میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

تأثير ورزش در كاهش افسردگي جوانان حدود سني 18 ساله


کد محصول : 1000147 نوع فایل : word تعداد صفحات : 80 صفحه قیمت محصول : 7000 تومان تعداد بازدید 955

فهرست مطالب و صفحات نخستmihandoc.com

فهرست
عنوان                                             صفحه
چكيده                                            1
مقدمه                                            2
فصل اول(كليات تحقيق)                                5
بيان مسئله                                        6
اهداف تحقيق                                    7
اهميت و ضرورت تحقيق                                8
فرضيه تحقيق                                    9
تعاريف عملياتي و نظري واژه ها و مفاهيم                    10
روانشناسي در ورزش                                11
روانشناسي ورزشي                                12
آمادگي رواني چيست؟                                13
ضرورت آمادگي رواني                                14
همايش علمي- ورزشي دانشگاه آزاد در تهران                15
فصل دوم(پيشينه و ادبيات تحقيق)                        29
تعريف افسردگي                                    30
شكل گيري افسردگي در جريان تحول                        32
افسردگي هاي نوجواني                                32
واكنش اضطرابي افسرده وار                            33
افسردگي مبتني بر احساس كهتري                        34
افسردگي مبتني بر احساس رها شدگي                        35
افسردگي ماليخوليايي                                36
معادلهاي افسرده وار                                36
فراواني افسردگي در خلال تحول                        37
طيقه بندي اختلالهاي خلقي                            40
گستردة افسردگي مهاد                                41
فهرست
عنوان                                             صفحه
ضوابط تشخيص اختلالهاي افسردگي(افسردگي يك قطبي)            43
فصل سوم(تعيين روش تحقيق)                            64
جامعه مورد مطالعه                                65
حجم نمونه                                        65
روش نمونه گيري                                    65
ابزار اندازه گيري                                    66
طرح تحقيق                                        67
روش جمع آوري مربوط به فرضيه ها                        67
فصل چهارم(يافته ها و تجزيه و تحليل داد ها)                68
مقدمه فصل چهارم                                    69
جدول نمرات خام آزمودني ها                            70
تجزيه و تحليل داده ها                                72
جدول مقايسه افسردگي                                73
فصل پنجم(بحث و نتيجه گيري)                            74
نتيجه گيري                                        75
پيشنهادات                                        78
محدوديتها                                        79
ضمائم(پرسش نامه افسردگي بك)                        80
منابع و مآخذ                                    89                           

       چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی مقایسه افسردگی در بین افراد ورزشکار و غیر ورزشکار و تاثیر ورزش بر روی جوانان حدود سنی18ساله شهرستان ابهر که فرضیه عنوان شده عبارتند از اینکه بین افرادی که ورزش می کنند و افرادی که ورزش نمی کنند از لحاظ افسردگی تفاوت معنی داری وجود دارد.
که جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانش آموزان حدود سنی18ساله است که 120نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون افسردگی بک بر روی آنها اجرا گردیده است که این آزمون دارای 21سئوال 4 گزینه ای است که بعدازجمع آوری نمرات خام آزمودنی ها از روش آماری t متغییر مستقل استفاده گردیده که نتایج فرضیه به دست آمده به این علت که  t به دست آمده از  t جدول در سطح معنی داری5%بزرگتر بودمورد تایید قرار گرفته است و بین افسردگی افرادی که ورزش می کنند و افرادی که نمی کنند تفاوت وجود دارد.
مقدمه
در زندگی همه ما رند هایی وجود  دارد که همه چیز را سیاه می بینیم،هیچ چیز شادی را بر نمی انگیزد و هیچ امیدی به موفقیت نداریم.بد خلق و غمگین هستیم،احساس تنهایی،خلاء،نا امیدی و گنهکاری برما چیره می شود و اضطراب ما رافرا می گیرد.همه ی  ماباچنین حالتها و احسا سهایی که اغلب پس از شکستها یافقدانها و یا حتی بدون دلیلی آشکار به وجود می آیند کم و بیش آشنا هستیم و با آنها با موفقیت بیش وکم،مقابله می کنیم. اماآنچه موجب می شود تا چنین احساسهایی به صورت اختلالهای روانی در آیند،نوع و تعداد نشانه ها ،شدت و طول مدت و همچنین حدی است که بر جریان بهنجار زندگی روز مره آسیب می رسانند.در قلمرو زندگی بهنجار وزمینه تجربه آسیب شناختی،این احساسها و شیوه دریافت آنها را با مفهوم افسردگی مرتبط ساخته اند.از زمانی که بقراط نخستین نظریه علت شناختی افسردگی را با عنوان عارضه سودا ارائه کرد فرضیه های متعددی درباره مبنای افسردگی مطرح شده اند و کوششهای فراوانی برای درما نگری آن انجام گرفته اند،معادل اصطلاح سودا در زبان یونانی اصطلاح مالیخولیا در خلال قرون،همواره معانی مبهم و متفاوتی به آن نسبت داده شده است که با معنای کنونی مالیخولیا که عبارت است از اختلال عمیق خلقی وبراساس غمگینی مرضی مشخص می شود متفاوت بوده در قرن نوزدهم مولفان در گروه هذیانهایی که تک جنونی نامیده می شوند"هذیان جزیی غمگینی"ویا"مالیخولیای هذیا نی"را متمایز کردند در وحله بعدمفاهیم جنون ادواری و جنون به منظور متمایز کردن افسردگیهای راجعه که در تناوب با حالات شادی نا آرام بودند،ظاهر شدند و سپس بیماری اخیر توسط کرپلین "روان گسستگی آشفتگی-افسردگی"نامیده شد.اما می توان آن حالت افسردگی را یک نوع روان گسستگی نامید که انواع دیگر افسردگیها را پوشش نمی دهد و فقط می توان آن را به عنوان یک زیر گروه افسردگیها در نظر گرفت بنابر این باید گفت که اصطلاح افسردگی از چنین چهارچوبی فراتر می رودوهله غمگینی و کاهش تنود روانی که رفتار و زندگی فردرا تحت تاثیر می گیرد گر چه غمگینی معادل افسردگی نیست اما بی تردید افسردگی شامل حالت غمگینی است که بر زندگی روزمره فعالیت،ارزشیابی خود،قضاوت و کنشهای ابتدایی مانند خواب و اشتها اثر می گذارد غمگینی می تواند واکنشی نسبت به یک رویداد رنج آور باشد و هنگامی مرضی محسوب می شود که از لحاظ شدت و طول مدت با در نظر گرفتن اهمیت این رویداد جنبه افراطی پیدا کند و به خصوص وقتی بدون علت ظاهری آشکار شود بنابر این غمگینی افراطی یا بدون علت موجه در چار چوب افسردگی قرار می گیرد و وجود عوامل آمادگی و آسیب پذیری فردی را القا کند این عوامل می توانند ژنتیکی،روان شناختی،زسیت شناختی یا محیطی باشند و در اغلب موارد با درهم تنیدگی آنها مواجه هستیم  .          (دادستان-ص270سال 1385)


فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه تحقیق
واژه ها ومفاهیم
تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم 

بیان مسئله
به رغم بررسیهای متعددی که در قلمرو افسردگی کودکان خردسال از دهه 1950تا1980انجام شدندتا دهه اخیر هنوز هم بسیاری از متخصصان بالینی براین باور بودند که کودکان خردسال به افسردگی وخیم مبتلا نمی شوند این محققان الگوهایی بودند که دچار افسرده واری که در پاره ای از نوجوانان و جوانان مشاهده می شوند به نوسانهای خلقی بهنجار نسبت می دادند و یا با اختلال روان شناختی دیگری مرتبط می ساختند کانت دل 1982این موضع گیری بر این فرض مبتنی بود که بروز افسردگی مستلزم تجربه پاره ای از موقعیتهای زندگی است بدین معنا که تراکم رویدادهای منفی یا سر خوردگیها موجب افزایش بد بینی پاره ای از افراد نسبت به جهان می شود و در نهایت آنها را دچارافسردگی می کند و بررسیهایی که در  خلال دهه 1980انجام شده نشان داده اند که بسیاری از کودکان منظومه ای از حالات افسردگی شدید را که به مشکلات دیگرنسبت دادنی نیست تجربه می کنند و از آن میان می توان به کاهش فعالیت تصور از خود منفی و انزوای اجتماعی و افکارانتحاری اشاره کرد بنابر این در حال حاضر این نکته آشکار است که باید ورزش و حرکات جسمانی   در بین نوجوانان آموخته شود تا فرد افسردگی با مرز خوب زیستن جوانان راازهم جدا کرد.
سئوال مسئله
آیا افسردگی در بین افرادی که ورزش می کنند بیشتر از افرادی است  که ورزش نمی کنند
اهداف تحقیق
هدف از تحقیق حاضر بررسی و تاثیر ورزش در کاهش افسردگی است و این که آیا روحیه سالم و با نشاط که توسط ورزش  به دست می آید می تواند در ایجاد گوشه گیری  و انزوا طلبی نقش بسزایی داشته باشد یا بالعکس روحیه و حالات افسردگی را بالا می برد و آیا ورزشکاران نسبت به غیر ورزشکاران  ویا به طور کلی کسانی که ورزش نمی کنند افسردگی در آنها کمتر است یا نه پس با این موضوعات هدف کلی عبارتند از اینکه ورزش در کاهش افسردگی نقش مثبت دارد و هدف جزیی اینکه آیا افراد ورزشکار نسبت به افراد غیر ورزشکار کمتر در معرض افسردگی هستند.

اهمیت و ضرورت تحقیق :
افسردگی عاملی است که می توان آن را با کاهش انگیزه های درونی برای زندگی و گذراندن اوقات روزمره با استرس و اضطراب فراوان که باعث گوشه گیری و انزوا طلبی فرد می شود که تمام این علائم می تواند از عدم برنامه ریزی مناسب در زندگی روز مره فردی است که گاهی گنجاندن کار هایی باعث تشدید افسردگی و حالات آنها می شود .که گاهی اوقات این افسردگی باعث بوجود آوردن بیماری های فردی و روحی می شود که امید است با انجام این تحقیقات بتوانیم افسردگی را در زندگی کاهش بدهیم و علایم و مواردی که باعث افسردگی در این زندگی فردی می شود را بشناسیم و در در مان آن قدم بگذاریم که یکی از این عوامل می تواند ورزش باشد که ورزش خود  می تواند در کاهش بسیاری از بیماریهای روحی و روانی تاثیر بسزایی داشته باشد که ارائه این گونه تحقیقات در مراکز آموزشی و نهاد های اجتماعی می تواند نقش بسزایی داشته باشد و از طرف دیگر با افزایش زنگهای ورزش و تحرکات جسمی بتوانیم فرزندانمان را از بیماریهای روحی دور کنیم .


فرضیه تحقیق
افسردگی افرادی که ورزش می کنند کمتر از افرادی است که ورزش نمی کنند.
واژه ها ومفاهیم :

افسردگی:متغیر وابسته
ورزش:متغیر مستقل

تعاریف عملیاتی و نظری واژه ها و مفاهیم
افسردگی عبارت است از حالات روانی که با علائمی مانند گوشه گیری، انزوا،احساس گناه و عدم مسئولیت پذیری ،احساس خستگی مفرط و تمایل به گریه کردن که تمامی این عوامل جزء علایم اصلی افسردگی به حساب می آید که افسردگی به 3مدل تقسیم شده است که افسردگی خفیف،عمیق و متوسط و بالاخره عبارتند از نمره ای که آزمودنی از آزمون افسردگی بک بدست آورده است.(دادستان-1385-ص21)
ورزش:عبارت است از حرکات متناوب جسمانی که برای سلامت جسمی و روحی لازم است و ورزش می تواند فرد را به سوی سلامت فکری و ذهنی برساند که انواع ورزش ها در سطح حرفه ای و غیر حرفه ای تقسیم بندی شده است.

روانشناسی در ورزش :
آیا می دانید علت اینکه وزنه برداری در رده تیم ملی اعزامی به المپیک وقتی روی صحنه می رود فراموش می کند به دستان خود گچ مخصوص بزند چیست ؟
آیا می دانید علت اینکه تکواندو کاری در رده تیم ملی اعزامی به المپیک وقتی روی تشک مسابقه می رود فراموش می کند کلاه مخصوص خود را بر سر گذارد چیست ؟
آیا می دانید علت اینکه دوچرخه سواری در رده تیم ملی اعزامی به مسابقات آسیایی وقتی در ابتدای خط استارت قرار می گیرد چنان پاهایش می لرزد که نمی تواند روی پنجه رکاب دوچرخه نیرو وارد کند و از مسابقه باز می ماند چیست ؟
مسلما" پاسخ شما شامل توضیح مسائل فنی این رشته ها نیست و بر روی کلمه اضطراب متفق القول هستید .
اضطراب یکی از مهمترین مسئله هایی است که انسان با آن دست به گریبان است . بخصوص زمانی که پای رقابت در میان باشد . در اکثر کتابها و مقالات بیشتر به مسائل تخصصی رشته های ورزشی توجه شده است .
اما آیا می دانید طبق تحقیقات به عمل آمده بسیاری از عدم موفقیت های ورزشی ریشه در علل روانی دارد .
از آن رو تصمیم گرفتیم تا با طرح سلسله مقالات روانشناسی و آموزشی اضطراب ، نقش کوچکی در موفقیت های آتی ورزشکاران شطرنج باز ایران عزیزمان داشته باشیم .
 روانشناسی ورزشی
   روانشناسی علم مطالعه رفتار انسان و روانشناسی ورزشی مطالعه رفتار ورزشی و کاربرد یافته های روانشناسی برای بهبود عملکرد و ارتقای تندرستی است. از حوزه های مهم مورد مطالعه روانشناسی ورزشی که به ویژه در آمادگی قهرمانان کاربرد دارد ، آمادگی روانی برای عملکرد است که ورزشکار را برای مسابقه آماده می سازد .
مرکز روانشناسی ورزشی
مرکز روانشناسی ورزشی آکادمی ملی المپیک و پاراالمپیک ، فرصتی را برای ورزشکاران تیم های ملی فراهم می سازد تا در کنار تقویت عوامل جسمانی و فنی به تقویت آمادگی روانی در رشته ورزشی خود بپردازند و توانایی های خود را در همه ابعاد تکامل بخشند .
این مرکز برنامه هایی را برای کمک به ارتقاء عملکرد ورزشکاران تیمهای ملی طراحی نموده است که در سال جاری به اجرا خواهد گذاشت . این برنامه ها شامل برگزاری دوره های آشنایی با روانشناسی ورزشی برای مدیران ،مربیان ، و ورزشکاران تیم های مختلف ،برگزاری جلسات مشاوره فردی و گروهی با ورزشکاران تیم های ملی و ارائه تمرینات و توصیه های روانشناختی برای بهبود آمادگی روانی و ارتقاء عملکرد ورزشی است .
آمادگی روانی چیست؟
همه ما با مراجعه به حافظه خود می توانیم لحظاتی را در مسابقات ورزشی به خاطر آوریم که تیم یا ورزشکاری با وجود آمادگی کامل جسمانی و فنی،به دلیل شرایط  نا مناسب روانی از ارائه بهترین عملکرد خود ناتوان مانده است.
ضعف آمادگی روانی در ورزشکاری که آمادگی جسمانی مطلوب دارد به مثابه اتومبیل آماده و پر سرعتی است که راننده ای ناشی و نا آماده در آن نشسته باشد.
هر قدر هم که جسم آماده و ورزیده باشد،اگر ذهنی که آن را هدایت می کند فاقد ورزیدگی و آمادگی باشد جسم به درستی هدایت نخواهد شد.
احتمالا در30سال پیش،واژه آمادگی جسمانی برای مربیان و ورزشکاران قدری  نا مفهوم بوده است،اما امروزه در پاسخ به مفهوم آمادگی جسمانی،بی درنگ عوامل متشکله آمادگی جسمانی مانند:قدرت،استقامت،و...به ذهن خطور می کند.همانطور که آمادگی جسمانی مستلزم صرف زمان کافی برای تمرین و تقویت عوامل آن است،آمادگی روانی نیز از عواملی همچون مهارت در توجه،مهارت در کنترل اضطراب و استرس،حفظ انگیزش،حفظ و افزایش اعتماد به نفس و...تشکیل می شود.رسیدن به آمادگی روانی نیز به مرور وبا صرف زمان امکان پذیر می شود و مستلزم این است که مدیران و مربیان آگاه چنین فرصتی را برای ورزشکاران فراهم آورند.
ضرورت آمادگی روانی
بسکتبالیستی که در تمرین همه پرتاب های پنالتی را تبدیل به گل می کندچه می شود که در مسابقه از به ثمر رساندن یک پنالتی نا توان می ماند؟آیا وضعیت او با تمرین جسمانی و مهارتی بیشتر،بهتر خواهد شد؟بعید به نظر می رسد زیرا او مهارت لازم را دارد و این را در تمرین نشان می دهد ممکن است مشکل او ناتوانی در حفظ توجه و کنترل اضطراب ناشی از هیجان مسابقه باشد این مسئله با هدایت وی به سمت تمرینات توجه و تمرکز و یا مهارت کنترل اضطراب  قابل حل است و گر نه انجام تمرینات جسمانی بیشتر،مشکل او را حل نخواهد کرد.
امروزه، قهرمانان سطوح عالی و المپیک بخشی از زمان تمرینات خود را صرف تمرینات آمادگی روانی می کنند.در بسیاری از رشته های ورزشی،تا10نفر اول مسابقات جهانی به لحاظ فنی و جسمانی در یک سطح اند و آنچه نفرات برتر را متمایز می سازد،آمادگی روانی آنهاست(تفاوتی که ایجاد تفاوت می کند).در دنیای امروز رقابت دیگر فقط بر سر تکنیک برتر نیست،ورزشکاری پیروز است که از آمادگی روانی بالاتری بر خوردار باشد.
همایش علمی-ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی در تهران آغاز شد
نخستین همایش علمی – ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی با محوریت   "روانشناسی ورزش"روز دوشنبه با حضور اساتید داخلی و خارجی در سالن همایش های صدا و سیمای جمهوری اسلامی آغاز به کار کرد.
این همایش به میز بانی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی به مدت دو روز برگزار می شود ودر آن اساتید تربیت بدنی و روانشناسی دانشگاه های وزارت علوم،تحقیقات و فناوری،وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به ارائه مقاله و پوستر می پردازند.
از160مقاله ارسالی به دبیر خانه این همایش 60مقاله به صورت پوستر و21مقاله به صورت سخنرانی پذیرفته شده اند که عمدتا رابطه عملکرد ورزشی و روانشناسی را مورد بحث و بررسی قرار می دهند.
پوستر های پذیرفته شده از امروز در سالن جانبازان آکادمی ملی المپیک به نمایش در خواهند آمد.
همچنیسن چهار کارگاه آموزشی با حضور مدرسین کشورهای ژاپن و روسیه با موضوعات زیر در سالن همایش های آکادمی ملی المپیک برگزار می شود.
1.روش کاربرد سایکودرام به منظور افزایش مهارتهای اجتماعی(پروفسور سوسومو هاریزوکااز ژاپن)
2.آرام سازی روانی (پروفسور تاکا شی فوروکاوا از ژاپن)
3.عوامل روان شناختی فعالیتهای  انسانی و رقابت های ورزشی(پروفسور آلبرت رودینوف از روسیه)
4.ورزش قهرمانی و تعارضات میان فردی در ورزش (پروفسور ولادیمیر سوپوف از روسیه)
در مراسم گشایش این همایش علاوه بر دکتر عبداله جا سبی رییس دانشگاه آزاد اسلامی،بهرام قدیمی  مدیر کل تربیت بدنی این دانشگاه،جمعی از مسئولان ورزش کشور از جمله علی کفا شیان دبیر کل کمیته ملی المپیک،جمشید تقی زاده مدیر کل تربیت بدنی استان تهران،رییس فدراسیون والیبال،رییس فدراسیون پزشکی ورزشی،رییس تربیت بدنی شهرداری تهران و تعدادی از قهرمانان و مربیان برتر کشور حضور داشتند.
رییس دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان اولین سخنران مراسم افتتاحیه همایش گفت :اتحادیه دانشگاه های جهان اسلام در حال حاضر با عضویت بیش از  220دانشگاه از 57کشور اسلامی دارای تشکیلات قدرتمندی است که می تواند باعث نزدیکی بیشتر کشورهای اسلامی شود.
دکتر عبداله جاسبی افزود:از طریق سه بحث اصلی "علم"،تحقیقات و پژوهش"و"تربیت بدنی" می توان باعث اتحاد ونزدیکی بیشتر دانشگاه های کشورهای اسلامی شد و ترکیبی ار آنها یعنی تربیت بدنی از بعد علمی و پژوهشی نیز از عواملی است که سرمایه گذاری بر روی آن بازده زیادی خواهد داشت.زیرا تربیت بدنی از عواملی است که تابع شرایط سیاسی روز نبوده ودایما تغییر نمی کند.
وی گفت:در اجلاس اخیر اتحادیه دانشگاه های اسلامی این سه موضوع مورد توجه قرار گرفت و علاوه بر آن ایجاد دانشگاه اسلامی مجازی نیز به تصویب اعضاء ریسده که مقدمات آن فراهم شده است.
جا سبی مسئله پژوهش در امر تربیت بدنی در بعد روانشناسی رااز مسائل مهم روز دانست و گفت:توجه به این امر می تواند در پیوند دانشگاه ها،دانشجویان،و نسل جوان مسلمان نقش داشته باشد و رابطه نزدیکی بین آنها فراهم کند.
بهرام قدیمی مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این مراسم گفت:در جهان کنونی سرمایه های انسانی والاترین توجهات را به خود اختصاص داده اند و قاعدتا اثرات پدیده ورزشی بر پرورش جسم وروان و بهبود هدایت انسانها و در نهایت نتیجه بخش بودن سرمایه گذاریها در راستای آن عمیقا درک می شود.
وی افزود:در درک ضرورتهای علمی در جهت به ثمر نشاندن تلاشهای مدیریتی و رفع پیچیدگی و تنگناها،برای نخستین بار در ایران کنگره بین المللی علمی ورزشی با نیت قوام بخشیدن به روانشناسی ورزشی پی ریزی شده است..
وی افزود:تجربه ورزشکاران ملی بارها نشان داده است که با توجه به اینکه از لحاظ قوای جسمانی بر رقیبان فزونی داشته اند اما گاها در شرایط خاص محیطی و روانی به استمرار قهرمانی جامه عمل نپو شیده اند.
قدیمی اظهار امیدواری کرد که دستاوردهای این همایش در ارتقاء جایگاه قهرمانان ایران در عرصه های مختلف تاثیر گذار باشد.
پروفسور"آلبرت رودینوف"از روسیه نیز گفت :ما اولین گام در زمینه روانشناسی ورزشی را در سال1924بر داشتیم و در سال 1960انجمن روانشناسی ورزشی پایه گذاری شد و در حال حاضر 45سال است که این انجمن در ارتباط با امر مهم روانشناسی در ورزش فعالیت دارد.
وی روانشناسی را به عنوان یک"علم"دانست که در طول سالها،دانش آن مدون شده است و آمادگی روانی ورزشکاران به عنوان یک تکنیک خاص در فعالیت های ورزشی مطرح است و این مهم در آزمایشگاه ها نیز به صورت علمی کار شده است .
پروفسور سوسومو هاریزوکا ازژاپن نیز در این همایش گفت:ورزش در ژاپن از دو جنبه" رفتاری و شناختی" و "درمانی"مورد بررسی قرار می گیرد.
وی افزود:حرکات بدنی وقتی ایجاد می شود که جنبه های مختلف فیزیولوژی و روان شناختی با هم توام شوند.
وی با اشاره به نقش "مسوولین برنامه ریزی"، مربیان"و"مسوولیین آموزش" در کسب موفقیت ورزشکاران گفت:شاید متخصصین ورزشی کارهای بدنی را مهم بدانند اما نیاز داریم که بدن،فکروروان را با هم ادغام کنیم زیراما معتقدیم که هیچ فعالیت بدنی بدون استفاده از فاکتورهای روانی اتفاق نمی افتد.
هاریزوکا گفت:نکته مهم درفرهنگ و اعتقادات مردم ژاپن این است که فکرو بدن را با هم یکی می دانند و با کمک این دو به قصد و هدف خود می رسند.
وی تاکید کرد:بنابر این ورزش فقط بعد فیزیکی نیست بلکه باید با بعد روانشناختی نیز ادغام شود.
دکتر مهدی خبیری،متخصص روانشناختی در ورزش از کشورمان آخرین سخنران امروز بود که به بررسی عوامل موفقیت قهرمانان در جهان پرداخت.
وی گفت:در اوایل قرن بیستم موفقیت قهرمانان بستگی به آمادگی تکنیکی،مهارتی و تاکتیکی آنها بود.اواسط قرن آمادگی جسمانی نیز در کنار آمادگی های فنی به عنوان یک فاکتور اصلی در موفقیت قهرمانان مطرح شد اما در سه دهه آخر قرن،هرم قهرمانان جهان و المپیک تغییرات اساسی یافت و علاوه بر فاکتورهای فنی و آمادگی جسمانی،"آمادگی روانی"نیز در راس هرم قرار گرفت.
خبیری افزود:امروزه آمادگی جسمانی در پایه و قاعده هرم قرار دارد،در وسط هرم بحث آمادگی فنی مطرح است ودر راس آن آمادگی روانی است.
وی گفت:اگر بازیکنی تمامی فاکتورهای لازم را داشته باشد اما آمادگی ذهنی و روانی نداشته باشد حتی در رقابت های داخلی و منطقه ای نیز جایی ندارد.
خبیری گفت:قهرمانان ایرانی در مسابقات بین المللی با حداقل کمکهای روان شناسان ورزشی وارد می شوند و از پیشرفت های این علم محروم می باشند.
وی افزود:امروزه اگر مربیان از دانش روانشناختی بی بهره باشند نمی توانند ورزشکاران آماده ای را روانه میدان کنند.در صورتی که رقبای قهرمانان ایرانی با حداکثر توانمندیهای روانشناختی  و با استفاده از تخصص های روانشناسی وارد مسابقات می شوند.
استاد دانشگاه تهران در خصوص وضعیت روانشناختی ورزشی در ایران گفت:در سال 1372اولین کمیسیون روانشناختی ورزشی در کمیته ملی المپیک تشکیل شد و تاکنون بیش از 200رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد در این زمینه ارائه شده است.
اولین همایش روانشناسی ورزشی داخلی نیز توسط کمیته ملی المپیک در سال 1374در تهران برگزار شد و امروز شاهد برگزاری همایش بین المللی در این زمینه هستیم.
به گفته خبیری در حال حاضر تنها10نفر متخصص روانشناسی ورزشی که زمینه کاری آنها بیشتر آکادمیک است و کمترین ارتباط را با ورزش قهرمانی دارند،در دانشگاه ها فعالیت دارند.
خبیری ادامه داد:در سال 1383مرکز روانشناسی ورزشی در آکادمی ملی المپیک ایجاد شد و بیش از 20تحقیق در زمینه روانشناسی ورزشی اجرا شده است و بیش از 50کارگاه آموزشی در زمینه روانشناسی ورزشی برگزار شده است.
وی در پایان پیشنهاد تاسیس رشته روانشناسی ورزشی در سطوح کارشناسی ارشد و دکترا و همچنین تشکیل انجمن روانشناسی ورزشی ایران را داد.
این همایش از بعداز ظهر امروز با بر پایی کارگاههای آموزشی به کار خود ادامه می دهد و طی آن پروفسور تاکا شی فروکاوا فارغ التحصیل روان شناسی بالینی و مطالعات محیط انسانی از دانشگاه کیوشو ژاپن و عضو جامعه بین المللی هیپنوتیزم و روان درمانی،مدرس کارگاه آرام سازی روانی را که روز سه شنبه یازدهم اردیبهشت از30/16تا18در محل سالن همایش آکادمی ملی المپیک برگزار می شود را بر پا     می کند.


منابع :منابع و ماخذ

احدی-حسین - آسیب روانی جلد (1)انتشارات تهران:رشد.

اصغری –احمد-افسردگی و شناسایی آن –انتشارات راه.سال 1384-تهران.

بیانی-احمد-روش تحقیق در علوم تربیتی-انتشارات نی-سال 1382-تهران.

بهار لو-سید علی- ورزش و کاهش اضطراب درونی-انتشارات ارجمند سال 1384-تهران.

تهرانی فر-سودابه-ورزش و ورزشکاران –انتشارات باران سال 1385-تهران.

شور کی –مصطفی-افسردگی و راههای درمانی آن-انتشارات تبریز-سال 1382-تبریز.

دلاور-علی –آمار استنباطی –انتشارات رشد –سال 1385-تهران.

دلاور –علی-روش تحقیق در علوم تربیتی- انتشارات رشد-سال 1385-تهران.

دادستان-پریرخ-روان شناسی مرضی-انتشارات سمت سال 1385-تهران.

قره چه داغی –مهدی-افسردگی و راههای شناختی-انتشارات نی-1384-تهران.

قره چه داغی-مهدی-افسردگی و درمان-انتشارات نور 1383-تهران.

منصور-محمود-روان شناسی شخصیت-انتشارات سمت 1384-تهران.

 

 
طراحی سایت : سایت سازان