میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

بررسی رابطه بین سخت روئی و رشد اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر


کد محصول : 100032 نوع فایل : word تعداد صفحات : 87 صفحه قیمت محصول : 9000 تومان تعداد بازدید 956

فهرست مطالب و صفحات نخست


بررسی رابطه بین سخت روئی و رشد اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر 

فهرست مطالب
عنوان                                    صفحه
فصل اول                                    1
مقدمه                                        2
بيان مساله                                    4
اهميت و ضرورت تحقيق                            5
جامعه مورد مطالعه                                6
نمونه آماري                                    6
روش آماري مربوط به فرضيه ها                        7
فرضيه هاي تحقيق                                7
سئوال مسئله                                    7
متغيرهاي تحقيق                                7
تعريف عملياتي                                8
فصل دوم                                    9
مقدمه                                        10
سخت روئي                                    10
سخت روئي و ديگر منابع مقاومت در برابر استرس                14
مكانيزم هاي مداخله ای  سخت رويي                        16
سخت رويي و ديگر سازه هاي شخصيتي                    19
سخت رويي و واكنش هاي فيزيولوژيك                    22
سخت رويي و نمونه هاي مورد مطالعه                    23
فصل سوم                                    50
جامعه مورد مطالعه                                51
نمونه آماري                                    51
روش نمونه گيري                                51
ابزار تحقيق                                    51
تاريخچه                                    52
اعتبار از طريق هم بستگي                            54
پايائي P.V.Q                                    55فهرست مطالب
عنوان                                    صفحه
دستورالعمل پرسش نامه ارزش هاي شخصيتي                56
معرفي مقياس                                    62
روش تحقيق                                    67
روش آماري مربوط به فرضيه ها                        67
فصل چهارم                                    68
جدول 1-4 نمرات خام آزمودني ها                        69
جدول 2-4 بررسي رابطه رشد اجتماعي و سخت رويي            72
فصل پنجم                                    74
پيشنهادات                                    77
محدوديت ها                                    77
منابع و ماخذ                                    78

فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
جامعه مورد مطالعه
  نمونه آماري
روش آماری مربوط به فرضیه ها
فرضیه های تحقیق
سئوال مسئله
متغیرهای تحقیق
تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و مفاهیم

مقدمه:
رشد اجتماعی فرایندی است که از طریق آن فرد آگاهیها، ارزش ها، برقراری روابط اجتماعی و مهارتهای اجتماعی را کسب می کند و این اکتسابات او را قادر می سازد تا با جامعه وحدت یا به نحوی انطباق یافته رفتار کند. (ستوده- 1386)
جوانی و نوجوانی یک پدیده اجتماعی است که شامل یک دوره طلایی گذرا از مرحله کودکی به مرحله بزرگي است و آن از جامعه ای به جامعه دیگر براساس ساختار و آداب و رسوم تغییر می کند و در تاریخ بشر زمانی بوده که نوجوانی اصلا وجود نداشته است. یعنی انتقال از مرحله کودکی به مرحله بزرگسالی، درست مثل انتقال از یک روز به روز دیگر به همراه برگزاری مراسم خاصی تحقق پیدا کرده است (جمال فر، 1384) .
اما پدیده ایی که می توان در دوران نوجوانی باعث تغییر در میزان رشد اجتماعی نوجوانان باشد نوع رفتار و کردار فرد است که گاهی از ویژگی های شخصیتی فرد مانند سخت روئی یا کم روئی در رشد اجتماعی فرد تاثیر می گذار باشد. در دوران نوجوانی گاهی اوقات پدیده ای می تواند باعث تغییر در رفتار در میزان رشد اجتماعی نوجوان شود وقتی که نوجوان به عنوان یک جوان اجتماعي می شود و به مسائلی مانند هویت اجتماعی، انجام هویت، فردیت اجتماعی، طرز تفکر، دوستی با همسالان، برخورد با جنس مخالف و ایفای نقش در ارتباط با والدین و مسائل دیگر می تواند در ایجاد رشد اجتماعی تاثیر گذار باشد.(گنجي، 1384) .
سخت روئی نوعی سبک شخصیتی است که از مجموعه ایی از صفات روانی تشکیل شده است و افرادی که از این سبک شخصیتی برخوردارند در مقایسه با کسانی که در مقابل مشکلات به زانو در می آیند و تسلیم می شوند در درجه اول آن ها متناسب به فعالیت هایی که در بر می گیرند احساس تعهد می نمایند یعنی درگیری های زندگی را عمدتاً تجربه های مثبت و مفید قلمداد کرده و نسبت به آن نوعی احساس تعهد می کنند و نکته دوم این است که برای افراد سخت رو حوادث و فعالیت های روزمره چالش بر انگیزند. آنها تجربه های زندگی را سرشار از معنا می دانند و برخورد با آنها را آموزنده تلقی می کنند. این در حالی است که در بسیاری از مواقع رویاروئی با حوادث زندگی خسته می شوند و مسائل زندگی برای آنها ملال آور و یا حتی تهدید آمیز تلقی می شود.
افراد چالش طلب گاهی رویدادهای مصیبت بار را در زندگی به تجربیات ارزشمند تبدیل می کنند. بالاخره افراد سخت رو نسبت به رویدادهای زندگی احساس کنترل بیشتری می نمایند. آنها معتقدند که شخص در پيامدهاي زندگی نقش تعیین کننده ایی داشته و کم و بیش این پیامدها در قلمرو و کنترل آنها قرار دارد.
برخورداری از چنین نگرش هایی باعث می شود که افراد سخت رو رویدادهای محیط را به گونه ایی معنا دار ارزیابی کنند در حالی که افراد غیر سخت رو به نسبت به رویدادهای زندگی دچار احساس بیگانگی، ناتوانی و تهدید می گردند. (جمهوری ، 1383).
در واقع سخت روئی ساختار واحدی است که در محل یکپارچه و هماهنگ این سه مولفه سرچشمه می گیرد (قربانی ،1386).
بیان مسئله:
سخت روئی نوعی سبک شخصیتی است که از مجموعه ایی از صفات روانی تشکیل شده است. افرادی از این سبک شخصیتی برخوردارند که در مقایسه با کسانی که در مقابل مشکلات به زانو در می آیند و تسلیم می شوند بهتر هستند.
سخت روئی یکی از ویژگی های شخصیتی است که به عنوان عاملی برای ارتقای سلامت تلقی می شود. کوباسا (1979). سخت روئی را ترکیبی از باورها در مورد خویشتن جوان می دانند که فرد را در برابر فشارهای بیرونی و درونی مصون می سازد. در واقع این ویژگی توانایی پردازش مناسب محرکهای درونی و بیرونی است.
مفهوم سخت رویی را نباید صرفاً در نیروهای خاص برای تحمل فراوان فشارهای روانی خلاصه کرد بلکه وجود سخت رویی مبارزه فردي در شرایط سخت را بیش می برد و او را یاری می کند که وقایع  تهدید آمیز را با موفقیت بیشتری پشت سر گذارد. سخت روئی توانایی درک درست شرایط پیرامون و قابلیت تصمیم گیری مطلوب در مورد خویشتن است که درجهت ارتقاء رشد اجتماعی می توان گفت که باید این افکار و روحیات سخت روئی در بین نوجوانان و جوانان ما شناخته شود و در جهت ارتقاء رشد اجتماعی با شناخت ویژگی های فردی قدمهای محکمی برداشت. (کاپلان  2008 ترجمه پور افکاری 1386)
اهمیت و ضرورت تحقیق:
پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سخت روئی و رشد اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است. از نظر بسیاری از پژوهشگران افرادی که سخت روئی بالائی دارند هنگام بروز مشکل بیشتر از روش مقابله گفتاری استفاده می نمایند که این مسئله باعث کاهش رشد اجتماعی می شود. سخت روئی یک مفهوم روان شناختی است که به شیوه هایی خاص و با ثبات فرد و واکنش های او با رویدادهای استرس زا در زندگی اجتماعی می توان اشاره کرد. این سازه شخصیتی از سه مولفه  1) تعهد 2) کنترل 3) چالش تشکیل شده است.
1 ) تعهد نشان دهنده اعتقاد فرد به ارزشمند و معنا دار بودن فعالیت هایش و احساس عمیق و در آمیختگی با این فعالیت هاست.
2 ) کنترل بر این عقیده است که تجارب زندگی قابل پیش بینی و کنترل است.
3 ) چالش اشاره دارد به اینکه تغییر در زندگی امری طبیعی بوده و فرصتی برای رشد فراهم می آورد که تمام این موارد می تواند در مسیر رشد اجتماعی نقش بسزائی داشته باشد که امید است با این پژوهش ها بتوانیم بحث رشد اجتماعی را در بین جوانان ارتقاء بدهیم و همین طور سخت روئی و نوع برخورد با آن را مورد بحث و بررسی قرار دهیم که این مباحث می تواند در نهاد خانواده و مراکز آموزشی مورد توجه قرار بگیرد (ستايش ، 1382)
 جامعه مورد مطالعه :
جامعه آماری در تحقیق حاضر عبارتند از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر که بر طبق آمار بدست آمده می توان گفت که بالای 2500 دانشجوی دختر و پسر مشغول به تحصیل هستند که از تمام داشکده فنی و مهندسی انسانی و کشاورزی که از هر کدام به طور تصادفی آزمودنی هایی مورد سنجش قرار گرفته اند.
  نمونه آماري:
با توجه به جامعه مورد مطالعه و بر آورد کل جامعه آماری از بین تعداد مشخص شده در حدود 140 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده است.
روش آماری مربوط به فرضیه ها :
روش آماری جهت آزمون فرضیه ها و بررسی رابطه بین رشد اجتماعی و سخت روئی دانش جویان از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده که فرمول آن به شرح زیر است :
 
روش آماری به علت اینکه رابطه بین دو متغیر است از هم بستگی و ضریب پیرسون استفاده شده.

فرضیه های تحقیق:
بین سخت روئی و رشد اجتماعی رابطه معنا داری وجود دارد.
سئوال مسئله:
آیا بین سخت روئی و رشد اجتماعی رابطه معنا داری وجود دارد؟
متغیرهای تحقیق:
سخت روئی: متغیر وابسته      رشد اجتماعی: متغیر مستقل
تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و مفاهیم:
تعریف نظری سخت روئی : عبارت است از ویژگی توانایی پردازش مناسب محرکهای درونی و بیرونی (پورافكاري، 1385).
مفهوم سخت روئی را نباید صرفاً در نیروهای خاص برای تحمل فراوان فشارهای روانی خلاصه کرد.
سخت روئی توانایی درک درست شرایط پیرامون و قابلیت تصمیم گیری مطلوب در مورد خویشتن است. ( گنجي 1383)
تعریف عملیاتی سخت روئی: نمره ایی است که آزمودنی ها از پرسش نامه بررسی دیدگاه های شخصی به دست می آورند. (تعریف نظری رشد اجتماعی: فرایندی است که از طریق آن فرد آگاهیها، ارزشها، برقراری روابط اجتماعی و مهارتهای اجتماعی را کسب می کند و این اکتسابات او را قادر می سازد که با جامعه وحدت یابد و به نحوی انطباق یافته رفتار کند (کاویانی  ، 1379).
تعریف عملیاتی رشد اجتماعی : عبارت است از نمره هایی که آزمودنی از آزمون رشد اجتماعی و ایلند به دست آورده است.


فصل دوم
مقدمه
سخت روئی
سخت روئی و دیگر منابع مقاومت در برابر استرس
مکانیزهای مدداخله ای سخت رویی در ارتباط بین استرس و بیماری
سخت روئی و دیگر سازه های شخصیتی
سخت روئی و واکنش های فیزیولوژیک
سخت روئی و نمونه های مورد مطالعه

مقدمه:
در این فصل ادبیات و پیشینه پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد که سخت روئی روان شناختی و ابعاد آن و پژوهش های انجام شده در ایران و خارج ذکر شده است و بعد باورهای خود کار آمدی و عوامل آن و پژوهش هایی که در این زمینه و خارج مورد بررسی قرار گرفته است.
سخت روئی:
تا اواخر دهه 1970 مطالعات زیادی انجام شد به نحوی که در آن ها حوادث استرس زای زندگی به عنوان عامل آشکار ساز ظهور بیماریهای جسمی و روان شناختی در نظر گرفته شده بود احتمال یک رابطه علیتی بین استرس و بیماری ایده ای بود که بیماری مورد توجه قرار گرفته بود رابطه همبستگی ها بین استرس و بیماری از 20% تا 78% متغیر است و در برخی مطالعات پائین تراز این حدود نیز گزارش شده است یک تبین احتمالی این داده ها وجود افرادی است که نمرات بالایی از استرس دارند اما بیمار نشده اند.
برای مطالعه این افراد باید عوامل مداخله گر که ارتباط بین استرس و بیماری را تعدیل می کند مورد بررسی قرار دارد (جمهور ، 1380). کوباسا(1979) از اولین محققانی بود که در میان متغیرهای تعدیل کننده ارتباط بین استرس  و بیماری ویژگی های شخصیتی را مورد توجه قرار داد.
وی در اولین مطالعه خود این فرضیه را بررسی کرد که اشخاص که درجه بالائی از استرس را بدون بیماری تجربه می کنند. ساختار شخصیتی ای متفاوت از افرادی دارند که در شرایط استرس زا بیماری می شود کوباسا در این مطالعه (1979) نشان دار که این تمایز شخصیتی در ساختاری به نام سخت روئی منعکس می شود (قربانی ، 1373).
وی با استفاده از تئوری های اگزیستانسیالیستی در شخصیت، سخت روئی را ترکیبی از باورها در مورد خویشتن و جهان تعریف می کند که از سه مولفه تعهد، کنترل و مبارزه جوی تشکیل شده است. شخصی که از تعهد بالائی (نقطه مقابل بیگانگی) برخوردار است به اهمیت، ارزش و معنای اینکه چه کسی هست و چه فعالیت هایی انجام می دهد باور دارد. بر همین مبنا قادر است در مورد هر آنچه انجام می دهد معنایی بیابد و کنجکاوی خود را بر انگیزد. این اشخاص با بسیاری از جنبه های زندگی شان همچون: شغل، خانواده، روابط بین افراد کاملا در آمیخته می شوند. افرادی که در مولفه کنترل (نقطه مقابل ناتوانی) قوی هستند رویدادهای زندگی را قابل پیش بینی و کنترل می دانند و بر این باورند که قادرند با تلاش آنچه را که در اطرافشان رخ می دهد تحت تاثیر قرار دهند. چنین اشخاصی برای حل مشکلات به مسئولیت خود بیش از اعمال و یا اشتباهات دیگران تاکید می کنند. مبارزه جوئی یا چالش طلبی (نقطه مقابل احساس خطر یا ترس) نیز باور به این امر است که تغییر و نه ثبات واقعیت جنبه طبیعی زندگی است.
اشخاصی که مبارزه جوئی بالائی دارند موقعیت های مثبت یا منفی را که به سازگاری مجدد نیاز دارند فرصتی برای یادگیری و رشد بیشتری می دانند تا تهدیدی برای امنیت و آسایش خویش چنین باوری انعطاف پذیری شناختی و قدرت تحمل رویداد ها و موقعیت ها مبهم و ناراحت کننده زندگی را به همراه دارد (قربانی ،1373).
در اولین مطالعه کوباسا(1979)، 300 آزمودنی که پست های مدیریت و سر پرستی داشتند و پرسش نامه های را تکمیل کردند که در آنها موارد زیر ارزیابی می شد:
1 ) رویدادهای استرس زا در زندگی در طول چند سال گذشته؛
2 ) بیماری هایی که فرد به آن دچار شده است؛
ویژگی سخت روئی نتایج این پژوهش را نشان داد. در مقایسه با آن دسته از مدیرانی که در شرایط پر استرس به بیماریهای مختلف دچار شده بودند (مدیران آسیب پذیر در برابر استرس) و آن دسته از مدیرانی که در شرایط پر استرس سالم باقی ماندند. سخت روئی تفاوت معنا دار دارد.
به عبارتی دیگر مدیرانی که در مولفه های تعهد، کنترل و مبارزه جوئی قوی تر بودند در شرایط پر استرس نیز بیمار نشدند (عسگری ،1381). با توجه به این که مطالعه ی اخیر یک مطالعه گذشته نگر بود. برای بررسی نقش علی سخت روئی در جلوگیری از بیماری ها انجام پژوهش آینده نگر در این زمینه کاملا ضروری بود. بر این اساس کوباسا، مدی و کاهن (1982) در یک مطالعه در آینده نگر، همان 300 مدیر را به مدت 2 سال مورد پیگیری قرار دارند. هدف آنها در این مطالعه بررسی پراش (نوسان) حاصل از سخت روئی و رویدادهای استرس و سلامتی مدیران در مطالعه ی قبلی داشتند صورت گرفت. با استفاده از تکنیک تحلیل کوواریانس  اثر سخت روئی رویدادها بر بیماری در حالی که اثر آنها در بیماریهای که آزمودنی ها قبلا داشتند کنترل می شد مورد مطالعه قرار گرفت


منابع :


 1 ) آناستازی (1371) روان آزمایی، ترجمه م، ن، براهنی (1371) تهران؛ انتشارات تهران؛

 

2 ) آزاد، حسین (1378) آسیب شناسی روانی، 2، چاپ دوم، تهران : انتشارات بعثت؛

3 ) بیاضی، حسین (1375) بررسی ارتباط بین تیپ های شخصیتی سخت رویی استرس و بیماری کرونری قلب پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس؛

4 ) جمهوری، فرهاد (1380) بررسی رابطه سخت رویی و گرایش به افسردگی و اضطراب در بین زنان و مردان دانشجوی دانشگاه تهران، پایان نامه دکتری، علامه طباطبایی؛

5 ) جی، پی، شری و آر، پی، روما (1994) پرسش نامه ارزش های شخصیتی PVQ، مترجم ابوالفضل کرمی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران : روان تجهیز سینا، طراح و تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی و روان شناسی و توان بخشی؛

6 ) حسن آبادی، حمیدرضا (1380) بررسی باورهای معرفت شناسی و باورهای خودکارآمدی دانش آموزان و دانشجویان دختر و پسر شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران؛

7 ) حمیدی پور، رحیم (1377) رابطه محیط مدرسه با کارآمدی شخصی مشاوران مدرسه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم؛

8 ) دلاور، ع (1380) مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، انتشارات رشد؛

9 ) زارع، ع 1383، روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، انتشارات ویرایش؛

10 ) زارع، مهدی (1382) مقایسه رابطه حمایت اجتماعی، سخت رویی با فرسودگی شغلی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی؛

11 ) شوستر داون (1377)، نظریه های شخصیت، مترجمان : یوسف کریمی و همکاران تهران، نشر ارسباران؛

12 ) صدرالسادات، سید جلال، شمس اسفند آباد، حسن 1380 عزت نفس در افراد با نیازهای ویژه تهران، انتشارات بهزیستی کشور و دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی؛

13 ) عبدی نیا، محمد دلیر 1377 بررسی رابطه خودکارآمد، جهت گیری هدفی و راهبرهای خودگردان پایان نامه کارشناس ارشد، دانشگاه تهران؛

14 ) عسگری مصطفی (1381) بررسی رابطه سبک دلبستگی و سخت رویی با آمادگی به اعتیاد، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی؛

15 ) قربانی، نیما 1373 ارتباط سخت رویی، الگوی رفتاری تیپ A و رفتار مستعد بیماری کرونروی قلب، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس؛

16 ) کندری، مجید 1381 مقایسه باورهای خودکار آمدی دانش آموزان پسر و دختر مقطع متوسطه شاخه نظری و فنی و حرفه ای شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران؛

17 ) مژدهی، محمدرضا 1381 مقایسه باورهای خودکارآمدی دانش آموزان شاخه نظری و فنی و حرفه ای وکار دانش، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی؛

18 ) نصفت، م (1371) اصول و روش های آمار، تهران : انتشارات تهران، چاپ هفتم؛

19 ) مجله صبح و زندگی (1385)، شماره 32، حمیدرضا موسوی، سال دوم، نیمه دوم خرداد؛


 
طراحی سایت : سایت سازان