میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

بررسى علل گرايش جوانان به مواد مخدر شامل كرك ، شيشه ، LSD ، اكستاسى


کد محصول : 100051 نوع فایل : word تعداد صفحات : 84 صفحه قیمت محصول : 9000 تومان تعداد بازدید 968

فهرست مطالب و صفحات نخست


بررسى علل گرايش جوانان به مواد مخدر شامل كرك ، شيشه ، LSD ، اكستاسى

فهرست محتوا
     فصل اول :
- مقدمه
- هدف تحقيق
- ضرورت و اهميت تحقيق
- فرضيه تحقيق
- تعاريف نظري و اصطلاحات
     فصل دوم :
- تاريخچه
- تاريخچه مواد مخدر در ايران (قبل از انقلاب و بعد از انقلاب)
- تاريخچه مواد مخدر در جهان شامل اروپا، آمريكا، آفريقا، آسيا، استراليا
- تعريف ترياك و عوارض آن
- تعريف هروئين و عوارض آن
- تعريف حشيش و عوارض آن
-  تعريف كوكانين و عوارض آن
- تعريف كرك و عوارض آن
- مخدر هاي صنعتي شاملCHB , MAGIG(گرَس) ،INHALANTS(حلالها) KETAMIN(كتامين) METHADON(متادون)، AMPHETAMINES(آمفتامين) ،LSD(ال،اس،دي) اكستاسي(X)،MDMA، شيشه يا كريستال (به همراه شكل ظاهري، نحوه استعمال، اثرات آني و خطرات)
- تعريف نظريه ها شامل نظريات شناختي(ديدگاه كنزبرگ،خودشيفته) نظريات روان كاوي
- عوامل زمينه ساز و مستعد كننده
     فصل سوم :
- جامعه تحقيق
- نمونه تحقيق
- روش نمونه گيري
- روش جمع آوري اطلاعات
- ابزار تحقيق
- اعتبار روايي ابزار تحقيق
- روش آماري

     فصل چهارم :
- يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها
     فصل پنجم :
- خلاصه و نتيجه گيري
- محدوديتها
- پيشنهادها
- فهرست منابع     
  
چكيده :
هدف پژوهش بررسي علل گرايش جوانان به مواد مخدر كرك، شيشه، اكستاسي،LSDو... مي باشد. جامعه آماري در اين تحقيق عبارتند از دانشجويان دختر و پسر رشته مشاوره ورودي 83 دانشگاه آزاد اسلامي
نمونه آماري تحقيق عبارت بود از 100 نفر از دانشجويان پسر اين دانشگاه.
در تحقيق حاضر براي جمع آوري اطلاعات و داده ها از پرسشنامه استفاده شده است كه پس از تجزيه و تحليل داده ها به اين نتيجه مي رسيديم كه بين دختر و پسر رشته مشاوره تفاوت معني داري وجود ندارد و در فصل پنجم به بحث و نتيجه گيري پرداخته و پيشنهادات و انتقادات ارائه شده را بررسي كرديم.
 

فصل اول

          مقدمه
          بيان مسئله
          هدف تحقيق
          ضرورت و اهميت تحقيق
          فرضيه تحقيق
          تعاريف نظري اصطلاحات
          تعاريف عملياتي اصطلاحات

« مقدمه »
انسانها در فراز و نشيبهاي تاريخ هميشه از دردها و آسيب هاي اجتماعي بسيار رنج برده اند و همواره در جستجوي يافتن علت و انگيزه هاي آنها بوده اند تا راه ها و روشهاي پيشگيري و درمان آنها را بيابند از جمله اين آسيب هاي اجتماعي مي توان اعتياد را نام برد.
بشر از سالها پيش، خواص درماني برخي از گياهان مخدر آگاه بوده ودر مراسم و جشنها يا درمان از آنها استفاده مي كرد ومصرف گياهان مخدر از مسائل مهم اجتماع محسوب نمي شود. اما با افزايش قدرت كشورهاي سلطه طلب، اتباع آنها براي كشف مناطق مناسب جهت گسترش مستعمرات، به اقصي نقاط جهان سفر نمودند. و با آشنايي با ملل مختلف، برگ، گل، ريشه وساقه گياهان مخدر را شناسايي وبراي پيشبرد استثمار در مناطق مورد نظر، كشت ومصرف مواد مخدر، مخصوصاٌ ترياك را متداول كردند. زيرا اعتياد به مواد مخدر بهترين حربه براي منحرف  نمودن افكار عمومي از مسائل سياسي ومنافع ملي و به زانو درآوردن جوانان بود.
با گذشت زمان استعمارگران خود از اين بلاي خانمان سوز در امان نماندند. سوداگران و سازمان تبه كاري مافيا براي كسب درآمد سرشار از تهيه و توزيع مواد مخدر، تجارت غير قانوني آن را در كشورهاي پيشرفته و صنعتي سرمايه دار رواج داد و حال امروزه اعتياد به مرز نگران كننده اي رسيده است.
همه ساله در كليه كشورهاي جهان، افراد زيادي به علت مصرف نابجا يا ناخواسته مواد مخدر از بين مي روند و در همان حال عده ديگري به علت اعتياد به اين مواد شغل خود را از دست داده و خانواده خود را به مرزهايي از نابودي مي كشانند.
در واقع اعتياد شرايطي است كه فرد به ماده خاصي به گونه اي وابسطه شود تا در صورتي كه ماده را مصرف نكند دچار علائم محروميت از آنها شود. عده اي مي گويند، افراد سيگاري، شرايط اعتياد را ندارند. اما بايد بگوييم هر چيزي كه از آن مصرف سوء بشود و از آن به صورت اصولي استفاده نگردد، اعتياد آور است. در درجه اول معمولا" فرد با سيگار يا مواد مخدر آشنا مي شود. اما نسبت به عمق عوارض ناشي از مصرف توجه ندارد و به اين فكر نمي كند كه چه گرفتاري بزرگي گريبان گيرش خواهد شد. درست است كه همه مي گويند اعتياد بد است، اما در عمق تفكر افراد، اين بد بودن به درست جا نيافتاده است. همين مسئله گرايش به مواد را زياد مي كند.
اعتياد يك مسئله چند فاكتوري است و عوامل متعددي چون مسائل اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، بنيانهاي سست خانوادگي و ... مي توانند مجموعه عوامل روي آوري افراد به اعتياد باشد و در بين همه اينها بنيان مستحكم خانواده در پيشگيري از مصرف مواد تعيين كننده است.
قشر خاصي در معرض ابتلا به اعتياد معرفي نمي كنند اما در بين بيماران اقشار پايين جامعه تا اقشار بسيار مرفه و عده اي هم از قشر متوسط گرفتار دام اعتياد شده اند.
اعتياد يعني خو گرفتن و وابسته شدن جسمي، رواني، عصبي فرد به مواد مخدركه ترك يا فرار از آن ناممكن و يا بسيار مشكل است.
عادت و اعتياد دو اصطلاح و عنواني هستند كه در افكار عمومي به غلط مشابه و معادل هم در نظر گرفته مي شوند در صورتي كه اختلاف كلي و اساسي با هم دارند. ترك اعتياد غير ممكن نيست و چون عنوان اعتياد از طرفي اكثرا" با عادت قابل اشتباه بوده و در تمامي موارد نمي تواند مطابق با واقعيت امر در استعمال طولاني داروهاي مختلف و مواد ، صدق و تطابق نمايد از اين رواست كه در سالهاي اخير از طرف محافل علمي تعاريف گوناگوني در خصوص اعتياد ارائه گرديده است .
شايسته است كه از نظر اطلاع و شناخت و آگاهي به صورت واقعي محاسن و معايب اعتياد را براي نسل جوان امروز بشكافيم تا بدانند آنچه را كه نمي دانند.
در تحقيق حاضر قصد بر آن است كه علاوه بر تعريف اعتياد، به ساير روان گردانهايي كه از آنها به عنوان مخدرهاي جديد ياد مي شود اشاره شود، يك يك آنها تعريف گردد، نحوه استفاده ، اثرات آني خطرات، عوارض و نشانگان هر يك مطرح گردد و راهكارهاي لازم جهت پيشگيري و يا درمان ارائه شود.
بيان مسئله (سؤال تحقيق)
اعتياد يك بيماري اجتماعي است كه عوارض جسمي و رواني دارد و تا زماني كه به علل گرايش توجه نشود، درمان جسمي و رواني فقط مدتي نتيجه بخش خواهد بود. قرنهاست كه انسان به دلايل مختلف مواد مخدر مصرف كرده است. چون اولين بار در سال 1804 مرفين در طب براي رهايي از درد عمليات جراحي و دردهاي بعد از عمل مورد استفاده قرار گرفته است و لذتي كه بعد از تزريق و مصرف مرفين به بيمار دست مي دهد به خارج از بيمارستان نيز انتقال پيدا نمود و مورد استفاده قرار گرفته است.
هروئين نيزدر سال 1898 براي اولين بار به صورت گرد سفيد رنگ مورد استفاده قرار گرفت و متاسفانه به علت اثرات روحي كه در آغاز مصرف به آنها دست مي دهد ممكن است لذت ببرند و كم كم به وابستگي جسمي و رواني معتاد پايان مي پذيرد، چون كاربرد و مصرف داروهاي مخدر و روان گردان ابتدا براي لذت روحي و شادماني زايد الوصف و همچنين شديد و طولاني كردن لذت جسمي و تاخير در ارضاي جسمي و شهوت در موقع مقاربت مي باشد.
بقراط نيز از شيره خشخاش به عنوان داروي خواب آور و مسكن سخن گفته است. ابن سينا نيز از مصرف دارويي ترياك سخن گفته و به همين دليل است كه مصرف ترياك قرنها پيش از مصرف مرفين و هروئين در جوامع مختلف رواج داشته است. مسئله اعتياد در جهان امروز از مسائل مهم اجتماعي است كه در بيشتر كشورها به صورت مشكل عمده اي مطرح شده و كشور ما نيز از اين آسيب اجتماعي در امان نمانده است و هر روز در هر گوشه و كنار اين مملكت نيز شاهد قرباني افرادي در دام مواد اعتياد آور هستيم كه با مشاهده اين وضع هر انسان دور انديش را به مطالعه وا مي دارد تا از قرباني شدن بيشتر افراد جامعه جلوگيري نمايد به همين جهت قصد بر آن است كه بر ميزان گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر جديد (كرك، شيشه، اكستاسي و ...)
به سؤالات زير در تحقيق حاضر پاسخ داده شود.
1-    آيا عوامل اجتماعي و محيط نامساعد خانوادگي در گرايش افراد به مواد مخدر تأثير دارد؟
2-    آيا عوامل رواني در گرايش افراد به مواد مخدر تأثير دارد؟
3-    آيا عوامل اقتصادي در گرايش افراد به مواد مخدر تأثير دارد؟
4-    آيا عوامل فرهنگي (مثل ورزش) در گرايش افراد به اعتياد تأثير دارد؟
هدف تحقيق:
هدف كلي تحقيق حاضر عبارت است از ايجاد توجه بيشتر به مسئله اعتياد.
به طور كلي اهداف زير را مي توان در تحقيق زير دنبال كرد:
1-    شناخت تاريخچه مواد مخدر در ايران وجهان
2-    شناخت انواع مواد مخدر همچون(كرك، شيشه،LSD، اكستاسي) و عوارض آن
3-    شناخت علل اعتياد به مواد مخدر
4-    شناخت راههاي  مختلف پيشگيري از اعتياد
با توجه به اهداف فوق شناخت لازم نسبت به مسئله اعتياد ايجاد خواهد شد كه در سايه آن خواهيم توانست درمان صحيح، از معتاد شدن افراد ديگر پيشگيري به عمل آيد.
ضرورت واهميت تحقيق:
خطر اعتياد سنين مختلف افراد جامعه را تهديد مي كند. اعتياد بلايي است كه پير و جوان، فقير وغني و باسواد و بي سواد نمي شناسد وهمه را به دام خود مي اندازد. آنچه باعث شد اين موضوع مورد تحقيق قرار بگيرد، اين است كه در جامعه اي كه امروز ما در آن زندگي مي كنيم، استفاده از اينگونه مواد مخدر درميان دختران وپسران روز به  روز افزايش چشمگيري پيدا مي كند وهر سال برشمار قربانيان خود مي افزايد.
به دام افتادگان بيشتر جواناني هستند كه در گذر از گردنه بلوغ وهفتخوان پر رمز و راز شباب جواني به سوي صحراي افسونگر پر مي كشند وذره ذره از جان خود  مي كاهند تا به مرگي خاموش تن در دهند.

وقتي نظارت گروههاي نخستين چون خانواده كاهش مي يابد، وابستگي هاي اجتماعي سست مي گردد، فرهنگ حزن و اندوه به جاي آن حاكم مي شود و زمينه به دام افتادن را فراهم مي آورد.
ضرورت ايجاب مي كند كه همگي ، دست در دست يكديگر دهيم و در جهت نابود سازي اين بلاي خانمان سوز گام برداريم. لذا پژوهش در باب اين معضل در هر كجاي عالم به ارتقاي شناخت موجود از اين مسئله ياري مي رساند ، كه در اين تحقيق برآنيم تا با شناخت اعتياد به عنوان يك پديده اجتماعي كه منجر به ارتقاي دانش بشري مي گردد.
با شناخت موادي همچون كرك ، شيشه ، قرص هاي اكستاسي و ... كه از آن به عنوان مواد مخدر جديد ياد مي شود به رفع اين معضل اجتماعي تا حدودي ياري رسانيم. لذا مطالعه علل گرايش جوانان به مواد مخدر الزامي به نظر مي رسد.
(محمد برفي  - ص 28  )
فرضيه تحقيق
1-    عوامل اجتماعي و محيط نامساعد خانوادگي در گرايش افراد به مواد مخدر تاثير دارد.
2-    عوامل رواني در گرايش افراد به مواد مخدر تاثير دارد.
3-    عوامل اقتصادي در گرايش افراد به مواد مخدر تاثير دارد.
4-    عوامل فرهنگي (مثل ورزش) در گرايش افراد به اعتياد تاثير دارد.
تعريف نظري اصطلاحات :    
مواد مخدر :
مواد مخدر موادي هستند كه مصرف آنها اعم از شيميايي و صنعتي و طبيعي در فرد عارضه اعتياد را به دنبال داشته باشد . مواد مخدر به تمامي موادي گفته مي شود كه بر انسان اثر گذاشته و وابستگي جسمي و رواني به وجود مي آورد. مواد مخدر به موادي اطلاق مي شود كه باعث خواب آلودگي، تسكين درد، و ايجاد نقص در حركات ارادي مي گردد، و در احساس ، ادراك، تفكر و قضاوت و اراده تداخل ايجاد مي كند. (سيد احمد احمدي ص 98)
اعتياد:
در روان شناسي اعتياد به مواد مخدر، نياز به مصرف يك ماده مخدر است كه در صورت عدم مصرف آن، حالت خاصي به وجود مي آيد كه گاهي براي معتاد غيرقابل تحمل است.
اعتياد، افزايش مصرف ماده مخدر براي ايجاد همان حالت و كيفيتي كه در اولين بار استعمال ماده مخدر ميسر شده است اطلاق مي گردد.
(رضا صارمي ص 90)
تعريف عملياتي :
تعاريف عملياتي بايد بر اساس متغيرهاي مورد بحث در فرضيه ها صورت گيرد .
خانواده عبارت است از افراد و اعضايي كه زير يك سقف با همديگر زندگي مي كنند و شامل پدر و مادر و فرزندان مي باشد.
وضعيت اقتصادي يعني اينكه فرد شغل مناسبي داشته باشد و توان تامين مايحتاج زندگي خويش را بر حسب درآمد خود داشته باشد.
محيط اجتماعي، منطقه يا محل يا جامعه اي است كه فرد در آن رشد مي كند به تكامل مي رسد و شخصيت مي يابد.
عوامل فرهنگي عواملي هستند كه فرد را از لحاظ روحي تامين مي كنند و باعث آرامش فرد در زندگي شخصي و اجتماعي مي شود.منابع :


 1-محمد برفي، از ميكده تا ماتم كده اعتياد، نشر احسان، 1383

2- احمد صبور اردوبادي، اعتياد بلاي قرن بيستم، تبريز، نشر خورشيد،1353

3-حسن اسعدي، اعتياد در آئينه خانواده، نشر كيهان، 1384

4- رضا صارمي، انواع مخدر صنعتي و شيميايي، نشر پرشكوه، 1382

5-اداره كل پژوهشهاي ستاد مبارزه با مواد مخدر، بررسي مواد مخدر، نشر سازمان تبليغات اسلامي،1384

6- حبيب آقا بخشي، بررسي مواد مخدر، نشر حافظ، 1379

7- محمدجواد صاحب زماني، جواني پر رنج، نشر اعطايي، 1355

8- ايرج گلدوزيان، حقوق جزاي اختصاصي، انتشارات دانشگاهي، 1372

9- دكتر علي دلاور، روش تحقيق در روان شناسي و علوم تربيتي، انتشارات رشد،1384

10- روزنامه همشهري، شنبه 30بهمن 1378، شماره 2056، ص 23

11- علي اصغر حسيني، فاجعه مواد مخدر، ستاد مبارزه با مواد مخدر، 1381

12- دكتر تاج زمان دانش، معتاد كيست و مواد مخدر چيست؟ ، نشر كيهان، 1379

13- محمدعلي احمدوند، نظريات مصرف مواد مخدر، نشر نيلوفر، 1372

14-هفته نامه حلال، شماره 75، آبان 1379 


 
طراحی سایت : سایت سازان