میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

بررسي رابطه بين فرزند پروري والدين و پذيرش اجتماعي كودكان ابتدائي


کد محصول : 100070 نوع فایل : word تعداد صفحات : 86 صفحه قیمت محصول : 9000 تومان تعداد بازدید 947

فهرست مطالب و صفحات نخست
بررسي رابطه بين فرزند پروري والدين و پذيرش اجتماعي كودكان مقطع ابتدائي

فهرست
عنوان                                                صفحه
چكيده                                                2
مقدمه                                                3
بيان مسئله                                            4
سؤال مسئله                                            5
اهميت و ضرورت تحقيق                                    5
اهداف تحقيق                                            6
فرضيه تحقيق                                            6
متغيرهاي تحقيق                                        7
تعاريف عملياتي واژه ها و مفاهيم                               

فصل دوم پيشينه ادبيات تحقيق
روانشناسی اجتماهی و رفتار اجتماعی                                10
رفتار اجتماعی                                            12
رشد رفتار اجتماعی                                        13
انواع رفتار اجتماعی                                        14
تفاوتهای فرهنگی در رفتارهای اجتماعی                            15
خانواده                                                16
کنوانسيون حقوق کودک ویونیسف ديباچه                            30
فهرست
عنوان                                                صفحه
 اين حکومتها                            42
سبکهای فرزندپروری                                                       57 
  پيشينة تحقيق                                                 63
فصل سوم روش تحقیق
جامعه مورد مطالعه                                         66
حجم نمونه                                            66
روش نمونه گیری                                        66
ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر                                67
پرسش نامه پذیرش اجتماعی                                    67
روش تحقیق                                            68
روش آماری مربوط به فرضیه                                    68
روش جمع آوري اوري اطلاعات                                70
فصل چهارم یافته ها
مقدمه فصل چهارم                                         72
نمونه گیری و داده های مورد استفاده ازآزمون                        73
جدول بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان        75
مقايسه پذيرش اجنماعي در بين دختران و پسران                        75
مقايسه شيوه فرزند پدري  والدين در بين دختران وپسران                    76

فهرست
عنوان                                        صفحه
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری                                        79
مقياس شيوه هاي فرزند پروري                                81
پیشنهادات                                             83
محدودیت ها                                            84
منابع                                                85

فصل اول
كليات تحقيق

چكيده:
هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري والدين و پذيرش اجتماعي كودكان مقطع ابتدائي شهر رشت است كه فرضيه هاي تحقيق عبارتند از اينكه:
1-بين شيوه هاي فرزند پروري والدين و پذيرش اجتماعي كودكان رابطه وجود دارد.
2-بين پذيرش اجتماعي دختران و پسران تفاوت وجود دارد.
3-بين شيوه هاي فرزند پروري دختران و پسران تفاوت وجود دارد كه جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مقطع ابتدائي شهر رشت است كه 70 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده كه 35 نفر دختران و 35 پسران است و آزمون شيوه هاي فرزند پروري و پذيرش اجتماعي بر روي آنها اجرا گرديده كه جهت آزمون فرضيه ها از روش آماري ضريب هم بستگي پيرسون وt متغيير مستقل استفاده گرديده كه نتايج آن به اين شرح است كه بين شيوه هاي فرزندپروري و پذيرش اجتماعي رايطه وجود دارد ولي بين پذيرش اجتماعي و شيوه هاي فرزند پروري دختران و پسران تفاوت وجود ندارد.

مقدمه :

روان شناسان ؛ جامعه پذيري و پذيرش اجتماعي را به عنوان مبارزه اي فرد و جامعه تلقي مي كنند و مي گويند فرد مدام در حال گرايش به دور افكندن قيد وبندهاي اجتماعي و هنجارهاي جامعه است و آنها كسب شناخت(دانش ) را نيز نتيجه رويارويي و مجادله فرد ( ذهن ) و محيط مي دانند . پذيرش اجتماعي را روان شناسان فرايندي مي داند كه طريق آن كودك هنجارهاي والدين را صورت عمقي مي پذيرد و به سبك من برتر را ، محيط تهيه مي بيند، عوامل اجتماعي با تشكيل اين در پديده به عنوان فرد منتقل مي شوند و بدين شكل فرد جامعه پذير مي گردد. بدون ترديد رفتار انسان تا حدود زياد بستگي به عوامل ارثي زيست شناختي (بيولوژيكي ) دارد. كودك فقط به علت انسان بودن ، مي تواند اعمال و رفتاري را انجام دهد كه از عهده حيوانات پست در نمي آيد از جمله اينكه مغز بزرگ و پيچيده انسان ، او را قادر مي سازد تا معاني را به كارگيرد و با استفاده از زبان و قدرت كلامي ارتباط برقرار كند. اساس و مبناي رفتار عوامل تن كارشناختي (فيزيولوژيكي ) و عوامل محيطي هستند ويژگيهاي جسماني مانند رنگ چشم و پوست و... از قوانين ارثي تبعيت مي كنند به طور كلي نوع محيط بزرگ شده كودك و عوامل موجود در آن مي تواند در نوع جامعه پذيري و پذيرش اجتماعي آن نقش بسزايي داشته باشد به صورتي كه نوع تربيت والدين و برخورد درست آنها با كودكشان مي توان تأثيرات منفي و يا مثبتي بر روي آن بگذارند كه هر كدام مي تواند تأثير مخرب يا مفيدي بر روي جامعه داشته باشد. رفتار غير اكتسابي و آموزش آن توسط والدين به فرزند نتيجه و حاصل اثرات متقابل عوامل ساختي و محيطي است هر چند كه ماهيت اين در هم ورزي به گونه اي متفاوت و احتمالا" كمتر آشكار مي شود و به نظر مي رسد كودك زندگي را با نيازها و سائقه هاي بنيادي جسماني و نيز يكي شروع مي كند. در عين حال نيز از آغاز داراي بازتاب ها در رفتارهايي چون بلعيدن و مكيدن و.... است. اگر والدين بتوانند درك و شناخت عميق و دقيق تري از رفتار فرزند را به خود او بفهمانند درپذيرش فرد و كودك در امعه كمك بالايي داشته و با شنا سايي طبقه اجتماعي خانواده به آساني مي توان به ارزشهاي خانواده پي برد زيرا هر طبقه اجتماعي ارزشهاي خاص و مربوط به خود را داراست و هدف از شيوه هاي تربيت پذيري كودك به والدين تغيير ارزش ها و رفتارهاي نامطلوب والدين نسبت به كودكان مي باشد تا بتواند با پذيرش اجتماعي در جامعه آشنا گردد ( كريمي – 1385 – ص 04 )
بيان مسئله :
غالبا" شخصيت كودك به رنگ ، محيط عاطفي خانه در مي آيد و اين حقيقت را متخصصين تعليم و تربيت كودك طي بررسي هاي درباره ارتباط بين خوي پدر و مادر و رفتار كودك به اثبات رسانده و ثابت كرده اند كه برخي از حركات پدر ومادر و رفتار كودك به اثبات رسانده و ثابت كرده اني كه برخي از حركات پدر ومادر كودكان از راه مشاهده و برخي را نيز از طريق استنباط و تصور سرمشق قرار مي دهند. بدين ترتيب والديني كه خود دچار مشكل هستند هرگز نمونه مطلوبي براي فرزندان خود نبوده و پيوسته انگاره هاي رفتاري منفي آن ها در زندگي كودك ادامه دارد. و اين گونه والدين كه از نوع شيوه هاي فرزند پروري درست استفاده نكنند به فرزندان خود آسيب مي رسانند به ده گره تقسيم مي شوند كه در كل مي توان آن را والدين مسموم ناديد و اين نوع والدين نمي گذارند كه فزندان به طور عادي پذيرا در جامعه باشند و پذيرش اجتماعي آنها هم دچار مشكل مي شود. كه اين مسئله از زمان تولد كودك تا بزرگسالي آن مورد توجه قرار مي گيرد.
سؤال مسئله :
آيا بين شيوه هاي فرزند پروري و پذيرش اجتماعي رابطه معني داري وجود دارد؟
آيا پذيرش اجتماعي در بين دختران و پسران داراي تفاوت معني داري است؟
آيا شيوه هاي فرزند پروري در بين دختران و پسران داراي تفاوت معني داري است؟
اهميت و ضرورت تحقيق:
روابط متقابل يا مناسبات متقابل اجزاي هستي مخصوصا" اجزاي جاندار  سبب مي شود  كه نوعي تعادل يا سازگاري ميان آن ها پديد آيد در جامعه انساني نيز انواع مناسبات متفابل و تعادل يا سازگاري برقرارند و خانواده سالم خانواده اي است كه اولا" محيط سالمي سعادت زن و مرد و ثانيا" براي تربيت كودكان فراهم آورد ويك وجه متهن خانوادة سالم اين است كه محيط آن علاوه بر تأمين خوشي زن و مرد و آسايش و پرورش درست كودكان را نيز ميسر گرداند و تعين شيوه هاي درست تربيت پذيري در كودكان توسط والدين مي تواند در پذيرش جامعه از كودكان نقش بسزايي داشته باشد و يكي از مسائل مهم كه در پذيرش اجتماعي مي توانيم گفت كه نقش بسزايي دارد همين شيوه هاي فرزند پروري و نوع برخورد والدين با مشكلات و ناراحتيها و يا رفتاهاي مناسب فرزندان است كه به فرزند اجازه زندگي و انتاب را مي دهد و كودكاني كه در محيط خانواده خود از آسايش برخوردار نيستند و پرورش درستي نداشته اند اينها از حضور در جامعه هم دور مانده اند كه تمام اين مطالب در نهادهاي خانواده و مراكز آموزشگاهي مي تواند نقش بسزايي داشته باشد.(ساعي 1385 – ص 228 )
اهداف تحقيق:
هدف از تحقيق حاضر بررسي شيوه هاي فرزند پروري والدين و پذيرش اجتماعي كودكان است و اينكه آيا شيوه هاي فرزند پروري والدين و نوع تربيت آنها و پذيرش اجتماعي كودكان رابطه اي وجود دارد يا نه هيچ رابطه اي بين اين دو وجود ندارد و نوع شيوه هاي تربيتي والديني و جامعه پذيري كودكان هيچ سنخيتي با هم ندارند.
فرضيه تحقيق
1-بين شيوه هاي فرزند پروري و پذيرش اجتماعي رابطعه معني داري وجود دارد.
2-بين پذيرش اجتماعي دختران و پسران تفاوت معني داري وجود دارد.
3-بين شيوه هاي فرزند پروري دختران و پسران تفاوت معني داري وجود دارد.

متغيرهاي تحقيق
شيوه هاي فرزند پروري = متغير وابسته
پذيرش اجتماعي = متغير مستقل
تعاريف عملياتي واژه ها و مفاهيم
پذيرش اجتماعي : عبارت است فرايندي كه از طريق آن كودك هنجارهاي والدين را به صورتي عمقي مي پذيرد و به سبك من برتر مي پردازد . از نظراو ، از آنجا كه دايه و خاستگاه «من» د من برتر را محيط تهيه مي بيند ، و به عبارت ديگر پذيرش اجتماعي فرد كه شكوفا كردن استعدادهاي بالقوه و فراهم آوردن امكانات رشد شخصيت و تبديل فرد به شخص يا فرد اجتماعي است (ستوده 1385 – ص 64)و مي تواند از لحاظ روحي و رواني خود را با ديگران هم رديف كند به طوري كه از لحاظ رفتاري در سطح مطلوب قرار بگيرد.
و بالاخره عبارتند از نمره اي است كه آزمودني از آزمون پذيرش اجتماعي بدست آورده است
شيوه هاي فرزند پروري : عبارت است روش هاي خصوصي كه منحصر به خانواده اي است جهت تربيت فرزند خود بر طبق عرف و شرع خانوادگي استوار شده است و غالبا" شخصيت كودك را به رنگ محيط عاطفي خانه درمي آيد و شيوه هاي فرزندپروري مثل يك پل ارتباطي بين والدين و فرندان است كه در صورت اشتباه يا درست بودن آن مي تواند اثر مخرب يا مفيدي بگذارد (ساعي 1385 – 78 ) و عبارت است راهكارهاي درست و به جا از لحاظ روان شناختي از طريق والدين كه براي رسيدن به مؤفقيت در كودكان خود هر روندي را در پيش مي گيرند.
و بالاخره عبارتند از نمره اي است كه آزموني از آزمون شيوه هاي فرزند پروري بدست آورده است.

فصل دوم
پيشينه ادبيات تحقيق

روانشناسی اجتماهی و رفتار اجتماعی
روان شناسي اجتماعي ازتعامل فرد واجتماع، قانون هاي رواني گروه ها و سازمان هاي اجتماعي بحث مي كند و در زمينه هايي از قبيل: معيارها و هنجارهاي اجتماعي، مناسبات بين گروهي، باورهاي عام، تكوين بازخوردها وتغييرنگرش ها و نقش رسانه اي جمعي به مطالعه و تحقيق مي پردازد.
روان شناسي عبارت است از مطالعه و شناخت علمي چگونگي و چرايي ابعاد مختلف رفتار موجود زنده، به ويژه انسان. در اين تعريف بيشترين توجه به رفتار و جنبه هاي مختلف آن است. به ديگر سخن، به يك معنا مي توان روان شناسي را رفتار شناسي ناميد، چرا كه موضوع اصلي روان شناسي به عنوان يك علم رفتاري ، مطالعه فعاليت ها و واكنش هاي حيوان وانسان در شرايط و موقيعت هاي مختلف است.(آرمان – 1384 )
و اما منظور از " رفتار" آن دسته از حالت ها، عادت ها، فعاليت ها، كنش ها و واكنش هاي نسبتاً پايداري است كه از انسان سر مي زند و همواره قابل مشاهده، اندازه گيري ، ارزيابي و پيش بيني است.
رفتارهاي انساني را مي توان به انواع مختلف تقسيم كرد،
رفتار شخصي: رفتاري است كه كاملاً جنبه شخصي دارد، مثلاً فردي همواره لباس قهوه اي رنگ مي پوشد و يا عادت دارد روزي سه مرتبه مسواك بزند.
رفتار شغلي: يعني رفتار خاص يا عادتي كه انسان در كار و حرفه از خود نشان مي دهد، مثلاً هميشه بعد از نماز صبح كارش را شروع مي كند ويا همواره با دو انگشت تايپ مي نمايد.
رفتار تحصيلي: عبارت است از رفتار كودك يا بزرگسال در ارتباط با امور تحصيلي، في المثل دانش آموزي هميشه قبل از تدريس معلم درس مورد نظر را مطالعه مي كند و يا اين كه براي يادگيري بهتر خلاصه نويسي كرده، با صداي بلند درس مي خواند.
رفتار اجتماعي: رفتار فرد در تعاملات بين فردي و معاشرت هاي اجتماعي است، به عنوان نمونه خوش قول بودن و تقدم درسلام داشتن.در ارزيابي رفتار بايد توجه كرد كه رفتار چه كسي، در چه شرايط و موقعيتي و با چه فراواني و شدتي مورد بررسي قرار مي گيرد؛ چرا كه زماني مي توانيم برداشت وتفسير جامعي از رفتار يك فرد داشته باشيم كه شرايط زماني و مكاني، موقعيت بروز رفتار و ويژگي هاي زيستي ، ذهني و رواني وي را مورد توجه كافي قرار دهيم. (آرمان – 1384 )

رفتار اجتماعی
انسان درون اجتماع زندگی می‌کند و لاجرم رفتارهایی که از او سر می‌زند، بخشی از آنها در ارتباط با تعاملات اجتماعی است و یا به نحوی از طرف عوامل اجتماعی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. بطوری که رفتار یک فرد در تنهایی متفاوت از رفتاری خواهد بود که در مجمع از خود نشان می‌دهد. رفتار اجتماعی یعنی هر رفتار که متضمن کنش متقابل دو یا چند انسان باشد
انسان به عنوان یک موجود اجتماعی از همان بدو تولد گرایشات اجتماعی از خود نشان می‌دهد. نیاز به کسب حمایت و امنیت انحراف مراقبین شاید اولین نشانه‌های نیازمندی فرد به عوامل بیرونی است. لبخند اجتماعی را که در حدود ماههای اول زندگی در نوزاد دیده می‌شود، به عنوان اولین ارتباطات او با محیط اجتماعی خویش می‌دانند. این لبخند در تمامی نوزادان دیده می‌شود که به نظر می‌رسد، کارکرد عمده آن جلب توجه اطرافیان و برقراری یک نوع ارتباط ساده با اجتماع است.
شروع زودرس چنین رفتارهایی حاکی از اهمیت روابط و رفتارهای اجتماعی برای فرد است. هر چند اینگونه رفتارها مختص انسان نبوده و در اغلب حیوانات نیز دیده می‌شود. نیاز به دوست داشته شدن ، نیاز به حمایت ، نیاز به کسب امنیت و نیاز به پیوند جویی از نیازهای اساسی انسان هستند که مازلو آنها را در سلسله مراتب نیازهای خود قرار داده است و به اهمیت آنها در خود شکوفایی فرد تاکید کرده است. روشن است در یک سوی این نیازها فرد و در سوی دیگر آن اجتماع قرار دارد. ارضاء این نیازها در ارتباط فرد با جامعه میسر خواهد بود.
رشد رفتار اجتماعی
ظهور و بروز رفتار اجتماعی شاید به همان ماههای اولیه زندگی نوزاد بر می‌گردد. زمانی که نوزاد لبخند اجتماعی‌اش را ظاهر می‌سازد و به این طریق هر چند به شیوه‌ای ساده رابطه خود را با افراد خود برقرار می‌کند. تعامل نوزاد با محیط تداوم پیدا می‌کند. هر چند در آغاز افرادی که به عنوان اجتماع برای نوزاد شناخته می‌شوند، خیلی محدود بوده و اغلب شامل پدر و مادر و نزدیکان او می‌شود. اما بتدریج این روابط گسترده‌تر شده و به افراد بیشتری عمومیت پیدا می‌کند. بطوری که در سنین خاصی کم ‌کم توجه فرد عمدتا معطوف به افرادی به غیر از افراد نزدیک خانواده او می‌شود.
در حدود 4 - 5 سالگی کودک توجه خاصی به همسالان خود پیدا می‌کند و علاقمند ارتباط بیشتری با آنهاست و شاید مدتهای زیاد علاقمند باشد وقت خود را با آنها بگذاراند. این روند نیز بتدریج گسترده‌تر می‌شود و در سالهای اولیه دبستان با علاقمندی بیشتری به برقراری روابط اجتماعی ظهور پیدا می‌کند. رفتارهای اجتماعی در این دوران عمدتا از طریق بازی با همسالان نمود پیدا می کند. کودک با برقراری تعاملات جدید با گروههای جدید همسالان رفتارهای جدید را می‌آموزد و در موارد زیادی آنها در رفتارهای اجتماعی خود منعکس می‌سازد.
در سن نوجوانی گرایش فرد به گروههای اجتماعی بیشتر و بیشتر می‌شود، بطوری که این دوران با این ویژگی اساسی مشخص می‌شود که فرد علاقه شدیدی به برقراری روابط اجتماعی از خود نشان می‌دهد. به عضویت گروههای مختلف در می‌آید و در تعامل با این گروهها رفتارهای اجتماعی خود را شکل می‌دهند. در سنین بعدی رفتارهای اجتماعی پخته‌تر شده‌اند. فرد با انتخاب شغل ، ادامه تحصیل و انتخاب همسر رفتارهای گسترده‌تر اجتماعی پیدا می‌کند. نقش اجتماعی در این دوران مشخص شده‌اند و فرد رفتاهای خود را بر اساس نقش خود در اجتماع و هویتی که بدست آورده تنظیم می‌کند. (آرمان – 1384 )
انواع رفتار اجتماعی
رفتار اجتماعی را می‌توان به دو نوع بسیار گسترده‌تر تقسیم بندی کرد: رفتار جامعه پسند و رفتار جامعه ستیز. رفتار جامعه پسند آن دسته از رفتارهایی را شامل می‌شود که مورد قبول جامعه بوده ، با قوانین و هنجارهای جامعه مطابقت دارد. این نوع از رفتارها سازنده و در جهت پیشبرد اهداف یک گروه یا اجتماع هستند. مثل نوع‌دوستی ، از سوی دیگر رفتار جامعه ستیز رفتارهایی منفی هستند که با قوانین و معیارهای جامعه مطابقت ندارند. مورد قبول افراد جامعه نیستند و اغلب پیامدهای منفی اجتماعی را برای فردی که مرتکب این رفتارها می‌شوند به همراه دارند.
این دسته از رفتارها مخرب بوده و مانع پیشبرد اهداف گروه یا اجتماع هستند که فرد در آن قرار دارد. تعیین اینکه کدام رفتار پسند و کدام جامعه ستیز محسوب می‌شود، بر حسب منابع متعددی صورت می‌گیرد. دو منبع معتبر برای این بررسی قوانین رسمی در جامعه است و دیگر هنجارهای عرضی و فرهنگی آن جامعه. هر کدام از این منابع می‌توانند منبع تعیین کننده برای جامعه پسند یا جامعه ستیز بودن یک رفتار اجتماعی باشند. هر چند در اکثر موارد بین این و منبع هماهنگی وجود دارد، ولی در مواردی نیز ناهمخوانیهایی بین آنها دیده می‌شود.
تفاوتهای فرهنگی در رفتارهای اجتماعی
هر چند اکثر رفتارهای اجتماعی در تمامی جوامع و فرهنگها معنی‌دار هستند و به آنها به عنوان رفتارهای جامعه پسند یا جامعه ستیز توجه خاصی مبذول می‌شود، اما برخی رفتارهای اجتماعی در برخی فرهنگها اهمیت شایان توجهی پیدا می‌کنند. انواعی از رفتارهایی مثل ازدواج ، روابط والد - فرزندی ، دوستی، عضویت در گروهها ، رفتار اجتماعی با همسایگان ، نوع دوستی ، همرنگی و ... ، در جوامع متفاوت درجات متفاوتی از توجه را شامل خود می‌سازند. در جوامع روستایی رفتار ارتباطی با همسایگان به عنوان یک رفتار اجتماعی اهمیت خاصی می‌یابد، در حالیکه در شهرهای بزرگ و صنعتی چنین روابطی چندان مورد توجه نیست.

خانواده:
در بین نهاد های اجتماعی گوناگون که جامعه ی امروزین را شکل می دهند نهاد خانواده جزو قدیم ترین آن هاست . خانواده حتی زمانی که بشر متمدن نشده بود خانواده به لحاظ وظیفه ی ماهیتی تولید مثل و زاد وولد در سده های مختلف پابر جا مانده است . نهاد های اجتماعی « وسیله پیوند » زندگی اجتماعی هستند . آنها ترتیبات اساسی زندگی را که انسان ها در کنش متقابل با یکدیگر پیدا می کنند واز طریق آ ن ها تداوم در طول نسل ها به دست می آید فراهم می کنند .
مطالعه خانواده و ازدواج و خویشاوندی یکی از مهم ترین حوزه های جامعه شناسی است . عملا در تمام جوامع ، هر کس در زمینه ای خانوادگی پرورش می یابد و در هر جامعه اکثریت عظیم بزرگسالان متامل هستند یا بوده اند . از دواج نهاد اجتماعی بسیار فراگیری است با وجود این مانند سایر جنبه های زندگی اجتماعی تفاوتهای زیادی در الگو های خانواده وازدواج در میان فرهنگ های گوناگون وجود دارد .
ازدواج عامل پیدایی خانواده است وخانواده از دید گاهی یک نشان یا نهاد اجتماعی شمرده می شود و بر آیند یا انعکاس از کل جامعه است . در یک جامعه منحط خانواده نیز خود به خود خواهد بود ، برعکس در یک جامعه سالم سازمانهای آن نیز از سلامت بر خوردار خواهد بود . اما به محض تکوین خانواده همچون هر سازمان اجتماعی دیگر بر زمینه اجتماعی اثر  خواهد گذارد . چون خانواده طبیعی ترین و شروع ترین واحد تولید مثل می آید . کم وکیف فرزندانش بر تمامی ساخت جامعه اثر خواهد داشت هر گز نمی توان انتظار داشت جامعه ای سالم باشد و حال آن که فرزندانی نا سالم از درون خانواده بیرون می آیند .
مطالعه جنبه های اساسی خانواده از نظر جامعه شناسی خانواده بسیار مهم است . برخی از جنبه های مهم و اساسی خانواده که می توانند مورد توجه پژوهشگران واقع شوند عبارتند از :
1-ساخت وخصایص درونی خانواده
2-کار کردهای خانوادگی ( اساسی یا غیر قابل جایگزین ، ثانوی ویا علی البدل )
3-هر یک از اعضا رفتار های آنان ، اشکال روابط و جاوه های همبستگی بین آنان ،درجات وابستگی متقابل و استقلال افراد .
4-مقام فرزند در خانواده و دیدی که در باب پرورش او وجود دارد .
5-ثبات خانوادگی و علل بی ثباتی آن
6-خانواده و روابط آن جامعه
7-نا بسامی وآشفتگی خانواده وعلل آن
8-آسیب شناسی خانواده
مطالعه خانواده از نظر اقتصادی نیز حائز اهمیت است . از دیدگاه اقتصادی، خانواده ( خانواده بزرگ سنتی ) در پاسخ به مسائل حیات ، واحدی تام وکامل بوده است . به تولید توزیع ، نتایج حاصل از تولید و همچنین مصرف کالاهایی که در درون آن ونه در خارج تولید گشته اند ، می پرداخته است . هر قدر بیشتر از تولید صورت فنی و جمعی یابند . به همان نسبت نیز خانواده به صورت یک واحد مصرفی در می آید در زندگی جدید ، حتی بعد مصرفی خانواده نیز همواره تحقق پذیر نیست ، چه هر عضو آن دست کم خرج جزئی از بوده بر ومصرف خود رابطور فردی به انجام می رساند.
مخصوصاً جامعه شناسان آمریکایی به مطالعه علل متعدد تبدیل خانواده بزرگ به خانواده و حدود و دهم دگرگونی کارکردهای اجتماعی گوناگون خانواده و رفتارهای خانوادگی تحت تاثیر شرایط و شیوه های زندگی که با تمدن صنعتی پدید می آیند پرداخته اند ساخت ها و ........خانواده بسیار .......یافته اند ولی اساس خانوادگی پابرجاست .
نظام و ارزشهای خانوادگی متاثر از ارزشهای اجتماعی دیگر است و در عین حال در نظام ارزشهایاجتماعی هم موثراست و این ارزشها ، از وفاق عمومی شدیدا برخوردار است . به همین دلیل است که تا کنون هیچ نهاد دیگری نتوانسته است جایگزین نهاد خانواده گردد .
102. واژه خانواده
خانواده معادل Familleدر زبان فرانسه Familyدر زبان انگلیسی است که خود از واژه های لاتین Familiaبه مفهوم مجموعه ی پدر ومادر وفرزندان آمده است .
خانواده در زبان فارسی به معنای دودمان واهل خانه است .در عشایر ایران خانواده را «..........» یا « اهل بیت » گویند وچند « اهل بیت » را « دودمان یا مال » نامند . وچندین « دودمانیا مال » را « تیره » گویند وچندین « تیره » تشکیل « طایفه » را می دهند وچند « طایفه » به یک « ایل » تعلق دارد .
103تعریف خانواده
تنوع وتحول خانواده وشکل آن در زمان ها وجامعه های مختلف ونیز به دلیل مشکلات مربوط به آمیختن جنبه های زیستی خانواده با سایر خصوصیات آن یعنی ویژگی اجتماعی ، اقتصادی وفرهنگی که این نیز همواره متغیر بوده است .سبب شده است که تا کنون از خانواده تعریف کامل ، شامل وتام ارائه نشود وهر یک از علوم انسانی بنابر گاه های خاص خود تعریفی ابراز داشته اند .
پس پیوند ویژگی های زیستی خانواده با سایر خصوصیات به ویژه فرهنگی آن که متغیر ومتحول بوده است .مشکل اصلی اظهار تعریف برای خانواده بوده است .منابع :
1-آرمان – مهدی – تربیت و فرزندپروری ، انتشارات نار- تهران 1384

2-بهروزی – سعید – اجتماع و پذیرش ، انتشارات بهار – تهران 1385

3-پاشا شریفی – محمد – آسیب شناسی ، انتشارات نور – تهران 1383

4-شعاری نژاد – حسین – روان شناسی رشد ، انتشارات سمت ، تهران 1385

5-ستوده – هدایت الله – اجتماعی شدن ، انتشارات نی ، تهران 1384

6-دلاور – علی – آمار استنباطی ، انتشارات رشد ، تهران 1384

7-دلاور – علی – روش تحقیق در علوم تربیتی ، انتشارات رشد ، تهران 1383

8-رهنما – محمدرضا – شیوه های فرزندپروری ، انتشارات باران ، تهران 1384

9-کریمی – یوسف – روان شناسی شخصیت ، انتشارات رشد ، تهران 1385

10-لطف آبادی – حسین – روان شناسی کودک ، انتشارات ارجمند ، تهران 1384

11-کریمی – یوسف – روان شناسی شخصیت ، انتشارات رشد ، تهران 1385

12-لطف آبادی – حسین ، روان شناسی کودک ، انتشارات ارجمند ، تهران 1384

13-محمدی – سید یحیی ، روان شناسی اجتماعی ، انتشارات رشد – تهران 1385

14-محمدی – سید یحیی    روان شناسی خانواده ، انتشارات رشد ، تهران 1384      

 

 
طراحی سایت : سایت سازان