میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

بررسي رابطۀ بين ورزش و بهداشت رواني دانشجويان رشته هاي ادبيات و تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي


کد محصول : 100058 نوع فایل : word تعداد صفحات : 78 صفحه قیمت محصول : 7000 تومان تعداد بازدید 973

فهرست مطالب و صفحات نخستبررسي رابطۀ بين ورزش و بهداشت رواني دانشجويان رشته هاي ادبيات و تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي

فهرست
عنوان                                              صفحه
چكيده                                          1
فصل اول : كليات تحقيق                             2
مقدمه                                         3
بيان مساله                                     4
اهداف تحقيق                                     5     
فرضيه ها                                     6
تعاريف عملياتي                                 7
فصل دوم : پيشينه و ادبيات تحقيق                         9
هدف بهداشت رواني                                 10     
ابعاد فعاليتهاي بهداشت رواني                            11
عوامل موثر در تامين بهداشت رواني                         12
بهداشت رواني وورزش                             19
مراحل رشد و ارتباط آن با ورزش                         27
نقش بزرگسالان در ورزش كودكان و نوجوانان                 28
نقش مربي در بهداشت رواني                             30
پژوهش در انگيزه رضايت و تعارض                         32
بهداشت رواني و اجتماع                             34
عوامل اجتماعي موثر در بهداشت رواني                     38
مركز راهنمايي كودك                                 39
كودكان و جوانان ناسازگار                             40
علل پيدايش رفتار كودك و جوانان ناسازگار                     41
پشگيري اوليه                                     45
پيشگيري ثالثيه                                 46
اصول بهداشت رواني                                 48
شناختن محدوديت ها                                 50
پي بردن به علل رفتار                                 52
رفتار تابع تماميت فرد است                             54
نيازهاي اوليه                                     55
فصل سوم : روش تحقيق                             56
جامعه مورد مطالعه                                 57
نمره گذاري آزمون                                 59
روش تحقيق                                     60
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها                         61     
جدول 1-4 فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها                 63
جدول 4-4 مقايسه بهداشت رواني                         66
جدول 6-4 مقايسه تمايل به ورزش در بين دانشجويان تربيت بدني وادبيات     68
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري             69
بحث و نتيجه گيري                                 70
محدوديت ها                                     73
پيشنهادات                                     74
منابع و ماخذ                                     75

چكيده
هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه ي بين بهداشت رواني وورزش در بين دانشجويان رشته هاي ادبيات و تربيت بدني دانشگاه آزاداسلامي واحد ابهر كه فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از بررسي  رابطه بين بهداشت رواني وورزش و همين طور مقايسه هريك از متغييرهاي عنوان شده در بين دو گروه دانشجويان ادبيات و تربيت بدني كه طبق جامعه مورد مطالعه و برآورد دانش جويان در اين دو رشته 720 نفر به عنوان جامعه آماري مشخص شده كه 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده و آزمون بهداشت رواني گلدنبرگ 28 سوالي بر روي آنها اجرا گرديده است كه جهت آزمون فرضيه ها از خي دو و تي متغيير مستقل استفاده گرديده كه نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه بين بهداشت روان وورزش  رابطه معني داري وجود دارد ولي بين بهداشت روان و ورزش در بين دو گروه ادبيات و تربيت بدني تفاوت معني داري وجود ندارد.

فصل اول
«كليات تحقيق»

مقدمه :
اعتقاد داريم كه تندرستي يكي از نعمتهاي بزرگ در زندگي انسان است و نمي توان منكر شد كه سلامت رواني در زمره بالاترين نعمتهاست افرادي كه به نحوي از آنها با بيماران رواني عقب ماندگي ذهني و معتادين به مواد مخدر و الكل سروكار دارند به اين امر اعتقاد كامل دارند بديهي است بيماريهاي رواني مخصوص به يك قسمت يا طبقه خاصي نبوده و تمام طبقات جامعه را شامل مي شود. بيماريهاي رواني ، كارگر، كارمند، محصل و ... و به عبارت ديگر امكان ابتلا به ناراحتي هاي رواني براي همه افراد جامعه وجود دارد و هيچ انساني از فشارهاي رواني و اجتماعي مصون نيست و به عبارت ديگر در برابر بيماريهاي رواني مصونيت نداشته و ندارد و اين خطري است كه مرتباً نسل فعلي و آينده را شديداً تهديد مي كند. به صورتي كه بايد گفت: وجود يك بيماري رواني به كار عادي و اقتصاد خانواده لطمه شديد وارد مي كند. درآمد سرانه را كاهش مي دهد از لحاظ روابط انساني ساير افراد خانواده را در وضع ناراحت و تأسف آوري قرار مي دهد كه ورزش و تمايل به ورزش مي تواند به اين سلامت رواني افزايش دهد كه تمايل به ورزش و علاقه آن در روحيه افراد و پر كردن اوقات به روش درست مي تواند راهي به سوي سلامت و بهداشت رواني باشد مسأله افزايش بيماريهاي رواني موضوع روز بوده و رابطه مستقيمي با سيرصعودي تمايل افراد به ورزش و جايگذاري ورزش به عنوان يك اصل در زندگي است كه مي تواند باعث بهداشت رواني در افراد شود و عدم اهميت به ورزش مي تواند در زندگي تأثير منفي داشته باشد و تعصب نسبت به بيماريهاي رواني و ورزش و اهميت به آنها قدري است كه مي تواند نقش مهمي را در زندگي پر كند. عدم برنامه صحيح و عدم درك از نحوه ورزش كردن مي تواند باعث شود كه سلامت رواني در انسانها را به تأخير باندازد.(ميلاني فر - 1381)
بيان مسأله :
از دورانهاي بسيار گذشته هر جا كه آدمي مي توانسته سيطره خويش را تثبيت كند، ورزش و حركات ورزشي از زندگي اوليه بوده هر چند اين گرايش اغلب اوقات با برنامه صورت نمي گيرد و به سوي تباهي و نابودي مي رود ولي امروزه معدودند افرادي كه فكر مي كنند ورزش باعث سلامت بدن و روان نمي شود و گاهي اين نظر فراتر از اين است كه ورزش عاملي است كه آدمي مي تواند با آن روح و جسم و جان خود را مورد تزكيه قرار دهد و با اين عامل مي تواند از عصبانيت هاي زودگذر و خستگي روح را كاهش بدهد شكي نيست كه استفاده از ورزش در درمان بيماريهاي رواني و حتي جسمي يك اصل است و اين نكته است كه بزرگاني مثل جيمز و يونگ صريحاً به آن اشاره كرده اند كه البته نبايد افراط گردند و نمي توان گفت كه با ورزش بهداشت رواني مستحكمي مي رسيم بلكه بهداشت رواني بالا مي تواند نشأت گرفته از ورزش و روحيه ورزشكاري در فرد باشد ورزش مي تواند يك گرايش خاص و ذهني انسان باشد كه آن را مي توان يك حالت فيزيكي يكي در فرد است كه باعث سلامتي آن شود.
اهداف تحقيق :
هدف از تحقيق حاضر اين است كه آيا بين بهداشت و سلامت روان ورزش رابطه وجود دارد و ورزش كردن و بالا بردن روحيه در انسانها از طريق ورزش مي تواند سلامت رواني را در افراد بيشتر كند و آيا تمايل به ورزش در رشته هاي تحصيلي غير از تربيت بدني كمتر است و آيا سلامت رواني در بين رشته هاي تربيت بدني و رشته هاي انساني كه كمتر ورزش مي كنند تفاوت دارند يا نه كه جزو اهداف اصلي و فرعي تحقيق حاضر به شمار مي رود.
اهميت و ضرورت تحقيق:
وظيفه و هدف اصلي بهداشت رواني تأمين سلامت فكر وروان افراد جامعه است براي رسيدن به اين هدف احتياج به نيروي انساني فعال و كاردان و همكاري سازمانهاي دولتي برنامه ريز و بودجه براي گسترش سازمانهاي درمان و بالاخره آموزش بهداشت همگاني در سطح جامعه است كه جهت سلامت فكر وروان افراد جامعه و پيشگيري از ابتلا به بيماري هاي رواني ورزش مي تواند يك عامل مؤثري در زندگي باشد و انسان را همواره سوق بدهد به سوي سلامت و بهداشت رواني و اميد است كه با اين پژوهش ها و راه حلهاي كاربردي بتوان جايگاه ورزش را در زندگي بيشتر و بيشتر كنيم و از كودكي به آموزش ورزش در بين كودكان و نوجوانان خود بپردازيم كه اين تحقيق مي تواند در نهادهاي آموزشي و فرهنگي جايگاه بخصوصي داشته باشد.
فرضيه ها:
1-بين بهداشت رواني و ورزش رابطه معني داري وجود دارد.
2-بهداشت رواني در بين دانشجويان تربيت بدني بيشتر از دانشجويان ادبيات است.
3-تمايل به ورزش در بين بچه هاي تربيت بدني و بچه هاي علوم انساني تفاوت دارد.
متغيرها:
بهداشت رواني متغير وابسته ورزش متغير مستقل، بهداشت رواني متغير
وابسته  دانشجويان تربيت بدني و ادبيات متغير مستقل  ورزش متغير
وابسته  دانشجويان علوم انساني و تربيت بدني متغير مستقل.
تعاريف عملياتي:
بهداشت رواني :

عبارتند از اينكه فرد چه احساسي نسبت به خود، دنياي اطراف محل زندگي و اطرافيان مخصوصاً به توجه با مسئوليتي كه در مقابل ديگران دارد چگونگي سازش وي با درآمد و شناخت موقعيت مكاني و زماني خويش و عبارت است از سازش فرد با جهان اطرافش به حداكثر امكان طوري كه باعث شادي و بهداشت مفيد ومؤثر به طور كامل شود و بالاخره عبارت است از نمره اي كه آزمودني از آزمون گلد بنرگ(بهداشت رواني) بدست آمده است.
ورزش : عبارتند از حركات بدني به صورت حرفه اي يا آماتوري كه هر فرد براي سلامت خود انجام مي دهد كه عبارتند از حركات فيزيكي كه تمام اعضاي بدن به حركت در آمده و باعث جلوگيري از چاقي و انواع بيماريهاي چربي خون، فشار خون و ... مي شود و بالاخره عبارتند از نمره اي است كه آزمونها از آزمون مربوط به پرسش نامه ضدش به دست آمده است. دانشجويان تربيت بدني عبارت است از كه دانشجوياني كه در دانشگاه مشغول تدريس در اين رشته هستند و دروس آنها مربوط به ورزشها و انواع آنان و سلامتي بدست آوردن و روابط ورزش با عوامل اجتماعي- فرهنگي و رواني است.
دانشجويان ادبيات كه مربوط به گروه علوم انساني و درسهاي حفظي و يادگيري از طريق به خاطر سپردن است


منابع :
 

آزاد – حسين – 1379 – روان شناسي فردي – انتشارات بعثت - تهران

آزاد – علي – 1380 – ورزش در نگاه روان شناسان- انتشارات رهاورد – تهران

بياني – احمد 1381 – روش تحقيق در علوم تربيتي – انتشارات ني – تهران

شاملو – سعيد – 1381 – بهداشت رواني – انتشارات نور – تهران

روح بخش – محمد – 1382 – ورزش و سلامتي – انتشارات تابان – تهران

دلاور – علي – 1379 – آمار استنباطي – انتشارات رشد – تهران

دلاور – علي – 1379 – روش تحقيق در علوم انساني – انتشارات رشد – تهران

گنجي - همزه -1378 – روان شناسي رشد – انتشارات همت -  تهران

ميلاني فر – 1379 – بهداشت رواني – انتشارات ارجمند – تهران

معيني – 1380 – سلامت عمومي – انتشارات فرهنگ – تهران

نور بخش – 1381 – سلامت روان وتنيدگي – انتشارات راهرو – تهران

 

 
طراحی سایت : سایت سازان