میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

رابطه بين سبكهاي دلبستگي و اضطراب در بين دانش آموزان سال سوم دبيرستان


کد محصول : 100096 نوع فایل : word تعداد صفحات : 68 صفحه قیمت محصول : 7000 تومان تعداد بازدید 983

فهرست مطالب و صفحات نخستبررسي رابطه بين سبكهاي دلبستگي و اضطراب در بين دانش آموزان سال سوم دبيرستان

چكيده:
 هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه بين سبكهاي دلبستگي و اضطراب در بين دانش آموزان سال سوم دبيرستا شهرستان ابهر است كه فرضيه عنوان شده اين است كه بين اضطراب و سبكهاي دلبستگي رابطه وجود دارد كه جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مقطع سوم دبيرستان شهر ابهر است كه 80 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و آزمون اضطراب كتل و سبكهاي دلبستگي بر روي آن اجرا گرديده كه جهت آزمون فرضيه از روش آماري ضريب هم بستگي پيرسون استفاده گرديده و چون t حامل 273/1 از اعتبار جهت پايايي ضريب هم بستگي از t جدول 676/2 در سطح معني داري 5% كوچكتر است پس مي توان گفت كه فرضيه تحقيق مورد تأييد قرار نگرفته و بين اضطراب و سبكهاي دلبستگي رابطه وجود ندارد.

مقدمه:
تعامل اجتماعي با والدين در طول مراحل رشد نفس يا خود اهميت بسزايي دارد.آنچه اهميت زيادي دارد رابطه والد – فرزند است كه مي تواند نگرانيها را كاهش يا افزايش دهد اگر مادر يا مراقب اصلي، محبت و امنيت كافي تأمين كند، نفس به تدريج و به طور منظم رشد خواهد كرد و كودك به رشد روان شناختي مثبت كافي دست خواهد يافت انگيزهاي كودكي آزاد خواهند بود تا به تلاشهاي خودمختاري بزرگسالي تبديل شوند و الگوي آمادگيهاي شخصي شكل خواهد گرفت و نتيجه آن بزرگسال پخته و سالم خواهد بود.در صورتي كه نيازهاي كودكي ناكام شده باشند ، نفس به قدر كافي پخته نخواهد شد و كودك ناامن، متوقع ، حسود و خودخواه خواهد شد و از رشد روان شناختي او جلوگيري مي شود كه تمام اين مراحل مي تواند باعث اضطراب شود.سبكهاي دلبستگي نشانگر شخصيت است و اين سبكها نه تنها منشاء اثرات مهمي بر روي روان شناسي شخصيت و روان شناسي تحولي بوده بلكه تأثير غيرقابل اغماضي بر آسيب شناسي رواني و ابعاد مختلف روان درمانگري مانند خانواده درماني و زناشويي و روان درمانگري نوجوان داشته است.امروز اين نظريه الهام بخش هزاران پژوهش درباره نقش نوع دلبستگي به تحول شخصيت، رشد اجتماعي، انواع اختلالهاي رواني مانند اضطراب ، اضطراب جدايي، مدرسه هراسي، اختلالهاي تغذيه اي .... بوده است.
مسألة اصلي در اين پژوهش بررسي رابطه هويت خود، سبكهاي دلبستگي و ويژگي هاي شخصيتي است و براي دست يابي به اين هدف سؤال هايي مطرح شده است سبك هاي دلبستگي نقش مهمي در كنترل روابط نزديك عاطفي و بخصوص روابط زوجين ايفا مي كنند و هم چنين پيشنهاد شده است كه براي فهم بهتر كيفيت رابطه زوجين بررسي سبك هاي دلبستگي در همسران مهم تر است و همين موضوع در بين نوجوانان و سبك هاي دلبستگي كه بين نوجوانان و خانواده ها ايجاد مي شود و گاهي اوقات ممكن است كه وابستگي به اين سبك ها باعث مشكلات روحي و رواني در فرد شود.

بيان مسأله:
ما انسانها در كودكي از بابت تأمين نيازهاي اوليه و داشتن امنيت رواني و مادي كافي وابستگي زيادي به نزديكان خود داريم.اگر با وجود اين نزديكان ما مانند پدر و مادرمان (بجاي محيط امن و راحت) باعث ايجاد محيط پر از فشار و تنش و نگراني و ترسهاي خفقان آور شوند ( بدليل عدم شكل گيري واكنشهاي دفاعي در كودكان) اين امر باعث شكل گيري خشم و عصبانيت زياد در ما مي شود، همچنين تعرضات جنسي كه از سوي نزديكان به كودك مي شود نقش بسيار مهمي در شكل گيري چنين تعارضي در وي مي شود.گر چه فردي كه داراي سبك دلبستگي اجتنابي است در صورت از بين رفتن رابطه، احساس «بد بودن» نمي كند اما كساني كه اين سبك دلبستگي را دارند، بهاي سنگيني پرداخت مي كنند، چرا كه از روابط شان هرگز لذت نمي برند، سبكهاي دوست داشتن و دلبستگي كه افراد در روابط خود به كار مي گيرند بستگي به زمينه هاي فرهنگي و الويت هاي فردي و تفاوت هاي جنسيتي آنها دارند.( محمدي، 1383)

سئوال مسأله:
آيا بين سبكهاي دلبستگي و اضطراب رابطه معني داري وجود دارد؟
اهميت و ضرورت تحقيق:
مسألة اساسي در اين پژوهش بررسي رابطه سبك هاي دلبستگي و ويژگي هاي شخصيتي به خصوص اضطراب است.براي دست يابي به اين هدف سئوالهاي مطرح شده و متغيرهاي ذكر شده و تعاريف ميان متغيرها ارائه شده است ابتدا مفهوم كلي هويت و پايه هاي نظريه آن با توجه به ديدگاههاي اريكسون و مارسيا مطرح و حالات را پايگاههاي هويتي چهارگانه مارسيا كه عبارتند از اضطراب آشفته و اضطراب زودرس، اضطراب تعليق و حالت اضطراب پيشرفت و هم چنين عوامل تأثير گذار بر اضطراب مورد بررسي قرار گرفته است پس مفهوم دلبستگي و پايه هاي نظري آن و سبك هاي دلبستگي در چرخه زندگي و كنش آنها با توجه به نظريه روان تحليل گري فرويد و ديدگاههاي ويني كات مورد بررسي قرار گرفته است و هم چنين در مورد تفاوتهاي فردي در دلبستگي و تأثير وضعيت اقتصادي خانواده، است كه اهميت اين موضوع در رابطه بين سبكهاي دلبستگي و اضطراب در محيط خانواده و نهادهاي خانواده و نهادهاي آموزشي مورد توجه قرار گرفته است.
اهداف تحقيق:
هدف تحقيق در تحقيق حاضر بررسي رابطه بين سبكهاي دلبستگي و اضطراب در بين نوجوانان مقطع سوم دبيرستان شهر ابهر است و اينكه آيا بين سبكهاي دلبستگي و اضطراب رابطه وجود دارد آيا پيوند عاطفي عميقي كه افراد ديگر در زندگي برقرار مي كنند مي تواند در كاهش يا افزايش اضطراب تأثير داشته باشد، آيا احساس شعف و نشاط مي توان دلبستگي را بيشتر كند يا نه؟

فرضيه تحقيق:
بين سبكهاي دلبستگي و اضطراب رابطه وجود دارد.
متغيرهاي تحقيق:
سبكهاي دلبستگي = متغير وابسته
اضطراب : متغير مستقل
تعاريف نظري و عملياتي واژها و مفاهيم
سبكهاي دلبستگي : عبارت است از پيوند عاطفي عميقي كه با افراد خاص در زندگي خود برقرار مي كنيم طوري كه باعث مي شود وقتي با آنها تعامل مي كنيم ، احساس نشاط و شعف كرده و به هنگام استرس از اينكه آنها را در كنار خود داريم.احساس آرامش كنيم و در آخر عبارتند از نمره اي كه آزمودني از آزمون سبكهاي دلبستگي بدست آورده اند.
اضطراب: عبارتند از ناكامي و احساس نارضايتي در بين افراد و ايجاد ترس و دلهره و تشويش و لرزش در بين اعضاي بدن و احساس ناكامي در رسيدن به هدفي در زندگي و بالاخره عبارتند از نمره اي است كه آزمودني از آزمون اضطراب كتل بدست آورده است.

فصل دوم
پيشينه و ادبيات تحقيق

فهرست:
تأثير پذيري روان بر شيوة دلبستگي
نقش سبك هاي دلبستگي در روابط عاطفي
شيوه هاي دلبستگي
رابطة احساس اضطراب در سبك دلبستگي اضطرابي
نگرش هاي مضطربانه دلبستگي توأم با اضطراب
"اضطراب دلبستگي" چيست؟
كردار شناختي دلبستگي
نظريات فرويد در مورد دلبستگي
مراحل دلبستگي
مراحب دلبستگي
آشنايي با اضطراب
علائم اضطراب

در دوران بلوغ ، نوجوان بيش از هر دوره ديگر از زندگي اش دستخوش هجوم احساسات است و دگرگونيها ، التهابها، اضطرابها و جلوه هاي غيرمعمول و ظاهراً غيرعادي در او ظاهر مي شود.اما هيچ جلوه اي از جلوه هاي نوجواني بي معني، بي هدف و بيهوده نيست و اگر بزرگسالان را دچار خشم و ناراحتي مي كند.دليلش عدم آشنايي آنان با فلسفه وجود اين گونه رفتارهاي نوجوان است؛ در حالي كه بسياري از اين رفتارها نيازمند عكس العمل پسنديده و مناسب از سوي والدين و مربيان مي باشد.اگر علل وجودي جلوه هاي بلوغ را به درستي بشناسيم و آنها را به نوجوان بشناسانيم، هيچگاه در برقراري ارتباط، رهبري و ارشاد او دچار مشكل نخواهيم شد.
الف: اضطراب
1- تعريف اضطراب
اضطراب يك احساس منتشر، بسيار ناخوشايند و اغلب مبهم دلواپسي است كه خبر از خطري ناگهاني و قريب الوقوع مي دهد و شخص را براي مقابله با تهديد آماده مي سازد (كاپلان و سادوك به نقل از پورافكاري 1381) و نيز عبارت از يك ناراحتي دردناك ذهني درباره پيش بيني يك تهديد و ناخوشايندي در آينده است.(نوابي نژاد 1381).
همچنين به عنوان يكي از حالتهاي هيجاني يا عاطفي شناخته شده است (راجرز به نقل از سرمد 1382) كه پاسخي عاطفي و فيزيولوژيكي به احساس خطر همه جانبه دروني مي باشد.(احمدي 1379)
چاپ سوم فرهنگ و بستر اضطراب را چنين تعريف مي كند: حالت مضطرب بودن يا احساس تركيبي نيرومند يا مستولي از عدم يقين، بيتابي، بيم و ترس ريشه دارد و عميق درباره يك اتفاق احتمالي و بالاخره از نظر روانپزشكي اضطراب عبارت است از : ناآرامي، هراس و ترس ناخوشايند و منتشر با احساس خطر قريب الوقوع كه منبع آن قابل شناختن نيست ( راو به نقل از وهاب زاده 1380) و در آن عامل مبهمي از ترس ناشي از پيش بيني حوادث نامطبوع در آينده وجود دارد.اين حالت در فرد حتي قبل از آنكه محرك واقعي ترس زا حضور داشته باشد اتفاق مي افتد.(نوايي نژاد 1381)
اضطراب همان آگاهي نسبت به كشمكشهاي حل و فصل نشده ميان عوامل ساختاري شخصيت است.براي نمونه، كشمكش ميان تمايلات ناخودآگاه و هنجارهاي سركوبگر ، تضاد ميان تمايلات متفاوتي كه هر يك سعي دارد بر شخصيت فرد مسلط شود، ميان عوالم خيالي و تجربه جهان واقعي ، ميان روندهاي معطوف به بزرگي و كمال و تجربه حقارت و كوچكي و نقص خويش، ميان آرزوي پذيرفته شدن از جانب ديگران جامعه، يا جهان هستي و احساس طرد شدن از جانب ديگران، ميان اراده معطوف به بودن و سنگيني بار وجود كه براي فرد غيرقابل تحمل مي نمايد و آرزوي آشكار يا پنهان نبودن را بر مي انگيزد.تمام اين كشمكش ها، اعم از ناخودآگاه و نيز نيمه خودآگاه، تصديق شده يا نشده، در لحظات ناگهاني يا مداوم اضطراب بروز مي كند.( تيليش به نقل از فرهاد پور 1380)
2- علل بروز و ريشه هاي اضطراب
در مورد علل ايجاد اضطراب نمي توان با قاطعيت سخن گفت، شواهدي وجود دارد كه استعداد به اضطراب در دوران رشد قبل از تولد پيدا مي شود.اوتورانك  ضربه تولد را علت اوليه اضطراب تلقي مي كرد.نظريه روانكاوي بر مسئله جدا شدن از مادر به عنوان منبع اضطراب تاكيد مي كند.ضربه هيجاني حاصل از جداييها نيز منبع اصلي اضطراب تلقي شده است.پاسخ اضطراب را برخي از محققان به عنوان پاسخي ياد گرفته تلقي مي كنند.(راو به نقل از وهاب زاده 1380).
اما آنچه كه مسلم به نظر مي رسد سن، جنس، موقعيت اجتماعي، اقتصادي، شرايط خاص زماني و مكاني، فرهنگ عمومي و خرده فرهنگ و ده ها عامل ديگر در اين پديده دخالت دارد.از سوي ديگر، هر چند در تمدن امروزي تشويش به افزايش ورم مفاصل و بيماريهاي مشابه و كاهش خلاقيت منجر مي شود، در حالي كه تعارض خفيف به پيشرفت فكر بشر  كمك مي كند، (راجرز به نقل از سرمد 1384) اما واقعيت اين است كه اولاً عوامل مؤثر در پيدايش حالات عاطفي و طرز ابراز عواطف به رشد رواني و فعاليتهاي عضلاني يا حسي – حركتي افراد با يكديگر تفاوت فاحش دارد، علل ابتلاي آنها به اضطراب نيز نمي تواند يكسان باشد.ثانياً يك حالت عاطفي نظير اضطراب نمي تواند رد نزد همه يكنواخت عمل كند بلكه با توجه به پيشينه، تربيت، خصوصيات خلقي و تجربيات فردي و همچنين شرايط و موقعيتهاي خاص مربوط به اولين تجربه ها.. شيوه انطباق يافتن عاطفه تغيير مي كند.(احدي و محسني 1380)
به اين دليل شايسته است بر خلاف برخي از حالات عاطفي كه فقط يك علت يا لااقل يك علت مسلط دارند، در مورد اضطراب به دنبال علت بگرديم.
3- آثار و علايم اضطراب
اضطراب هم جسم و هم ذهن انسان را تحت تأثير قرار مي دهد.در واقع ، اعم از اينكه اضطراب به كودك با بزرگسال ، مرد يا زن، انسان شاغل يا بيكار، و مانند آن مربوط باشد، آثار و علايم آن تقريباً در نزد همه يكسان است با اين تفاوت كه هر كس با توجه به ويژگي هاي شخصيت خود در ابراز اين علايم با ديگري تفاوت دارد.بعضي از افراد فقط عكس العملهاي رفتاري نشان مي دهند.مثل مواظبت بيش از حد، تحريك پذيري، بيقراري، وابستگي مفرط، اشتغال خاطر يا محدود شدن فعاليت و تمركز حواس و بعضيها بيشتر واكنشهاي احشايي در يك يا چند دستگاه بدني دارد.(راو به نقل از وهاب زاده، 1380)
يك كودك كم تجربه خيلي ساده تر از يك بزرگسال با تجربه اضطراب خود را آشكار مي سازد علاوه بر تجربه عوالم متعددي در كتمان يا اظهار اضطراب دخالت دارد.براي روان شدن مطلب، آثار و علايم اضطراب را از سه زاويه بررسي مي كنيم.گفته اند اضطراب كودك به شكلهاي مختلف ظاهر مي شود: خوابيدن بدون احساس خستگي، گوشه گيري و پناه بردن به خيالبافي، دست زدن به اعمال كودكانه پايين تر از سن خود، تشويش و ناتواني در تصميم گيري، رنجاندن بي دليل ديگران و احساس عدم شايستگي.(راجرز به نقل از سرمد، 1384)
بدون شك اين آثار و علايم در نزد همه كودكان يكسان ديده نمي شود حتي در ادوار مختلف كودكي در نزد همه كودكان يكسان نيست و در يك كودك واحد هم تفاوت دارد، پسر و دختر به يك اندازه هر كدام از اين واكنشها را نشان نمي دهند و خلاصه تفاوتهاي فردي كودكان مانع از آن است كه بتوان چنين علايمي را كلي تلقي كرد.به علاوه در مورد نوجوانان و تجلي اضطراب در نزد آنها فراوان سخن گفته و نوشته اند.(راجرز به نقل از سرمد 1380)
اما آنچه مهم است اينكه اين دوره علايم و خصوصيات خاص خود را دارا مي باشد كه آن را از ديگر سطوح زندگي كاملاً متمايز مي كند.
3-1- علايم جسماني
اضطراب اغلب با يك يا چند مورد از احساسهاي جسمي همراه مي گردد.مثل احساس خالي شدن سردل، تنگي قفسه سينه، تپش قلب، تعريق، سردرد، ميل جبري ناگهاني براي دفع ادرار، بيقراري و ميل براي حركت، لرزش (كاپلان و سادوك به نقل از پورافكاري 1381). درد عضلاني ، كشش در عضلات، خشكي دهان، سرگيجه، ناراحتي معده، لرزش دست و بدن و دل درد از جمله علايم جسمي شايع در اضطراب مي باشند.


منابع :


 

آزاد – حسين 1382 -  آسيب شناسي رواني -  انتشارات رشد، تهران.

احدي – منوچهر 1380 – روان شناسي شخصيت، انتشارات فرهنگ، تهران.

احمدي – اصغر 1379 – اضطراب و دلبستگي آن – انتشارات نور، تهران.

راجرز – كارل  1382 – خويشتن يابي – ترجمه محسن سرمد – انتشارات ني، تهران.

راو – روان شناسي شخصيت - ترجمه علي وهاب زاده – انتشارات ني ، تهران.

تيليش – اردوارد 1380 – اضطراب چندگانه – ترجمه احمد فرهادپور – انتشارات راه، تهران.

دلاور – علي 1383 – آمار استنباطي – انتشارات رشد ، تهران.

دلاور – علي 1381 – روش تحقيق در علوم تربيتي – انتشارات رشد، تهران.

جي – هنت 1385 – نظريه هاي شخصيت ترجمه سيديحيي محمدي – انتشارات سمت، تهران.

كريمي – يوسف 1380 – روان شناسي شخصيت – انتشارات البرز، تهران.

كاپلان و سادوك 1381 -  نظريه هاي روان شناسي – ترجمه نصرالله پورافكاري – انتشارات رشد، تهران.

محمدي، سيد يحيي 1382 – اضطراب و راهكارهاي درمان – انتشارات نور ، تهران.
 

 
طراحی سایت : سایت سازان