میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

مقاله حرکات ارادی در کنترل حرکتی و در حال ایستادة کودکان


کد محصول : 10001967 نوع فایل : word تعداد صفحات : 10 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 968

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m1d1967

فهرست مطالب و صفحات نخست


حرکات ارادی در کنترل حرکتی و در حال ایستادة کودکان

چکیده مطالب
نویسندگان کنترل تعادل در کودکان را از دید پیشرفت در مهارتها بیان مینمایند و ارتباط بین مهارتهای حرکتی و ارادی خاص و کارکرد تعادل حرکتی و ایستائی را آزمایش کرده اند. 50 کودک 11 تا 13 ساله زیر آزمایش تعادل با یک پا ایستادن روی یک سطح صاف قرار گرفتند. کنترل وضعی در حالت حداکثر تغییرات مرکز تعادل یا مرکز ثقل در جهات قدامی – خلفی بدن و میانة بدن بررسی شد. با نگاه ساده و توصیفی و انتخاب زمانهای واکنش اختیاری و توجه بدون وقفه، هماهنگی دیداری حرکتی، حسی خبثی و عمق موارد ادراکی و اختیاری همچنین در یک سری از آزمایشات حرکتی – ارادی مشخص گردید. آنالیزهای ارتباطی آشکار کرد که تعادل در وضعیتهای مختلف حرکتی با توانائی درک و روند اطلاعات دیداری ارتباط دارند که در کنترل تعادل بر پایه واکنش منفی (فیربک) مهم هستند. از طرف دیگر وقتی در وضعیتهای تعادل حرکتی به سیستم کارهای دیگری اضافه یا تحمیل میشود، توانائی پاسخ به از دست دادن تعادل مفصل ران و دور شدن و نزدیک شدن آن از بدن برای بدست آوردن یا حفظ کردن تعادل با سرعت حرکات عکس العملی ارتباط دارد و پیشنهاد می شود که روش کنترل واکنش مثبت نزولی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، درست مانند بزرگسالان، بچه های 11 تا 13 ساله توانائی آن را دارند که روشهای تعادلی متفاوتی را انتخاب نموده و پیش بگیرند (واکنش منفی فیربک یا واکنش مثبت فیرفوروارد یا هر دوی آنها) البته به تناسب اجباری که در انجام کار خاصی دارید.
لغات کلیدی : تعادل، فیربک در مقابل فیرفوروارد کنترل، مهارتهای حرکت ارادی
کنترل وضعی به طور نزدیکی با توانائی درک صحیح از محیط در طی سیستم های حسی جنبی درست هماننذ پردازش مرکزی و تحریکات حساب شدة درونی بدن، دیدن، و اطلاعات دهلیزی مغز در سطح سیستم مرکزی اعصاب (CNS)  ارتباط دارد. این توانائی به (CSN) این قدرت را میدهد که تشدید و تخفیف فعالیت ماهیچه ای را بکار برد و این کار لازم است تا تعادل بدن حفظ شود (…Lajoie , Teasdale  1992) اگر چه مدارک قابل توجهی در مورد مهم بودن توانائی سازماندهی سیستم حسی در بدن کودکان برای تعادل وجود دارد (Assaiante , Amblard 1992 ......) طبیعت حقیقی آن مکانیزمها در مورد پیشرفت در مهارتها هنوز به خوبی تحقیق و تفحص نشده اند. تمرکز در بیشتر تحقیقات روی واکنش های وضعی به دیدن و اختلالات تحریکی درونی بدن بوده است (..... Assaiante سال 1992 و....) و یا تعارض وضعیتهای حسی که توسط ترکیبی از دو مورد مثل الگوهای حرکت در فضای متحرک و غیره حاصل میشود . (Sveistrop 1996 .....)
از طرف دیگر هم محققان و هم پزشکان کلینیک تکیه بر مقیاسهای کیفی در انجام حرکات مثل آزمایشات Bruininks – Oseretsky برای مهارتهای حرکتی یا داشتن مهارتهای حرکتی (1988 ............. Werber ) برای تعیین پیشرفت مهارت و تعادل در کودکان دارند. اگر چه آن مقیاسها برای درک یک بخش عمده از کارها در مقایسه با قواعد مرسوم برخوردارند هیچ بینشی در مورد چگونگی اینکه شخص از مهارتهای حرکتی و ادراکی خود استفاده کند تا کارهای تعادل حرکتی یا ایستائی را پیش بینی نماید، در اختیار ما نمی گذارد. در تحقیق حاضر ما سعی کرده ایم کنترل تعادل را در کودکان از دید پیشرفت مهارتی نشان دهیم و بفهمیم چگونه مهارتهای ارادی و حرکتی با انجام تعادل حرکتی و ایستائی رابطه دارند.
قبل از در نظر گرفتن سهم مهارتهای حرکتی و ارادی در کنترل تعادل انسان باید مسئله روشهای مختلف مورد استفاده در CNS را به خاطر حفظ تعادل در رابطة با طبیعت موضوع که حرکتی باشد یا ایستائی در نظر بگیرد. به عنوان مثال ایستادن در حالت آرام گفته میشود که توسط فیربک حسی بر پایة سیستم حلقة بسته صورت می گیرد (1976 Nashner)  که در آن مرکز فشار پا در فازی حرکت می کند که مرکز ثقل وجود دارد. (1998 Winter  ....) سنجش بینائی و تحریکات بوجود آمده از داخل بدن برای آن کنترل لازم هستند (1996 .......... Massion)  . اهمیت اثرات بینائی در حفظ ژست ایستاده بدن به خوبی شناخته شده است. بخصوص در کودکان که از آن برای ایجاد شمائی از وضعیت بدن در ایستادن بهره می برند. (1987 .......... Gallahrve ) بخصوص در کودکان که از آن برای ایجاد شمائی از وضعیت بدن محاسبه و پردازش می شود و در سطح مرکزی سیستم عصبی تا آنجائی این کار ادامه پیدا می کند تا منتهی به ژست ساکن و ایستاده شوند (2000 …. Jeka ) از طرف دیگر تعادل در موارد و حالات حرکتی به کنترل فید فوروارد که قبلاً ذکر شد نیاز دارد (1998 ....Horak ) با کنترل فید فوروارد، اختلالات وضعی قابل پیش گوئی هستند و پیش بینی هائی که به تنظیمات ژست بدن در حالت انتظار یا ساکن (APAS) می انجامند که به حرکت کننده این توانائی را میدها که پابرجا و متعادل باقی بماند (1992 Massion ) . اینجاست که کنترل تعادل از یک طبیعت قابل انعطافتری در رابطة با توانائی انتقال سریع اختلالات تحریکات داخلی بدن یا مراکز دهلیزی مغز به واکنشهای مفید حرکتی، دارا میباشد، یعنی یک توانائی که به واکنش عملی مناسب مرتبط است (1986 ..... Lord ) اهمیت موارد شناختی برای ادراه و سازماندهی و محاسبة اطلاعات حسی در دسترس در هر دو حالت حرکت و ایستائی بدن و کنترل وضعیتهای آن همچنین به خوبی تصدیق و تأیید شده اند. (1992 ... Schmidt ) علی رغم این موضوع سهم متفاوتی که مهارتهائی از قبیل اردة عمقی و ادراکی و زمان واکنش و مهارتهای شناختی از قبیل توجه به کارها و رفتارهای حرکتی و ایستائی دارد به طور رسمی هنوز تحقیق و بررسی به طور عمده روی آنها صورت نگرفته است. به علت اینکه محدودیت در امور برای تعادل حرکتی و ایستائی متفاوت هستند ما این تئوری را میدهیم که به نسبت اینکه آیا محدودیت های عمل، حرکتی یا ایستائی یا در حال سکون باشند، مهارتهای مختلف حرکتی و ارادی میتوانند با تعادل در رابطه باشند که روی مکانیزم های فیربک و فید فوروارد تنظیم تعادل به ترتیب انعکاس مییابند.
انتخاب استراتژی و روش خوب و مفید در هر وضعیت نه تنها به محدودیت های عملی و خواست های محیطی بستگی دارند بلکه تابعی از بلوغ سیستم عصبی و تجارب آن هستند. یک سیستم بر پایة فیربک در کنترل تعادل در نخستین سالهای زندگی بوجود می آید و همانطور که شواهد تجربی نشان می دهد تشدید و تخفیف یا سینژی واکنشهای وضعی که توسط اختلالات حسی تحریک میشوند در ماههای 15 تا 31  اول زندگی کودک شروع میشوند و در مقایسه با آن موارد در بزرگسالان این امور در کودکان به صورت نهفته است.
(1985 ............Shumway ) . از طرف دیگر توانائی یک کودک در بکارگیری کنترل فیدفوروارد و آغاز یک APA برای رسیدن به تغییرات به طور عمده مربوط است به توانائی کنترل وزن و نیروهای متناوب (جزر و مدی) (1999 .... Berger) و برای حرکت دادن سر جدای از بدن (1995 ..... Assaiante ) و مهارتهائی که بعداً تکمیل میشوند، بین 6 تا 10 سالگی اتفاق می افتد. اگر چه حضور رفتار پیشرفته قابل انتظار به موارد خاص و کار مورد نظر بستگی دارد و در طی تمرینات و آموزشها در محیطهای خاص شکل می گیرند (1988 ...... Haas ص 58) به این مربوط میشوند که آیا اختلالات و ناهماهنگی منشأ خارجی دارد و یا از خود شخص سرچشمه می گیرد (1987 .............. Riach )
ما تحقیق حاضر را طوری طراحی نمودیم که بفهمیم آیا بچه های 11 تا 13 ساله قادر به انتخاب روش خوب و مفید تعادلی هستند که به محدودیت های عملی و حرکتی و ایستائی مربوط میشوند، یا نه. توانائی کودک برای انتخاب مکانیزم کنترلی بر پایة فیربک و فیدفوروارد در وضعیتهای متفاوت مهارتهای حرکتی ارادی برای انجام تعادل انعکاس مییابد و ارتباط دارد به اینکه آیا آن کار خاص مربوط به حالت حرکتی است یا ایستاده. بچه ها در یک سری از تمرینات تعادل حرکت و ایستائی شرکت کردند و این در موقعی بود که توسط یک پاروی یک سطح صاف ایستاده بودند و این به ما اجازه میداد که خصوصیات کمی تعادل را بررسی کنیم. سپس آنها را در یک سری آزمایشات حرکتی ارادی شرکت دادیم که زمان واکنش، اراده و ادراک عمقی، توجه متداوم، حس جنبش و اندازه گیری های دیداری حرکتی و هماهنگی آنها در آنها منظور شده بود. ما از یک دیدگاه ارتباطی چندگانه برای تحقیق در مورد تعادل بر پایة طیف بینائی چند عاملی و چند لایه در مهارتهای انتخابی حرکتی، ارادی و فکری نیز سود جستیم.
روش کار :
افراد تحت آزمایش :
پنجاه پسر (سال 7/1  11) داوطلب شرکت در این تحقیق به طور مطلع موافقت کردند. هیچ کدام از پسران اختلالات بالینی مرتبط با بینائی و سیستم مغزی دهلیزی نداشتند و در فعالیتهای ورزشی که در آنها ایستادن با یک پا یا عضو مد نظر باشد شرکت نکرده بودند. در شروع جلسه آزمایش از داوطلبان خواسته شد که پائی را که بیشتر با آن ضربه میزنند را بگویند که کدام پایشان است.
تمامی تمرینات تعادلی که در آنها لازم بود روی یک پا بیاستند روی پائی انجام گرفت، مخالف با پائی که آنها معمولاً از آن برای شوت کردن یا ضربه زدن استفاده می کردند.
موارد تحقیق و خلاصة آنها :
آزمایشات تعادل حرکتی و ایستائی، ما وضعیتهای ایستائی تعادل را اینطور بررسی کردیم که از داوطلبان خواستیم روی یک سطح صاف با یک پا بایستند (ایستادن با یک عضو یا با یک پا) . آن پائی که لازم نبود خم شد و بر روی زانوی پای دیگر قرار گرفت و کف پا دقیقاً روی زانوی پای حمایت کننده پخش و مستحکم شد. (تعادل مثل لک لک 1a را مشاهده نمائید). در سیگنال یا موج رفتن به جلو هرکدام از بچه ها احتیاج داشتند که پاشنة پای خود را از زمین بلند کنند و تعادل خود را حداقل برای 5 ثانیه حفظ کنند و پایه حمایتی را در یک محدودة چند سانتی متری محدود نمایند.
در آزمایش تعادل حرکتی بچه ها مجبور بودند روی یک پا در سطح صاف بیاستند در حالیکه با دو نوع حرکت مختلف را انجام میدادند و این حرکت را با پائی که روی زمین نبود باید انجام میداند (شکل 1b و c ) .
تمرین اول  عبارت بود از خم کردن تکراری پای دوم روی هوا رو به جلو و عقب که به طور موزن تاب بخورد و دومین تمرین عبارت بود از حرکت موزون پا به سمت چپ و راست به طوری که به طور متناوب از محور بدن دو و سپس به آن نزدیک شود و این حرکت تکراری بود.
حرکت پای دوم به سمت جلو و عقب به طور متناوب اختلال در وضعیت خلفی، قدامی در جهت محور x بوجود میآورد و حرکت پا به سمت راست وچپ به طور متناوب این اختلال را در جهت محور y بوجود میآورد. به داوطلبان تفهیم شد که هر دو تمرین را با حداکثر سرعتی که میتوانند انجام دهند و تا آنجا که میتوانند پای خود را به چپ یا راست و یا جلو و عقب منحرف نمایند. تمرینات تعادل حرکتی به طور مداوم در یک بازة زمانی 5 ثانیه ای انجام شوند. از هرکدام از داوطلبان دو آزمایش صورت گرفت و تمرین بر پایه حداکثر نیروی انجام شده در دو دفعه اندازه گیری شد و از این دو بار ما آن دفعه ای که بهترین نتیجه را داد برای آنالیز و محاسبة خودمان برگزیدیم. آن دفعاتی که کودک یا بچه موفق حفظ تعادل خود برای 5 ثانیه نشده بود در محاسبات بعدی در نظر گرفته نشدند و مثتثنی شدند.
پنج نفر از این بچه های آزمایش شده موفق به حفظ تعادل خودشان در 5 ثانیه نگردیدند در یکی از آزمایشات و در نتیجة آن ناتوانی اطلاعاتی که از آنها بدست آمده بود در محاسبات مورد نظر دخالت داده نشدند.
آزمایشات حرکتی ارادی: بعلاوة آزمایش تعادل از کودکان سری آزمایشات زیر به عمل آمد:
1-    آنها یک آزمایش سادة واکنش زمانی را به تحریک بینائی (بینائی (RT ) با استفاده از نرم افزار کامپیوتری آزمایش Vienna و سیستم ابزار آن، پشت سر گذاشتند. (1996 Schuh fried).
داوطلبان به طور راحت در پشت مانیتور کامپیوتر نشانده شدند و انگشت اشارة دستی که با آن  بیشتر کارهای خود را انجام می دادند را روی یک کلید حساس به تماس گذاشتند. به مجرد اینکه یک دایرة سیاه رنگ به زرد تبدیل میشد آنها باید یک کلید فشاری را که در 8 سانتی متری کلید قبلی یا کلید استراحت قرار داشت فشار میدادند. رها نمودن کلید استراحت بعد از دیدن مانیتور و فشار دادن کلید بعدی به عنوان عکس العمل صحیح در نظر گرفته میشد. زمان واکنش اینطور محاسبه مشد که فاصلة بین آغاز تحریک  توسط مانیتور و رها نمودن کلید استراحت توسط شخص اندازه گیری می گشت. بعد از راهنمائی های شفاهی و چهار واکنش صحیح به تبع آن در عمل، هر کدام از بچه ها در 24 نوبت این کار را انجام دادند. فاصلة بین هر دفعه بین 5 تا 5/6 ثانیه متغیر بود. زمان واکنش متوسط یا زمان معمول واکنش در مورد واکنشهای صحیح انجام شده به ثبت رسید.
2-    بچه ها یک آزمایش ساده واکنش را پشت سر گذاشتند که محرک آن یک تحریک کننده صوتی بود (صوتی RT ) با سیستم ابزاری آزمایش Vienna البته یک نسخه متفاوت نرم افزاری آن! مراحل و روشها و ثبت آنها درست مثل آزمایش قبل انجام شد. اگر چه، تحریک صونتی در آن آزمایش یک صدا بود با فرکانس 2000 هرتز. که از طریق یک گوشی از  قسمتهای سیستم انتقال می یافت.
3-    بچه ها تحت یک آزمایش زمان واکنش تفرقی قرار گرفتند (DRT)  البته با یک نسخة دیگر از نرم افزار آزمایش عکس العمل. یک نور قرمز، یک نور ترکیبی زرد – قرمز، یک تن صدا، و یک ترکیب از هر سه مورد فوق که در مانیتور کامپیوتر به طور متناوب در اختیار بچه ها گذاشته میشد.
بچه ها باید فقط به تحریک بحرانی پاسخ میدادند و این تحریک بحرانی عبارت بود از شروع نور قرمز و زرد به طور همزمان. مراحل و شیوه های عکس العمل و ثبت نتایج دقیقاً مثل آزمایشات قبل انجام گرفت. یعنی مثل آزمایش زمان عکس العمل ساده که قبلاً بررسی شد.
 


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان