میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

مقايسه سلامت رواني خانواده در بين افراد داراي شغل هاي دولتي و آزاد مردان حدود سني 35 ساله


کد محصول : 100098 نوع فایل : word تعداد صفحات : 111 صفحه قیمت محصول : 10000 تومان تعداد بازدید 948

فهرست مطالب و صفحات نخستمقايسه سلامت رواني خانواده در بين افراد داراي شغل هاي دولتي و آزاد مردان حدود سني 35 ساله

فهرست
عنوان                                     صفحه
چكيده                                     1
فصل اول:كليات تحقيق                             2
مقدمه                                     3
بيان مساله                                 4
اهداف تحقيق                                 5
تعاريف عملياتي و نظري و اثرها و مفاهيم                         6
فرضيه تحقيق                                 6
فصل دوم:ادبيات و پيشينه ي تحقيق                         7
تعريف                                     8
تاريخچه                                     12
مختصري درباره تاريخچه بهداشت رواني در ايران                     21
اهميت دامنه حدود و زيانبخشي بيمارايهاي رواني در جامعه                 27
علل افزايش و شيوع بيماريهاي رواني                         30
تفاوتهاي فردي در كار                             38
جنبه هاي تفاوتهاي فردي                             38
تفاوتهاي فردي در عملكرد شغلي                         39
روشهاي سنجش تفاوتهاي فردي                         40
شيوه هاي سنتي انتخاب كاركنان                         41
كاربرد روانشناسي و روشهاي علمي در گزينش                     42
فرضيه هاي مربوط به فرد و شغل                         43
آزمونهاي استخدامي                                 44
مراحل برنامه آزمونهاي استخدام داوطلبان شغل                     45
موارد بررسي در تجزيه و تحليل شغل                         46
فهرست
عنوان                                     صفحه
ايجاد فرضيه                                 47
تعيين معيارها                                 48
اجراي آزمون                                 49
بررسي نتايج آزمون و تصميم گيري                         50
فصل سوم:جامعه مورد مطالعه                         52
حجم نمونه                                 53
معرفي آزمون گلدنبرگ                             54
روش تحقيق                                 55
فصل چهارم:يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها                     56
مقدمه فصل چهارم                                 57
جدول 1-4 نمرات خام آزمودنيها دردو گروه شاغلين و مشاغل آزاد        57
يافته ها وتجزيه و تحليل آنها                             60
جدول 2-4 مقايسه سلامت رواني خانواده در بين شاغلين                 61
فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري                         62
بحث و نتيجه گيري                                 63
پيشنهادات                                 64
محدوديت ها                                 65
پرسشنامه سلامت عمومي گلدنبرگ                         66
منابع و ماخذ                                 71                            

چكيده :
هدف از تحقيق حاضر مقايسه سلامت رواني و عمومي در بين شاغلين مرد داراي شغل آزاد و داراي شغل دولتي حدود سني 35 ساله شهرستان ابهر كه فرضيه عنوان شده به اين شكل است .
فرضيه :
بين شاغلين داراي  شغل آزاد و شاغلين داراي شغل دولتي از لحاظ سلامت رواني تفاوت معني داري وجود دارد .
كه جامعه مورد مطالعه عبارتند از شاغلين داراي شغل آزاد و شاغلين داراي شغل دولتي كه 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده و آزمون سلامت عمومي و رواني گلونبرگ كه داراي 28 سوال است بر روي آنها اجرا گرديده و بعد از به دست آوردن نمرات خام و با روش آماري  t  متغير مستقل نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه بين سلامت رواني كاركنان  داراي شغل آزاد و كاركنان داراي شغل دولتي تفاوت معني داري وجود دارد و سطح معني داري آن برابر 5% مي باشد .

فصل اول :
كليات تحقيق

مقدمه
در طول قرن بيستم بيش از تمام تاريخ دستخوش دگرگوني از نظر شيوه هاي زندگي، روابط اجتماعي و مسائل بهداشتي و پزشكي شده است تلاش شتابزده براي صنعتي شدن و گسترش سريع شهرنشيني و زندگي ماشيني كه لازمه آن قبول شيوه هاي نوين براي زندگي است اثر معكوس بر سلامت انسان گذاشته و مسائل بهداشتي تازه اي را به بار آورده است .
اوضاع اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي نابه سامان جهان و بار مشكلات اجتماعي و محيطي و رواني واكنش هاي بيمارگونه بسياري از افراد و جوامع به وجود آورده است .
كه خود سبب وخيم تر شدن اوضاع و نا مساعد شدن شرايط محيط زيست شده است گذشته نشان داده است كه بسياري از بيماريهاي شايع غير واگير و بيماريهاي رواني در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه زائيده عواملي هستند كه خود انسان آنها را خلق و گرفتار آن شده است بنابراين چنين عواملي قابل پيشگيري هستند و پيشگيري از بيمارها ، و رعايت بهداشت رواني بايد از روز تولد شروع شود تا از پيدايش ناتوانيها ي جسماني و رواني كه سد راه انسان براي رسيدن به يك زندگي سالم و موفق است جلوگيري كند سلامت رواني يك زمينه تخصصي در محدوده روان پزشكي است و هدف آن ايجاد سلامت رواني بوسيله پيشگيري از ابتلاء به بيماريهاي رواني كنترل عوامل موثر در بروز بيمارهاي رواني ، تشخيص زود رس بيماريهاي رواني ، پيشگيري از عوارض ناشي از برگشت بيماريها ي رواني و ايجاد محيط سالم براي بر قراري روابط صحيح انساني است (ميلاني فر 1378 ص 6 ).
مفهوم كار وشغل در رشته هاي مختلفي تعاريف متفاوتي دارد كه علوم جامعه شناسي و جمعيت شناسي و ... هر كدام تعاريف گوناگون از كار دارد گر چه توجه به رفتار انسان در ارتباط با كار با محيط فعاليت او سابقه اي بسيار طولاني دارد اما اين بخش از دانش شهري تنها از آغاز قرن حاضر به شكل علمي ظهور كرده كه بتواند با اين مقوله روان شناسي كار و رعايت امور آن به سلامت رواني و عمومي خانواده بيشتر كمك كند كه پايه گذاري سلامت رواني در كار و رعايت اصول رواني در كار و روان شناسي صنعتي به نامهاي والتر ديل اسكات – و هوگو مونستر برگ بودند كه با نوشتن مقالاتي در باره اثر سلامت رواني در تبليغات و اهميت روشهاي روان شناختي و به دست آوردن سلامت رواني آغاز شد .
بيان مساله :
بنابرآنچه كه بيان مي شود روان شناسي در انواع شغلها و رضايت و سلامت رواني خانواده حوزه فعاليت گسترده اي دارد و آن رشته اي از علوم است كه مساله نيروي انساني و ديگر جنبه هاي مربوط به دنياي كاررا امورد توجه قرار مي دهد اين توجه به رضايت و سلامت رواني خانواده در رابطه با شغل مورد نظر والدين مورد اهميت قرار گرفته و سازگاري انسان را در جريان امرار معاش ، با عوامل و ويژگيهاي محل كار با افرادي كه در محيط كار دولتي و با اعضاي بيشتري برخوردار هستند و افرادي كه در يك  محيط كار مخصوص مثل مغازه يا دفتري كه به طور خصوصي است مشغول به كار هستند آيا سلامت رواني خانواده ها متفاوت است . بنابراين بدون بحث نخواهد بود اگر تعريفي را كه به بعضي از روان شناسان براي روان شناسي صنعتي ارائه داده اند به روان شناسي كار اطلاق نمائيم يعني مطالعه رفتار آدمي در هر مراحل توليد، توزيع و مصرف و توجه به سلامت رواني خانواده و اينكه كدام يك بيشتر مي تواند آينده خانواده و سلامت آنها را تضمين كند و يكي از خصوصيات آدمي اين است كه افراد با هم متفاوتند كه آدمها هم از نظر جسماني و ظاهري با هم متفاوتند و هم از نظر ذهني و رواني و اين عوامل باعث انتخاب شغل در محيط دولتي يا آزاد مي باشد كه اين تفاوت هاي فردي گاهي مي تواند در سلامت رواني تأثير بسزايي داشته باشد . (موسوي پور -1382-ص16 ).
سوال مساله 
آيا بين افراد داراي شغل آزاد و شغلهاي دولتي از نظر سلامت رواني خانواده ها تفاوت معني دار وجود دارد؟

اهداف تحقيق 

هدف از تحقيق حاضر بررسي سلامت رواني خانواده در بين افراد ي كه والدين آنها بخصوص پدرشان داراي شغلهاي آزاد و شغلهاي دولتي هستند متفاوت است يا نه و اينكه آيا افرادي كه سر پرست خانواده شان در مشاغل آزاد مانند فروشندگي سوپر ماركت يا لوازم خانگي داراي سلامت رواني بالاتري  هستند به اين علت كه نوع مديريت و كنترل كار در دست خودشان يا نه افرادي كه در محيط كاري دولتي مشغول به كار هستند و از بيمه و ساعت كاري تنظيم شده از لحاظ سلامت رواني متفاوت هستند .

اهميت و ضرورت تحقيق :
مردم گاهي از لحاظ ظاهري با هم متفاو تند  اين تفاوتها قابل مشاهده و از سوي ديگر افراد از سوي ديگر افراد از نظر هوش و استعداد و تواناييها و بطور كلي رفتار نيز با هم تفاوت دارند كه قابل مشاهده نمي باشد . كه مجموع اين تفاوتها كلاً در رفتار و توانايي فرد مي تواند اثر بگذارد و باعث شود كه هر گاه فردي را شناختيم منتظر انتظارات معيني از او با شيم كه اين تفاوتها در عملكرد شغلي و تمايل آنها به شغل مورد نظر شان هم مي تواند موثر باشد انساناز زمانهاي قديم به تفاوت بين افراد در انجام كار ها وظايف پي برده بوده زيرا هر كس كار يا حرفه اي را برمي گزيند كه توانايي انجام آن را داشته باشد همچنين بعضي كارها فقط به افراد بخصوصي محول مي كنند كه اميد است با انجام اين پژوهشهاى انجام شده بتوان روحيه و انگيزه افراد در ابراي شناخت تمايل آنها به كار بسته و با انتخاب صحيح شغل بتوان به سلامت رواني و عمومي خانواده ها كمك كرد كه انجام اين پژوهشها در نهادهاي خانوادگي و اجتماعي مي تواند مو ثر باشد .(مقدمى پور 1383ص 24 )
متغييرهاي تحقيق :
سلامت رواني – متغيير وابسته
و افرادي كه داراي شغل آزاد و شغل دولتي هستند – متغيير مستقل در گروه
 تعاريف عملياتي و نظري و اثرهاو مفاهيم :
سلامت رواني : عبارتند از سازش فرد با جهان اطرافش به حداكثر امكان به طوري كه با عث شادي و برداشت مفيد و موثر به طور كامل شود و سلامتي روان عبارت است از اينكه فرد چه احساسي نسبت به خود ،دنياي اطراف ،محل زندگي ،اطرافيان مخصوصاً با توجه به مسوليتي  كه در مقابل ديگران دارد ،چگونگي سارژزش وي با در آمد خود و شناخت موقعيت مكاني و زماني خويشتن . (شاملو 1382 ص61)
تعاريف عملياتي سلامت رواني :عبارتند از نمره اي كه آزمودني از آزمون سلامت گلونبرگ بدست آورده است .
شغل آزاد عبارتند از شغلي است كه فرد در يك محيط كوچكح و دريك شغل مثل گل فروشي و سوپر ماركت و ... مشغول به كار است . و خود بايد بدنبال بيمه كاري و بازنشستگي و ... باشد و ساعت كاري را خود مشخص مي كند .
شغل دولتي :عبارتند از مشاغلي است كه فرد با آزمون و امتحان دادن در آن كار استخدام دولت مي شود و تمام مزايايي كار و حقوق و بيمه و باز نشستگي به عهده
دو لت است و ساعات كاري بخصوصي در هر ارگاني معين شده است .
فرضيه تحقيق :
سلامت رواني در خانوادهاي داراي شغل دولتي بيشتر از خانوادهاي داراي شغل هاي آزاد مي باشد .

فصل دوم :
ادبيات و پيشينه ي تحقيق

تعريف:
بهداشت رواني ،روان پزشكي پيشگير ،بهداشت رواني اجتماعي ،و يا روانپزشكي اجتماعي به كليه ي رو شها و تدابيري اطلاق مي شود كه براي جلو گيري از ابتلا و درمان بيماريها ي  رواني و توان بخشي بيماران رواني موجود به كار مي رود . دو واژه  اخير بعد از سومين انقلاب در روانپزشكي از سال 1963 كه باعث ايجاد مراكز جامع روانپزشكي در مناطق جغرافيايي و يا جمعيتي معين گرديده  به كار رود .
مشكل تعريف :
مشكل تعريف بهداشت رواني از آنجا سر چشمه مي گيرد كه هنوز تعريف صحيح و قابل قبولي براي بهنجاري نداريم . البته تعاريف و نقطه  نظر هاي زيادي با توجه به شرايط و موقعيتهاي اجتماعي ،سنن و فرهنگ براي بهنجاري شده است . پزشكان و  افرادي كه با ديد پزشكي به مسئله نگاه مي كنند  بهنجاري شده است . پزشكان و افرادي كه با ديد پزشكي به مسئله نگاه مي كنند بهنجاري يا سالم بودن را نداشتن علايم بيماري تلقي مي كنند و به عبارت ديگر سلامتي و بيماري را درد و قطب مخالف يكديگر قرار مي دهند و براي اينكه فردي  سالم بيمار شود بايستي  از قطب سالم به قطب  مخالف برود . اين امر در بعضي از بيماريها از جمله بيماريها ي عفوني ممكن است صادق باشد ولي در بيماريها ي رواني صادق نيست . عدم وجود علايم بيماري رواني و يا ازبين رفتن علايم بيماري در اثر درمان ،به اين معني نيست كه فرد از سلامت رواني كامل بر خوردار و به اصطلاح سالم است . بيماران مبتلا به صرع،جنون ادواري و انواع افسردگي ها و نظاير آن از اين قبيلند  البته اين موضوع منحصر به بيماريهاي رواني نيست ودر اكثر بيماريهاي جسماني نيز صدق مي كند بيماران مبتلا به فشار خون ويا بيماري قند و غيره اگر به علت استفاده از دارو فشار خون عادي ويا قند خون در حد طبيعي دارند دليلي بر سلامتي انها نيست چون قطع درمان باعث پيدايش و بر گشت علايم بيماري خواهد شد . پزشكان و روان پزشكان بهداشتي كه در سازمانهاي بهداشتي با طب پيشگيري و برنامه هاي اجرايي سرو كار دارند ماند اپيدميوژيست ها براي تعريف بهنجاري از نرمال ميانگين يا زنگو له ي معروف منحني توزيع استفاده مي كنند و افراد را با خصوصيات افراد ميانگين مقايسه مي كنند .
اين روش جنبه ي باليني و درماني نداشته و جنبه آماري دارد . به علاوه تعيين خصوصيات افراد ميانگين كه از طريق آماري به دست مي آيد ، خود مسئله ي قابل بحثي است . روانپزشكان فردي را از نظر رواني سالم مي دانند كه تعادلي بين رفتار ها و كنترل او در مواجه با مشكلات اجتماعي وجود داشته باشد . از اين ديد گاه انسان و رفتار هاي او در مجموع يك سيستم در نظر گرفته مي شود كه بر اساس كيفيات تأثير و تأثر متفابل عمل مي كنند . با اين ديد سيستميك ملاحظه مي شود كه چگونه عوامل متنوع زيستي انسان بر عوامل رواني اجتماعي او اثر گذاشته و بالعكس از آن اثر مي پذيرد . به عبارت ديگر در بهداشت وتعادل  رواني ،انسان به تنهايي مطرح نيست بلكه آنچه مورد بحث قرار ميگيرد پديده هايي است كه در اطراف او وجود دارند و بر جمع سيستم  ونظام او تأثير مي گذارند و از آن متأثر مي شوند . پس از ديد روانپزشكان سلامتي عبارتست از تعادل در فعاليت هاي زيستني ،رواني و اجتماعي افراد كه انسان از اين تعادل سيستميك و ساختار هاي سالم خود براي سر كوب كردن و تحت كنترل در آوردن بيماري استفاده مي كند . روانكاوان و طرفداران فرضيه هاي روانكاوي (روان تحليلي ) از شخصيت ايده  آل صحبت مي كنند و من  را ميانجي بينئ خواسته هاي نهاد و كنترل و مؤاخذه فوق  من مي دانند و بهنجاري را ميانجيگري صحيح و منطقي بين دو قدرت نهاد و ابر من مي دانند . روانكاران به مراحل مختلف رشد رواني و عملكرد صحيح و خالي از تعارض ايگو ،استفاده از مكانيسم دفاعي سازنده در ضربه ها و فشارهاي شديد را دليل بر سلامت و تعادل روان مي دانند . كار هاي اريكسون  و هارتمن  نيز به منظور تأيئد اين نظريه است . كارشناسان سازمان بهداشت جهاني سلامت فكر و روان را اين طور تعريف مي كنند :سلامت فكر  عبارتند از قابليت ارتباط موزون و هماهنگ با ديگران ،تعببر و اصلاح محيط فردي و اجتماعي و حل تضادها و تمايلات شخصي به طور منطقي ،عادلانه رضاسب . لونيسون   و همكارانش در سال 1962 سلامتي روان  را اين طور تعريف كر ده اند : سلامتي روان عبارتند از اينكه فرد چه احساسي نسبت به خود ،دنياي اطراف ،محل زندگي ،اطرافيان مخصوصاً با توجه به مسئوليتي كه در مقابل ديگران دارد ، چگونگي سازش وي با درآمد خمود و شناخت موقعيت مكاني و زماني خويشتن. كارل مننجر  مي گويد : سلامت رواني عبارت است از سازش فرد با جهان اطرافش به حداكثر امكان به طوري كه باعث شادي و برداشت مفيد و مؤثر  به طور كامل شود . طبق تعريف واتسون  مؤسس مكتب رفتار گرايي "رفتار عادي نمودار شخصيت انسان سالم است كه موجب سازگاري او با محيط و با لنتيجه رفع نيازهاي اصلي  و ضروري او مي شود .


منابع :- آزاد – موسي – 1380 روان شناسي شغلي – انتشارات بهار – تهران

- دادستان – پريرخ – 1378- تنيدگي رواني – انتشارات قوس – تهران

- دلاور – علي 1378- آمار استنباطي – انتشارات رشد – تهران

- دلاور – علي 1378- روش تحقيق در علوم تربيتي – انتشارات رشد – تهران

- شاملو – سعيد – 1380- سلامت رواني و بهداشت رواني – انتشارات نور – تهران

-شريفي – مسعود – 1379- بهداشت كاركنان از لحاظ روحي– انتشارات تارا – تهران

 - مقدمي پور – مرتضي 1382- روان شناسي كار – انتشارات مهربان – تهران

- موسي – مهران -1380 – شغل و سلامت رواني – انتشارات راهرو – تهران

- ميلاني فر – بهروز -1379- بهداشت رواني – انتشارات ني – تهران

- نيازي – رويا – 1379- سلامت رواني – انتشارات فرهنگ – تهران

 

 
طراحی سایت : سایت سازان