میهن داکیومنت                میهن داکیومنت                      میهن داکیومنت              میهن داکیومنت

مرکز دانلود پایان نامه ، پروژه ، روش تحقیق ، مقاله 


میهن داک - میهن داکیومنت

اكتشافات ژئوشيميايي سيستماتيك در محدوده 50000/1 ده بكري از برگه 100000/1 خان خاتون


کد محصول : 1000174 نوع فایل : word تعداد صفحات : 30 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 389

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m3d174

فهرست مطالب و صفحات نخست


اكتشافات ژئوشيميايي سيستماتيك در محدوده 50000/1 ده بكري از برگه 100000/1 خان خاتون

عنوان                                                                                          صفحه
چكيده                                                                                         1
فصل اول                                       2
1-1- كليات                                    2  
1-1-1- مقدمه                                                                             3
1-1-2- موقعيت جغرافيايي منطقه                                                   4
1-1-3- راههاي ارتباطي                                                                4
1-1-4- تاريخچه مطالعات پيشين                                                   5
1-1-5- شرايط آب وهوايي منطقه                                           5
1-1-6- پوشش گياهي وجانوري منطقه                                           6
1-1-7- ويژگيهاي انساني منطقه                                                    7
1-1-8- توپوگرافي منطقه وسيستم آبراهه ها                                   7
1-2- زمين شناسي عمومي منطقه                                                   9
1-2-1- ليتولوژي منطقه                                                               9
1-2-2- چينه شناسي منطقه                                                        10
1-2-3- ويژگيهاي فسيل شناسي                                                  17
1-2- 4 ساختار منطقه مورد مطالعه                                              18
1-2-5- تكتونيك وزمين شناسي ساختمان منطقه                           18
1-2-6- پتانسيل                                                                        18
فصل دوم
نمونه برداري                                                                               21
2-1- مقدمه                                                                                 22
2-2- روش نمونه برداري                                                              22
2-2-1- انتخاب محيط نمونه برداري                                                22
2-2-2- شبكه بهينه نمونه برداري                                                   23
2-2-3- طراحي شبكه نمونه برداري                                                23
2-2-4- انجام عمليات نمونه برداري                                                23
2-2-5- آماده ساري نمونه ها                                                        25
2-3- آناليز نمونه هاي ژئوشيميايي                                                 25
2-3-1- روش آناليز نمونه هاي ژئوشيميايي وحدحساسيت دستگاهها  25
2-3-2- دقت آناليز نمونه هاي ژئوشيميايي                                       25
فصل سوم
جدايش جوامع سنگي                                                                     70
3-1- مقدمه                                                                                  71
3-2- جدايش جوامع سنگي                                                             72
3-2-1- بررسي مقادير كلارك در سنگهاي رخنمون دار منطقه             73
3-2-2- بررسي زمينه محلي درهر يك از جوامع سنگي و مقايسه آنها با جامعه كلي  47
فصل چهارم
پردازش داده هاي خام                                                                   101
4-1- محاسبه پارامترهاي آماري داده هاي خام                                102
4-1-1- بررسي مقادير خارج از رده                                                102
4-1-2- نرمال سازي داده هاي خام                                                 103
4-2- تعيين ضريب همبستگي                                                          103
4-3- بررسي آماري چند متغيره                                                      105
4-3-1- آناليز خوشه اي و تفسير آن                                               105
فصل پنجم
پردازش داده هاي غني شده                                                             133
5-1- محاسبه شاخص غني شدگي وهمگن سازي جوامع                      134
5-1-1- محاسبه پارانترهاي آماري شاخص غني شدگي                      135
5-1-1-1- بررسي مقادير خارج از رده                                             135
5-2- نرمال سازي شاخص هاي غني شدگي                                      136
5-3- تعيين ضريب همبستگي                                                           136
5-4- بررسي هاي آماري چند متغيره                                                138
5-4-1- آناليزخوشه اي وتفسير آن                                                  138
5-4-2- آناليزفاكتوري                                                                    139
5-4-3- آناليز ويژگي فاكتورها                                                        141
5-5- جداسازي آنومالي ها از جامعه زمينه به روش P.N                    141
فصل ششم
تخمين شبكه اي                                                                             174
6-1- تخمين شبكه اي داده ها                                                          175
فصل هفتم
فازكنترل آنومالي ها                                                                           208
7-1- فازكنترلي آنومالي هاي ژئو شيميايي                                            209
7-1-1- رديابي كاني سنگين                                                               209
7-1-2- بزرگي هاله هاي كاني سنگين                                                  211
7-2- نمونه برداري كاني هاي سنگين                                                   211
7-3- آماده سازي نمونه ها                                                                212
7-4- پردازش داده هاي كاني هاي سنگين                                            213
7-5- آناليز خوشه اي داده هاي كاني سنگين                                         214
7-6- ترسيم نقشه هاي متغيرهاي كاني سنگين                                      215
7-7- نمونه هاي مينراليزه                                                                  215
فصل هشتم
بررسي ساختارهاي تكتونيكي                                                              234
8-1- بررسي ساختارها ومسائل تكتونيكي منطقه                                    235
8-2- مطالعه تغيير پذيري دانسيته گلسها وامتداد آنها                              236
8-3- انطباق محدوده آنوماليهاي ژئوشيميايي با محدوده زونهاي با شكستگي زياد       237
فصل نهم      
تلفيق داده ها                                                                                    238
9-1- تلقيق داده ها                                                                           239
9-2- گرد آوري اطلاعات                                                                 239
9-2-1- داده هاي زمين شناسي                                                      240
9-2-2- داده هاي ژئوفيزيك هوايي                                                 240
9-2-3- داده هاي دورسنجي                                                         240
9-3- تجزيه وتحليل اطلاعات لايه ها                                               241
9-3-1- آنومالي شماره                                                               241
9-3-2- آنومالي شماره 2                                                            241
9-3-3- آنومالي شماره 3                                                            242
9-3-4- آنومالي شماره 4                                                            242
9-3-5- آنومالي شماره 5                                                           242
9-3-6- آنومالي شماره                                                              242
10-1 نتيجه گيري                                                                      244
10-1-1- محدوده شماره1                                                          246
10-1-2- محدوده شماره2                                                         247
10-1-2-1- آنومالي شماره 3                                                    247
10-1-2-2- آنومالي شماره 4                                                    247

اشكال
اشكال فصل 2
شكل ( 2-1 )    نمودار كنترلي تامپسون براي عنصر Cr............... 50
شكل( 2-2 )    نمودار كنترلي تامپسون براي عنصر Au............... 51
شكل  ( 2-3 )     نمودار كنترلي تامپسون براي عنصر Mn............... 52
شكل   ( 2-4 )     نمودار كنترلي تامپسون براي عنصر Sr............... 53
شكل  ( 2-5 )    نمودار كنترلي تامپسون براي عنصر Ba............... 54
شكل  ( 2-6 )     نمودار كنترلي تامپسون براي عنصر Be............... 55
شكل  ( 2-7 )      نمودار كنترلي تامپسون براي عنصر....................... 50
 شكل  ( 2-8 )     نمودار كنترلي تامپسون براي عنصر Fe............... 57
شكل  ( 2-9 )      نمودار كنترلي تامپسون براي عنصر Ag............... 58
شكل  ( 2-10 )    نمودار كنترلي تامپسون براي عنصر As............... 59
شكل  ( 2-11 )    نمودار كنترلي تامپسون براي عنصر Bi............... 60
شكل  ( 2-12 )    نمودار كنترلي تامپسون براي عنصر co............... 61
شكل  ( 2-13       نمودار كنترلي تامپسون براي عنصر Cu............ 62
شكل  ( 2-14 )     نمودار كنترلي تامپسون براي عنصر Zn............ 63
شكل  ( 2-15 )     نمودار كنترلي تامپسون براي عنصر Mo............. 64
شكل  ( 2-16)     نمودار كنترلي تامپسون براي عنصر Ni................ 65
شكل  ( 2-17)     نمودار كنترلي تامپسون براي عنصر Pd............... 66
شكل  ( 2-18)     نمودار كنترلي تامپسون براي عنصر Sb............... 67
شكل  ( 2-19      نمودار كنترلي تامپسون براي عنصر Sn............... 68
شكل   ( 2-20)    نمودار كنترلي تامپسون براي عنصر W................ 69
اشكال فصل 3
شكل   ( 3-1)   هيستوگرام انواع جوانع سنگي در برگه 0000 5/1 ده بكري 00000 78
شكل   ( 3-2)   درصد اواع جوامع سنگي در برگه 0000 5/1 ده بكري 00000 79
شكل  ( 3-3)  هيستوگرام پراكندگي عنصر Mn در جوامع سنگي مختلف موجود در منطقه و مقايسه با مقدار زمينه محلي..... 80
شكل  ( 3-4)  هيستوگرام پراكندگي عنصر Srر جوامع سنگي مختلف موجود در منطقه و مقايسه با مقدار زمينه محلي..... 81
شكل   ( 3-5)  هيستوگرام پراكندگي عنصر Crر جوامع سنگي مختلف موجود در منطقه و مقايسه با مقدار زمينه محلي..... 82

شكل  ( 3-6)   هيستوگرام پراكندگي عنصر Auر جوامع سنگي مختلف موجود در منطقه و مقايسه با مقدار زمينه محلي..... 83
شكل  ( 3-7)   هيستوگرام پراكندگي عنصر Beر جوامع سنگي مختلف موجود در منطقه و مقايسه با مقدار زمينه محلي..... 84
شكل   ( 3-8)   هيستوگرام پراكندگي عنصر Wدر جوامع سنگي مختلف موجود در منطقه و مقايسه با مقدار زمينه محلي..... 85
شكل   ( 3-9)   هيستوگرام پراكندگي عنصر Snجوامع سنگي مختلف موجود در منطقه و مقايسه با مقدار زمينه محلي..... 86
شكل   ( 3-10 )   هيستوگرام پراكندگي عنصر Znر جوامع سنگي مختلف موجود در منطقه و مقايسه با مقدار زمينه محلي..... 87
شكل   ( 3-11)   هيستوگرام پراكندگي عنصر Sbر جوامع سنگي مختلف موجود در منطقه و مقايسه با مقدار زمينه محلي..... 88
شكل   ( 3-12 )   هيستوگرام پراكندگي عنصر Pbر جوامع سنگي مختلف موجود در منطقه و مقايسه با مقدار زمينه محلي..... 89
شكل  ( 3-13)  هيستوگرام پراكندگي عنصر Niر جوامع سنگي مختلف موجود در منطقه و مقايسه با مقدار زمينه محلي..... 90
شكل  ( 3-14)  هيستوگرام پراكندگي عنصر Moر جوامع سنگي مختلف موجود در منطقه و مقايسه با مقدار زمينه محلي..... 91
شكل  ( 3-15)   هيستوگرام پراكندگي عنصر Cuر جوامع سنگي مختلف موجود در منطقه و مقايسه با مقدار زمينه محلي..... 92
 


منابع :


دانلود پایان نامه,خرید پایان نامه,فروش پایان نامه,پایان نامه,آرشیو پایان نامه,پایان نامه عمران,پایان نامه روانشناسی,

پایان نامه حقوق,پایان نامه اقتصاد,پایان نامه برق,پایان نامه معدن, پایان نامه کارشناسی ,پایان نامه صنایع,پایان نامه علوم سیاسی ، پایان نامه کاردانی

طراحی سایت : سایت سازان