میهن داکیومنت                میهن داکیومنت                      میهن داکیومنت              میهن داکیومنت

مرکز دانلود پایان نامه ، پروژه ، روش تحقیق ، مقاله 


میهن داک - میهن داکیومنت

رابطه سخت روئي روان شناختي و باورهاي خود درآمدي در دانشجويان دختر و پسر رشته مشاوره و راهنمائي و روان شناسي عمومي


کد محصول : 1000148 نوع فایل : word تعداد صفحات : 105 صفحه قیمت محصول : 10000 تومان تعداد بازدید 403

فهرست مطالب و صفحات نخستبررسي رابطه سخت روئي روان شناختي و باورهاي خود درآمدي در دانشجويان دختر و پسر دوره كارشناسي رشته مشاوره و راهنمائي و روان شناسي عمومي

فهرست مطالب
عنوان                                                صفحه
چكيده                                            1
فصل اول : کلیات                                    3
مقدمه                                             4
طرح مسئله و چهار چوب نظری آن                             7
اهمیت و ضرورت پژوهش                                 11
اهداف پژوهش                                     12
فرضیه های پژوهش                                     12
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها                             13
تعریف واژه ها                                     14
باورهاي خود كارآمد                                    15
فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش                         17
مقدمه فصل دوم                                    18
سخت رویی                                         19
مکانیزم های مداخلاتی سخت رویی در ارتباط بین استرس و بیماری         26
سخت رویی و دیگر سازه های شخصیتی                         29
سخت رویی و واکنش های فیزیولوژیک                        32
سخت رویی و نمونه های مورد مطالعه                         34
سخت رویی و بیماری                                 36
نقش سخت رویی در فراسوی استرس ، سلامت و بیماری             37
چشم اندازی به زیر بنای مفهومی و آینده سخت رویی                 38
اکتسابی بودن سخت رویی                                 40
پيشينه تحقيق                                        44
خود کار آمدی                                    46
ابعاد خود کار آمدی ادراک شده                             49
فهرست مطالب
عنوان                                                صفحه
منابع باورهای خود کار آمدی                             49
دستاوردهای عملکرد                                 50
تجربه جانشینی                                     50
ترغیب کلامی                                         51
حالت های فیزیولوژیکی                                 51
تأثیر زمینه های فرهنگی ، اجتماعی روی باورهای خود کار آمدی         52
نقش باورهای خود کار آمدی در انگیزش رفتار و انتخاب آگاهانه         54
پيشينه تحقيق 2                                    57
باورهای منفی اولین کلید برای شکست                         60
فصل سوم : روش تحقیق                                 63
مقدمه فصل سوم                                    64
جامعه آماری                                         65
روش نمونه گیری                                    66
ابزار تحقیق                                         66
پرسش نامه ارزش های شخصیتی pvq                         67
تاریخچه                                         67
اعتبار از طریق همبستگی                                 69
پایانی pvq                                         70
دستورالعمل پرسش نامه ارزش های شخصیتی pvq                72
دستورالعمل تکمیل pvq                                 73
اجرای pvq                                        73
جمع آوری pvq                                    74
نمره گذاری pvq                                    75
نمره های فرعی و هنجار ها                                 77
فهرست مطالب
عنوان                                                صفحه
تفسیر نمره های فرعی                                 77
روش جمع آوری اطلاعات                                 78
شیوه تجزیه و تحلیل آماری                                 79
فصل چهارم : داده های تحلیل                             80
مقدمه فصل چهارم                                    81
جدول 1-4                                        83
جدول 2-4                                        86
جدول 3-4                                        89
جدول 4-4                                        99
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                             93
مقدمه فصل چهارم                                    94
بحث و نتیجه گیری                                     96
محدودیت های پژوهش                                 99
پيشنهادات پژوهش                                    101
منابع                                             103
پیوست                                         106

چکیده :
پژوهش حاضر باعنوان بررسی رابطه سخت رویی روان شناختی خود کار آمدی انجام گرفته است . فرضیه این پژوهش مبنی بر رابطه این دو متغیر مذکور بوده است به منظور انتخاب ، نمونه مناسب از روش نمونه گیریی تصادفی طبقه ای استفاده شده است و ابزار پژوهش ها دو آزمون بود . آزمون های ارزش های  شخصی pvq برای سنجش سخت رویی 40 نفر از دانشجویان دختر و پسر دوره کار شناسی مشاوره و راهنمایی و روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در تابستان 85 اجرا گردیده است طبق روش نمونه گیری به شیوه تصادفی طبقه ای داده ها ی توصیفی زیر به دست آمد 75% دختر 25% پسر ، 50% مشاوره و راهنمایی ، 50% روان شناسی عمومی ، 37% شاغل و 63% غیر شاغل که همگی دانشجو دوره کارشناسی بودند .
در پژوهش ما سه فرضیه مد نظر بود :
1)بین سخت رویی و باورهای خود کار آمدی در دانشجویان رابطه وجود دارد
2) بین دانشجویان دختر و پسر در سخت رویی تفاوت وجود دارد
3) بین دانشجویان دختر وپسر در باورهای خود کار آمدی تفاوت وجود دارد .
از فرمول آماری ضریب همبستگی پیرسون (r) جهت تعیین میزان همبستگی بین دو متغیر و فرمول آماری (t) جهت معنا دار بودن بین دو متغیر هر سه فرضیه را آزمون کردیم که نتایج زیر به دست آمد . در فرضیه اول با توجه به میزان همبستگی بالا دو متغیر (r) و معنا دار بودن بین دو متغیر (t) فرضیه صفر (خلاف ) رد فرضیه ما تأیید شد و نتیجه گیری شد بین سخت رویی روان شناختی و باورها ی خود کار آمدی رابطه معنی داری وجود دارد و در فرضیه دوم با توجه به میزان همبستگی پایین بین دو متغیر (r) و معنا دار بودن بین دو متغیر (t) فرضیه صفر (خلاف) رد و فرضیه ما تأیید شد و نتیجه گیری شد بین دختران وپسران در سخت رویی رابطه معنی دار ی وجود دارد و این میزان در دختران بیشتر از پسران است .
البته به علت کم بودن تعداد نمونه و بر گزاری آزمون در شرایط نامطلوب و یا تأثیر گذار ی عواملی کهاز کنترل پژوهشگر خارج بود نم یتوان به طور قطع به عدم وجود رابطه بین سخت رویی و خود کار آمدی رأی داد .
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه :
به گفته دانشمندان تمام بیماری های موجود در انسان از جهاتی با استرس در ارتباط است . این بیماری ها شامل امراض روانی با بیماری های روان تنی نمی گردد بلکه در بر گیرنده تمام امراض جسمانی از قبیل سرطان ، سل و مانند آن نیز هستند (زارع 1382) از سال ها قبل در آزمایشگاه ، دانشمندان با وارد ساختن استرس بر روانیسمان1  با تحریک عصبی موش هایی که دچار سرطان بودند به وسیله شوک الکتریکی مشاهده کردند در موش هایی که در معرض تحریک عصبی بودند سرطان به شدترشد می کرد و رشد آن تسریع گردید (زارع1382) هانس سیله روان پزشک اطریشی مقیم کانادا که پایه گذار پژوهش علمی در زمینه استرس بود از اولین کسانی است که رابطه بین استرس و بیماری را دقیقاً توجیه کرده است وی استرس را در واکنش نا معین روانی – فیزیولوژیک که به وسیله تغییرات زندگی ایجاد می شود   تعریف کرد (بیاضی 1375) . به عبارت دیگر کنش متقابل میان یک نیرو و مقاومت ارگانیزمدر مقابل آن نیرو ، تنیدگی نامیده می شود و به وسیله یک نشانگان آشکار می گردد که وی آن را نشانگان سازگاری عمومی نامید این نشانگان سه مرحله ای است :

 1) مرحله واکنش هشدار دهنده 2) مرحله مقاومت 1 3) مرحله تحلیل رفتگی 2همانند  سایر افراد دیگری مانند کلوربرنارد3، والترکانن 4، فرد گورین 5،جک
بارگاس6 افرادی بودند که بر جنبه های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی استرس کار کردند  در اوایل دهه 1950 میلادی ، روان پزشکی به نام توماس هلمز در پژوهش هایش به این نتیجه رسید که در ایجاد هر نوع استرس ضرورت و اجبار تغییر تحولات مهم زندگی است این پژوهشگر مشاهده کرد که در بیماران مبتلا به سل ، شروع بیماری غالباً متعاقب یک سلسله تفاوت و مانند آن ها بوده است (بیاضی 1375) . اما لازاروس در حیطه استرس نظریه جدیدتر ی داشت . وی گفت استرس زمانی معنا پیدا می کند که ذهنیت و ادراک مورد توجه قرار گیرد .
در واقع هیچ حادثه ای به خودی خود استرس محسوب نمی گردد . بسیاری از حوادث که برای بعضی ، در جاتی از فشار را داراست برای دیگری ممکن است
بی تفاوت یا حتی مطلوب باشد (بیاضی 1375) مدی و کوباسا 1(1979) اولین کسانی بودند که از شخصیت سخت روی به عنوان عامل تعدیل کننده میان استرس و بیماری سخن به می کرد
آوردند . البته قبل از آنان سلیقه به تفاوت های افراد در مواجهه با استرس اشاره کرد
بود (جمهوری 1380) سخت رویی یکی از ویژگی های شخصیتی است که به عنوان عاملی برای ارتقاء سلامت تلقی می شود . کوباسا سخت رویی را ترکیبی از باورها   در مورد خویشتن و جهان می داند که فرد را در برابر فشارهای بیرونی و درونی مصون می سازد در واقع این ویژگی  توانایی پردازش مناسب محرک های درونی و. بیرونی است مفهوم سخت رویی را نباید صرفاً در نیروهای خاص برای تحمل فراوان فشارهای روانی خلاصه کرد بلکه وجود این سازه فرد را در شرایط سخت پیش می برد و او را یاری می کند که وقایع تهدید آمیز را با موفقعیت بیشتری پشت سر کذارد . 
سخت رویی توانایی درک شرایط پیرامون و قابلیت تصمیم گیری مطلوب در مورد خویشتن است (جمهوری 1380) باورهای خود کار آمدی عبارت است از باورهای افراد در مورد لیاقت هایشان جهت اعمال کنترل روی حوداث مؤثر در زندگی (مژدهی 1381) در چهار چوب نظریه خود کار آمدی بندورا ، چنین عنوان می شود که افراد که دارای باورهای قوی بر تواناییهای خود هستند در انجام تکالیف کوشش و پافشاری بیشتری نشان می دهند و در نتیجه ، عملگرد آنها در انجام تکالیف بهتر است(مژدهی 1381) .
خود کار آمدی روی یادگیری و پیشرفت ، انتخاب فعالیت ها ، تلاش صرف شده ، استقامت و پایداری در انجام تکالیف ودستاوردهای تکلیف تأثیر می گذارد . همچنین خود کار آمدی جز عواملی است که در دسترس به پیشرفت های تحصیلی و شغلی بالا نقش دارد (مژدهی 1381) .
طرح مسئله و چهار چوب نظری آن :
سخت رویی نوعی سبک شخصیتی است که از مجموعه ای از صفات روانی تشکیل شده است افرادی که از این سبک شخصیتی بر خودار دارند در مقایسه با کسانی که در مقابل مشکلات به زانو در می آیند و تسلیم می شوند در سه زمینه متفاوتند . در درجه اول آن ها نسبت به فعالیت هایی که در بر در گیرند احساس تعهد می نمایند . یعنی در گیر ی های زندگی را عمدتاً تجربه های مثبت و مفید قلمداد کرده  و نسبت به آن نوعی احساس تعهد می کنند .
نکته دوم این است که برای افراد سخت رو حوادث و فعالیت های روزمره چالش بر انگیزند ، آن ها تجربه های زندگی را سر شار از معنا می دانند و بر خورد با آنها را آموزنده تلقی می کنند این در حالی است که بسیاری از مدم رویایی با حوادث زندگی را خسته کننده ، ملال آور و یا حتی تهدید آمیز تلقی می نمایند افراد چالش طلب گاهی رویداد های مصیب بار را در زندگی به تجربیات ارزشمند تبدیل می کنند . بالاخره افراد سخت رو شناسی نسبت به رویداد های زندگی احساس کنترل بیشتر ی می نمایند آنها معتقدند که شخص در پی آمدهای زندگی نقش تعیین کننده ای داشته و کم وبیش این پیامدها در قلمرو کنترل آنان قرار دارد .
(جمهوری 1380) برخوداری از چنین نگرش هایی باعث می شود که افراد سخت رو رویدادهای محیط رابه گونه ای معنا دار ارزیابی کنند در حالی که افراد غیر سخت رو نسبت به رویدادهای زندگی دچار احساس بیگانگی ، نا توانی و تهدید می گردند .
یقیناً چنین بر داشتی در شیوه ارزشیابی شناختی آنان نقش عمده ای ایفا می کند
(جمهوری 1380) سخت رویی چیزی فراتر از جمع سه مؤلفه تعهد ، کنترل و چالش طلبی است کوبا سا و همکارانش اظهار داشتند که انعطااف پذیری روان شناختی افراد سخت رو صرفاً از تأثیر انفرادی این مؤلفه ها سر چشمه نمی گیرد بلکه ناشی از شیوه مقابله خاصی است که با ترکیب پویایی این سه مؤلفه هم خوان است .
در واقع سخت رویی ساختار واحد ی است که در عمل یک پارچه و هماهنگ این سه مؤلفه سرچشمه می گیرد (قربانی 1373) .
باورهای خود کار آمدی شامل ارزیابی شامل ارزیابی ها و باورها افراد در مورد لیاقت ها و توانایی ها یشان می باشد باورهای افراد نسبت به تواناییهایشان روی رفتار به شیوه های مختلف از جمله روی انتخابشان تأثیر می گذارد و باعث می شود فرد جریان عمل را دنبال کرده یا قطع نماید .
(کندری 1381) افراد به تکالیفی مشغول می شوند و احساس نمایند شایستگی اش را  دارند و مطمئن هستند که می توانند آن را انجام دهند و از کارهایی که احساس نمایند نمی توانند انجام دهند یا در آن موقعیت مورد نظر را ندارند پرهیز می کنند . (عبدی نیا 1377) باورهای خود کار آمدی تعیین می کنند که اشخاص به چقدر تلاش و فعالیت برای یک امر نیاز دارند چه قدر ابتکار و استقامت در روبرو شدن با موانع باید داشته باشند  و چگونه در روبه رو شدن با حادثه از خود انعطاف نشان دهند .
چنین باورهای خود کار آمدی روی الگو های تفکر شخص و واکنش عاطفی وی تأثیر می گذارد . در نتیجه این تأثیرات ، باورهای خود کار آمدی تعیین کننده و پیش بینی سطح عملکرد ند (عبدی نیا  1377) .

در پژوهش حاضر سعی شده است به سوالات زیر پاسخ داده می شود :
1-آیا بین سخت رویی و باورها ی خود کار آمدی در دانشجویان رابطه وجود دارد ؟
2-آیا بین دانشجویان دختر وپسر در سخت رویی تفاوت وجود دارد ؟
3-آیا بین دانشجویان دختر وپسر در باورهای خود کار آمدی تفاوت وجود دارد ؟

اهمیت و ضرورت پژوهش :
باورها ی خود کار آمدی با مؤلفه های سخت رویی دارای هم پوشی هستند . وقتی افراد نظر خوبی درباره ی تواناییهای خود برای رویارویی با مسائل مهم دارند تمایل بیشتری برای بهره وری از زندگی ، قرار دادن اهداف پژوهش چالش انگیز در مقابل خود و تمایل به انجام کارهایی که دیگران تا حال آن را انجام نداده اند را دارند همچنین افراد دارای خود کار آمدی بالا سعی می کنند امور را در کنترل خود داشته باشند و بر این باورند که قادرند آنچه در اطرافشان رخ می دهد را تحت تأثیر قرار دهند . ما در این پژوهش به دنبال تعیین میزان هم پوشی سخت رویی با باورها ی خود کار آمدی را سخت رویی می تواند پیش بینی کند و بر عکس چون هر دو متغیر این پژوهش می توانند به عنوان عوامل تعدیل کننده تأثیرات استرس محسوب شوند شاید بتوان با آموزش این صفات از میزان تأثیر گذاری استرس و عوامل استرس زا بر جسم و روان کاست. (مژدهی 1381) 1
اهداف پژوهش :
هدف پژوهش حاضر بررسی موارد زیر است :
1-بررسی و شناسایی رابطه سخت رویی و باورهای خود کار آمدی در دانشجویان
2-بررسی وشناسایی تفاوت دانشجویان دختر و پسر در سخت رویی
3-بررسی و شناسایی تفاوت دانشجویان دخترو پسر در باورهای خود کار آمدی .
فرضیه های پژوهش :
فرضیه های پژوهش عبارتند از :
1-بین سخت روی و باورها خود کار آمدی در دانشجویان رابطه وجود دارد
2-بین دانشجویان دخترو پسر در سخت رویی تفاوت وجود دارد .
3-بین دانشجویان دختر و پسر در باورهای خود کار آمدی تفاوت وجود دارد
تعاریف نظری و عملیات متغیر ها :
سخت رویی : الف ) تعربف نظری : سخت رویی ویژگی است شخصیتی که از ترکیب باورهای شخص در مورد خویشتن و جهان تشکیل شده است و شامل 3 سفت کنترل ، تعهد و چالش طلبی است (زارع 1382)
ب) تعریف عملیاتی1 : در این پژوهش منظور از سخت رویی نمره ای است که فرد از پزسش نامه ارزش های شخصیتی .(p.v.q) ترستون کسب می کند . (زارع 1382)
باورهای خود کار آمدی : الف ) تعریف نظری : خود کار آمدی به قضاوت های افراد در رابطه با توانایی هایشان برای به ثمر رساندن سطوح طراحی شده عملکرد اطلاق می شود (مژدهی 1381)
ب) تعریف عملیاتی : در پژوهش حاضر منظور از خود کار آمدی نمره ای است که فرد از طریق اجرای مقیاس شناخت و داوری نسبت به مردم به دست می آورد . (مژدهی 1381)

تعریف واژه ها :
سخت رویی : توانایی درک درست شرایط پیرامون و قابلیت تصمیم گیری مطلوب در مورد خویشتن است .
که از سه مؤلفه ی تعهد ، کنترل و مبارزه جویی تشکیل شده است شخص که از تعهد بالایی (نقطه مقابل بیگانگی ) بر خودار است  به اهمیت ، ارزش و معنای اینکه چه کسی هست و چه فعالیت هایی انجام می دهد باوردارد بر همین مبنا قادر است در مورد آنچه که انجام می دهد معنایی بیابد و کنجکاو ی خود را بر انگیزد . افرادی که در مؤلفه ی کنترل (نفطه مقابل ناتوانی ) قو ی هستند رویدادهای زندگی را قابل پیش بینی و کنترل می دانند و بر این باورند که قادرند با تلاش آن چه را که در اطافشان رخ می دهد تحت تأثیر قرار دهند . مبارزه جویی یا چالش طلبی (نقطه مقابل احساس خطر یا ترس ) نیز باور بر این امر است که تغییر و نه ثبات و امنیتجنبه طبیعی زندگی است اشخاص که مبارزه جویی بالایی دارند موقعیت های مثبت و یا منفی را که به سازگاری مجدد و نیاز دارند فرصتی برای یادگیری و رشد بیشتری می دانند تا تهدید ی برای امنیت و آسایش خویش (قربانی 1373

باورهای خود کار آمدی :
عبارت است از باورهای افراد در مورد لیاقت هایشان جهت اعمال کنترل روی حوادث مؤثر در زندگی باورها ی خود کار آمدی دارای 4 منبع اصلی است :
1-دستاوردهای عملکرد : انتظارات کار آمدی در تجربیاتی که اشخاص در آنان مهارت دارند ریشه دارد و تجارب موفق تمایل دارند که انتظارات سطح بالا ایجاد کنند .
2-تجربه جانشینی : اشخاص زمانی که تکالیف عملکرد ی دیگران را مشاهده می نمایند مشاهده شکست ها و موفقعیت های دیگران در باورهای افراد نسبت به تواناییهایشان سهم دارد .
3-ترغیب کلامی : باورها ی افراد نسبت به تواناییهایشان از طریق ترغیب کلامی ای که از افراد دیگر دریافت می کنند تحت تأثیر قرار می گیرد پیغامی های کلامی و تشویق های اجتماعی به اشخاص کمک می کند تا تلاش بیشتر به کار ببرند .
4-حالت های فیزیولوژیکی : فشار روانی اغلب شاخص های آمادگی برای شکست تفسیر می شوند همچنین خلق فرد نیز می توانند تأثیر عمده ای روی باورهای خود کار آمدی داشته باشند نوعاً خوش بینی و خلق مثبت باورها ی خود کار آمدی را افزایش می دهد و نا امیدی و افسردگی باورها خودکار آمدی را کاهش می دهد (کندری 1381)


 


منابع :


 

منابع :

1-  آناستازی (1371) روان آزمایی ، ترجمه م ، ن، براهنی (1371) تهران : انتشارات تهران

2-  آزاد ، حسین (1378) آسیب شناسی روانی 2، چاپ دوم ، تهران : انتشارات بعثت

3-  بیاضی ، حسین (1375) بررسی ارتباط بین تیپ های شخصیتی سخت رویی استرس وبیماری کروندی قلب پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه  تربیت مدرس

4-  جمهوی ، فرهاد (1380) بررسی رابطه سخت رویی و گرایش به افسردگی و اضطراب در بین زنان و مردان دانشجوی دانشگاه تهران ، پایان نامه دکتری ، علامه طباطبایی

5-  جی ، پی ، شری و آر ، پی ، روما (1994) پرسش نامه ارزش های شخصیتی PVQ، مترجم ابوالفضل کرمی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران : روان تجهیز سینا ، طراح و تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی و روان شناسی و توان بخشی

6-  حسن آبادی ، حمیدرضا (1380) بررسی باورهای معرفت شناسی و باورهای خود کار آمدی دانش آموزان و دانشجویان دختر و پسر شهر تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران

7-  حمیدی پور ، رحیم (1377) رابطه جو مدرسه با کار آمدی شخصی مشاوران مدرسه ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت معلم

8-  دلاور ، ع (1380) مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی ، انتشارات رشد

9-  زارع ، ع 1383 ، روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی ، انتشارات ویرایش

10-زارع ، مهدی (1382) مقایسه رابطه حمایت اجتماعی ، سخت رویی با فرسودگی شغلی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی

11- شوستر داون (1377) ، نظریه های شخصیت ، مترجمان : یوسف کریمی و همکاران تهران ، نشر ارسباران

12- صدرالسادات ، سید جلال ، شمس اسفند آباد، حسن 1380 عزت نفس در افراد با نیازهای ویژه تهران ، انتشارات بهزیستی کشور و دانشگاه علوم بهزیستی وتوان بخشی

13- عبدی نیا ، محمد دلیر 1377بررسی رابطه خود کار آمد ، جهت گیری هدفی و راهبرد های خود گردان پایان نامهکارشناس ارشد ، دانشگاه تهران

14- عسگری ، مصطفی (1381) بررسی رابطه سبک دلبستگی و سخت رویی با آمادگی به اعتیاد ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

15- قربانی ، نیما 1373 ارتباط سخت رویی ، الگوی رفتاری  تیپ A و رفتار مستعد بیماری کرونری قلب ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس

16- کندری ، مجید 1381 مقایسه باورهای خود کار آمدی دانش آموزان پسر و دختر مقطع متوسطه شاخه نظری و فنی و حرفه ای شهر تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

17- مژدهی ، محمد رضا 1381 مقایسه باورهای خود کار آمدی دانش آموزان شاخه نظری و فنی و حرفه ای و دانش ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

18- نصفت ، م (1371) اصول و روش های آمار ، تهران : انتشارات تهران ، چاپ هفتم

19- مجله صبح و زندگی (1385) ، شماره 32 ، حمید رضا موسوی ، سال دوم ، نیمه دوم خرداد

دانلود پایان نامه,خرید پایان نامه,فروش پایان نامه,پایان نامه,آرشیو پایان نامه,پایان نامه عمران,پایان نامه روانشناسی,

پایان نامه حقوق,پایان نامه اقتصاد,پایان نامه برق,پایان نامه معدن, پایان نامه کارشناسی ,پایان نامه صنایع,پایان نامه علوم سیاسی ، پایان نامه کاردانی

طراحی سایت : سایت سازان