میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

مقايسه افسردگي در بين جوانان 18ساله ورزشكارو غير ورزشكار شهر كرج


کد محصول : 1000163 نوع فایل : word تعداد صفحات : 72 صفحه قیمت محصول : 7000 تومان تعداد بازدید 975

فهرست مطالب و صفحات نخستمقايسه افسردگي در بين جوانان 18ساله ورزشكارو غير ورزشكار شهر كرج

فهرست
عنوان                                                                                              صفحه
چكيده                                            1
فصل اول : كليات تحقيق                                 2
مقدمه                                            3
بيان مسئله                                        5
سوال مسئله                                        5
اهميت و ضرورت تحقيق                                    5
اهداف تحقيق                                        6
فرضيه هاي تحقيق                                    6
تعاريف عملياتي واژه ها و مفاهيم                                7
فصل دوم : پيشينه و ادبيات تحقيق                            8
اختلالهاي افسردگي و آشفتگي – افسردگي                        9
تعريف افسردگي                                        11
شكل گيري افسردگي در جريان تحول                            13
افسردگي هاي دوره اول كودكي                                13
نكات كلي                                        13
افسردگي نوزاد به منزله يك واقعيت شايع باليني                        14
افسردگي اتكايي                                        14
تصريحاي جديد در قلمرو نشانه شناسي افسردگي زود رس                    16
افسردگيهاي زود رس ديگر                                17
افسردگي در خلال دوره هاي دوم و سوم كودكي                        21
نشانه هايي كه مستقيما به افسردگي وابسته اند                        22
نشانه هاي وابسته به رنج افسرده وار                            22
نشانه هاي دفاعي عليه افسردگي                                24
رفتارهاي معادل افسردگي                                25
افسردگيهاي نوجواني                                    25
واكنش اضطرابي افسرده وار                                26
افسردگي مبتني بر احساس كهتري                            26
افسردگي مبتني بر احساس رها شدگي                            27
افسردگي ماليخوليايي                                    28
معادلهاي افسرده وار                                    28
فراواني افسردگي در خلال تحول                                30
طبقه بندي اختلالهاي خلقي                                32
گستره اول : افسردگيهاي  يك قطبي                            33
گستره افسردگي مهاد                                    34
ضوابط تشخيصي اختلالهاي افسردگي (افسردگيهاي يك قطبي)                35
فصل سوم : روش تحقيق                                40
جامعه مورد مطالعه                                    41
حجم نمونه                                        41
روش نمونه گيري                                    41
ابزار اندازه گيري                                        41
روش تحقيق                                        42
روش آماري مربوط به فرضيه                                42
فصل چهارم : تحليل داده هاي پژوهش                            43
مقدمه فصل چهارم                                    44
تجزيه و تحليل داده ها                                    46
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري                            48
بحث و نتيجه گيري                                    49
پيشنهادات                                        51
محدوديت هاي تحقيق                                    52
ضمائم پرسشنامه افسردگي بك                                 53
منابع و ماخذ                                        60

چكيده :
هدف از تحقيق حاضر مقايسه افسردگي در بين نوجوانان ورزشكار و غير ورزشكار 18 ساله شهر كرج است كه فرضيه هاي عنوان شده در تحقيق حاضر عبارتست از از اينكه بين ورزش و افسردگي رابطه وجود دارد و همين طور جوانان ورزشكار و غير ورزشكار از لحاظ افسردگي داراي تفاوت هستند كه جامعه مورد مطالعه جوانان ورزشكار و غير ورزشكار كرج كه در حدود 100 نفر بعنوان نمونه انتخاب گرديده كه انتخاب نمونه بصورت تصادفي بوده است كه جهت آزمون از آزمون افسردگي يك داراي 21 سئوال 4 گزينه اي است بر روي آزمودنيها اجرا گرديده است . جهت آزمون فرضيه ها از ارزش آماري t و متغيير مستقل استفاده گرديده كه نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه بين جوانان ورزشكار و غير ورزشكار ا لحاظ افسردگي تفاوت وجود دارد و سطح ذهني داراي آن برابر 5 % است.

فصل اول
كليات تحقيق

مقدمه
در زندگي همه ي ما روز هايي وجود دارند كه همه چيز را سياه مي بينم و هيچ چيز شادي ما را بر نمي انگيزد و هيچ اميدي به موفقعيت نداريم .بد خلق و غمگين هستيم و احساس تنهايي ، خلأ  نا اميدي و گنهكاري بر ما چيره مي شود و اضطراب ما را فرا مي گيرد همه ما با چنين حالتها و احساسهايي كه اغلب پس از شكست ها يا فقدا نها و يا حتي بدون دليل آشكار به وجود مي آيند ،كم و بيش آشنا هستيم و با آنها با موفعقيت بيش وكم ، مقابله مي كنيم . اما انچه موجب مي شود تا چنين احساسهايي به صورت اختلال هاي رواني درآيند نوع و تعداد نشانه هاي،شدت و طول مدت و هم چنين حدي است كه به جريان بهنجار زندگي روزمره آسيب مي رسانند در قلمره زندگي بهنجار و در زمينه تجربه  آسيب شناختي ، اين احساس ها و شيوه  دريافت آنها را با مفهوم افسردگي مرتبط ساخته اند .از زماني كه بقراط نخستين نظريه علت شناختي افسردگي را با عنوان عارضه سودا ارائه كرد فرضيه هاي متعددي درباره ي مبناي افسردگي مطرح شده اند و كوشش هاي فراواني براي درمانگري آن انجام داده اند معادل اصطلاح سودا در زبان يوناني ،اصطلاح ماليخوليا ست كه امروزه نوع خاصي از افسردگي را مشخص مي كند .بدرغم پايدار ماندن مفهوم ماليخوليا در خلال قرون ،همواه معاني مبهم و متفاوتي به آن نسبت داده شده است كه با معناي كنوني ماليخوليا كه عبارت است از ختلال عميق خلقي و بر اساس غمگيني مرضي مشخص مي شود متفاوت بوده است در قرن 19 مؤلفان دو گروه هذيانهايي كه «تك جنوني »ناميده ميشوند «هذيانهاي جزي غمگيني » «با ماليخوليايي هذياني»را متمايز كردند و در وهله بعد مفاهيم جنون ادواري (فالزه) وجنون دو شكلي ( با يارژه)به منظور متمايز كردن افسردگي هاي راجعه كه در تناوب با حالات شادي نا آرام بودند ،ظاهر شدند و سپس بيماري اخير توسط كرپلين «روان گستسگي– آشفتگي افسردگي »ناميده شد ، اما حالت افسردگي اين روان گستسگي ،انواع ديگر افسردگيها را پوشش نميدهد و فقط مي توان آنرا به عنوان يك زير گروه افسردگيها در نظر گرفت ، بنا بر اين بايد گفت كه اصطلاح افسردگي از چنين چارچوبي فراتر مي رود وهله غمگيني و كاهش تنود رواني كه رفتار و زندگي فرد را زير تأثير مي گيرد متمايز كند .
 
بيان مسئله
گرچه غمگيني معادل افسردگي نيست اما بي تريد افسردگي شامل حالت غمگيني است كه بر زندگي روزمره فعاليت و ارزشيابي خود ، قضاوت و كنشهاي ابتدايي مانند خواب و اشتها اثر مي گذارد .
غمگيني ميتواند واكنشي نسبت به يك ديدار رنج آور باشد و هنگامي مرضي محسوب مي شود كه از لحاظ شدت و طول مدت با در نظر گرفتن اهميت اين رويداد ، جنبه افراطي پيدا كند و به خصوص وقتي بدون علت ظاهري آشكار شود ، بنا بر اين غمگيني افراطي يا بدون علت موجه در چارچوب افسردگي قرار مي گيرد و وجود عوامل آمادگي و آسيب پذيري فردي را القا مي كند اين عوامل ميتواند ژنيتكي روان شناختي –وزيست شناختي يا محيطي باشند و در اغلب موارد با هم در تنيدگي آنها مواجه هستيم افسردگي در اقشار مختلف كودك ونوجوانان و ورزشكار و غير ورزشكار مي تواند وجود داشته باشد كه بر حسب ويژگي هاي هر فرد اين افسردگي مي تواند كم يا زياد باشد كه مسأله مورد تحقيق در اين پژوهش مقايسه افسردگي در بين افرادي كه ورزش مي كنند با افرادي كه ورزش نمي كنند است
سؤال مسئله
آيا افسردگي در بين جوانان غير ورزشكار بيشتر از جوانان ورزشكار است؟
اهميت و ضرورت تحقيق
اصطلاح افسردگي در بزرگسالان و كودكان داراي معناي مشابهي نيست و همين مورد در بين قشرهاي مختلف مانند جواناني كه ورزش مي كنند و به نوعي ورزشكار هستندو جواناني كه ورزش نمي كنند و به نوعي ورزشكار نيستند تحول مفهوم افسردگي دربين افراد ورزشكار به وضوح ديده مي شود و اين كه حتي پس از بازشناشي و پذيرش واقعيت باليني اين مفهوم نظريه هايي بيان شده كه شخص مي كند استفاده بهينه از وقت و به كار بردن اوقات فراغت به نحوه احسن و حتي تمايل به ورزش كاهي باعث از بين رفتن ناراحتي هاي رواني بخصوص افسردگي مي شود و تمايل افراد به ورزش مي تواند راهي به سوي سلامت رواني فرد باشد . كه اميد است با تحقيقات انجام شده در اين رابطه ميزان افسردگي را در جوانان خود كاهش دهيم و  تمايل آنها را به ورزش و ورزش كردن بيشتر كنيم تا به اين وسيله بتوانيم ميزان افسردگي را در اين گروه سني حساس كاهش دهيم.
اهداف تحقيق
هدف از تحقيق حاضر برسي مقايسه افسردگي در بين جوانان ورزشكار و غير ورزشكار شهر كرج است . و اين كه تمايل به ورزش و ورزشكار بودن افسردگي را در جوانان كاهش مي دهد يا نه هيچ تفاوتي از لحاظ افسردگي در بين ورزشكاران و غير ورزشكاران وجود ندارد؟
فرضيه هاي تحقيق
افسردگي در بين جوانان غير ورزشكار بيشتر از جوانان ورزشكار است.
متغييرهاي تحقيق
افسردگي = متغييرهاي وابسته
جوانان ورزشكار و جوانان غير ورزشكار = متغيير مستقل در دو گروه

تعاريف عملياتي واژ ها و مفاهيم
افسردگي :عبارتند از گوشه گيري و انزوا – احساس حقارت – كم شدن اشتها – گريه كردن كه اينها يك حالت رواني در فرد است كه به مرور زمان يا يك دفعه به سراغ آدمي مي آيد و تمام اين حالت در انسان باعث تمايل به خود كشي در مرحله آخر مي شود و بالاخره عبارتند ازغره اي است كه آزمودني از آزمون افسردگي بك بدست آورده است.
جوانان ورزشكار: عبارتند از جواناني كه به ورزش اشتغال دارند و براي گذراندن اوقات فراغت خود در رشته هاي ورزشي مشغول ورزش هستند.
جوانان غير ورزشكار به جواناني گفته مي شود كه اصلا" به ورزش علاقه ندارند و در ساعت بيكاري خود هم حتي ورزش نمي كنند.

فصل دوم
پيشينه و ادبيات تحقيق

اختلالهاي افسردگي و آشفتگي – افسردگي :
در زندگي همه ي ما روز هايي وجود دارند كه همه چيز را سياه مي بينم و هيچ چيز شادي ما را بر نمي انگيزد و هيچ اميدي به موفقعيت نداريم .بد خلق و غمگين هستيم و احساس تنهايي ، خلأ  نا اميدي و گنهكاري بر ما چيره مي شود و اضطراب ما را فرا مي گيرد همه ما با چنين حالتها و احساسهايي كه اغلب پس از شكست ها يا فقدا نها و يا حتي بدون دليل آشكار به وجود مي آيند ،كم و بيش آشنا هستيم و با آنها با موفعقيت بيش وكم ، مقابله مي كنيم . اما انچه موجب مي شود تا چنين احساسهايي به صورت اختلال هاي رواني درآيند نوع و تعداد نشانه هاي،شدت و طول مدت و هم چنين حدي است كه به جريان بهنجار زندگي روزمره آسيب مي رسانند در قلمره زندگي بهنجار و در زمينه تجربه  آسيب شناختي ، اين احساس ها و شيوه  دريافت آنها را با مفهوم افسردگي مرتبط ساخته اند .از زماني كه بقراط نخستين نظريه علت شناختي افسردگي را با عنوان عارضه سودا ارائه كرد فرضيه هاي متعددي درباره ي مبناي افسردگي مطرح شده اند و كوشش هاي فراواني براي درمانگري آن انجام داده اند معادل اصطلاح سودا در زبان يوناني ،اصطلاح ماليخوليا ست كه امروزه نوع خاصي از افسردگي را مشخص مي كند .بدرغم پايدار ماندن مفهوم ماليخوليا در خلال قرون ،همواه معاني مبهم و متفاوتي به آن نسبت داده شده است كه با معناي كنوني ماليخوليا كه عبارت است از ختلال عميق خلقي و بر اساس غمگيني مرضي مشخص مي شود متفاوت بوده است در قرن 19 مؤلفان دو گروه هذيانهايي كه «تك جنوني »ناميده ميشوند «هذيانهاي جزي غمگيني » «با ماليخوليايي هذياني»را متمايز كردند و در وهله بعد مفاهيم جنون ادواري (فالزه) وجنون دو شكلي ( با يارژه)به منظور متمايز كردن افسردگي هاي راجعه كه در تناوب با حالات شادي نا آرام بودند ،ظاهر شدند و سپس بيماري اخير توسط كرپلين «روان گستسگي– آشفتگي افسردگي »ناميده شد ، اما حالت افسردگي اين روان گستسگي ،انواع ديگر افسردگيها را پوشش نميدهد و فقط مي توان آنرا به عنوان يك زير گروه افسردگيها در نظر گرفت ، بنا بر اين بايد گفت كه اصطلاح افسردگي از چنين چارچوبي فراتر مي رود وهله غمگيني و كاهش تنود رواني كه رفتار و زندگي فرد را زير تأثير مي گيرد متمايز كند .
گرچه غمگيني معادل افسردگي نيست اما بي تريد افسردگي شامل حالت غمگيني است كه بر زندگي روزمره فعاليت و ارزشيابي خود ، قضاوت و كنشهاي ابتدايي مانند خواب و اشتها اثر مي گذارد .
غمگيني ميتواند واكنشي نسبت به يك ديدار رنج آور باشد و هنگامي مرضي محسوب مي شود كه از لحاظ شدت و طول مدت با در نظر گرفتن اهميت اين رويداد ، جنبه افراطي پيدا كند و به خصوص وقتي بدون علت ظاهري آشكار شود ، بنا بر اين غمگيني افراطي يا بدون علت موجه در چارچوب افسردگي قرار مي گيرد و وجود عوامل آمادگي و آسيب پذيري فردي را القا مي كند اين عوامل ميتواند ژنيتكي روان شناختي –وزيست شناختي يا محيطي باشند و در اغلب موارد با هم در تنيدگي آنها مواجه هستيم .
اصطلاح افسردگي در بزرگسالان و كودكان داراي معناي مشابهي نيست . افسردگي كودكانه نيز محتواي مشابهي ندارد و بر حسب سنين مختلف ، نشان دهنده تجربه هاي متفاوتي است: در حالي كه پاره اي از مؤلفان افسردگي را به منزله وهله بهنجاري از تحول دانسته اند ، پاره اي ديگر، آن را به عنوان پديده مرضي تلقي كردن وگروهي نيز اعتقاد به واقعيت باليني آن نداشته اند.نكته كه بر اساس بررسي فرايند تحول مفهوم افسردگي در كودك آشكار مي شود اينست كه حتي پيش از باز شناسي و پذيرش واقعيت باليني اين مفهوم، نظريه هاي متعددي درباره آن ارائه شده اند و در نتيجه با كميابي وافر جدول باليني، حداقل به شكلي كه براي بزرگسالان تداركمي شود ، كه فراواني چشم گير مرجعهاي نظري در اين قلمرو مواجه هستيم.
بدين ترتيب، به رغم آنكه در حال حاضر ، مفهوم افسردگي در كودك پذيرفته شده است اما معنا و نشانه شناسي آن از ديدگاه مؤلفان مختلف بسيار متفاوت است و حتي در مورد مسأله ساده اي مانند درجه فراواني افسردگي ، اختلاف نظريه هاي گسترده اي وجود دارند .
در خلال اين فصل كوشش خواهيم كرد تا با در نظر گرفتن ديدگاه هاي مختلف دلايل عدم تجانس چارچوب باليني را ارائه دهيم.
2.تعريف افسردگي
ارائه تعريف افسردگي آسان نيست ، طبقه بندي آن باز هم مشكل تر است و پيشنهاد طرحي علت شناختي كه بتواند مورد پذيرش همه متخصصان و پژوهش گران قرار گيرد ،غير ممكن به نظر مي رسد . در سطوري كه در پي مي ايند به برخي تعاريف عمده افسردگي اشاره مي كنيم:
-در معناي محدود پزشكي ،افسردگي به منزله يك بيماري خلق وخو يا اختلال كنش خلق وخو است .
-درسطح معمول باليني ،افسردگي نشانگاني است كه تحت سلطه خلق افسرده است وبر اساس بين لفظي ويا غير لفظي عواطف غمگين ،اضطرابي ويا حالت هاي برانگيختگي نشان داده مي شود .
-افت گذرا يا دوام دار تنود عصبي –رواني كه به صورت يك مؤلفه بدني (سر دردهاي ،خستگي پذيري ،بي اشتها يي ،بيخوابي ،يبوست ،كاهش فشار خون و جز آن )ويك مؤلفه رواني (احساس به پايان رسيدن نيرو،كهتري ،نا توانمندي ،غمگيني وجز آن )نمايان مي شود .
-سقوط غير قابل توجيه تنود حياتي : اين حالت در قلمرو بدني با خستگي دائم آشكار مي شود ، در قلمرو شناختي به صورت پراكندگي دقت مشكل كوشش فكري و در قلمرو عاطفي به شكل حالت ما ليخوليا كه با هوشياري فرد نسبت به نا توانمندي واكنش همراه است ،متجلي مي شود .
-حالت رواني نا خوش كه با دلزدگي ،يأس و خستگي پذيري مشخص مي شود و در بيشتر مواقع با اضطرابي كم وبيش شديد همراه است .
در يك جمع بندي كلي متوجه مي شويم  كه مفهوم افسردگي به گونه متفاوت به كار رفته است :
-به منظور مشخص كردن احساسهاي بهنجار غمگيني ، يأس ، نا اميدي و جز آن ،و بروز آنها به عنوان نشانه يك اختلال؛
-به منظور توصيف اختصاري يك نشانگان كه شامل نشانه هاي عاطفي ، شناختي ، حركتي ،فيژيولويكي و غدد مترشحه است؛
-براي مشخص كردن اختلالهاي افسردهوار در چارچوب اختلالات رواني كه داراي پاره اي از علل و گونه اي از تحول هستند و به پاره اي از درمانگريها پاسخ مي دهند.
آشكارا مشاهده مي شود كه تعريف هاي مختلف افسردگي به نشانه هاي بسيار متنوعي اشاره دارند كه مي توانند به گونه هاي مختلف با يكديگر تركيب شوند و گاهي بازشناسي افسردگي از خلال اين تركيب ها بسيار مشكل است ؛بخصوص اگر جنبه پنهان داشته باشد و يا جلوه هاي دروني به خود گيرد .اما به هر حال اين نكته را مي توان پذيرفت كه افسردگي در عين حال با نشانه هاي رواني و جسماني همراه است و نشانه هاي جسماني گاهي چنان بر جدول باليني سايه مي افكنند كه مانع بازشناسي افسردگي مي شوند .
3.شكل گيري افسردگي در جريان تحوّل
نشانه شناسي افسردگي در خلال تحول متغير است .اين تغيير پذيري از يكسو به عوامل تحول وابسته است و از سوي ديگر ، بر نا همگراييهاي گسترده ديدگاههاي متخصصان.درسطوري كه در پي آيند به بررسي اين نشانه شناسي بر اساس دو محور توصيفي و زماني خواهيم پرداخت.
3-1) افسردگي هاي دوره اول كودكي
الف)نكات كلي
كشفـ«افسردگي اتكايي»د رنوزاد (اشپيتز ،1946)از دو زاويه ،يكي از برهه هاي مهم تاريخ روانپزشكي و روانشناسي مرضي محسوب مي شود .اين مفهوم همراه با توصيف مفهوم «درخود ماندگي» زودرس(كارنر، 1943)از سويي به استحكام منابع روانپزشكي كودككه تا آن زمان بسيار سست و شكننده بود منتهي شد و قلمرو مشاهدات باليني و درمانگري هاي خاص و گسترده اي را در برابر آن گشود و از سوي ديگر ،بر اساس بر انگيختن پرسشهايي مانند چگونكي روابط مفهوم افسردگي اتكايي با حالات افسردگي كه بعد ها و بخصوص در خلأل بزرگسالي متجلي مي شود به منزله يكي از مفاهيم بنيادي آسيب شناسي رواني به معناي اعم ،قلمدادگشت .واز اين زاويه ،مي توان گفت كه بين ماههاي نخستين زندگي و جريان بعدي آن پيوندي را به وجود آورد .
از زمان اشپيتر تاكنون ،شناخت ما از حالتهاي افسرده وار نوزاد ،بخصوص در زمينه شكلهاي پنهان يا فاقد صراحت كافي و همچنين شرايط علت شناختي آنها مانند تأثير افسردگي هاي مادرانه ،پيشرفتهاي شاياني كرده است .
ب) افسردگي نوزاد به منزله يك واقعيت شايع باليني
گرچه افسردگي هاي پنهان يا فاقد صراحت كافي آشكارا فراوانتر ند با اين حال بايد براين نكته تأكيد شود كه افسردگي اتكايي ،آنچنان كه به طور معمول پنداشته مي شود ،در چهار چوب باليني نا درست نيست .
1.افسردگي اتكايي
جدول باليني افسردگي اتكايي نوزاد كه توسط اشپيتز توصيف شده است از زاويه نشانه شناسي صريح، شرايط بروز آن در نوزاد 6تا 18ماهه اي كه ناگهان از مادرش جدا مي شودو همچنين از زاويه فرايند تحول اختلالات ، بي ترديد دقيق ترين چارچوب تشخيصي را فراهم آورده است.با اين حال بايد متذكر شد كه آنافرويدو بر لينگهام(به نقل از مازه،1988) نيز بر اساس مشاهدات خود در خلال آخرين جنگ بين الملل د رشير خوارگاههامستد ،بر شدت واكنشهاي نا اميدانهكودكان خردسالي كه در جريان بمبارانهاي شهر لندن از مادران خود جدا شده بودند ،تأكيد فراوان داشته اند.
مع هذا آنچه به گونه اي بسيار جالب توسط اشپيتيز توصيف شده ،در واقع حالتي است كه «مشابه جدول باليني افسردگي بزرگسالان است» .به عبارت ديگر با يك حالت خمودگي گسترده همراه با امتنع از تماس  يا بي تفاوتي نيست به اطرافيان هستيم كه بتدريج چند هفته پس از يك وهله ناله و زاري ،درآويختن و چسبيدن به بزرگسال و سپس اعتراض و فرياد بروز ميكند .روان بي اشتهايي همراه با كاهش وزن و بي خوابي نيز مشخص كنند اين جدول باليني است كه اشپيتز در چارچوب آن ،چند نكته اصلي مانند توقف تحول، واپس روي اكتسابهاي حركتي و عقلي ، و حساسيت مفرط نسبت به عفونت ها را نيز قرار مي دهد.


منابع :منابع و مأخذ

آزاد -  حسين 1382 – آسيب رواني ( 1 ) – انتشارات روان – تهران

آزاد – حسين – 1382 – آسيب رواني ( 2 ) – انتشارات روان – تهران

پورافكاري – نصرالله – 1383 – خلاصه روان پزشكي – انتشارات رشد – تهران

دلاور – علي – 1383 – روش تحقيق در علوم تربيتي – انتشارات رشد – تهران

دلاور – علي – 1383 – آمار استباطي – انتشارات رشد – تهران

دادستان – پرپر خ – 1384 – روانشناسي مرضي ( 2 ) – انتشارات نور – تهران

دادستان – پرپر خ – 1384 – روانشناسي افسردگي – انتشارات پيام – تهران

دادستان – پرپر خ – 1384 – روانشناسي مرضي ( 1 ) – انتشارات نور – تهران

شوركي- مصطفي – 1381 – افسردگي و علائم درمان ‌آن – انتشارات ارجمند – تهران

قره چه داغي – مهري – 1382 – افسردگي و شوك درماني – انتشارات فرهنگ – تهران

كريمي – يوسف – 1383 – روان‌شناسي شخصيت – انتشارات بهار – تهران


 
طراحی سایت : سایت سازان