میهن داکیومنت                میهن داکیومنت                      میهن داکیومنت              میهن داکیومنت

مرکز دانلود پایان نامه ، پروژه ، روش تحقیق ، مقاله 


میهن داک - میهن داکیومنت

پروژه اهميت نظام آموزش و پرورش


کد محصول : 10001917 نوع فایل : word تعداد صفحات : 42 صفحه قیمت محصول : 5000 تومان تعداد بازدید 403

فهرست مطالب و صفحات نخست


اهميت نظام آموزش و پرورش :

نظام آموزش و پرورش بنا به ضرورت تغييرات اجتماعي يكي از سازمانهاي پيچيده و بزرگ اجتماعي در هر كشوري محسوب مي شود و با رشد و توسعه اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي پيوندي ناگسستني دارد و به تدريج از يك حالت ساده ابتدايي به يك حالت پيچيده در آمده است . ثمر بخشي اين نظام از يك سو ، تبديل انسانهاي مستعد سالم ، بالنده ، متعادل و رشد يافته است و از سوي ديگر تامين كننده نيازهاي نيروي انساني جامعه در بخشهاي متفاوت فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي است . به دليل چنين اهميتي است كه در عصر حاضر همه دولتهاي جهاني از كوچك و بزرگ ، قدرتمند و ناتوان و صنعتي تا در حال توسعه ، پرداختن به آموزش و پرورش مردم خود را در شمار وظايف اساسي مي دانند و براي همگان ، سراسري و حتي اجباري كردن آن ، تعهدات سنگيني در قانونهاي اساسي و بنياد خود مي گنجانند و درصد زيادي از توليد ناخالص ملي و بودجه جاري كشور را به اين امر اختصاص مي دهند . امروز به دليل گسترش علوم و تجارب بشري و توسعه فن آوري و پيشرفتهاي صنعتي ، گرايش به سازمانهاي آموزش و پرورش امري فراگير و جهاني شده است . به حدي كه يكي از شاخصهاي مهم رشد هر جامعه را وسعت دامنه وظايفي مي دانند كه نظام آموزش و پرورش آن به عهده گرفته است . استقبال روز افزون جوامع گوناگون از آموزش و پرورش سبب شده است كه دولتهاي مركزي يا ايالتي يا محلي ، سعي كنند با اتخاذ سياستهاي بخردانه ، به آرمان مردم جامعه گوناگون از آموزش و پرورش عمومي و تخصصي ميزان برخورداري از آموزش و پرورش عمومي و تخصصي متفاوتند . مثلاً در برخي از كشورها آموزش و پرورش عمومي و اجباري تا پايان دوره متوسطه ، در بعضي تا پايان دوره راهنمائي و در برخي تا پايان دوره ابتدايي انجام مي گيرد .

اهداف كلي آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران :
يكي از مسائل مهم تربيتي ، مشخص كردن هدفهاي تربيتي است . فوايد و نقش هدفهاي رفتاري متعدند از جمله :
1- جهت تجربيات ، فعاليتها ، مطالعات و بحثهاي معلم و شاگرد را تعيين    مي كنند .
2- نقطه اي را كه كليه فعاليتهاي آموزش و پرورش به آن توجه دارند مشخص مي سازند .
3- موجب پيشرفت دائمي هستند و در جنبه هاي مختلف رشد توافق و سازگاري ايجاد مي كنند .
4- كوششهاي افراد و گروههاي مختلف شاگردان و معلمان ارزيابي پيشرفت شاگردان هستند .
5- راهنماي خوبي براي انتخاب وسازماندهي تجربيات مركزآموزشي هستند . 6- پايه و اساس ارزيابي پيشرفت شاگردان هستند .
6-معلمان و شاگردان رابه شركت در فعاليتهاي متنوع تربيتي ترغيب مي كند .

تعريف آموزش و پرورش دوره ابتدايي :
درساختار آموزش و پرورش ايران در سال 1344 ، دوره ابتدايي به عنوان اولين مرحله آموزش و پرورش عمومي اعلام شده است . در تعليمات اجباري مصوب 1322 و مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش مرتبط با دوره ابتدايي ، اين دوره با اسامي گوناگون "تعليمات ابتدايي "  "تعليمات اجباري " " آموزش همگاني " و "آموزش عمومي " مطرح شده است . از اين مفاهيم استنباط مي شود كه هر آنچه در اين دوره آموخته مي شود جنبه عام دارد و همه دانش آموزان به  اين سطح از آموزش و پرورش نياز دارند .
آموزش و پرورش ابتدايي در ايران و مراكزي به نام دبستان انجام مي گيرد و دبستان عبارت از يك واحد تربيتي كه به وسيله يا با اجازه وزارت آموزش و پرورش براي تربيت كودكاني كه در سنين شش تاده سال هستند تاسيس مي شود .

اهميت آموزش و پرورش دوره ابتدايي :
مهم ترين دوره تحصيل در تمام نظامهاي آموزش و پرورش جهان دوره ابتدايي است ، زيرا شكل گيري شخصيت و رشد همه جانبه فرد دراين دوره بيشتر انجام مي گيرد . دوره ابتدايي ، در رشد مفاهيم و معاني اموري كه كودك در زندگي روزمره با آنها مواجه است به نقش مهمي برعهده دارد . اين دوره تداوم بخش تكويني شناختي ، تربيتي و اجتماعي كودك كه در خانواده پي ريزي شده است . همچنين دوره اي است كه در آن فرصت و موقعيت مناسبي براي تحصيل ، تربيت و يادگيري شيوه ارتباط صحيح با ديگران براي كودك فراهم مي گدد و استعدادهاي هر كودك به تدريج شكوفا مي شود با توسعه فرهنگ و تمدن بشر ونياز انسان به خواندن ، نوشتن و حساب كردن و غيره بتدريج برتعيم آموزش همگاني و بهره گيري از تعليمات اجباري تاكيد شده است در ايران تصميم ايجاد آموزش همگاني و توجه به آموزش ابتدائي ضرورت دارد .
زيرا در قانون اساسي معارف ، فانون تعليمات اجباري و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر عمومي بودن ، اجباري بودن و رايگان شدن اين دوره تاكيد شده است وفراهم كردن شرايط تحصيل در اين دوره از وظايف دولت برشمرده شده است .
از آنجا كه گسترش دروه پيش دبستاني به دلايلي هم اكنون مقدور نيست و اكثر كودكان قبل از دبستان تحت تعليم و تربيت والدين قرار دارند بايد كودكان سنين شش تا ده سال نه تنها از آموزش و پرورش ابتدايي برخوردار شوند بلكه ضعفها و نارساييهاي تربيتي ناشي از شرايط  نامساعد خانواده نيز بايد در اين دوره جبران شود .
از آنجا كه شرط ورود به دوره هاي تحصيلي بعدي گذراندن دوره ابتدايي است سرمايه گذاري براي اين دوره و توجه به بهبود كمي و كيفي آن زمينه رابراي توفيق دانش آموزان در دوره هاي تحصيلي بعد فراهم كرده و افت تحصيلي و تربيني آنان را در اين دوره ها كاهش مي دهد .
گسترش دوره ابتدايي در شهر و روستا موجب مي شودكه همه كودكان واجب التعليمي بتوانند دراين دوره تحصيل كنند تابدين وسيله بتدريج بيسوادي در ايران ريشه كن شود .
دوره ابتدايي امكان مي دهد تا اغلب ناتوانايي هاي يادگيري به شكل مشكلاتي درخواندن ، نوشتن و حساب كردن ظاهر شود . اين نوع مشكلات معمولاً قبل از ورود به مدرسه شناخته نمي شود .


ويژگيهاي دانش آموزان دوره ابتدايي :
دوره سوم كودكي تا حدود شش سالگي تا يازده سالگي است .در اين دوره شخصيت كودك سازمان يافته تر و پيچيده تر مي شود و از نظر جسمي و تواناييهاي ذهني و اجتماعي تغييرات مهمي دراو به وجود مي آيد .
ازاين رو شناخت كودكان دبستاني براي برنامه ريزان و مديران و معلمان دوره ابتدايي ضرورت دارد . درزير به ذكر ويژگيهاي بدني و ذهني كودك هفت تا ده ساله به منظور مشخص كردن اهداف دوره ابتدايي مي پردازيم .
الف  – ويژگيهاي بدني : هماهنيگ چشم دست كامل مي شود .ماهيچه هاي كوچك كاملاً رشد مي كنند ، سرع رشد دختران در اين دوره از پسران بيشتر مي شود ، رشد جسمي كودك به خصوص از نظر تكامل مراكز عصبي به جايي رسيده كه مي تواند به تحريكات رسيه از خارج پاسخهاي كاملاً اختصاصي بدهد و غيره .
ب ) ويژگيهاي ذهني و تحول رواني : تقليد دراين دوره آگاهانه انجام مي گيرد ، خودميان بيني يا خود مداري كودك تعديل مي شود . احساس مالكيت در او قوي مي شود ، از تخيل به واقعيت نزديك مي شود ، كم كم آرامش و ثبات عاطفي پيدا مي كند ، به حرف زدن علاقه فراوان دارد به رفاقت با كودكان ديگر و همسالان علاقه مند است وغيره .

اهداف دوره ابتدايي : آموزش و پرور ش دوره ابتدايي فعاليتي نظام دار و هدفمند است ، از اين رو صاحبنظران اهداف متعددي براي اين دوره ذكر كرده اند . در قانون اساسي معارف ايران مصوب 1290 به تعريف و هدف تاسيس مكتب و مدرسه اشاره شده و آمده است . مكتب و مدرسه عبارت است از تاسيساتي كه براي تربيت اخلاقي و علمي و بدني ابناء نوع بشر داير مي گردد … براساس طرح نظام آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران در سال 1367 و در جهت اهداف كلي نظام ، اهداف دوره ابتدايي در سه حيطه شناختي ، عاطفي و روان – حركتي از طرف كميسيون پيش دبستاني و دبستان اعلام شده كه در زيرچمئ هدف در پايه اول دوره ابتدايي و چند هدف در پايه هاي دوم تا پنجم ابتداي رابيان مي كنيم .

اهداف پايه اول دوره ابتدايي :
الف ) اهداف شناختي : آموزش اطلاعات مقدماتي ، بهداشتي و ايمني ، آموزش خواندن ، نوشتن ، حساب كردن و استدلال كردن ، ياددادن بعضي آيات ساده و سوره هاي كوچك قرآن كريم .
ب ) اهداف عاطفي : تقويت انگيزه آمدن به مدرسه ، علاقمند كردن كودك به درس خواندن و يادگيري ، ياد دادن كنترل و عواطف و ابراز آنهابهنحو مطلوب
ج) اهداف رواني – حركتي : پرورش دقت ، كنجكاوي و خلاقيت ، ايجاد عادات بهداشتي و ايمني ، پرورش تن و روان و حفظ سلامت جسمي و رواني وشادابي كودك ، آشنايي بانماز .

اهداف پايه هاي دوم تا پنجم دوره ابتدايي :
اهداف شناختي : ياد دادن قرآن مجيد در سطح درست خواني ، دادن اطلاعات لازم در زمينه واجبات ديني ، آموزش اطلاعات بهداشتي و ايمني ، آشنا كردن دانش آموزان با قوانين و هنجارهاي اجتماعي .
اهداف عاطفي : احترام گذاردن به بزرگسالان ، علاقمند كردن دانش آموزان به مطالعه ، علاقه مند كردن دانش آموز به فعاليتهاي اجتماعي و تعاون
اهداف رواني و حركتي : ايجاد عادات بهداشتي و ايمني ، آموزش عملي نماز ، ايجاد عادت به تعاون و رعايت حقوق ديگران .
دقت نظر در اهداف ياد شده و مبين اين واقعيت است كه هدفهاي دوره ابتدايي بسيار مهم و اساسي است و مديران ، معلمان و مربيان مدارس ابتدايي بايد براي تحقق اين هدفها تلاش گسترده اي داشته باشند و دانش آموزان اين دوره را براي ورود به دوره تحصيلي بعدي آماده كنند .

كودكان دبستاني :
از لحاظ وجودخارجي ، دروه دبستاني يكي از مراحلي است كه رشد تدريجي داشته است . در اين دوره اطفال به كنترل بيشتر عضلات ظريفتر شن نائل مي آيند ، و مهارت دست وبدنشان ، مخصوصاً در نيمه اول زندگي دبستاني درتمام جهات بسرعت رو به گسترش است . بيماري بسيار كمتر از كودكستان آنها را به مدرسه دورنگه مي دارد . و اگر استراحت غذا و گرماي كافي داشته و بتوانند از يك هوش معقولي در خانه و مدرسه برخوردار باشند ، زندگي بانشاطي خواهند داشت ، و قادر خواهند بود توانائي و نشاط خود را براي مدت طولاني و به نحو روز افزوني حفظ كرده و پيوسته راغب باشند به معلومات مورد نياز قواو استعدادهاي خود برسند . آرزوي يك طفل دبستاني اين است كه مانند بزرگتران خود رفتار كند و حتي اگر از روي تقليد هم باشد . از تكراركارها و تجارب آنها لذت مي برد . اين امر به نوبه خود محركي است كه علاقه ها و فعاليتهاي او را هدايت خواهد نمود . طفل مايل است كه بزرگترها ، مخصوصاً آنهائي را كه دوست دارد او را بپذيرد و قبول كنند . هر چند دختران و پسران مي خواهند كه مانند بزرگسالان باشند با اين وجود توفيقشان دراين تقليد محدود است . زيرا هنوز قادر نيستند كه مقتضيات دورا پيش بيني نمايند و آنچه برايشان اهميت واقعي دارد همان حال يا آينده نزديكي است كه پيش بيني آن برايشان آسان باشد . كودكان برعكس بزرگسالان بندرت قادرندبراي مدتي به تفكر عميق بپردازند بلكه صرفاً باتصور موفقيت مستقيماً و پي برند به جالب مقصود و هدف روي آورند اطفال علي رغم ميل طبيعي وموافقت و علاقه خودبه حال و جهان معاصر دراين سنين شديداًخيال پرداز هستند و مي توانند با ابتكار و اصالت به ساختن بسياري از چيزها مبادرت ورزند .

كتابهاي درسي دوره ابتدايي :
كتاب درسي درايران همواره مهمترين نقش را در آموزش و پرورش داشته و دارد . همه ساله وزارت آموزش و پرورش براي دانش آموزان دوره هاي مختلف تحصيلي و دانشجويان مراكزتربيت معلم كتاب درسي تاليف و منتشر مي كند . معمولاً براي هر يك از موارد درسي دوره هاي مختلف تحصيلي كتاب درسي نوشته مي شود . تاليف چاپ و انتشار كتابهاي درسي از وظايف وزارت آموزش و پرورش است و اين امر در سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزش و پرورش انجام مي گيرد و برابر مقررات بايد با تاييد شوار يعالي آموزش و پرورش منتشر شود . براي معلمان مدارس بويژه در دوره ابتدايي كتاب راهنماي معلم نيز نوشته شده و انتشار مي يابد .

روشهاي آموزش و پرورش دوره هاي ابتدايي :
در فرايند آموزش و پرورش روشهاو فنون تدريس و تربيت جايگاه مهمي دارد روش عبارت است از (راه انجام دادن هر كاري ) و روش تدريس عبارت از (راه منظم و با قاعده و منطقي براي ارائه درس ) و روش آموزش (مجموعه تدابيرمنظمي است كه معلم براي رسيدن به هدفهاي تربيتي با توجه به شرايط و امكانات اتخاذ مي كند ) بنابراين تدريس تعامل يا رفتار متقابل معلم و شاگرد است كه براساس طراحي منظم و هدفمند معلم براي ايجاد تغيير در رفتار شاگرد انجام مي گيرد معلم موفق كسي است كه در استفاده از روشها و فنون تدريس به تناسب شرايط مهارت دارد ، زيرا شيوه تدريس محور تعليم و تربيت است و معلم بدين وسيله مي تواند هم سطح معلومات شاگردان رابالاببردو هم رسالت تربيتي خود را ايفا كند . براي اين هدف صاحبنظران تعليم و تربيت وروشهاي مختلفي راطرح كرده اند مانند روشهاي سخنراني سقراطي توضيحي پرسش و پاسخ ،مباحثه ، حل مسئله ، نمايش ، حفظ و تكرار، ايفاي نقش ، گردش علمي ، آزمايش ، واحد تجربي ، واحد پروژه و تمرين .

شيوه هاي تربيت اسلامي :
گر چه شيوه آموزش تاثير تربيتي دارد و معلمان با استفاده از روشهاي مختلف آموزش مانند شيوه حل مسئله مي توانند علاوه بركمك به كسب معلومات فرد در ايجاد و رشد شخصيت او موثر باشند ولي منابع مربوط به تربيت اسلامي به بررسي شيوه هاي ذيل در تربيت دانش آموزان پرداخته اند و تاكيد كرده اند كه معلمان با استفاده از اين شيوه ها مي توانند در تربيت آنان موفق شوند : روش الگويي ، روش محبت ، روش تكريم شخصيت ، روشموعظه و نصيحت ، روش تشويق و تنبيه ، روش تزكيه ، روش توجه و روش محاسبه نقش . لازم است توضيح داده شود كه در آموزش و پرورش كودكان دبستاني نوجوانان دوره راهنمايي و متوسطه  مي توانند از روشهاي مختلفي استفاده كرد .
اما معلمان در انتخاب روش و فرايند آموزش و پرورش دانش آموزان لازم است به نكات ذيل توجه كنند :
روش ها با توجه به هدفها و اصول آموزش و پرورش و محتواي برنامه در هر دوره انتخاب شوند .
درانتخاب روشهاي تدريس به تفاوتهاي فردي و مراحل رشد دانش آموزان توجه شود .
روش به گونه اي باشد كه راه خود آموز را به دانش آموز ياد بدهد .
نقش معلم در فرايند آموزش راهنمايي كردن دانش آموز باشد و فعاليت بيشتر از جانب شاگرد انجام شود .
معلمان از نظر گفتار و رفتار براي دانش آموزان الگوي مناسبي باشند .
زمينه هايي فراهم شود تا مشاركت دانش آموزان در فرايند آموزش و پرورش ميسر باشد .

ويژگيهاي معلمان دوره ابتدايي :
درگزارش كميسيون آموزش و پرورش پيش دبستاني سال 1373 ويژگيهاي معلمان اين دوره به شرح ذيل اعلام شده است . :
1- از سلامتي تن و روان برخوردار باشند .
2- علاقه مند به حرفه معلمي باشند .
3- به رموزحرفه معلمي آشناباشند و براي تدريس اطلاعات كافي داشته باشند .
4- كودكان ونياز آنها را بشناسند .
5-داراي قدرت رهبري و اداره امور آموزشي باشند .
6 - خلاق و مبتكر باشند .
7- متكي برخود و مسلط برنقش خويش باشند .
8- درهمكاري و برقراري ارتباط با دانش آموزان ، خانواده و همكاران مهارت داشته باشند .

ضرورت آموزش در دوران دبستان :
 درهمه كشورهاي جهان آموزش ابتدايي به علت نياز جوامع مختلف از اهميتي پايه اي و زيربنايي برخوردار است و ضرورتهاي زيرباعث شده است كه اين نوع آموزش در برنامه ريزيهاي آموزشي كشورها از نيازهاي حتمي و غير قابل انكار محسوب مي شود . تقريباً كليه كشورهاي جهان آموزش ابتدايي را به عنوان يك اصل مهم و همگاني و حتي اجباري پذيرفته اند . آموزش ابتدايي به علت عمومي و همگاني بودن آن سبب مي شود كه جامعه آينده از ضايعه تعداد بي سوادي لطمه نبيند .
دور ماندن كودكان واجب التعليم از دبستان باعث گسترش فقر ، فساد ، بيكاري و كاهش توليد مي شود .
در دنياي امروز، خواندن ، نوشتن ، حساب كردن ، حتي به صورت مقدماتي از نيازهاي اصلي كليه انسانها است كه ميتوان آن رابه چراغي در راه تاريك تشبيه كرد.
كودكان براي سازشي و تطبيق ساده زندگي لازم است از اين نوع آموزش برخوردار گردند .
پرورش تواناييهاي گوش داده ، سخن گفتن ، خواندن ، نوشتن ، مشاهده گرن ، شمردن ، اندازه گرفتن و… براي پايه گذاري رشد و تكامل استعدادهاي ذاتي كودكان با استفاده از روشهاي حسي وعملي دراين سطح از ضرورتهاي اساسي مي باشند .
با توجه به برنامه ريزيهاي اين دوره پرورش جسمي كودكان نيز براي ايجاد جامعه اي سالم و خلاق و سازنده داراي اهميت است .
پرورش فضايل ديني ، حضائل اخلاقي ، حس انسان دوستي و كمك به همنوع كه از هدفهاي اين دوره است نه تنها از ضروريات جامعه محسوب مي شود و بلكه مكمل پرورش جسمي كودكان نيز مي باشد .
سرمايه گذاري ، برنامه ريزي در آموزش ابتدايي يك نوع سرمايه گذاري دراز مدت اما پر سود از نقطه نظر نيروي انساني وعوامل توليد اقتصادي و فرهنگي است بيگمان هر جامعه اي از فوايد آن سود خواهد برد .
به هر حال باتوجه به ضروريتهاي بي توجهي به آموزش ابتدايي مي تواند هر جامعه اي را با خسارات جبران ناپذيري روبرو گرداند . در جامعه ما و نظام آموزش و پرورش كنوني اين نوع آموزش تا محرومترين و دور افتاده ترين نقاط كشور گسترش يافته است و بسياري از افراد واجب التعليم از حق قانوني اجتماعي خود برخوردار گشته اند .

تاريخچه آموزش دبستاني در ايران :
دركشور ما ظهور اسلام و تاثير نگرشهاي ارزشمند مذهبي و شفارشات حضرت رسول اكرم (ص) و ائمه معصومين مبني بر احترام و توجه به حقوق كودك و برخوردهاي انساني نسبت به او ، بي شك در توجه به تربيت و شكل گيري مراكز آموزش و پرورش كودكان سهم بسزايي  داشته است . خانه ها ،مساجد و مكتب خانه ها و بالاخره مدارس بزرگ آغازگر فعاليت در زمينه تعليم وتربيت كودكان خردسال بوده اند . شبستانهاي مساجد نخستين مركز تعاليم ديني بوده است كهمدرس درگوشه و زواياي شبستانها و صحن مساجد به تدريس و تعليم مشغول مي شدند . مكتب خانه جايگاه خواندن و آشنايي با الفبا و خواندن قرآن و برخي كتابهاي مشهور فارسي و گاهي نوشتن بوده است و كودكان از 7 سالگي به مكتب مي رفتند . به هر حال آوزشگاهها در ايران و دوره هاي مختلف تاريخي تحول و رشد بسياري يافتند از جمله تاسيس دارلفنون در كليه شوون فرهنگي ، آموزش و پرورش كشور ما تحولي عظيم را پديد آورد و از آن پس آموزشگاههاي متعددي به وجود آمدند . درسال 1290 شمسي قانون اساسي معارف ايران درمورد همگاني شدن آموزش ابتدايي به تصويب رسيد و به تدريج آموزش مكتب خانه اي به آموزش دبستاني تبديل شد .
آموزش ابتدايي به شيوه ها و شكل هاي مختلف در ايران سابقه طولاني دارد . به ويژه اگر مكتب خانه ها را سرآغاز و پايه گذار اين نوع آموزش بدانيم ، تا قبل از تاسيس مدارس جديد ابتدايي و تصويب نظامنامه و آيين رسمي آنها چندمدرسه ابتدايي درشهر هاي تبريز ، اصفهان و تهران و چند شهر ديگر به صورت جديد تاسيس شده بود . اما دوره آموزش وابتدايي به صورت رسمي با توجه به اسناد و مداركي كه وجود دارد از سال 1310 (ه.ش) شكل سراسري و همگاني گرفت .
به طور كلي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران با وجود مشكلات فراوان ناشي از دگرگونيهاي اجتماعي و فرهنگي و جنگ تحميلي چند ساله ، آموزش ابتدايي از سير صعودي چشمگيري برخوردار بوده به نحوي در سال 66-65 آمار دانش آموزان ابتدايي به حدود 8 ميليون نفر رسيده كه اين رقم طي ده سال 100 درصد افزايش را نشان مي دهد هم اكنون نيز در كنارمدارس ابتدايي دولتي ، مدارس ابتدايي غير انتفاعي گسترش يافته .


 


منابع :


دانلود پایان نامه,خرید پایان نامه,فروش پایان نامه,پایان نامه,آرشیو پایان نامه,پایان نامه عمران,پایان نامه روانشناسی,

پایان نامه حقوق,پایان نامه اقتصاد,پایان نامه برق,پایان نامه معدن, پایان نامه کارشناسی ,پایان نامه صنایع,پایان نامه علوم سیاسی ، پایان نامه کاردانی

طراحی سایت : سایت سازان