میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

اكتشافات ژئوشيميايي سيستماتيك در محدوده 50000/1 ده بكري از برگه 100000/1 خان خاتون


کد محصول : 1000174 نوع فایل : word تعداد صفحات : 30 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 966

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m3d174

فهرست مطالب و صفحات نخست


اكتشافات ژئوشيميايي سيستماتيك در محدوده 50000/1 ده بكري از برگه 100000/1 خان خاتون

عنوان                                                                                          صفحه
چكيده                                                                                         1
فصل اول                                       2
1-1- كليات                                    2  
1-1-1- مقدمه                                                                             3
1-1-2- موقعيت جغرافيايي منطقه                                                   4
1-1-3- راههاي ارتباطي                                                                4
1-1-4- تاريخچه مطالعات پيشين                                                   5
1-1-5- شرايط آب وهوايي منطقه                                           5
1-1-6- پوشش گياهي وجانوري منطقه                                           6
1-1-7- ويژگيهاي انساني منطقه                                                    7
1-1-8- توپوگرافي منطقه وسيستم آبراهه ها                                   7
1-2- زمين شناسي عمومي منطقه                                                   9
1-2-1- ليتولوژي منطقه                                                               9
1-2-2- چينه شناسي منطقه                                                        10
1-2-3- ويژگيهاي فسيل شناسي                                                  17
1-2- 4 ساختار منطقه مورد مطالعه                                              18
1-2-5- تكتونيك وزمين شناسي ساختمان منطقه                           18
1-2-6- پتانسيل                                                                        18
فصل دوم
نمونه برداري                                                                               21
2-1- مقدمه                                                                                 22
2-2- روش نمونه برداري                                                              22
2-2-1- انتخاب محيط نمونه برداري                                                22
2-2-2- شبكه بهينه نمونه برداري                                                   23
2-2-3- طراحي شبكه نمونه برداري                                                23
2-2-4- انجام عمليات نمونه برداري                                                23
2-2-5- آماده ساري نمونه ها                                                        25
2-3- آناليز نمونه هاي ژئوشيميايي                                                 25
2-3-1- روش آناليز نمونه هاي ژئوشيميايي وحدحساسيت دستگاهها  25
2-3-2- دقت آناليز نمونه هاي ژئوشيميايي                                       25
فصل سوم
جدايش جوامع سنگي                                                                     70
3-1- مقدمه                                                                                  71
3-2- جدايش جوامع سنگي                                                             72
3-2-1- بررسي مقادير كلارك در سنگهاي رخنمون دار منطقه             73
3-2-2- بررسي زمينه محلي درهر يك از جوامع سنگي و مقايسه آنها با جامعه كلي  47
فصل چهارم
پردازش داده هاي خام                                                                   101
4-1- محاسبه پارامترهاي آماري داده هاي خام                                102
4-1-1- بررسي مقادير خارج از رده                                                102
4-1-2- نرمال سازي داده هاي خام                                                 103
4-2- تعيين ضريب همبستگي                                                          103
4-3- بررسي آماري چند متغيره                                                      105
4-3-1- آناليز خوشه اي و تفسير آن                                               105
فصل پنجم
پردازش داده هاي غني شده                                                             133
5-1- محاسبه شاخص غني شدگي وهمگن سازي جوامع                      134
5-1-1- محاسبه پارانترهاي آماري شاخص غني شدگي                      135
5-1-1-1- بررسي مقادير خارج از رده                                             135
5-2- نرمال سازي شاخص هاي غني شدگي                                      136
5-3- تعيين ضريب همبستگي                                                           136
5-4- بررسي هاي آماري چند متغيره                                                138
5-4-1- آناليزخوشه اي وتفسير آن                                                  138
5-4-2- آناليزفاكتوري                                                                    139
5-4-3- آناليز ويژگي فاكتورها                                                        141
5-5- جداسازي آنومالي ها از جامعه زمينه به روش P.N                    141
فصل ششم
تخمين شبكه اي                                                                             174
6-1- تخمين شبكه اي داده ها                                                          175
فصل هفتم
فازكنترل آنومالي ها                                                                           208
7-1- فازكنترلي آنومالي هاي ژئو شيميايي                                            209
7-1-1- رديابي كاني سنگين                                                               209
7-1-2- بزرگي هاله هاي كاني سنگين                                                  211
7-2- نمونه برداري كاني هاي سنگين                                                   211
7-3- آماده سازي نمونه ها                                                                212
7-4- پردازش داده هاي كاني هاي سنگين                                            213
7-5- آناليز خوشه اي داده هاي كاني سنگين                                         214
7-6- ترسيم نقشه هاي متغيرهاي كاني سنگين                                      215
7-7- نمونه هاي مينراليزه                                                                  215
فصل هشتم
بررسي ساختارهاي تكتونيكي                                                              234
8-1- بررسي ساختارها ومسائل تكتونيكي منطقه                                    235
8-2- مطالعه تغيير پذيري دانسيته گلسها وامتداد آنها                              236
8-3- انطباق محدوده آنوماليهاي ژئوشيميايي با محدوده زونهاي با شكستگي زياد       237
فصل نهم      
تلفيق داده ها                                                                                    238
9-1- تلقيق داده ها                                                                           239
9-2- گرد آوري اطلاعات                                                                 239
9-2-1- داده هاي زمين شناسي                                                      240
9-2-2- داده هاي ژئوفيزيك هوايي                                                 240
9-2-3- داده هاي دورسنجي                                                         240
9-3- تجزيه وتحليل اطلاعات لايه ها                                               241
9-3-1- آنومالي شماره                                                               241
9-3-2- آنومالي شماره 2                                                            241
9-3-3- آنومالي شماره 3                                                            242
9-3-4- آنومالي شماره 4                                                            242
9-3-5- آنومالي شماره 5                                                           242
9-3-6- آنومالي شماره                                                              242
10-1 نتيجه گيري                                                                      244
10-1-1- محدوده شماره1                                                          246
10-1-2- محدوده شماره2                                                         247
10-1-2-1- آنومالي شماره 3                                                    247
10-1-2-2- آنومالي شماره 4                                                    247

اشكال
اشكال فصل 2
شكل ( 2-1 )    نمودار كنترلي تامپسون براي عنصر Cr............... 50
شكل( 2-2 )    نمودار كنترلي تامپسون براي عنصر Au............... 51
شكل  ( 2-3 )     نمودار كنترلي تامپسون براي عنصر Mn............... 52
شكل   ( 2-4 )     نمودار كنترلي تامپسون براي عنصر Sr............... 53
شكل  ( 2-5 )    نمودار كنترلي تامپسون براي عنصر Ba............... 54
شكل  ( 2-6 )     نمودار كنترلي تامپسون براي عنصر Be............... 55
شكل  ( 2-7 )      نمودار كنترلي تامپسون براي عنصر....................... 50
 شكل  ( 2-8 )     نمودار كنترلي تامپسون براي عنصر Fe............... 57
شكل  ( 2-9 )      نمودار كنترلي تامپسون براي عنصر Ag............... 58
شكل  ( 2-10 )    نمودار كنترلي تامپسون براي عنصر As............... 59
شكل  ( 2-11 )    نمودار كنترلي تامپسون براي عنصر Bi............... 60
شكل  ( 2-12 )    نمودار كنترلي تامپسون براي عنصر co............... 61
شكل  ( 2-13       نمودار كنترلي تامپسون براي عنصر Cu............ 62
شكل  ( 2-14 )     نمودار كنترلي تامپسون براي عنصر Zn............ 63
شكل  ( 2-15 )     نمودار كنترلي تامپسون براي عنصر Mo............. 64
شكل  ( 2-16)     نمودار كنترلي تامپسون براي عنصر Ni................ 65
شكل  ( 2-17)     نمودار كنترلي تامپسون براي عنصر Pd............... 66
شكل  ( 2-18)     نمودار كنترلي تامپسون براي عنصر Sb............... 67
شكل  ( 2-19      نمودار كنترلي تامپسون براي عنصر Sn............... 68
شكل   ( 2-20)    نمودار كنترلي تامپسون براي عنصر W................ 69
اشكال فصل 3
شكل   ( 3-1)   هيستوگرام انواع جوانع سنگي در برگه 0000 5/1 ده بكري 00000 78
شكل   ( 3-2)   درصد اواع جوامع سنگي در برگه 0000 5/1 ده بكري 00000 79
شكل  ( 3-3)  هيستوگرام پراكندگي عنصر Mn در جوامع سنگي مختلف موجود در منطقه و مقايسه با مقدار زمينه محلي..... 80
شكل  ( 3-4)  هيستوگرام پراكندگي عنصر Srر جوامع سنگي مختلف موجود در منطقه و مقايسه با مقدار زمينه محلي..... 81
شكل   ( 3-5)  هيستوگرام پراكندگي عنصر Crر جوامع سنگي مختلف موجود در منطقه و مقايسه با مقدار زمينه محلي..... 82

شكل  ( 3-6)   هيستوگرام پراكندگي عنصر Auر جوامع سنگي مختلف موجود در منطقه و مقايسه با مقدار زمينه محلي..... 83
شكل  ( 3-7)   هيستوگرام پراكندگي عنصر Beر جوامع سنگي مختلف موجود در منطقه و مقايسه با مقدار زمينه محلي..... 84
شكل   ( 3-8)   هيستوگرام پراكندگي عنصر Wدر جوامع سنگي مختلف موجود در منطقه و مقايسه با مقدار زمينه محلي..... 85
شكل   ( 3-9)   هيستوگرام پراكندگي عنصر Snجوامع سنگي مختلف موجود در منطقه و مقايسه با مقدار زمينه محلي..... 86
شكل   ( 3-10 )   هيستوگرام پراكندگي عنصر Znر جوامع سنگي مختلف موجود در منطقه و مقايسه با مقدار زمينه محلي..... 87
شكل   ( 3-11)   هيستوگرام پراكندگي عنصر Sbر جوامع سنگي مختلف موجود در منطقه و مقايسه با مقدار زمينه محلي..... 88
شكل   ( 3-12 )   هيستوگرام پراكندگي عنصر Pbر جوامع سنگي مختلف موجود در منطقه و مقايسه با مقدار زمينه محلي..... 89
شكل  ( 3-13)  هيستوگرام پراكندگي عنصر Niر جوامع سنگي مختلف موجود در منطقه و مقايسه با مقدار زمينه محلي..... 90
شكل  ( 3-14)  هيستوگرام پراكندگي عنصر Moر جوامع سنگي مختلف موجود در منطقه و مقايسه با مقدار زمينه محلي..... 91
شكل  ( 3-15)   هيستوگرام پراكندگي عنصر Cuر جوامع سنگي مختلف موجود در منطقه و مقايسه با مقدار زمينه محلي..... 92
 


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان