میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

رابطه هوش هيجاني با رضايت زناشويي


کد محصول : 100014 نوع فایل : word تعداد صفحات : 66 صفحه قیمت محصول : 7000 تومان تعداد بازدید 992

فهرست مطالب و صفحات نخست


رابطه هوش هيجاني با رضايت زناشويي

فهرست مطالب
چكيده     8
فصل اول / كليات / پژوهش     9
مقدمه     10
بيان مسأله     12
اهميت و ضرورت پژوهش     13
اهداف پژوهش     15
فرضيه پژوهش     15
تعاريف عملياتي     15
فصل دوم / ادبيات مربوط به تحقيق/    16
مقدمه     17
هيجان و هوش هيجاني     17
رابطه هيجان با تفكر     18
تاريخچه هوش هيجاني     19
هوش هيجاني چيست؟    20
نظريات مطرح شده در حوزه هوش هيجاني     24
تئوري هوش هيجاني گلمن     25
تئوري هوش هيجاني از ديدگاه بار- اون     27
شناسايي حالت هاي هيجاني     33
رضايت زناشويي     35
بررسي علل نارضايتي از زندگي زناشويي     37
رضايت زناشويي و هوش هيجاني     43
هوش عاطفي و نقش آن در تحكيم پيوند زناشويي     45
تحقيقات انجام شده در زمينه هوش هيجاني و رضايت زناشويي     47
فصل سوم (طرح تحقيق)     50
مقدمه     51
جامعه پژوهش     51
نمونه آماري     51
ابزار پژوهش     52
روش تجزيه و تحليل داده ها     52
روايي و اعتبار آزمون هوش هيجاني     52
پايايي و اعتبار آزمون در ايران     53
روايي و اعتبار پرسشنامه رضايت زناشويي     55
روايي و اعتبار پرسشنامه در ايران     57
فصل چهارم (تجزيه و تحليل توصيفي و استنباطي داده ها)    59
مقدمه     60
توصيف داده ها     61
بررسي و آزمون فرضيه ها     65
فصل پنجم: (خلاصه و نتيجه گيري)     67
بحث و نتيجه گيري     68
خلاصه تحقيق     69
پيشنهادهاي پژوهش     69
محدوديت هاي پژوهش     70
فهرست منابع     71
پيوست ها     72
 
فهرست جداول
جدول 4-1 توزيع فراواني نمرات رضايت زناشويي     61
جدول 4-2 شاخص هاي گرايش مركزي و پراكندگي رضايت زناشويي     62
جدول 4-3 توزيع فراواني نمرات هوش هيجاني     63
جدول 4-4 شاخص هاي گرايش مركزي و پراكندگي هوش هيجاني     64
جدول 4-5 ضريب همبستگي بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي     65
 
چكيده پايان نامه:
در اين پژوهش با تأكيد بر نقش هيجانها در زندگي انسان، اجزاي هوش هيجاني و رابطه هيجان و تفكر اشاره شد. سپس توانايي هاي هوش هيجاني به عنوان راه حل بسياري از معضلات اجتماعي، فرهنگي، آموزشي معرفي شده و در ادامه تاريخچه هوش هيجاني و زمينه هاي كاربردي متعدد آن در زندگي شخصي و اجتماعي افراد مورد بررسي قرار گرفت.
و با توجه به نقش مهم رضايت زناشويي بر سلامت هاي جسماني افراد، به عوامل متعدد شناختي، وضعيت اقتصادي و عقيدتي كه بر رضايت زناشويي موثرند اشاره شد و هدف اين بود كه بررسي كند آيا ميان هوش هيجاني رضايت زناشويي رابطه اي وجود دارد؟ كه با توجه به اطلاعات جمع آوري شده و تجزيه و تحليل آماري مشخص شد كه همبستگي مثبت و در حد پايين مشاهده شده است اما با توجه به سطح معناداري آزمون ضريب همبستگي محاسبه شده معنادار نبوده و فرضيه پژوهش مورد تأييد قرار نگرفته است.
 
فصل اول
موضوع پژوهش، كليات پژوهش
    مقدمه
    بيان مسأله
    اهميت و ضرورت پژوهش
    تعاريف عملياتي

 
فصل اول
مقدمه:
روانشناسان درصدد شناسايي عواملي هستند كه با استفاده از آنها بتوان افراد را در زندگي فردي و اجتماعي ياري داد. يكي از مباحث مورد توجه آنان، نقش هوش به عنوان عامل موفقيت انسان است كه در اين زمينه رويكردهاي متفاوتي وجود دارد.
در گذشته، تمركز اغلب روانشناسان، بر فرآيندهاي شناختي و هوش عمومي بوده است. ديدگاه هاي سنتي هوشبهر تصوري محدود از استعدادهاي انسان داشتند و براي هوش فرد، محدوديت قائل شده و آن را ارثي، نسبتاً ثابت و نيز قابل تغيير مي دانستند. گذشت زمان و تجربه‌هاي علمي ثابت كرد كه بسياري از افراد كه در نمرات پيشرفت تحصيلي و آزمون هاي هوش ربته بالايي را كسب مي كنند، در فراز و نشيب هاي زندگي شخصي و اجتماعي و بحرانهاي روزمره كفايت و شايستگي لازم را از خود نشان نداده و فاقد مهارتهاي لازم هستند. در عمل، هوشبهر بالا تضمين كننده شخصيت اجتماعي، موفقيت و خشنودي در زندگي نيست.

هوارد گاردنردر سال 1983 ، با طرح نظريه هوش چند عاملي خود، از مفهوم هوشبهر به عنوان عاملي منفرد و تغييرناپذير فراتر رفته و تصوير غني تر و گسترده تري از هوش را ارائه نمود. او با مطرح كردن، هوشبهر درون فردي به عنوان كليه خودشناسي و هوش بين فردي به معناي توانايي درك افراد ديگر، الگويي دقيق و واقعي براي استفاده ثمربخش در طول زندگي معرفي نمود.
گرچه در توصيف گاردنر از هوش فردي، شناخت احساسات مطرح شد، اما به نظر مي رسيد كه هنوز به عواطف و هيجانات آن گونه كه متناسب با نقش پيچيده آنها در زندگي انسان باشد، پرداخته نشده است.
جان ماير و پيتر سالووري در سال 1989، به اين روال كه چه چيزهايي موجب كسب موفقيت افراد در زندگي مي شود. اصطلاح هوش هيجاني را مطرح نموده و براي اولين بار در مقالات آموزشي خود اين گونه معرفي نمودند. هوش هيجاني توانايي است كه امكان درك احساسات و هيجانهاي خود و ديگران را به فرد مي دهد تا با استفاده از اين قابليت بتواند تفكر و عملكرد خود را هدايت كند.
در سالهاي اخير اصطلاح هوش هيجاني گسترش فزاينده اي يافته، خصوصاً و زمينه كاربرد آن در تعليم و تربيت زندگي شخصي، محيط كار و تجارب، پژوهشهايي انجام شده است.
پژوهش حاضر قصد دارد در رابطه هوش هيجاني و رضايت زناشويي را مورد بررسي قرار دهد.
بيان مسأله
سالهاست روان شناسان درصدد هستند كه به اين سئوالها پاسخ بدهند كه چرا برخي از مردم نسبت به برخي ديگر از بهداشت رواني بهتر برخوردارند كه اين سئوال به سئوال ديگري مي انجامد كه چرا برخي نسبت به برخي ديگر در زندگي موفق ترند؟ چه عواملي اين تفاوت ها را رقم مي زند؟ پاسخ به اين سئوالها بر لزوم بررسي عواملي (مهارتهاي هيجاني) كه تصور مي شود موفقيت فرد را تعيين مي كند، دخالت دارد. به سرعت روشن شد كه كليد تعيين و پيش بيني موفقيت و كاميابي تنها هوش شناختي نيست.
شواهد حاكي از آن است كه زوجها در جامعه امروزي براي برقراري و حفظ ارتباط صميمي و درك احساسات از جانب همسرشان به مشكلات فراگير و متعددي دچارند. بديهي است كه كمبودهاي موجود در كفايتهاي عاطفي و هيجاني دو همسر در كنار عوامل متعدد ديگر از قبيل (عوامل اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و...) اثرات نامطلوبي بر زندگي مشترك آنها مي گذارد و به طور منطقي هر چه نارضايتي از زندگي مشترك بيشتر باشد. احتمال ناسازگاري و جدايي افزايش مي يابد. (گلمن 1998) اين تحقيق به بررسي رابطه بين هوش هيجاني در رضايت زناشويي مي پردازد.
ماهيت و ضرورت پژوهش:
در زندگي مشترك، غالباً به هنگام مواجهه با مشكلات، احساس ناكامي، تحقير و... احساسات و هيجانات به جاي عقل و منطق بر همسران غلبه مي كند. لذا شناخت و هدايت هيجانات براي حفظ روابط زناشويي بسيار مهم  است با توجه به پژوهشهاي انجام شده در خصوص روابط همسران به نظر مي رسد كه مولفه هاي هوش هيجاني مي توانند در رضايت زناشويي موثر باشند. «روابط صميمانه زوجين نياز به مهارتهاي ارتباطي دارد از قبيل توجه افراد به مسائل از ديد همسرانشان و توانايي درك همدلانه آنچه كه همسرشان تجربه نموده است و همچنين حساس و آگاه بودن از نيازهاي او، (گاتمن و همكاران، 1976).
بديهي است كه عوامل متعددي نيز مي توانند در نارضايتي زناشويي دخالت كرده و آن را تشديد نمايد. وقتي يك زوج در چرخه فزاينده انتقاد، قرار گرفتن در وضع دفاعي، خاموشي گزيدن و افكار منفي و پذيرش مكرر درماندگي هيجاني اسير شوند، اين چرخه به خودي خود منعكس كننده اين واقعيت است كه در توانايي خودآگاهي، خويشتن داري همدلي و تسكين دادن به خود و به يكديگر اختلالي وجود دارد.(گلمن، 1995)
همسراني كه از خودآگاهي بالاتري برخوردارنند (خويشتن داري)و در نحوه ابزار احساسات و هيجانات خود نسبت به ديگران خصوصاً همسرشان تسلط دارند، مانع بروز بسياري از برخوردها و سوء تفاهمات در روابط زناشويي خود مي شوند.
اگرچه تأكيد بر تأثير هوش هيجاني در احساس رضايت زناشويي به معناي ناديده انگاشتن عوامل ديگري همچون مسائل بيولوژيك، اثرات اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي نيست. اما براي سلامت ارتباطات عاطفي و هيجاني زوجها و سلامت رواني خانواده و مقابله با بسياري از مشكلات اساسي خانواده اهميت دارد.
براي مطلوب تر ساختن روند زندگي مشترك و پيشگيري از ناكامي و بالا بودن توانايي شخصي و اجتماعي اعضاي خانواده و كاستن از آثار طلاق در جامعه توجه به راهبردهاي اكتسابي، در جهت پرورش قابليت هاي هيجاني ضروري مي نمايد.
اهداف پژوهش
اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:
1. بررسي هوش هيجاني زوجين
2. بررسي رضايت زناشويي
3. بررسي رابطه هوش هيجاني و رضايت زناشويي
فرضيه كلي پژوهش
بين رضايت زناشويي و هوش هيجاني رابطه معني دار وجود دارد.
تعاريف عملياتي (كاربردي)
EQ (هيجان بهر): در اين پژوهش، هيجان بهر نمره اي است هر شركت كننده در كل آزمون و درهر يك از مولفه هاي آزمون هوش هيجاني (بار – اون) كسب مي نمايد.
رضايت زناشويي: در اين پژوهش نمره اي است كه شركت كننده از پرسشنامه رضايت زناشويي Enrich كسب مي كنند.

فصل دوّم
ادبيات مربوط به تحقيق
 
فصل 2: ادبيات پژوهش
مقدمه
در اين فصل با تأكيد بر نقش هيجانها در زندگي انسان و رابطه هيجان و تفكر، بر اساس زيستي هيجان و هوش هيجاني اشاره خواهد شد. سپس توانايي هاي هوش هيجاني به عنوان راه حل بسياري از معضلات اجتماعي، فرهنگي آموزش معرفي شده و در ادامه، تاريخچه هوش هيجاني و زمينه هاي كاربردي متعدد آن در زندگي شخصي و اجتماعي افراد مورد بررسي قرار مي گيرد. با توجه به نقش مهم رضايت زناشويي بر سلامت رواني و جسماني افراد، به عوامل متعدد شناختي، وضعيت اقتصادي و عقيدتي كه بر رضايت زناشويي موثر اشاره شد و بر تغييرات ميزان رضايت در مراحل مختلف زندگي مشترك همسران تأكيد مي شود.
هيجان و هوش هيجاني
واژه هيجان به آساني تعريف نمي شود و وسعت كاربرد بسياري در روانشناسي و روانپزشكي دارد. اصطلاحي كه روانشناسان و فلاسفه پيش از يك قرن درباره معناي دقيق آن به بحث و جدل پرداخته اند. در فرهنگ لغت آكسفورد معناي لغوي هيجان چنين ذكر شده است، هر تحريك در ذهن، احساس، عاطفه و هر حالت ذهني قدرتمند يا تهيج شده، هيجان، ناميده مي شود. گلمن واژه هيجان را براي اشاره به يك احساس فكر و حالات معاني و بيولوژيك متخصص آن و حاضر اي از تمايل به عمل كردن بر اساس آن به كار مي برد. «گلمن»  1995
هيجان "emoveri" به معني تحريك، حركت، حالت تنش، تهييج مشتق شده است. هيجانها معمولاً واكنش كوتاه مدت، شديد و منطقي به شمار مي آيند و از خلق كه حالت مسلط و دوام يافته به شخص مي باشد متمايزهستند (پورافكاري، 1372)
رابطه هيجان با تفكر:
امروزه جايگاه هيجان در گرفتن تصميم هاي عاقلانه و تفكر ثمربخش شناخته شده است و برقراري تعادل هوشيارانه ميان هيجان و تفكر از جانب متخصصان به منظور زندگي بهتر و رشد يافته تر، مورد تأكيد واقع مي شود. همچنان كه ارسطو مطرح مي كند. احساسات بشر زماني كه به خوبي به كار گرفته شوند با خرد و منطق همراهند و به تفكر و ارزشها و تعالي دو جهت مي دهند. اگرچه به آساني مي توانند به خطا بروند. از ديدگاه دو مشكل انسان در اين نيست كه از هيجان برخوردار است بلكه آنچه اهميت وارد مناسب بودن هيجان و نحوه از آن است. (گلمن 1995)منابع :


براوبري، تراويس، گريوز، جين (1384)، هوش هيجاني (مهارتها و آزمونها)، مترجم: گنجي، مهدي، تهران، انتشارات ساوالان.

- بك، آ (1373)، عشق هرگز كافي نيست. ترجمه، قراچه داغي، مهدي، تهران، انتشارات مترجم.

- برنشتاين، فليپ اچ، (1380)، زناشويي درماني، ترجمه: پور عابدي نائيني، حسن، منشي، غلامرضا، تهران، انتشارات رشد.

- بوسكاليا، ل. (1370)، زندگي عشق و ديگر هيچ، ترجمه، قراچه داغي، مهدي، فتوحي، ز، تهران، انتشارات روشنگران.

- فاطمي، سيد محسن، (1385)، هوش هيجاني، تهران، انتشارات سارگل.

- گلمن، دانيل، (1380)، هوش هيجاني، ترجمه، پارسا، نسرين، تهران، انتشارات رشد.

- ميشيل، آندره (1354)، جامعه شناسي خانواده و ازدواج، ترجمه، اردلان، فرنگيس، تهران، انتشارات دانشكده علوم اجتماعي، شماره 3.

- مينوچين، سالوادور، (1373)، خانواده و خانواده درماني، ترجمه، ثنائي، باقر، تهران، انتشارات اميركبير.


 
طراحی سایت : سایت سازان