میهن داکیومنت                میهن داکیومنت                      میهن داکیومنت              میهن داکیومنت

مرکز دانلود پایان نامه ، پروژه ، روش تحقیق ، مقاله 


میهن داک - میهن داکیومنت

روش تحقیق -انجمن روانشناسی ایران


کد محصول : 1000121 نوع فایل : word تعداد صفحات : 21 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 398

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m3d121

فهرست مطالب و صفحات نخست


آشنایی انجمن روانشناسی ایران

فهرست مطالب :
 عنوان    صفحه
اساسنامه    2
موسسان    10
اعضای انجمن روانشناسی ايران    11
فرم عضویت در انجمن    13
گروههای تخصصي    14
آيين نامه شعبه ها و نمايندگي هاي انجمن روانشناسي ايران    15
شعبه ها                   نمايندگي ها          16
اعضاء هيات مديره    17
مرجع    20

اساسنامه
فصل اول ـ  كليات و اهداف
ماده 1 :‌ به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاء علم روانشناسي و توسعه كمي و كيفي نيروهاي تخصصي و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي مربوط انجمن روانشناسي ايران كه از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي‌شود تشكيل مي‌گردد .
ماده 2 : موضوع انجمن :‌ انجمن بنيادي غير انتفاعي است و در زمينه‌هاي علمي ، پژوهشي ، كاربردي ، خدماتي ، حرفه‌اي و فني فعاليت مي‌كند و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است و رئيس هيات مديره آن نماينده قانوني انجمن مي‌باشد .
ماده 3 : مركز انجمن در ايران ـ تهران ـ‌ اوين ـ‌ دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ـ گروه روانشناسي باليني مي‌باشد ، و پس ازموافقت كميسيون انجمن هاي علمي مي‌تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود .
ماده 4 :‌ انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نا محدود تشكيل مي‌شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي مي‌باشد .
 
•    فصل دوم :‌ وظايف و فعاليت‌ها ‌
ماده 5 :‌ به منظور نيل به هدف‌هاي مذكور در ماده (‌1 )‌ اين اساسنامه ، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد :
1ـ5 )‌ ايجاد و تحكيم روابط علمي و تحقيقاتي در سطح ملي و بين‌المللي بين محققان و متخصصاني كه به گونه‌اي با علم روانشناسي سروكار دارند .
2ـ5 )  همكاري با نهادهاي اجرايي ، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري طرح‌ها و برنامه هاي مربوط به امور آموزش وپرورش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن .
3ـ5 ) ترغيت و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز
4ـ5 )‌ ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي
5ـ5 )‌ تشكيل گردهمايي‌هاي علمي در سطح ملي ، منطقه‌اي و بين‌المللي
6ـ5 )‌ انتشار كتب و نشريات علمي
 
•        فصل سوم :‌ انواع و شرايط عضويت‌
ماده 6 :  انواع و شرايط عضويت در انجمن عبارتست از :
1-6 ) عضويت پيوسته :‌
مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي و رشته‌هاي وابسته باشند مي‌توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند .
2-6 ) عضويت وابسته :‌
افرادي كه داراي شرايط زير هستند مي‌توانند به عضويت وابسته انجمن درآيند .
الف )‌ كليه كساني كه داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند  باشند .
ب ) كليه افرادي كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوي دريكي از رشته ‌هاي مذكور در بند  شاغل باشند .
3ـ6 ) عضويت دانشجويي :
كليه دانشجوياني كه در رشته‌هاي روانشناسي به تحصيل اشتغال دارند .
4ـ6 ) عضويت افتخاري :
شخصيت‌هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه‌هاي روانشناسي و علوم تربيتي و علوم رفتاري و روانپزشكي و  ساير علوم حائزاهميت خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك‌هاي موثر و ارزنده‌اي نموده باشند .
5ـ6 ) اعضاي مؤسساتي ( حقوقي )‌ :‌
سازمان‌هايي كه درزمينه‌هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند .
   تبصره 1 :‌ افرادي كه داراي درجه كارشناسي دريكي از رشته‌هاي مذكور در بند 1ـ6  مي‌باشند با تصويب هيات مديره مي‌توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.
   تبصره 2 :  اعضاي افتخاري كليه مزاياي اعضاء پيوسته انجمن بجز حق انتخاب شدن به عضويت هيات مديره را دارا هستند .
   تبصره 3 :  اعضاء موسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي‌شوند .
ماده 7  : هر يك از اعضاء سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي‌گردد ، به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد .
   تبصره 1‌ :‌ پرداخت حق عضويت هيچگونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي‌كند ،
   تبصره 2 :‌ اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند ،
ماده 8 :‌ عضويت دريكي از موارد زير خاتمه مي يابد :
1ـ8 ) استعفاي كتبي
2ـ8 ) عدم پرداخت حق عضويت سالانه
   تبصره :‌ تاييد خاتمه عضويت با هيات مديره است .
 
•        فصل چهارم :‌ اركان انجمن
ماده 9 :‌ اركان اصلي عبارتند از :
 الف )‌ مجمع عمومي        ب )‌ هيات مديره (‌شوراي اجرايي )‌         ج )‌ بازرس ( يابازرسان )‌
 
الف )‌ مجمع عمومي
ماده 10 : مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق‌العاده تشكيل مي‌شود .
1ـ10 ) مجمع عمومي عادي سالي يك بار تشكيل مي‌شود و با حضوريا رأي كتبي نصف به علاوه يك كل اعضاي انجمن رسميت مي‌يابد و تصميمات اكثريت آراء معتبر است .
2ـ10 )‌ در صورتيكه در دعوت نخست مجمع عمومي رسميت نيافت . جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز بعد تشكيل مي‌شود و با هر تعداد حاضر در جلسه رسميت خواهد يافت ،
3ـ10 ) مجمع عمومي فوق‌العاده در موارد ضروري با دعوت هيات مديره يا بازرس ( بازرسان ) ويا با تقاضاي كتبي يك سوم اعضاي پيوسته تشكيل مي‌شود .
شرايط رسميت جلسه مجمع فوق‌العاده همانند شرايط مجمع عمومي عادي مذكور دربندهاي 1-10 و 2ـ10 مي باشد و تصميمات آن با دو سوم آراء معتبر است  .
   تبصره : دعوت براي تشكيل مجامع عمومي كتبي است و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضاء برسد .
ماده 11 : وظايف مجامع عمومي ، عادي و فوق‌العاده
1ـ11 ) انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرس يا بازرسان
2ـ11 )  تصويب خط‌مشي انجمن
3ـ11 ) بررسي و تصويب پيشنهادات هيات مديره و بازرس ( ‌يا بازرسان )‌
4ـ11 ) تعيين ميزان حق عضويت و تصويب ترازنامه و بودجه انجمن
5ـ11 ) تصويب تعييرات در مفاد اساسنامه
6ـ11 ) عزل هيات مديره ( شوراي اجرايي ) و بازرس (‌ بازرسان )
7ـ11 ) تصويب انحلال انجمن
     تبصره 1 :  مجامع عمومي توسط هيات رئيسه‌اي مركب از يك رئيس ، يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شوند ،
    تبصره 2 :‌ اعضاي هيات رئيسه با اعلام و پذيرش نامزدي خود در مجمع انتخاب مي‌شوند ،
   تبصره 3 : اعضاي هيات رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيات مديره و بازرس كانديدا كرده‌اند ،
   تبصره 4 : مجمع عمومي فوق‌العاده فوق به منظور تصميم‌گيري در مواد بندهاي 5ـ11 و 6ـ11 و 7ـ11 تشكيل مي‌شود .
 
ب ) هيات مديره (‌شوراي اجرايي )‌
ماده 12 :‌ هيات مديره انجمن مركب از 7  نفر عضو اصلي و 2  نفر عضو علي‌البدل مي باشد . كه هر دو سال يكبار با رأي مخفي از ميان اعضاء پيوسته انجمن انتخاب مي‌شوند .
1ـ 12 ) هيچ يك از اعضا نمي‌تواند بيش از دو دوره متوالي (‌ چهار سال ) به عضويت هيات مديره انتخاب شود .
2ـ12 ) عضويت در هيات مديره افتخاري است .
3ـ12 ) هيات مديره حداكثرتا يك ماه پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با رأي كتبي نسبت به تفكيك وظايف خود اقدام مي نمايد .
4ـ12 ) كليه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضاي رئيس هيات مديره و خزانه‌دار همراه با مهر انجمن و نامه‌هاي رسمي با امضاي رئيس هيات مديره يا نايب رئيس معتبر است .
5ـ12 ) هيات مديره موظف است حداقل ماهي يكبار جلسه خود را تشكيل دهد ،
6ـ12 ) جلسات هيات مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراء موافق ،‌ معتبر است .
7ـ12 ) كليه مصوبات هيات مديره ثبت و پس از امضاي اعضاء در دفتر صورت جلسات هيات مديره نگهداري مي‌شود ،
8ـ12 ) شركت اعضاي هيات مديره درجلسات ضروري است و غيبت هر يك از اعضاء بدون عذر موجه به تشخيص هيات مديره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود .
 9ـ12 ) در صورت استعفا ، بركناري يا فوت هريك از اعضاء هيات مديره ، عضو علي‌البدل براي مدت باقيمانده دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد .
10ـ12 ) شركت بازرس (‌ بازرسان ) در جلسات هيات مديره بدون داشتن حق رأي مجاز است .
11ـ12 ) هيات مديره موظف است ظرف حداكثر 4 ماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب هيات مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورت جلسه مجمع عمومي براي بررسي به كميسيون انجمن‌هاي علمي ارسال نمايد . 
   تبصره : هيات مديره پيشين تا تاييد هيات مديره جديد از سوي كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت فرهنگ و آموزش عالي مسئوليت امور انجمن را به عهده خواهد داشت .
ماده 13 : هيات مديره نماينده قانوني انجمن مي‌باشد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است :
1ـ13 ) اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي
2ـ13 ) تشكيل گروه‌هاي علمي انجمن ، تعيين وظايف  و نظارت بر فعاليت آنها .
3ـ13 ) حفظ و نگهداري اموال منقول و غير منقول انجمن
4ـ13 ) تدوين و تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي
5ـ13 ) تهيه گزارش ساليانه و تنظيم تراز مالي براي طرح در مجمع عمومي
6ـ13 ) اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي درتمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل و حق توكيل غير .
7ـ13 ) انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي
8ـ13 )  اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي علمي در چهار چوب وظايف انجمن
9ـ13 ) جلب هدايا و كمك‌هاي مالي
10ـ13 ) اهداء بورس‌هاي تحقيقاتي و آموزشي
11ـ13 ) اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور
12ـ13 ) ارسال گزارش‌هاي لازم به كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت فرهنگ و آموزش عالي
 
ج ) بازرس يا بازرسان
ماده 14 :‌ مجمع عمومي عادي يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و دو نفر را به عنوان علي‌البدل براي مدت دو سال انتخاب مي‌نمايد .
  تبصره :‌ انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع مي‌باشد ،
ماده 15 :‌ وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير مي‌باشد :
1ـ15 ) بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي .
2ـ15 ) بررسي گزارش سالانه هيات مديره وتهيه گزارش از عملكرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي .
3ـ15 ) گزارش هرگونه تخلف هيات مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي .
   تبصره : كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غير مالي در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيات مديره براي بررسي در دسترس بازرس يا بازرسان قرار گيرد .
 
•        فصل پنجم :  گروه‌هاي انجمن
ماده 16 :‌ انجمن مي‌تواند گروه‌ها و كميته‌هاي زير را تشكيل دهد كه بر اساس شرح وظايفي كه از سوي هيات مديره تعيين مي‌شود به فعاليت مي‌پردازد .
1 ) گروه‌هاي تخصصي
2 ) كميته آموزش و پژوهش
3 ) كميته انتشارات
4 ) كميته آمار و اطلاعات
5 ) كميته پذيرش و روابط عمومي
6 ) كميته گردهمايي‌هاي علمي
1ـ16 ) تهيه و تصويب آئينامه ، تشكيل گروه‌ها و كميته‌ها با هيات مديره انجمن است .


منابع :مرجع:
 
سایت انجمن روانشناسی ایران

 http://www.iranpa.org

 

دانلود پایان نامه,خرید پایان نامه,فروش پایان نامه,پایان نامه,آرشیو پایان نامه,پایان نامه عمران,پایان نامه روانشناسی,

پایان نامه حقوق,پایان نامه اقتصاد,پایان نامه برق,پایان نامه معدن, پایان نامه کارشناسی ,پایان نامه صنایع,پایان نامه علوم سیاسی ، پایان نامه کاردانی

طراحی سایت : سایت سازان