میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

بررسی تأثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر


کد محصول : 1000218 نوع فایل : word تعداد صفحات : 64 صفحه قیمت محصول : 7000 تومان تعداد بازدید 956

فهرست مطالب و صفحات نخست


بررسی تأثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر


چکیده:
عنوان پژوهش: بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر پیام نور شهر قزوین می باشد.
جامعه آماری این پژوهش: از بین دانشجویان، 100 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند.
تحقیق توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات در بخش پیشینۀ تحقیق به صورت کتابخانه ای و استفاده از مجلات و کتب و تبادلات داخلی و خارجی می باشد.
در این پژوهش از آزمون GHQ28 گلدبرگ برای سنجش سلامت روان دانشجویان و یک آزمون محقق ساخته که تحت نظارت استاد راهنما توسط محقق تهیه شده استفاده شده است.
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در قسمت آمار توصیفی از جداول فراوانی، درصد، نمودار آماری، میانگین و انحراف استاندارد استفاده شده است و برای آزمون فرضیه ها از آزمون t گروههای مستقل، آزمون همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یک راهه و نتایج حاصل از جدول فریدمن استفاده شده است.
پس از گردآوری داده ها نتایج نشان داد که:
- با احتمال 95% اطمینان میزان سلامت روان دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار متفاوت است. این نتیجه براساس آزمون t برای گروههای مستقل بدست آمد.
- با احتمال 95% اطمینان دانشجویان ورزشکار از سلامت روانی بیشتری نسبت به دانشجویان غیرورزشکار برخوردار هستند. این نتیجه براساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون بدست آمد.
- با احتمال 95% اطمینان بین سن و میزان گرایش به ورزش در دانشجویان دختر رابطه وجود ندارد. این نتیجه براساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون بدست آمد.
- با احتمال 95% اطمینان میزان گرایش دانشجویان دختر در ترم های مختلف به ورزش متقاوت است و دانشجویان ترم های 4 و 7 تمایل بیشتری به ورزش دارند. این نتیجه براساس آزمون آنالیز واریانس یک راهه بدست آمد.

فهرست مطالب
فصل اول (زمینۀ تحقیق)
مقدمه    12
بیان مسئله    13
ضرورت و اهمیت پژوهش    14
اهداف پژوهش     16
فرضیات پژوهش    18
فصل دوم (پیشینۀ تحقیق)
پیشینۀ تحقیق    20
بخش اول: پیشینۀ نظری تحقیق    20
مفهوم سلامت روانی    20
مفهوم سلامت روان از دیدگاههای مختلف    22
سلامت روان از دیدگاه اسلام     24
اهداف سلامت (بهداشت) روانی    24
ورزش    26
اثرات ورزش از دیدگاه اسلام    27
اثرات روان شناختی ورزش (ورزش و سلامت روانی)    28
قسمتی از بیانیۀ انجمن روان شناسی (ISSP)    29
بخش دوم: پیشینۀ تجربی تحقیق    30
تحقیقات انجام شدۀ داخلی    30
تحقیقات انجام شدۀ خارجی    33
فصل سوم (روش پژوهش)
متغیرهای پژوهش    37
تعاریف عملیاتی متغیرها    37
جامعه آماری    37
نمونه آماری و روش نمونه گیری    37
ابزار پژوهش    38
نوع تحقیق    38
اعتباریابی ابزار    39
روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات    39
مراحل اجرای پژوهش    40
ملاحظات اخلاقی    40
فصل چهارم
1)آزمون T گروههای مستقل    42
1-1) جدول    42
2-1) جدول     42
1-1) نمودار ستونی مربوط به دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار    43
2) آزمون ضریب همبستگی پیرسون    44
1-2) جدول    44
2-2) جدول    44
1-2) نمودار هیستوگرام مربوط به نمرات سلامت روان دانشجویان    45
3) آزمون ضریب همبستگی پیرسون    46
1-3) جدول    46
2-3) جدول     46
1-3) نمودار هیستوگرام مربوط به نمرات سن و سلامت روان دانشجویان    47
4) آزمون آنالیز واریانس یک راهه    48
1-4) جدول    48
2-4) جدول    48
1-4) نمودار ستونی مربوط به ترم های مختلف    49
فصل پنجم
تحلیل یافته های فرضیه کلی    51
تحلیل یافته های فرضیه 1    52
تحلیل یافته های فرضیه 2    53
تحلیل یافته های فرضیه 3    54
محدودیت ها    55
پیشنهادات    56
منابع و مآخذ    57
ضمائم    59
 
فصل اول

زمینه پژوهش
-مقدمه
-بیان مسئله
-ضرورت و اهمیت پژوهش
-اهداف
-فرضیات
 
مقدمه:
سلامت هر جامعه ای وابسته به سلامت تک تک افراد آن جامعه است و این سلامت در دو جنبه باید مدنظر قرار گیرد؛ اول در جنبه ی جسمانی و دوم در جنبه ی روانی. برای تامین بهداشت جسمانی همواره توجهات خاصی در سازمانهای جامعه ما بوده است، اما از جنبه ی روانی به صورت سازمان یافته، در سالهای اخیر، توجهاتی صورت پذیرفته؛ برای بهداشت روانی جامعه نیز مسئله ی پیشگیری قبل از درمان، بهترین راه حل است و مطلوبترین آن پیشگیری نوع اولیه می باشد که درتعریف به معنی روشهای جلوگیری از ایجاد اختلالات روانی در جامعه است.
بدون شک رفتار بشر تابع تمامیت وجود اوست بدین معنی که روان تابع جسم و جسم تابع روان است؛ امروز تحقیقات نشان می دهد که ناراحتی های جسمانی، اختلالات روانی را به همراه داشته و برعکس؛ ولی نکته برجسته در تقویت قوای جسمانی، حفظ روان سالم می باشد.
از جمله عوامل مؤثر در سلامت روانی ، ورزش است که حتی امروزه به عنوان یک روش درمانی در درمانهای جسمانی و روانی از آن استفاده می شود. طی دهه های اخیر گرایش آدمی به سوی ورزش رشد قابل ملاحظه ای یافته است به گونه ای که فعالیت های ورزشی از ضروریات گریزناپذیر دنیای کنونی گردیده و متخصصان بر نقش حیاتی ورزش در سلامتی انسان از جنبه های گوناگون تاکید کرده اند.
بیان مسئله:
مسئلۀ مورد بررسی در تحقیق حاضر، بررسی سطح سلامت روان در بین دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه پیام نور قزوین می باشد.
باتوجه به گسترش روزافزون اختلالات روانی در سطح جامعه، به خصوص دختران دانشجو که هم مادران فردا و هم آینده سازان کشورند، این پژوهش به بررسی رابطۀ سلامت روان با میزان انجام فعالیتهای ورزشی در هفته در بین دانشجویان دختر پیام نور قزوین پرداخته است.
در بیست سال گذشته توجه بسیاری به مسائل روان شناسی و روان درمانی همراه با فعالیت بدنی شده است؛ بعضی از پزشکان در مواردی مثل کم خوابی، کم کردن وزن و ضعف های عضلانی مثل کمردرد، کسب هماهنگی های عصبی و عضلانی در بعضی از انواع فلج، توان بخشی، نداشتن اشتها، داشتن اضطراب یا هیجانات روحی، بی قراری ها، افسردگی ها، احساس پوچی و بسیاری دیگر از موارد، بیمار خود را به ورزش کردن تشویق می نمایند.
نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است که انجام انواع مختلف نرمش ها، علاوه بر فواید جسمی فراوان، بر مقابله با مشکلات عصبی و روانی نیز آثار مفیدی دارد. از طرف دیگر برای رسیدن به توسعۀ پایدار در هر جامعه ای علاوه بر برنامه ریزی، مدیریت صحیح و استفاده از فن آوری مناسب، استفاده از منابع انسانی کارآمد اهمیت بسیاری دارد. جامعه ای که نیروی انسانی سالم و شادابی داشته باشد، این امکان را خواهد داشت که در جهت توسعه ی واقعی، سریع تر گام بردارد.
ضرورت و اهمیت پژوهش:
مشکلات در زمینۀ بهداشت روان از بدو پیدایش بشر وجود داشته است و هیچ فردی از هیچ طبقۀ اقتصادی-اجتماعی خاصی در مقابل آن ها مصونیت نداشته و خطری است که بشر را مرتباً تهدید می نماید.
امروزه پیشرفت صنعت و تکنولوژی در جوامع انسانی، قدرت و ثروت را افزایش داده ولی امکان زندگی با آرامش، صلح و اطمینان از اعتدال و تناسب، کنار رفته و مشکلات عصبی، روانی و روان تنی، جانشین آن شده است. عواقب فیزیکی و روان شناختی چنین مشکلاتی، توانایی برای عملکرد در خانواده، جامعه و محل کار را مختل کرده و در بسیاری از موارد باعث از هم پاشیدگی خانواده ها، سوء مصرف مواد، خودکشی، بی کاری، فقر و انزوای اجتماعی می گردد؛ در حالی که بسیاری از این عواقب بحرانی باتوجه به مسائل مربوط به بهداشت روان و حمایت به موقع افراد، قابل پیشگیری است.
اگر به ساخت فیزیکی انسان توجه کنیم متوجه می شویم که انسان به طور فطری برای رشد و تکامل همه جانبۀ خود به انواع گوناگونی از فعالیتهای جسمانی نیاز دارد. در جوامع  مختلف امروزه از ورزش به عنوان یکی از روشهای درمانی در درمان مبتلایان به افسردگی استفاده می شود. به طوریکه نتایج ثمربخشی به همراه داشته است (نعمت اله زاده ماهانی؛ 1371). از طرف دیگر سلامت روان بر سلامت فیزیکی هم تاثیر دارد، پژوهشهای اخیر ثابت کرده اند که یک سری از اختلالهای فیزیکی و جسمی به شرایط خاص روان مرتبط هستند. مطالعات طولانی مربوط به تاثیر ورزش بر ویژگی های شخصیتی و سلامت روانی افراد نشان داده است که ورزش و تربیت بدنی نه تنها به عنوان یک فعالیت تفریحی بلکه به عنوان یک ابزار آموزشی- تربیتی، اهداف روانی- اجتماعی فراوانی را به دنبال دارد (درخشان مبارکه، 1376). هر تجربۀ حرکتی یا تغییر جسمانی، یک تغییر یا تجربۀ روانی را به دنبال دارد؛ ورزش از جمله روش های تکامل جسمانی، روانی و اجتماعی محسوب می¬گردد، زیرا شرکت در فعالیتهای ورزشی، افراد را از نظر فضایی و مکانی به هم نزدیک می کند، راهها و فرصتهای بسیاری را برای ماهر شدن در اجتماع فراهم می آورد و به طور کلی یک جریان آموزشی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی را برای فرد ایجاد می کند. همچنین ورزش در سلامت و آمادگی جسمانی، تعادل و ثبات، رشد اعتماد به نفس، تصویر بدنی و اجتماعی مثبت و تامین نیازهای دوستی، رقابت، جلب توجه، تقویت گروهی و امنیت تاثیر دارد (درخشان مبارکه، 1376).
می توان نتیجه گرفت که ورزش نقش مهمی در سلامت روانی انسانها و در نتیجه جامعه ایفا می کند (به طوریکه در سال 2002 شعار بهداشت جهانی «تحرک رمز سلامتی» عنو ان شده است)؛ همان طور که روشن است قسمتی از جامعۀ ما را دانشجویان تشکیل می دهند، لذا هر چه بیشتر بتوانیم دانشجویان را به سمت ورزش سوق دهیم به همان میزان به سلامت جامعه خود کمک نموده ایم؛ یکی از عوامل تحقق این امر انجام تحقیقات و بررسی هایی در زمینۀ تاثیرات مثبت ورزش بر سلامت روانی دانشجویان، جهت اثبات و اطلاع رسانی این مهم به ایشان و مسئولین امر می باشد.
 
اهداف پژوهش
پژوهش حاضر اهداف زیر را دنبال می کند:
هدف کلی:
 تعیین رابطۀ بین ورزش و سلامت روانی دانشجویان دختر پیام نور قزوین
اهداف جزئی:
1.تعیین میزان گرایش به ورزش در بین دانشجویان دختر پیام نور قزوین
2.تعیین رابطه بین سن و میزان گرایش به ورزش در دانشجویان دختر پیام نور قزوین
3.تعیین رابطه بین ترم تحصیلی و میزان گرایش به ورزش در دانشجویان دختر پیام نور قزوین
اهداف کاربردی:
ورزش یکی از ارکان اصلی زندگی است که در تمام دنیا به این امر مهم توصیه شده و سعی شده در برنامه روزانه افراد حداقل 15 تا 20 دقیقه ورزش و حرکات ورزشی گنجانده شود، ورزش روحیـۀ انسان را شاداب و باعث سرزندگی، شـادی و سلامت جسمـی و روحی می گردد.
با آنکه عده¬ی زیادی از مردم ورزش می کنند، بازهم برآورد می شود که تنها 15 درصد بزرگسالان در آمریکا از نظر بدنی فعالیت دارند و در نتیجه ی افزایش خودکار شدن زندگی مقدار فعالیت لازم برای کار در خانه و در محل کار به طور مرتب رو به کاهش می رود. پایین آوردن مردم از روی تخت و بیرون آوردن خودروهایشان وظیفه ای دشوار از آب درآمده و دیری نخواهد پایید که همۀ تلاشهای نظام آموزشی کارکنان بهداشتی و جامعه و سازمانهای توسعۀ آن صرف به حرکت درآوردن مردم شود. این امر در جامعۀ ما نیز در حال گسترش است. از این رو آگاهی دادن به مسئولین امر در محیط های آموزشی علی الخصوص دانشگاهها و دانشجویان در خصوص اثرات مثبت ورزش و فعالیتهای فیزیکی بر شادابی و سلامت روح و روان وظیفه ای خطیر می نمایاند.
 
فرضیات پژوهش
فرضیات پژوهش حاضر عبارتند از:
فرضیه کلی
میزان سلامت روانی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار متفاوت است.
فرضیات جزئی
1.دانشجویان ورزشکار از سلامت روانی بالاتری نسبت به دانشجویان غیر ورزشکار برخوردارند.
2.بین سن و میزان گرایش به ورزش در دانشجویان دختر رابطه وجود دارد.
3.میزان گرایش دانشجویان دختر در ترم های مختلف به ورزش متفاوت است.
 
فصل دوم

پیشینه  پژوهش
-پیشینه نظری
-پیشینه تجربی
 
پیشینۀ تحقیق
در این فصل در بخش اول یعنی پیشینۀ نظری به طرح دیدگاه هایی در خصوص سلامت روانی، ورزش و نقش آن در افزایش سلامت روانی- اثرات روان شناختی ورزش- پرداخته و در بخش دوم یعنی پیشینۀ تجربی، پژوهشهای عملی در این زمینه ها عنوان شده است.
بخش اول، پیشینه نظری تحقیق
- مفهوم سلامت روانی:
اصطلاح سلامت روانی، اصطلاحی است که از آن برای بیان و اظهار کردن هدف خاصی برای جامعه استفاده می شود. هر فرهنگی بر اساس معیارهای خاص خود به دنبال سلامت روان است. هدف هر جامعه این است که شرایطی را که سلامت اعضای جامعه را تضمین می کند آماده نماید؛ و سلامت روان قسمتی از سلامت کلی است.
منظـور از سلامـت روان، سلامت ابعاد خاصی از انسان مثل هـوش، ذهن، حالت و فکر می-باشد. از طرف دیگر سلامت روان بر روی سلامت فیزیکی هم تاثیر دارد. بسیاری از پژوهشهای اخیر مشخص کرده اند که یک سری اختلالهای فیزیکی و جسمی به شرایط خاص روانی مرتبط هستند؛ با وجود این که سلامت روان مفهومی است که خیلی وسیع از آن استفاده می شود، اما هنوز یک تعریف کلی که مورد قبول همه باشد ازآن به دست نداده اند.
هر فرد و یا گروهی یک تصور خاصی از سلامت روان دارد، در صورتی که در مورد سلامت فیزیکی و جسمی چنین وضعی وجود ندارد.
فرهنگ بزرگ روان شناسی لاروس، بهداشت روانی را چنین تعریف می کند: استعداد روان برای هماهنگ، خوشایند و مؤثر کارکردن؛ در موقعیت های دشوار انعطاف پذیر بودن و برای بازیابی تعادل خود توانایی داشتن. سازمان بهداشت جهانی ، بهداشت روانی را چنین تعریف کرده است:
بهداشت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت جای می¬گیرد و بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقش¬های اجتماعی، روانی و جسمی؛ بهداشت، تنها نبود بیماری یا عقب ماندگی نیست.
در سالهای اخیر، انجمن کانادایی بهداشت روانی، بهداشت روانی را در 3 قسمت تعریف کرده است:
قسمت اول نگرشهای مربوط به خود؛ قسمت دوم، نگرشهای مربوط به دیگران؛ قسمت سوم، نگرشهای مربوط به زندگی است.
نگرشهای مربوط به خود شامل: تسلط بر هیجان¬های خود، آگاهی از ضعف های خود و رضایت از خوشی های ساده است.
نگرشهای مربوط به دیگران شامل: علاقه به دوستی های طولانی و صمیمی، احساس تعلق به یک گروه، احساس مسئولیت در مقابل محیط انسانی و مادی است.
نگرشهای مربوط به زندگی شامل: پذیرش مسئولیت ها، انگیزۀ توسعۀ امکانات و علایق خود، توانایی اخذ تصمیم های شخصی و انگیزۀ خوب کار کردن است.
مفهوم سلامت روان از دیدگاه های مختلف:
برای فهمیـدن مفهومِ اصطلاحی که در یک مکتب عملی و یـا توسط یک گـروه به کار می¬رود، لازم است سیستم ارزشی آن مکتب یا گروه شناخته شود. لذا برای فهمیدن کامل تعریف های متفاوتی که راجع به سلامت روان می شود بایستی سیستم ارزشی را که در بطن هر کدام از این تعریفها وجود دارد بررسی نمود. (در اینجا به طور خلاصه به مفهوم سلامت روان از دیدگاههای مختلف پرداخته شده است.)
-به عقیدۀ فروید (مکتب روان کاوی)؛ انسان سالم کسی است که مراحل رشد روانی- جنسی را با موفقیت گذرانیده باشد و در هیچ یک از مراحل مذبور بیش از حد تثبیت نشده باشد.
-به عقیدۀ اسکینر  (از مکتب رفتارگرایی)؛ انسان سالم فردی است که رفتارش منطبق با قوانین و ضوابط جامعه است و وقتی با مشکل روبه رو شود با استفاده از شیوۀ اصلاح رفتار برای بهبود و به هنجار کردن رفتار خود و اطرافیان اقدام می کند.
-از نظر راجرز  (از مکتب انسان گرایی)؛ انسانِ دارای سلامت روانی، انعطاف پذیر است، پیش داوری ندارد، احساس آزادی و خلاقیت می¬کند.
-از نظر الیس  (از مکتب شناختی)؛ انسانِ دارای سلامت روانی ویژگی هایی دارد که عبارتند از: نفع شخصی، رغبت اجتماعی، خود فرمانی، تحمل، انعطاف پذیری، پذیرش عدم اطمینان، تعهد و تعلق نسبت به چیزی خارج از وجود خود، تفکر علمی، پذیرش خود، خطر نمودن، لذت گرایی بلند پایا.
-نگرش فرانکل  (از مکتب هستی گرایی) به سلامت روان؛ تاکید عمده را بر ارادۀ معطوف به معنا می گذارد. جستجوی معنا مستلزم پذیرفتن مسئولیت شخصی است. هیچ کس و هیچ چیز به زندگی انسان معنا نمی دهد مگر خودش. انسان باید با احساس مسئولیت آزادانه با شرایط هستی و زندگی روبرو شود و معنایی در آن بیابد. به نظر فرانکل ماهیت وجودی انسان از سه عنصر معنویت ، آزادی ، و مسئولیت  تشکیل شده است و سلامت روان مستلزم تجربۀ شخصی این 3 عامل می باشد. معیار سنجش معنادار بودن زندگی کیفیت آن است نه کمیت آن. حصول و کاربرد معنویت، آزادی و مسئولیت نیز با خود انسان است.
 
 


منابع :


منابع و مآخذ:

1-ابوالقاسمی، عباس-آریا پوران، سعید-کیامرثی، آذر/ مجموعه مقالات سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان/1385/3 و4 خرداد.

2-ایروانی، محمود/ فصلنامۀ علمی-پژوهشی اصول بهداشت روانی/ پاییز 1378/شمارۀ سوم (سال اول)

3-ارگان انجمن اسلامی بهداشت روانی ایران/ فصلنامۀ علمی-پژوهشی اصول بهداشت روان/ زمستان 1385/ شمارۀ سی و یکم و سی و دوم (سال هشتم).

4-حسینی، سیدحمزه-کاظمی، شقایق-شهبازنژاد، لیلا/ مجلۀ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران/ مرداد و شهریور سال 1385/ شمارۀ 53، دورۀ پانزدهم.

5-دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)/ فصلنامۀ علمی-پژوهشی، دانش و پژوهش در روان شناسی/ پاییز و زمستان 1383/ شمارۀ 21 و 22.

6- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)/ فصلنامۀ علمی-پژوهشی، دانش و پژوهش در روان شناسی/ بهار 1386/شمارۀ 31 (سال هشتم).

7-عبادی، اکبر/ بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور شهر قزوین/ پایان نامۀ کارشناسی.

8-سارافینو، ادوارد. پ/ روان شناسی سلامت/ مترجمان: احمدی ابهری، سیدعلی و همکاران/ 1384 انتشارات رشد تهران.

9-شریدان، چارلز.ل-رادماچر، سالی ای/ روان شناسی تندرسی (دگرگونی اساسی در مدل زیست پزشکی/ مترجمان: قنبری، ابوتراب-شجاعی تهرانی، حسین/1374/ چاپ اول- انتشارات هدایت.

10-شهیدی، شهریار- حمدیه، مصطفی/ اصول و مبانی بهداشت روانی/ پاییز 1381/ چاپ اول-انتشارات سمت.

11-رمضانی، رحمت/ مقایسۀ میزان افسردگی دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار مقاطع راهنمایی و متوسطه شهر ایلام/ 1380.

 12-لشگری، محمد/ مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی قزوین/ زمستان 1381/شمارۀ 24.

13- نریمانی، محمد-آریا پوران، سعید/ مجموعه مقالات سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان/ 1385/ 3و 4 خرداد.

14-یونسیان، علی-کلامیان مقدم، حمید-محمدیون، مرتضی/ فصلنامۀ علمی-پژوهشی دانش و تندستی/ تابستان86/شمارۀ 2-دورۀ دوم.

 

 
طراحی سایت : سایت سازان