را درون خود دارد به عکس نفار فوق برداشت برون کنش اعتقاد دارد که رفتار انسان را در اصل واکنشی دست به محرکهای بیرونی از ارگانیسم او. از این دیدگاه علت ایجاد رفتار انسان زیاد به خصوصیات وجودی او بستگی ندارد بلکه وجود او لوحه ی سفیدی است که محیط بر آن اثر می گذارد (دکتر شاملو، 1374، ص 24)
برای مثال تفاوت نظریه ی فروید در مورد اینکه نیروهای نا شناخته  داخلی انسان را کنترل می کنند و نظریه ی اسکینر مبنی بر این که انسان بر محیط اثر نمی گذارد بلکه محیط انسان را تحت تأثیر قرار می دهند.
با این وجود اغلب روانشناسان نظریه خود را بر اساس عوامل درونی و بیرونی بنیان می گذارند در طول زمان تأکید روانشناسان از عوامل درونی و بیرونی و بالعکس متناوباً تغییر کرد امروزه اکثریت غریب به انتفاق تحقیقات به تأثیر متقابل فرد ـ موقعیت تأکید دارند، اگر چه اختلافات اساسی همچنان پا برجاست.
تفاوت های نظری در مو.رد چیستی، چگونگی و موقعیت آن تعامل کماکان باقی است (نیازی،1379،ص 30)
 
کنترل :
در فرضیات ریچر و آدلر، وایت و ماور، تأکید بر عامل بود و کنترل شدت و احتمالی وقوع اعمال و اثرات آن در رفتار است، ریچر کنترل و عامل بودن رفتار را به عنوان مراحلی که منجر به «یادگیری و امیدوار بودن» می گردد می نامد.
در نظریه ی راتر، کنترل به عنوان یک متغیر مورد انتظار ما از یک وضع به خصوص و یک سلسله موقعیتها تعمیم پیدا می کنند که به صورت مرتب یا متشابه مختصات علمی دارد و یکی از طبقات مهم متغیرها را توصیف شخصیت به وجود می آورد (صادقی سارسری،1379،ص 67).
از دیدگاه روان شناسان واره کنترل دارای دو معنی عمومی است.
الف : کنترل تجربی که نوعی متدولوژی علمی است و در محدوده ی تجربیات علمی عمل می کند.
ب : کنترل به عنوان یک متغیر رفتاری یا به طور روشن توانایی تأثیر گزاردن و دستکاری محیط در نظر گرفته می شود.
چه چیز تعیین موقعیت یا شکست شما در رسیدن به هدفی است، که برای بدست آوردن آن تلاش می کنید؟ برخی مردم از بدین سوال این طور جواب می دهند که تلاش وجدیت خودشان موجب این نتایج شده است و برخی دیگر به این شکل صورت جواب می دهند که نتیجه به این دارد که شانس با آنها بوده یا نه؟
تفاوت میان این دو گروه از مردم نمونه ای از انتظارات تعمیم یافته در مورد محل کنترل در نتیجه ی اعمالشان است آنهایی که موقعیت را به تواناییها و تلاشهای خودشان نسبت می دهند، انتظار دارند تا محل کنترل درونی باشد. از طرف دیگر آنهایی که نتیجه را به تقدیر، شانس یا عوامل خارجی نسبت می دهند انتظار دارند تا محل کنترل خارجی باشد. راتر آزمودنی را بهتر و توسعه داده (مقیاس I- E) تا محل کنترل فرد را سنجش و ارزیابی کند.منابع :


منابع و مآخذ
1ـ شولتز، روان پی، 1378، روان شناسی شخصیت، مترجم : کریمی، یوسف و همکاران چاپ دوم، تهران انتشارات ارسباران
2ـ سیف، علی اکبر، 1381، روان شناسی پرورشی یادگیری و آموزش چاپ پانزدهم، تهران، انتشارات آگاه
3ـ سیاسی، علی اکبر، 1377، آسیب شناسی روانی، چاپ چهاردهم، تهران انتشارات بعثت.
4ـ راس، آلن، اٌ، 1374 آسیب شناسی شخصیت، نظریه ها و فرایندها ترجمه، جمالنی، سیاوش چاپ اول، تهران، انتشارات بعثت.
5ـ حسین چادی، مسعود، 1380، بررسی مقایسه هسته کنترل در دانش آموزان دبیرستانی شاهد و غیر شاهد پایان نامه جهت اخذ کارشناسی دانشگاه شیراز، راهنمایی، حسین، علی اکبر
6ـ حسینیان، انسیه، 1377، بررسی رابطه میان هر شهر معلمان مقطع ابتدایی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، پایان نامه کارشناسی روان شناسی
7ـ ضیایی پور، زهرا، زمستان، 1382، جزو بهداشت روانی
8ـ شاملو، سعید، 1374، مکتبها و نظریه های شخصیت، چاپ ششم، تهران انتشارات رشد.
 9ـ صادقی سارسری، نرجس خاتون 1379، مقایسه منبع کنترل زندانیان معتاد به تریاک و سیگار در شهرستان قزوین پایان نامه جهت اخذ کارشناسی عمومی دانشگاه قزوین.
10ـ طریقی خسمخی، نجمه، 1381، بررسی رابط جو عاطفی خانواده با میزان پیشرفت تحصیلی دختران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر پایان نامه جهت اخذ کارشناسی عمومی شهر ابهر دانشگاه ابهر
11ـ صادقی، رویا، 1379، بررسی پیشرفت تحصیلی فرزندان و رابطه آن با درجه تحصیلی والدین آنها. پایان نامه جهت اخذ کارشناسی دانشگاه قزوین
12ـ صلبی، فاطمه، 1379، بررسی منبع کنترل رفتار درونی و بیرونی با میزان اضطراب پایان نامه جهت اخذ کارشناسی روان شناسی بالینی، دانشگاه تنکابن استاد راهنما، وطن خواه، حمید رضا
13ـ شولتز، دوان پی، شولتز، مدنی، آلن، 1377، نظریه های شخصیت، چاپ ششم، تهران، ناشر : انتشارات هما.
14ـ فصلنامه اندیشه و رفتار، 1380، مجله روانپزشکی و روان شناسی بالینی شماره 16 سال چهارم.
15ـ شاملو، سعید، 1374، مکتبها و نظریه های شخصیت، چاپ ششم، تهران انتشارات رشد.
16ـ فرجی، شهریار، 1381، بررسی تأثیر سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، پایان نامه، کارشناسی روان شناسی عمومی، دانشگاه قزوین
17ـ کریمی، یوسف، روان شناسی اجتماعی، 1378.
18ـ  کریمی، یوسف، 1383 روان شناسی اجتماعی (آموزش و پرورش) تهران
19ـ فلاح دوست، مهین، 1378، بررسی خلافیت بر روی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان قزوین پایان نامه جهت اخذ کارشناسی روان شناسی عمومی دانشگاه پیام نور قزوین
20ـ کجوریان، کبری اسحقی، 1379 تأثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، مقطع راهنمایی، پایان نامه، کارشناسی روانشناسی عمومی دانشگاه ابهر
21ـ کریم نیا، ایرون، 1382، بررسی رابطه بین خود پنداره و پیشرفت تحصیلی پایان نامه، کارشناسی روان شناسی عمومی  دانشگاه پیام نور قزوین
22ـ ؟؟؟، ماروین، آر، یویدسیون، جرامد، سی، 1380 رفتار درمانی بالینی، مترجم، ماهر
23ـ بیانگرد، اسمائیل، 1370. بررسی رابط مفاهیم منبع کنترل عزت نفس و پیشرفت تحصیلی پسران سال سوم دبیرستان شهر تهران پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد دانشگاه علامه
24ـ آزاد، حسین، 1376، آسیب شناسی روانی، انتشارات بعثت، چاپ چهارم
25ـ نیازی، بتول، 1379، مدرس رابطه بین مفاهیم، منبع کنترل و عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان شهرستان تنکابن پایان نامه، دانشگاه تنکابن، استاد راهنما : خوش روش
26ـ عمید، حسن، 1362، فرهنگ فارسی، چاپ اول، تهران، ناشر انتشارات ابن سینا
27ـ پارسا، محمد، 1375، روانشناسی تربیتی، چاپ سوم، تهران انتشارات سنن.
 
منابع انگلیسی
1.    Baron A. (1991.Socia) pychlogr sintt
edition . printeal in th u. s. A
2. sholts. 1986. theores of personality

 
طراحی سایت : سایت سازان