میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

پروژه اهميت نظام آموزش و پرورش


کد محصول : 10001917 نوع فایل : word تعداد صفحات : 42 صفحه قیمت محصول : 5000 تومان تعداد بازدید 963

فهرست مطالب و صفحات نخست


اهميت نظام آموزش و پرورش :

نظام آموزش و پرورش بنا به ضرورت تغييرات اجتماعي يكي از سازمانهاي پيچيده و بزرگ اجتماعي در هر كشوري محسوب مي شود و با رشد و توسعه اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي پيوندي ناگسستني دارد و به تدريج از يك حالت ساده ابتدايي به يك حالت پيچيده در آمده است . ثمر بخشي اين نظام از يك سو ، تبديل انسانهاي مستعد سالم ، بالنده ، متعادل و رشد يافته است و از سوي ديگر تامين كننده نيازهاي نيروي انساني جامعه در بخشهاي متفاوت فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي است . به دليل چنين اهميتي است كه در عصر حاضر همه دولتهاي جهاني از كوچك و بزرگ ، قدرتمند و ناتوان و صنعتي تا در حال توسعه ، پرداختن به آموزش و پرورش مردم خود را در شمار وظايف اساسي مي دانند و براي همگان ، سراسري و حتي اجباري كردن آن ، تعهدات سنگيني در قانونهاي اساسي و بنياد خود مي گنجانند و درصد زيادي از توليد ناخالص ملي و بودجه جاري كشور را به اين امر اختصاص مي دهند . امروز به دليل گسترش علوم و تجارب بشري و توسعه فن آوري و پيشرفتهاي صنعتي ، گرايش به سازمانهاي آموزش و پرورش امري فراگير و جهاني شده است . به حدي كه يكي از شاخصهاي مهم رشد هر جامعه را وسعت دامنه وظايفي مي دانند كه نظام آموزش و پرورش آن به عهده گرفته است . استقبال روز افزون جوامع گوناگون از آموزش و پرورش سبب شده است كه دولتهاي مركزي يا ايالتي يا محلي ، سعي كنند با اتخاذ سياستهاي بخردانه ، به آرمان مردم جامعه گوناگون از آموزش و پرورش عمومي و تخصصي ميزان برخورداري از آموزش و پرورش عمومي و تخصصي متفاوتند . مثلاً در برخي از كشورها آموزش و پرورش عمومي و اجباري تا پايان دوره متوسطه ، در بعضي تا پايان دوره راهنمائي و در برخي تا پايان دوره ابتدايي انجام مي گيرد .

اهداف كلي آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران :
يكي از مسائل مهم تربيتي ، مشخص كردن هدفهاي تربيتي است . فوايد و نقش هدفهاي رفتاري متعدند از جمله :
1- جهت تجربيات ، فعاليتها ، مطالعات و بحثهاي معلم و شاگرد را تعيين    مي كنند .
2- نقطه اي را كه كليه فعاليتهاي آموزش و پرورش به آن توجه دارند مشخص مي سازند .
3- موجب پيشرفت دائمي هستند و در جنبه هاي مختلف رشد توافق و سازگاري ايجاد مي كنند .
4- كوششهاي افراد و گروههاي مختلف شاگردان و معلمان ارزيابي پيشرفت شاگردان هستند .
5- راهنماي خوبي براي انتخاب وسازماندهي تجربيات مركزآموزشي هستند . 6- پايه و اساس ارزيابي پيشرفت شاگردان هستند .
6-معلمان و شاگردان رابه شركت در فعاليتهاي متنوع تربيتي ترغيب مي كند .

تعريف آموزش و پرورش دوره ابتدايي :
درساختار آموزش و پرورش ايران در سال 1344 ، دوره ابتدايي به عنوان اولين مرحله آموزش و پرورش عمومي اعلام شده است . در تعليمات اجباري مصوب 1322 و مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش مرتبط با دوره ابتدايي ، اين دوره با اسامي گوناگون "تعليمات ابتدايي "  "تعليمات اجباري " " آموزش همگاني " و "آموزش عمومي " مطرح شده است . از اين مفاهيم استنباط مي شود كه هر آنچه در اين دوره آموخته مي شود جنبه عام دارد و همه دانش آموزان به  اين سطح از آموزش و پرورش نياز دارند .
آموزش و پرورش ابتدايي در ايران و مراكزي به نام دبستان انجام مي گيرد و دبستان عبارت از يك واحد تربيتي كه به وسيله يا با اجازه وزارت آموزش و پرورش براي تربيت كودكاني كه در سنين شش تاده سال هستند تاسيس مي شود .

اهميت آموزش و پرورش دوره ابتدايي :
مهم ترين دوره تحصيل در تمام نظامهاي آموزش و پرورش جهان دوره ابتدايي است ، زيرا شكل گيري شخصيت و رشد همه جانبه فرد دراين دوره بيشتر انجام مي گيرد . دوره ابتدايي ، در رشد مفاهيم و معاني اموري كه كودك در زندگي روزمره با آنها مواجه است به نقش مهمي برعهده دارد . اين دوره تداوم بخش تكويني شناختي ، تربيتي و اجتماعي كودك كه در خانواده پي ريزي شده است . همچنين دوره اي است كه در آن فرصت و موقعيت مناسبي براي تحصيل ، تربيت و يادگيري شيوه ارتباط صحيح با ديگران براي كودك فراهم مي گدد و استعدادهاي هر كودك به تدريج شكوفا مي شود با توسعه فرهنگ و تمدن بشر ونياز انسان به خواندن ، نوشتن و حساب كردن و غيره بتدريج برتعيم آموزش همگاني و بهره گيري از تعليمات اجباري تاكيد شده است در ايران تصميم ايجاد آموزش همگاني و توجه به آموزش ابتدائي ضرورت دارد .
زيرا در قانون اساسي معارف ، فانون تعليمات اجباري و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر عمومي بودن ، اجباري بودن و رايگان شدن اين دوره تاكيد شده است وفراهم كردن شرايط تحصيل در اين دوره از وظايف دولت برشمرده شده است .
از آنجا كه گسترش دروه پيش دبستاني به دلايلي هم اكنون مقدور نيست و اكثر كودكان قبل از دبستان تحت تعليم و تربيت والدين قرار دارند بايد كودكان سنين شش تا ده سال نه تنها از آموزش و پرورش ابتدايي برخوردار شوند بلكه ضعفها و نارساييهاي تربيتي ناشي از شرايط  نامساعد خانواده نيز بايد در اين دوره جبران شود .
از آنجا كه شرط ورود به دوره هاي تحصيلي بعدي گذراندن دوره ابتدايي است سرمايه گذاري براي اين دوره و توجه به بهبود كمي و كيفي آن زمينه رابراي توفيق دانش آموزان در دوره هاي تحصيلي بعد فراهم كرده و افت تحصيلي و تربيني آنان را در اين دوره ها كاهش مي دهد .
گسترش دوره ابتدايي در شهر و روستا موجب مي شودكه همه كودكان واجب التعليمي بتوانند دراين دوره تحصيل كنند تابدين وسيله بتدريج بيسوادي در ايران ريشه كن شود .
دوره ابتدايي امكان مي دهد تا اغلب ناتوانايي هاي يادگيري به شكل مشكلاتي درخواندن ، نوشتن و حساب كردن ظاهر شود . اين نوع مشكلات معمولاً قبل از ورود به مدرسه شناخته نمي شود .


ويژگيهاي دانش آموزان دوره ابتدايي :
دوره سوم كودكي تا حدود شش سالگي تا يازده سالگي است .در اين دوره شخصيت كودك سازمان يافته تر و پيچيده تر مي شود و از نظر جسمي و تواناييهاي ذهني و اجتماعي تغييرات مهمي دراو به وجود مي آيد .
ازاين رو شناخت كودكان دبستاني براي برنامه ريزان و مديران و معلمان دوره ابتدايي ضرورت دارد . درزير به ذكر ويژگيهاي بدني و ذهني كودك هفت تا ده ساله به منظور مشخص كردن اهداف دوره ابتدايي مي پردازيم .
الف  – ويژگيهاي بدني : هماهنيگ چشم دست كامل مي شود .ماهيچه هاي كوچك كاملاً رشد مي كنند ، سرع رشد دختران در اين دوره از پسران بيشتر مي شود ، رشد جسمي كودك به خصوص از نظر تكامل مراكز عصبي به جايي رسيده كه مي تواند به تحريكات رسيه از خارج پاسخهاي كاملاً اختصاصي بدهد و غيره .
ب ) ويژگيهاي ذهني و تحول رواني : تقليد دراين دوره آگاهانه انجام مي گيرد ، خودميان بيني يا خود مداري كودك تعديل مي شود . احساس مالكيت در او قوي مي شود ، از تخيل به واقعيت نزديك مي شود ، كم كم آرامش و ثبات عاطفي پيدا مي كند ، به حرف زدن علاقه فراوان دارد به رفاقت با كودكان ديگر و همسالان علاقه مند است وغيره .

اهداف دوره ابتدايي : آموزش و پرور ش دوره ابتدايي فعاليتي نظام دار و هدفمند است ، از اين رو صاحبنظران اهداف متعددي براي اين دوره ذكر كرده اند . در قانون اساسي معارف ايران مصوب 1290 به تعريف و هدف تاسيس مكتب و مدرسه اشاره شده و آمده است . مكتب و مدرسه عبارت است از تاسيساتي كه براي تربيت اخلاقي و علمي و بدني ابناء نوع بشر داير مي گردد … براساس طرح نظام آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران در سال 1367 و در جهت اهداف كلي نظام ، اهداف دوره ابتدايي در سه حيطه شناختي ، عاطفي و روان – حركتي از طرف كميسيون پيش دبستاني و دبستان اعلام شده كه در زيرچمئ هدف در پايه اول دوره ابتدايي و چند هدف در پايه هاي دوم تا پنجم ابتداي رابيان مي كنيم .

اهداف پايه اول دوره ابتدايي :
الف ) اهداف شناختي : آموزش اطلاعات مقدماتي ، بهداشتي و ايمني ، آموزش خواندن ، نوشتن ، حساب كردن و استدلال كردن ، ياددادن بعضي آيات ساده و سوره هاي كوچك قرآن كريم .
ب ) اهداف عاطفي : تقويت انگيزه آمدن به مدرسه ، علاقمند كردن كودك به درس خواندن و يادگيري ، ياد دادن كنترل و عواطف و ابراز آنهابهنحو مطلوب
ج) اهداف رواني – حركتي : پرورش دقت ، كنجكاوي و خلاقيت ، ايجاد عادات بهداشتي و ايمني ، پرورش تن و روان و حفظ سلامت جسمي و رواني وشادابي كودك ، آشنايي بانماز .

اهداف پايه هاي دوم تا پنجم دوره ابتدايي :
اهداف شناختي : ياد دادن قرآن مجيد در سطح درست خواني ، دادن اطلاعات لازم در زمينه واجبات ديني ، آموزش اطلاعات بهداشتي و ايمني ، آشنا كردن دانش آموزان با قوانين و هنجارهاي اجتماعي .
اهداف عاطفي : احترام گذاردن به بزرگسالان ، علاقمند كردن دانش آموزان به مطالعه ، علاقه مند كردن دانش آموز به فعاليتهاي اجتماعي و تعاون
اهداف رواني و حركتي : ايجاد عادات بهداشتي و ايمني ، آموزش عملي نماز ، ايجاد عادت به تعاون و رعايت حقوق ديگران .
دقت نظر در اهداف ياد شده و مبين اين واقعيت است كه هدفهاي دوره ابتدايي بسيار مهم و اساسي است و مديران ، معلمان و مربيان مدارس ابتدايي بايد براي تحقق اين هدفها تلاش گسترده اي داشته باشند و دانش آموزان اين دوره را براي ورود به دوره تحصيلي بعدي آماده كنند .

كودكان دبستاني :
از لحاظ وجودخارجي ، دروه دبستاني يكي از مراحلي است كه رشد تدريجي داشته است . در اين دوره اطفال به كنترل بيشتر عضلات ظريفتر شن نائل مي آيند ، و مهارت دست وبدنشان ، مخصوصاً در نيمه اول زندگي دبستاني درتمام جهات بسرعت رو به گسترش است . بيماري بسيار كمتر از كودكستان آنها را به مدرسه دورنگه مي دارد . و اگر استراحت غذا و گرماي كافي داشته و بتوانند از يك هوش معقولي در خانه و مدرسه برخوردار باشند ، زندگي بانشاطي خواهند داشت ، و قادر خواهند بود توانائي و نشاط خود را براي مدت طولاني و به نحو روز افزوني حفظ كرده و پيوسته راغب باشند به معلومات مورد نياز قواو استعدادهاي خود برسند . آرزوي يك طفل دبستاني اين است كه مانند بزرگتران خود رفتار كند و حتي اگر از روي تقليد هم باشد . از تكراركارها و تجارب آنها لذت مي برد . اين امر به نوبه خود محركي است كه علاقه ها و فعاليتهاي او را هدايت خواهد نمود . طفل مايل است كه بزرگترها ، مخصوصاً آنهائي را كه دوست دارد او را بپذيرد و قبول كنند . هر چند دختران و پسران مي خواهند كه مانند بزرگسالان باشند با اين وجود توفيقشان دراين تقليد محدود است . زيرا هنوز قادر نيستند كه مقتضيات دورا پيش بيني نمايند و آنچه برايشان اهميت واقعي دارد همان حال يا آينده نزديكي است كه پيش بيني آن برايشان آسان باشد . كودكان برعكس بزرگسالان بندرت قادرندبراي مدتي به تفكر عميق بپردازند بلكه صرفاً باتصور موفقيت مستقيماً و پي برند به جالب مقصود و هدف روي آورند اطفال علي رغم ميل طبيعي وموافقت و علاقه خودبه حال و جهان معاصر دراين سنين شديداًخيال پرداز هستند و مي توانند با ابتكار و اصالت به ساختن بسياري از چيزها مبادرت ورزند .

كتابهاي درسي دوره ابتدايي :
كتاب درسي درايران همواره مهمترين نقش را در آموزش و پرورش داشته و دارد . همه ساله وزارت آموزش و پرورش براي دانش آموزان دوره هاي مختلف تحصيلي و دانشجويان مراكزتربيت معلم كتاب درسي تاليف و منتشر مي كند . معمولاً براي هر يك از موارد درسي دوره هاي مختلف تحصيلي كتاب درسي نوشته مي شود . تاليف چاپ و انتشار كتابهاي درسي از وظايف وزارت آموزش و پرورش است و اين امر در سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزش و پرورش انجام مي گيرد و برابر مقررات بايد با تاييد شوار يعالي آموزش و پرورش منتشر شود . براي معلمان مدارس بويژه در دوره ابتدايي كتاب راهنماي معلم نيز نوشته شده و انتشار مي يابد .

روشهاي آموزش و پرورش دوره هاي ابتدايي :
در فرايند آموزش و پرورش روشهاو فنون تدريس و تربيت جايگاه مهمي دارد روش عبارت است از (راه انجام دادن هر كاري ) و روش تدريس عبارت از (راه منظم و با قاعده و منطقي براي ارائه درس ) و روش آموزش (مجموعه تدابيرمنظمي است كه معلم براي رسيدن به هدفهاي تربيتي با توجه به شرايط و امكانات اتخاذ مي كند ) بنابراين تدريس تعامل يا رفتار متقابل معلم و شاگرد است كه براساس طراحي منظم و هدفمند معلم براي ايجاد تغيير در رفتار شاگرد انجام مي گيرد معلم موفق كسي است كه در استفاده از روشها و فنون تدريس به تناسب شرايط مهارت دارد ، زيرا شيوه تدريس محور تعليم و تربيت است و معلم بدين وسيله مي تواند هم سطح معلومات شاگردان رابالاببردو هم رسالت تربيتي خود را ايفا كند . براي اين هدف صاحبنظران تعليم و تربيت وروشهاي مختلفي راطرح كرده اند مانند روشهاي سخنراني سقراطي توضيحي پرسش و پاسخ ،مباحثه ، حل مسئله ، نمايش ، حفظ و تكرار، ايفاي نقش ، گردش علمي ، آزمايش ، واحد تجربي ، واحد پروژه و تمرين .

شيوه هاي تربيت اسلامي :
گر چه شيوه آموزش تاثير تربيتي دارد و معلمان با استفاده از روشهاي مختلف آموزش مانند شيوه حل مسئله مي توانند علاوه بركمك به كسب معلومات فرد در ايجاد و رشد شخصيت او موثر باشند ولي منابع مربوط به تربيت اسلامي به بررسي شيوه هاي ذيل در تربيت دانش آموزان پرداخته اند و تاكيد كرده اند كه معلمان با استفاده از اين شيوه ها مي توانند در تربيت آنان موفق شوند : روش الگويي ، روش محبت ، روش تكريم شخصيت ، روشموعظه و نصيحت ، روش تشويق و تنبيه ، روش تزكيه ، روش توجه و روش محاسبه نقش . لازم است توضيح داده شود كه در آموزش و پرورش كودكان دبستاني نوجوانان دوره راهنمايي و متوسطه  مي توانند از روشهاي مختلفي استفاده كرد .
اما معلمان در انتخاب روش و فرايند آموزش و پرورش دانش آموزان لازم است به نكات ذيل توجه كنند :
روش ها با توجه به هدفها و اصول آموزش و پرورش و محتواي برنامه در هر دوره انتخاب شوند .
درانتخاب روشهاي تدريس به تفاوتهاي فردي و مراحل رشد دانش آموزان توجه شود .
روش به گونه اي باشد كه راه خود آموز را به دانش آموز ياد بدهد .
نقش معلم در فرايند آموزش راهنمايي كردن دانش آموز باشد و فعاليت بيشتر از جانب شاگرد انجام شود .
معلمان از نظر گفتار و رفتار براي دانش آموزان الگوي مناسبي باشند .
زمينه هايي فراهم شود تا مشاركت دانش آموزان در فرايند آموزش و پرورش ميسر باشد .

ويژگيهاي معلمان دوره ابتدايي :
درگزارش كميسيون آموزش و پرورش پيش دبستاني سال 1373 ويژگيهاي معلمان اين دوره به شرح ذيل اعلام شده است . :
1- از سلامتي تن و روان برخوردار باشند .
2- علاقه مند به حرفه معلمي باشند .
3- به رموزحرفه معلمي آشناباشند و براي تدريس اطلاعات كافي داشته باشند .
4- كودكان ونياز آنها را بشناسند .
5-داراي قدرت رهبري و اداره امور آموزشي باشند .
6 - خلاق و مبتكر باشند .
7- متكي برخود و مسلط برنقش خويش باشند .
8- درهمكاري و برقراري ارتباط با دانش آموزان ، خانواده و همكاران مهارت داشته باشند .

ضرورت آموزش در دوران دبستان :
 درهمه كشورهاي جهان آموزش ابتدايي به علت نياز جوامع مختلف از اهميتي پايه اي و زيربنايي برخوردار است و ضرورتهاي زيرباعث شده است كه اين نوع آموزش در برنامه ريزيهاي آموزشي كشورها از نيازهاي حتمي و غير قابل انكار محسوب مي شود . تقريباً كليه كشورهاي جهان آموزش ابتدايي را به عنوان يك اصل مهم و همگاني و حتي اجباري پذيرفته اند . آموزش ابتدايي به علت عمومي و همگاني بودن آن سبب مي شود كه جامعه آينده از ضايعه تعداد بي سوادي لطمه نبيند .
دور ماندن كودكان واجب التعليم از دبستان باعث گسترش فقر ، فساد ، بيكاري و كاهش توليد مي شود .
در دنياي امروز، خواندن ، نوشتن ، حساب كردن ، حتي به صورت مقدماتي از نيازهاي اصلي كليه انسانها است كه ميتوان آن رابه چراغي در راه تاريك تشبيه كرد.
كودكان براي سازشي و تطبيق ساده زندگي لازم است از اين نوع آموزش برخوردار گردند .
پرورش تواناييهاي گوش داده ، سخن گفتن ، خواندن ، نوشتن ، مشاهده گرن ، شمردن ، اندازه گرفتن و… براي پايه گذاري رشد و تكامل استعدادهاي ذاتي كودكان با استفاده از روشهاي حسي وعملي دراين سطح از ضرورتهاي اساسي مي باشند .
با توجه به برنامه ريزيهاي اين دوره پرورش جسمي كودكان نيز براي ايجاد جامعه اي سالم و خلاق و سازنده داراي اهميت است .
پرورش فضايل ديني ، حضائل اخلاقي ، حس انسان دوستي و كمك به همنوع كه از هدفهاي اين دوره است نه تنها از ضروريات جامعه محسوب مي شود و بلكه مكمل پرورش جسمي كودكان نيز مي باشد .
سرمايه گذاري ، برنامه ريزي در آموزش ابتدايي يك نوع سرمايه گذاري دراز مدت اما پر سود از نقطه نظر نيروي انساني وعوامل توليد اقتصادي و فرهنگي است بيگمان هر جامعه اي از فوايد آن سود خواهد برد .
به هر حال باتوجه به ضروريتهاي بي توجهي به آموزش ابتدايي مي تواند هر جامعه اي را با خسارات جبران ناپذيري روبرو گرداند . در جامعه ما و نظام آموزش و پرورش كنوني اين نوع آموزش تا محرومترين و دور افتاده ترين نقاط كشور گسترش يافته است و بسياري از افراد واجب التعليم از حق قانوني اجتماعي خود برخوردار گشته اند .

تاريخچه آموزش دبستاني در ايران :
دركشور ما ظهور اسلام و تاثير نگرشهاي ارزشمند مذهبي و شفارشات حضرت رسول اكرم (ص) و ائمه معصومين مبني بر احترام و توجه به حقوق كودك و برخوردهاي انساني نسبت به او ، بي شك در توجه به تربيت و شكل گيري مراكز آموزش و پرورش كودكان سهم بسزايي  داشته است . خانه ها ،مساجد و مكتب خانه ها و بالاخره مدارس بزرگ آغازگر فعاليت در زمينه تعليم وتربيت كودكان خردسال بوده اند . شبستانهاي مساجد نخستين مركز تعاليم ديني بوده است كهمدرس درگوشه و زواياي شبستانها و صحن مساجد به تدريس و تعليم مشغول مي شدند . مكتب خانه جايگاه خواندن و آشنايي با الفبا و خواندن قرآن و برخي كتابهاي مشهور فارسي و گاهي نوشتن بوده است و كودكان از 7 سالگي به مكتب مي رفتند . به هر حال آوزشگاهها در ايران و دوره هاي مختلف تاريخي تحول و رشد بسياري يافتند از جمله تاسيس دارلفنون در كليه شوون فرهنگي ، آموزش و پرورش كشور ما تحولي عظيم را پديد آورد و از آن پس آموزشگاههاي متعددي به وجود آمدند . درسال 1290 شمسي قانون اساسي معارف ايران درمورد همگاني شدن آموزش ابتدايي به تصويب رسيد و به تدريج آموزش مكتب خانه اي به آموزش دبستاني تبديل شد .
آموزش ابتدايي به شيوه ها و شكل هاي مختلف در ايران سابقه طولاني دارد . به ويژه اگر مكتب خانه ها را سرآغاز و پايه گذار اين نوع آموزش بدانيم ، تا قبل از تاسيس مدارس جديد ابتدايي و تصويب نظامنامه و آيين رسمي آنها چندمدرسه ابتدايي درشهر هاي تبريز ، اصفهان و تهران و چند شهر ديگر به صورت جديد تاسيس شده بود . اما دوره آموزش وابتدايي به صورت رسمي با توجه به اسناد و مداركي كه وجود دارد از سال 1310 (ه.ش) شكل سراسري و همگاني گرفت .
به طور كلي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران با وجود مشكلات فراوان ناشي از دگرگونيهاي اجتماعي و فرهنگي و جنگ تحميلي چند ساله ، آموزش ابتدايي از سير صعودي چشمگيري برخوردار بوده به نحوي در سال 66-65 آمار دانش آموزان ابتدايي به حدود 8 ميليون نفر رسيده كه اين رقم طي ده سال 100 درصد افزايش را نشان مي دهد هم اكنون نيز در كنارمدارس ابتدايي دولتي ، مدارس ابتدايي غير انتفاعي گسترش يافته .


 


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان