میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

روش تحقیق - بيكاري


کد محصول : 1000133 نوع فایل : word تعداد صفحات : 13 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 967

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m3d133

فهرست مطالب و صفحات نخست


بيكاري


اشتغال و رفع بيكاري يكي از مهمترين مشكلات دولت و از جمله مسائل مهم روز كشور است به نحوي كه دغدغه همة مسئولان و دست اندركاران نظام محسوب مي شود و بر همين اساس  در تدوين برنامه سوم توسعه اقتصادي، جهت گيري دولت در راستاي فعاليتهاي است كه بيكاري موجود را رفع كند و از آنجا كه در جامعه ما كار كردن نوعي ارزش است بيكاري بعنوان يك ضد ارزش تلقي مي شود و همه آنان كه به نوعي با اين معضل اجتماعي دست به گريبانند از ابتداء به چنين ضد ارزشي رنج مي برند و به هر دري مي زنند تا از آن خلاصي يابند با اين وجود به دليل فراهم نبودن زمين هاي كاري هر روز ريشه اين معضل اجتماعي قوي تر مي شود و چنانچه براي رفع آن در برنامه سوم توسعه اقتصادي اقدامي جدي و عملي صورت نگيرد در آينده اي نزديك شاهد بيكاراني خواهيم بود كه فراهم كردن كار براي آنها بسيار مشكل خواهد بود. بنابراين به نظر مي رسد كه زمان بازنگري در سياستهاي اشتغال زا فرارسيده است چرا كه دستيابي به اشتغال كامل نيازمند افكار نوين سياستهاي بهتر و اراده ي هماهنگ تر است. اجتماعي تأثير ناخوشايندي دارد به گونه اي كه مي توان گفت بسياري از بزهكاريها، فسادها و رفتارهاي ضد ارزشي ناشي از معضل بيكاري است. كشور ما براي داشتن جامعه اي سالم که نقش جمعيت در آن بسيار چشمگير است شناخت شرايط موجود اشتغال براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد از اهميت بسزائي برخوردار است. معضل بيكاري به  دلايل مختلفي چون انقلاب، جنگ تحميلي- نوسانات شديد بهاي نفت و در نهايت مشکلات ساختاري در اقتصاد که دورنماي سرمايه‌گذاري و توليد را اميدوار كننده مي نمود كشور دچار نوعي ركود بوده است. در مقطع كنوني با اينكه بيكاري همچنان مشكل آفرين است و نسبت به سالهاي گذشته روند صعودي پيدا كرده ولي بايد گفت كه ظرفيت اقتصادي كشورمان در مورد ايجاد امكانات اشتغال كه در حال حاضر ديده مي شود به اين دليل بوده است كه در كشور ما نوع سياست گذاري هاي اقتصادي و اجتماعي به اشتغال و توليد توجه جدي ندارد اين عدم توجه به دليل انواع مزاحمت ها و سدهايي است كه براي بخش خصوصي و مردمي از سوي مجموعه نظام به وجود آمده است و دولت نيز نتوانسته است شرايط توليد بهينه و خدمات بهينه را به خوبي فراهم كند. لذا چه از ديد رشد و توسعه و چه از ديد ايجاد امكانات اشتغال در كشور ما، خيلي سنجيده و حساب شده عمل نشده است.
يكي از مصاديق مشكل ساز و ضد اشتغال بودن قانون كار را مي توان مهاجرين خارجي در ايران ذكر كرد. امروزه دركشور ما عنوان مي شود كه بيكاري فزاينده اي وجود دارد. در اينجا بايد اين سوال را مطرح كرد كه اين هم مهاجر خارجي چرا زود جذب كار مي شوند و تقاضا براي اين نيروها از سوي كارفرمايان ايراني چرا اينقدر بالا است. براي پاسخ بايد گفت كه فرصت هاي شغلي بسياري در ايران وجود دارد و اين امر كه كار غير قانوني مهاجرين مورد تقاضاي كارفرمايان ايراني مي باشد بدان علت است كه آن شرايط و محدوديت هاي قانوني كه سد اشتغال جامعه و جذب نيروي كار از سوي كارفرمايان است در مورد مهاجرين خارجي وجود ندارد. اين واقعيت نشان مي دهد كه دولت و نظام برنامه ريزي كشور در شناخت راهكارهاي موثر و اجراي صحيح وظايف خود در مورد اشتغال نيروي كار دچار مشكلات اساسي است. شكي نيست كه منشأ بسياري از مشكلات اجتماعي بيكاري است، جوانان بيكار به دليل مشكلات اقتصادي از ازدواج فراري هستند و اين به انواع بزهكاريها در جامعه دامن مي زند شخص بيكار براي فرار از مشكلات و دلهره به مواد مخدر پناه مي برد و براي تأمين نياز خود اغلب دست به سرقت ياخريد و فروش مواد مخدر مي زند كه از اين رهگذر بر تعداد دزدان و معتادان ازنظر روحي و رواني دچار مشكل مي شود و آينده را تيره مي بيند همين امر در دور شدن فرد از ازدواج و مسائل ناشي از آن تأثير مستقيم دارد.
بنابر نتايج آمارگيري نمونه اي مركز آمار ايران كه در ارديبهشت ماه سال 85 با مراجعه به بيش از 104 هزار خانوار صورت گرفته ا ست، ميزان اشتغال در كشور 14/86 درصد و ميزان بيكاري 86/13 درصد است،  در اين آمارگيري مشخص شده است كه 23/37 درصد از جمعيت 10 ساله و بيشتر كشور از لحاظ اقتصادي در گروه فعال قرار داشته اند كه 07/32 درصد آنها شاغل و 16/5 درصد بيکار بوده‌اند در ميان استانهاي کشور استانهاي آذربايجان شرقي و غربي به ترتيب 25/91 و 20/91 درصد بالاترين ميزان اشتغال را به خود اختصاص داده اند و بيشترين ميزان بيكاري به استان لرستان با 49/30 درصد تعلق داشته است. و اما مي پردازيم به جمعيت فعال از لحاظ اقتصادي- در ارديبهشت سال 1380 از 299579 نفر جمعيت 64-15 سال جامعة نمونه اي- 6/45 درصد فعال (شاغل و بيكار جوياي كار) بوده اند. ميزان فعاليت اقتصادي جمعيت جوان (24-15) ساله 65/32 درصد و براي جمعيت ميانسالان (64-25) ساله به تفكيك دو گروه سني عمده 25-24 ساله و 64-45 ساله به  ترتيب 19/57 درصد و 64/46 درصد بوده است. اين ميزان براي مردان به ترتيب برابر 25/52 درصد، 11/96 درصد و 94/81 درصدو براي زنان 69/13 درصد، 29/18 درصد و 36/11 درصد بوده است. و اما جمعيت شاغل (در ارديبهشت همين سال) از مجموع 598 136 نفر جمعيت فعال 64-15 ساله جامعه نمونه 68/85 درصد شاغل بوده اند از مجموع اين شاغلان 65/32 درصد مربوط به گروه سني 24-15 ساله 19/57 درصد مربوط به گروه سني 44-25 ساله و 64/46 درصد مربوط به گروه سني 64-45 ساله بوده است، اين نسبت ها براي مردان به ترتيب 25/52 درصد، 11/96 درصد و 94/81 درصد و براي زنان 69/13 درصد 29/18 درصد و 36/11 درصد بوده است. و اما جمعيت بيكار- 32/14 درصد از جمعيت فعال 64-15 ساله جامعه نمونه را بيكاران (جوياي كار) تشكيل داده اند. از مجموع اين بيكاران 34/59 درصد مربوط به گروه سني 24-15 ساله، 01/35 درصد مربوط به گروه سني 44-25 ساله بوده است و 59/5 درصد مربوط به گروه سني 64-45 ساله بوده است.
اين نسبت ها براي مردان به ترتيب 56/56 درصد، 55/36 درصد و 82/6 درصد و براي زنان 18/70 درصد، 82/28 درصد و 71/0 درصد بوده است. مركز آمار ايران در مورد گروه هاي فعاليت آورده است: از جمعيت شاغل 10 ساله و بيشتر جامعه نمونه، 75/27 درصد در بخش كشاورزي» 85/30 درصد در بخش صنعت و 40/41 درصد در بخش خدمات به كار اشتغال داشته اند. بنابراين گزارش در بخش كشاورزي زنان بيش از مردان مشغول به كار برده اند. همچنين تعداد مردان شاغل در بخش خدمات بيش از شاغلان زن در اين بخش بوده است. در بين مردان شاغل گروه خدمات و در بين زنان شاغل، گروه صنعت بيشترين افراد شاغل را به خود اختصاص داده اند.

اين گزارش درباره گروه هاي عمده شغلي اضافه كرده است. از جمعيت شاغل 10 ساله و بيشتر 04/24 درصد را كاركنان ما هر كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري 81/20 درصد را صنعتگران و كاركنان مشاغل مربوط1 و 69/7 درصد را متخصصان تشكيل مي دهند در حاليكه زنان در گروه هاي عمده شغلي متخصصان كارمندان امور دفتر و اداري كاركنان ماهر كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري و صنعتگران و كاركنان مشاغل مربوط بيشتر از مردان مشغول به كار بوده اند. و حالا به نرخ آمار بيكاري در سطح جهاني مي پردازيم به گزارش سازمان ملل متحد نرخ بيكاري در كشور آلباني در سال 2003 ميلادي 2/15 درصد بوده است. اين درحالي است كه در سال 2001 ميلادي طبق آمار رسمي دولت آلباني نرخ بيكاري 8/14 درصد بوده است اما با احتساب مشاغل كاذب و بيكاري هاي پنهان نرخ بيكاري در اين كشور از مرز 30 درصد هم فراتر است.
نرخ بيكاري در كشور الجزاير 4/25 درصد بوده است كه روندي نزولي داشته است. در كشور آرژانتين نرخ بيكاري در سال 2004 8/14 درصد بوده است. كه 8/0 درصد كمتر شده است. نرخ بيكاري در كشور استراليا 1/5 درصد در اتريش 4/4 درصد در آذربايجان 2/1 درصد در بنگلادش 40 درصد اعلام شده است.
در ارمنستان نرخ بيكاري 1/10 درصد اعلام شده است كه 9/5 درصد آن در ميان مردان وبيكاري زنان در ارمنستان 2/4 درصد گزارش شده است. سازمان ملل نرخ بيكاري در كشور بوليوي را 2/9 درصد، در بوسني و هرزگوين 44 درصد در برزيل 5/11 درصد در بلغارستان 7/12 درصد اعلام شده است. ضمن اينكه سازمان ملل در سال هاي اخير كنترل نرخ بيكاري را متعلق به كشور كويت دانسته است. نرخ بيكري در كشورهاي آذربايجان- كواتمالا- كامبوج-كويت و تايلند كمتر از 2 درصد بوده است. كه نشان از وضعيت خوب كارگران و افراد جوياي كار در اين منطقه دارد. و خلاصه اينكه در سال 2004 ميلادي نرخ بيكاري در برمه 2/5 درصد، در كانادا 7 درصد، در شيلي 5/8 درصد، در چين 8/9 درصد، اعلام شد. در كشور كلمبيا نرخ بيكاري 6/13 درصد، در كوبا 5/2 درصد، در قبرس 2/3 درصد، در جمهوري چك 6/10 درصد و در دانمارك 2/6 درصد برآورد شد كه در جمهوري چك بيش از 3 درصد ارتقا يافته است.
در سال 2003 نرخ بيكاري در كشور چك 3/7 درصد بوده است. در اين سال نرخ بيكاري مردان 9/5 درصد و نرخ بيكاري زنان 9 درصد اعلام شد اما به جاي كاهش اين نرخ در طي تلاش يك ساله دولت در سال 2004 ميلادي نرخ بيكاري از مرز 10 درصد گذشته و وضعيت زندگي مردم را روز به روز بدتر كرد. قبرس نيز شرايط مشابهي را تجربه كرد، در سال 2003 ميلادي نرخ بيكاري در كشور قبرس 1/4 درصد بود- در اين سال بيكاري مردان 8/3 درصد و بيكاري زنان 6/4 درصد گزارش شد. به گزارش سازمان ملل نرخ بيكاري مردان در كشورهاي مقدونيه، آفريقاي جنوبي، الجزاير، نامبيا و مارشال ايلند از 20 درصد بيشتر بوده است و همين مسأله زندگي مردم را بسيار مشكل كرده است. در اين كشور بخش بزرگي از مسئوليت ها به دوش زنان است و آن ها علاوه بر كارهاي داخل منزل كارهاي خارج از منزل رانيز انجام مي‌دهند. اين در حالي است كه نرخ بيكاري زنان در كشورهاي جمهوري دومينكن، جامائيكا، اردن، مراكش و نامبيا بيش از 20 درصد است. در سال 2004 ميلادي نرخ بيكاري در كشور استوفي 6/9 درصد، در اتحاديه اروپا 5/9 درصد در فنلاند 9/8 درصد در فرانسه 1/10 درصد، در آلمان 6/10 درصد، در يونان 10  درصد، در هنگ كنگ 7/6 درصد در لهستان 9/5 درصد، در هند 2/9 درصد، در اندونزي 2/9 درصد برآورد شده است. در كشور ايران نرخ بيكاري 3/12 درصد بود كه بيشتر در ميان مردان نمود داشت در اين سال نرخ بيكاري مردان 2/8 درصد و نرخ بيكاري زنان 2/4 درصد اعلام شد. در سال 2004 ميلادي نرخ بيكاري در كشور جنگ زده عراق بين 25 تا 30 درصد برآورد شد در حاليكه نرخ بيكاري در ايتاليا، جامائيكا و ژاپن به ترتيب 6/8 درصد، 15 درصد و 7/4 درصد بوده است.  در سال 2004 ميلادي نرخ بيكاري در اردن 15 درصد اعلام شد و آمارهاي غير رسمي خبراز رسيدن اين نرخ به 30 درصد داد در اين سال نرخ بيكاري در قزاقستان 8 درصد، در كره جنوبي 6/3 درصد، در قرقيزستان 8 درصد، در ليبي 30 درصد، در ليتواني 8 درصد، و در لوكسامبورك 5/4 درصد اعلام شده است، در همين زمان نرخ بيكاري در مالزي 3 درصد بود. نرخ بيكاري در مراكش 1/12 درصد و نيوزلند 2/4 درصد اعلام شد.
در سال 2004 ميلادي نرخ بيكاري در كشور عمان 15 درصد بود در حالي كه در پاكستان معادل 3/8 درصد بوده است. يعني نرخ بيكاري مردان در پاكستان 7/6 درصد و نرخ بيكاري زنان 5/16 درصد اعلام شد. در كشور پاناما نرخ بيكاري 6/12 درصد، پاراگوئه 1/15 درصد فيليپين 7/11 درصد، در لهستان 5/19 درصد، در پرتغال 5/6 درصد و در روسيه 3/8 درصد بوده است. كشور عربستان سعودي نرخ بيكاري را 25 درصد اعلام كرد و تايلند نرخ بيكاري خود را 5/1 درصد اعلام كرد، در سال 2004 ميلادي نرخ بيكاري در سنگاپور 4/3 درصد، در اسكواكي 1/13 درصد، در اسپانيا 4/10 درصد و در سوئد 6/5 درصد بود. كشور تركيه نرخ بيكاري در سال 2004 را 3/9 درصد برآورد كرد كه نسبت به سال پيش از آن 2/1 درصد تنزل داشته است. يعني در سال 2003 نرخ بيكاري در تركيه 5/10 درصد بوده است.
ضمن اينكه تركمنستان نرخ بيكاري خود را 60 درصد اعلام كرد در سال 2004 نرخ بيكاري ايالات متحد 50/5 درصد، در انگليس 8/4 درصد، در ونزوئلا 1/17 درصد و در ويتنام 9/1 درصد بوده است. سازمان ملل نرخ بيكاري جهان را 30 درصد اعلام كرد. كه مجموع بيكاري و شاغلان با درآمد ناكافي و خارج از استاندارد جهاني را در كشورهاي صنعتي و غير صنعتي جهان در بردارد شايان ذكر است كه مجموع نرخ بيكاري صنعتي جهان بين 10 تا 12 درصد اعلام شد، سازمان تحقيقات اقتصادي خاورميانه (ميس) براي بيكاران در ايران 7 عامل را ذكر كرده اند كه به ترتيب عبارتند از 1- رشد بالاي جمعيت 2- پايين بودن رشد اقتصادي 3- عدم توجه به طرحهاي كارآفريني 4-عملكرد نامطلوب نظام آموزشي در تربيت نيروهاي ماهر 5- طرح ناموفق خصوصي سازي 6- امكانات پايين و دست و پاگير براي فعاليت اقتصادي و صنعت ساختاري بازار را هفت عامل اساسي بيكاري در ايران ذكر كرد. اين سازمان (ميس) نبود خط مشي واحد و معيارهاي استاندارد براي تعيين نرخ بيكاري در داخل را عامل اختلاف نظر دستگاه هاي مختلف دولت ايران در مورد و ضعيف بيكاري در اين كشور دانسته است. با وجود اينكه سالانه 500 تا 600 هزار نيروي كار جديد وارد بازار شد. بدون اينكه فرصت شغلي جديدي ايجاد كند هر سال 500 تا 600 هزار نفر به جمعيت بيكاران ايران افزوده مي شود. براساس گزارش ميس در حال حاضر 80  درصد از تحصيلكرده هاي ايران را كساني تشكيل مي دهند كه در دانشگاه آزاد اسلامي تحصيل كرده و با حداقل امكانات آموزشي به كسب مدرك تحصيلي از اين دانشگاه نايل آمده اند نتيجه اين ضعف سيستم آموزشي به همراه نبود فرصت هاي شغلي آن سبب شده است كه بسياري از جوانان تحصيلكرده به مشاغلي غيرمرتبط با آموزش خود از جمله رانندگي تاكسي يا خريد و فروش روي آورند. در حاليكه سازمان ملي جوانان از كاهش بيكاري جوانان در دوره ي رياست جمهوري خاتمي سخن مي گويند اين سازمان (ميس) با اشاره به آمارهاي متناقض سازمان هاي داخلي ايران در خصوص نرخ بيكاري تصريح كرد: نرخ بيكاري جوانان در ايران در سال 83 به 34 درصد افزايش يافته است. اين سازمان با اشاره به اينكه نرخ بيكاري دو رقمي و ديرپا در حال حاضر تنها نگراني شديد اقتصادي در ايران است و اشتغالزايي براي ميليون ها بيكار در اين كشور در رأس امور نظريه پرادازن اقتصادي قرار دارد افزود: نرخ بيكاري جوانان بين 15 تا 24 سال كه 25 درصد جمعيت فعال كشور را شامل مي شوند 34 درصد است. (ميس) در ادامه به گزارش رسمي سازمان مديريت و برنامه ريزي ايران در شهريور سال (83) اشاره كرد و نوشت: در صورتي كه نرخ فعلي بيكاري حفظ شود نرخ بيكاري جوانان بين 15 تا 29 سال در ايران طي دو سال آينده (سال 85) به 52 درصد  افزايش خواهد يافت كه بيش از 10 درصد آنها جوانان تحصيلكرده دانشگاهي و 30 درصد نيز ديپلمه خواهند بود. به عقيده اقتصاد دانان داخلي و خارجي براي عدم افزايش نرخ بيكاري، اقتصاد ايران بايد سالانه حداقل 8 درصد رشد كند و براي اينكه نرخ بيكاري را به زير 10 درصد كاهش داد بايد نرخ رشد اقتصادي 5/9 درصدي دست يافت. از طريق ظرفيت سازي اقتصادي با بهره گيري از اعمال مديريت علمي و تكنولوژي روزآمد در تلفيق بهينه منابع توليد مي توان تقاضاي كار را با عرضه آن هماهنگ ساخت. اما نكته مهم تر آن است كه از ظرفيت هاي موجود اقتصادي كشور نيز در حد مطلوب بهره نمي گيريم و در موقعيت اشتغال ناقص عوامل توليد بسياري از مزيت ها را از دست مي دهيم گفته مي شود ميزان بهره گيري از ظرفيت اقتصادي ايران بر پايه بهترين برآوردها كم تر از ده درصد است. از اين دو نتيجه طبيعي آن عدم وجود زمينه هاي مناسب در سرمايه گذاري منابع انساني و بهره گيري از استعدادها، قابليت ها و مهارت هاي آن است، علي الحال وضع موجود تصوير چندان خوشايندي ارائه نمي كند پديده هاي تورم و بيكاري ابعاد فقر را گسترش داده و زمينه هاي بزه هاي اجتماعي را فراهم آورد.منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان