میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

بررسی مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی کارکنان رادیو


کد محصول : 1000228 نوع فایل : word تعداد صفحات : 27 صفحه قیمت محصول : 3000 تومان تعداد بازدید 947

فهرست مطالب و صفحات نخست


بررسی مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی کارکنان رادیو

چکیده :
تغییرات و چالش هایی که در محیط سازمان های امروزی در حال رخ دادن است بیانگر این واقعیت است که موفقیت و شکست سازمان ها تاثر از نقش کارکنان می باشد که از دانش ، مهارت ، توانمندی بالایی بر خورداند. مدیریت استراتژیک به عنوان روش مناسب در توانمند سازی کارکنان می باشد که باعث رشد و ارتقای کارکنان در راستای اهداف می گردد. در واقع می توان گفت مدیریت استراتژیک بر عوامل بسیاری مانند ایجاد و انگیزش، خلاقیت ، تعهد و رضایت شغلی کارکنان هر سازمان تاثیر سزایی دارد و با توجه به اهمیت منابع انسانی موجود در سازمان ها به این صورت نتیجه گیری می شود که برای مدیریت هر چه بهتر این منبع مهم و ارزشمند اعمال مدیریت استراتژیک در سازمان های بزرگ امری ضروری به حساب می آید.
در این پژوهش که در سلامت صدا (رادیو) صورت گرفته از طریق توزیع پرسشنامه و نیز جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای ، بررسی ارتباط مدیریت استراتژیک و بهبود عملکرد فردی کارکنان پرداخته شده است بنابراین روش پژوهش توصیفی – کمی و نوه تحقیق میدانی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران را شد میانی بوده و نور گیری با روش تصادفی خوشه ای انجام شده است و هم چنین با کمک نرم افزار SPss و با استفاده از آن آزمون های در جمله ای، T  استودنت و فردین و نیز آمار توصیفی داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت نتایج نشان داد مدیریت استراتژیک در رادیو منجر به بهبود متغیر های ایجاد انگیزش، تعهد، خلاقیت و رضایت شغلی گردیده است.
کلمات کلیدی : مدیریت استراتژیک، بهبود ، عملکردی فردی، انگیزش، خلاقیت – رضایت شغلی
فصل اول (طرح پژوهش):
مقدمه – بیان مسئله و پژوهش – اهمیت مسئله و پژوهش – اهداف پژوهش -  پرسش های و فرضیه های پژوهش – قلمرو تحقیق روش انجام تحقیق و تکنیک های آماری مورد استفاده – محدودیت پژوهش
فصل دوم (مبانی نظری و پیشینه پژوهش) :
مقدمه – معرفی مدیریت استراتژیک – مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی – ارتباط اعمال مدیریت استراتژیک و ایجاد انگیزش کارکنان ارتباط اعمال مدیریت استراتژیک و تعهد کارکنان در سازمان – ارتباط اعمال مدیریت استراتژیک و خلاقیت در کارکنان – اعمال مدیریت استراتژیک و رضایت شغلی کارکنان
فصل سوم (روش شناسی پژوهش) :
قلمرو مکانی – معرفی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – معرفی جامعه آماری – ابزار اندازه گیری – اجرای پژوهش – ابزار پرسشنامه ای مورد استفاده – مقیاس های اندازه گیری تحقیق – روش تحقیق
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل اطلاعات) :
مقدمه و اطلاعات عمومی درباره نمونه آماری – تجزیه و تحلیل داده ها – بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق
فصل پنجم : تجزیه و تحلیل و پیشنهاد هایی از زمینه پژوهش :
فصل اول
1 ) مقدمه
بیان مقدمه ای در رابطه با مدیریت استراتژیک و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نقش رضایت و انگیزش در کارکنان
1 . 2  ) بیان مسئله پژوهش :
1 . 3 )  اهمیت مساله و پژوهش :
بیان نظرات افراد جزء این که در کلیه سازمان ها به خصوص سازمان های بزرگ برای رسیدن به بهبود عملکرد سازمان بخش مهمی از آن در گر بهبود عملکرد فردی کارکنان آن سازمان است که این موضوع در بر گیرنده متغیر هایی چون انگیزش ، بهبود کیفیت مجهول ارائه شده، بهبود روابط درون سازمانی، افزایش تعهد و وفاداری پرسنل می باشد و در نهایت اعمال مدیریت استراتژیک می تواند با تاثیر بر روی آن ها در بهبود عملکرد فردی کارکنان نقش موثری داشته باشد.
1 . 4 )  اهداف پژوهش :
هدف اصلی : ارتباط بین مدیریت استراتژیک و بهبود عملکرد فردی کارکنان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
اهداف دیگر : بررسی ارتباط مدیریت استراتژیک و ایجاد و انگیزش کارکنان و در نتیجه بهبود عملکرد فردی آنان
اهداف دیگر : بررسی ارتباط مدیریت استراتژیک و ایجاد و خلاقیت کارکنان و در نتیجه بهبود عملکرد فردی آنان
اهداف دیگر : بررسی ارتباط مدیریت استراتژیک و ایجاد و تعهد کارکنان و در نتیجه بهبود عملکرد فردی آنان
اهداف دیگر : : بررسی ارتباط مدیریت استراتژیک و ایجاد و رضایت شغلی و در نتیجه بهبود عملکرد فردی آنان
1 . 5 . 1 . سئوال تحقیق :
آیا اعمال مدیریت استراتژیک با بهبود عملکرد فردی کارکنان رادیو در ارتباط است؟
1 . 5 . 2 )  فرضیه ها :
فرضیه اصلی اعمال مدیریت استراتژیک با بهبود عملکرد فردی کارکنان در ارتباطات.
1 . 5 . 2 . 2 )  فرضیه های فرعی :
بین اعمال مدیریت استراتژیک و ایجاد انگیزش در کارکنان ارتباط وجود دارد.
بین اعمال مدیریت استراتژیک و ایجاد تعهد کارکنان ارتباط وجود دارد.
بین اعمال مدیریت استراتژیک و ایجاد خلاقیت کارکنان ارتباط وجود دارد.
بین اعمال مدیریت استراتژیک و ایجاد رضایت شغلی ارتباط وجود دارد.
1 . 6)  قلمرو تحقیق :
قلمرو موضوعی : تئوری مدیریت استراتژیک و مدیریت بهبود عملکرد
قلمرو مکانی : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
قلمرو زمانی : 20/1/87 تا 30/10 / 87
1 . 6 . 4 )  جا و نمونه آماری :
مدیران و کارشناسان میانی و ارشد سازمان 117 نفر که 90 با نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند
1 . 7 )  روش انجام تحقیق و تکنیک های آماری مورد استفاده :
یک تحقیق میدانی است ورزش که در انجام تحقیق استفاده شده روش توصیفی می باشند – با استفاده از پرسشنامه ، داده های آماری مورد نیاز گرد آوری و با استفاده از تکنیک های در مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
آزمون مقایسه دو جمله ای – آزمون فرید من – آمار توصیفی – آزمون T استودنت جهت اعتبار فرضیات
1 . 8 )  تعاریف نظری و عملیاتی :
تعریف مدیریت استراتژیک از نظر افراد گوناگون ، انگیزه – رضایت شغلی ، تعهد و خلاقیت نیز از لحاظ نظری و عملیاتی بر اسا پژوهش های قبلی تعریف شده اند.
1 . 9)  محدودیت پژوهش :
حذف مدیران عملیاتی به دلیل عدم آگاهی از مدیریت استراتژیک – در سازمان صدا و سیما به دلیل مسائل امنیتی مشکل در تکمیل پرسشنامه وجود داشت.
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهشی :
معرفی مدیریت استراتژیک – مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی میان روابط بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و استراتژی های منابع انسانی – بهبود عملکرد و عوامل موثر بر آن – برنامه هایی برای ایجاد انگیزش
بیان ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی – ارتباط بین اعمال مدیریت استراتژیک و خلاقیت در کار کنان سازمان – ارتباط بین اعمال مدیریت استراتژیک و رضایت شغلی – ارائه یک عدل جهت بهبود عملکرد فردی که موارد نظیر خلاقیت – تعهد ایجاد انگیزش – توانایی و رضایت شغلی و شفافیت نقش و زیر مجموعه های هر کدام را نشان می دهد.
فصل سوم : روش شناسی پژوهش :
قلمرو مکانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی و تاریخچه آن و معرفی معاونت های آن
روش نمونه گیری: روش تصادفی خوشه ای و با توجه به جدول مورگان و استفاده از درون یابی تعداد اعضای نمونه آماری شخص گردید.
تعداد اعضای جامعه آماری : 116 با ساتفاده از درون یابی بین اعداد 86 و 92، تعداد اعضای نمونه آماری 90 نفری باشد. تحقیق میدانی – روش به کار رفته شده توصیفی است.
3 . 4  ) ابزار اندازه گیری :
اطلاعات کتابخنه ای اطلاعات پرسش نامه ای – نظر خبرگان برای پرسشنامه و پایایی سئوالات پرسشنامه با استفاده از تعیین آلفای کرو بناخ حاصل از آزمون همبستگی شاخص ها
3 . 5) اجرای پژوهش :
نخست استفاده از مجموعه کتب و مقالات منتشر شده و پایان نامه – سئوالات پرسشنامه
3 . 6  ) ابزار پرسشنامه ای مورد استفاده (پرسشنامه تنظیم شده) :
پرسش نامه با 68 سئوال طراحی و تنظیم شد شامل 14 شاخص ایجاد انگیزش ، 16 خلاقیت – 12 رضایت شغلی، 18 تعهد کار کنان و بیان دو گروره مدیران توزیع شد. پس از یک ماه جمع آوری شد. به دلیل مشکلات و منع پاسخ مدیران ، تنها 50 پرسشنامه قابل استفاده بود.
3 . 7 )  مقیاس های اندازه گیری تحقیق :
چون موضوعاتی مانند انگیزش – تعهد کار کنان – رضایت شغلی به کار رفته شده است برای ارزیابی شاخص ها در پرسشنامه از طیف لکیرت تبعیت شد. لیکرت : مجموعه ای سئوالات است که بار نگرش یا ارزشی همه آن تقریباً یک ن تلقی می شود. پاسخگو مقیاس را که بین رو حد نهایی مانند – موافق – مخالف، علاقه – تنفر ورد – پذیرش محصورات بر حسب شدت یا ضعف نگرش خود بر می گزیند.
برای تعیین نمره نگرش هر فرد، نمرات هر یک از موقعیت های منتخب او در تمام مقیاس ها با هم جمع و سپس معدل گیری می شود و نمره نگرش فرد به دست می آید. فرضیه های تحقیق شامل 1 فرضیه اصلی و 4 فرضیه فرعی است.
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این بخش ابتدا توضیحات درباره نحوه کار پرسشنامه و قابل اعتماد بودن 5 مورد میان شده و پس از جمع آوری ، ابتدا پایایی و اعتبار پرسش ها به وسیله ضریب آلفای کرو بناخ مورد بررسی قرار گرفت، تعداد پرسش ها 68 مورد بود. آلفای کرو بناخ برای شاخص ها مرتبط با انگیزش پیش از اعمال مدیریت استراتژیک 882. 0 برای پرسش ها بعد از اعمال مدیریت استراتژیک برابر با 875 . 0 بود. این ضریب برای تعهد کار کنان پیش و پس از اعمال مدیریت استراتژیک به ترتیب برابر با 901 . 0 ، 926 . 0 بود.
میزان آلفای کرو باخ برای متغیر خلاقیت قبل و بعد از اعمال مدیریت استراتژیک برابر با 815 . 0 834 . 0 بود. میزان  این عدد برای رضایت شغلی قبل و بعد برابر با 886 . 0 و 854 . 0 بود.
آلفا برای کلیه پرسش ها قبل و بعد از اعمال مدیریت استراتژیک برابر با 993 . 0 و 938 . 0 که تمامی ضرایب از 7 . 0 بیشتر است و نشان دهنده اعتبار و پایایی مناسب سئوالات است.
در مرحله داده ها با SPSS  تجزیه و تحلیل شوند.
4 .  4 ) بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق :
1 . 4  . 1 )  فرضیه فرعی شماره 1 :
بین اعمال مدیریت استراتژیک و ایجاد انگیزش در کارکنان رادیو ارتباط وجود دارد.
  : تفاوت معنا داری بین شاخص های ایجاد انگیزش قبل و بعد از اعمال مدیریت استراتژیک وجود ندارد.
  : تفاوت معنا داری بین شاخص های ایجاد انگیزش قبل و بعد از اعمال مدیریت استراتژیک وجود دارد.
آزمون مقایسه زوجی در سطح منقروض %95 به عمل آمد (سطح خطا %5) پس از بررسی مشخص شد که فرض   رد می شود یعنی ارتباط وجود دارد. زیرا مقدار (540 . 6-) = t شد که مقدار آن از صفر کم تر است (بعد از اعمال مدیریت استراتژیک) که نشان دهنده بهبود وضعیت فعلی است. سپس رابطه بین دو متغیر بررسی شد.
  : همبستگی معنا داری بین در متغیر قبل از انگیزش و بعد از اعمال مدیریت استراتژیک وجود ندارد.
  : همبستگی معنا داری بین در متغیر قبل از انگیزش و بعد از اعمال مدیریت استراتژیک وجود دارد.
با توجه به Sign = O  که از 05 . 0 کوچکتر است پس   رد می شود و میزان همبستگی 59 . 0 است.
 4 . 4 )  فرضیه فرعی 2 :
بین اعمال مدیریت استراتژیک و تعهد کارکنان ارتباط وجود دارد.
  : وجود ندارد       : وجود دارد.    که در این جا هم   ردشد.
فرضیه 3 : بین اعمال مدیریت استراتژیک و خلاقیت ارتباط وجود دارد.
  : وجود ندارد       : وجود دارد.     که   رد شد دور همبستگی چک شد که معنی دار بود.
فرضیه 4 : بین اعمال مدیریت استراتژیگ و رضایت شغلی ارتباط وجوددارد.
  : وجود ندارد       : وجود دارد.     که   رد شد دور همبستگی چک شد که معنی دار بود.
فرضیه اصلی :
بین اعمال مدیریت استراتژیک و بهبود عملکرد کارکنان ارتباط وجود دارد.
برای این مورد میانگین نظرات 50 نفر در مورد میانگین شاخص های ایجاد انگیزش پیش از اعمال مدیریت استراتژیک برابر است با 0517 . 3
برای این مورد میانگین نظرات 50 نفر در مورد میانگین شاخص های  تعهد کارکنان پیش از اعمال مدیریت استراتژیک برابر است با 526 . 0
برای این مورد میانگین نظرات 50 نفر در مورد میانگین شاخص های خلاقیت کارکنان پیش از اعمال مدیریت استراتژیک برابر است با 0375 .3
برای این مورد میانگین نظرات 50 نفر در مورد میانگین شاخص های 045. 3 =میانگین 4 مورد پیش از اعمال مدیریت استراتژیک برابر است با 0375 .3
حال پس از اعمال مدیریت استراتژیک به ترتیب برابر است با: پس از آن آزمون مقایسه زوجی در سطح مفروض 95 درصد به عمل آمد.
 : تفاوت معنا داری در بهبود عملکرد کارکنان قبل و بعد از اعمال مدیریت استراتژیک وجود ندارد.
  : تفاوت معنا داری در بهبود عملکرد کارکنان قبل و بعد از اعمال مدیریت استراتژیک وجود دارد.
در سطح 5 درصد با درجه آزادی 49 مقدار  برابر با 10671 بود که از 5% بزرگتر بود پس   رد می شود.
از طرفی مقدار t کمتر از صفر شده است ونیز حاصل میانگین های مذکور مقدار منفی (-0.s194) شده که نشان می دهد این وضعیت از وضعیت قبلی بهتر است.
برای بررسی همبستگی در مرحله بعد:   همبستگی معنی دارد وجود ندارد.
  همبستگی معنی وجود دارد.
براساس Sign=0 که مقدارش از 0.0s کمتر است که   رد می شود و ضریب همبستگی آن 0.sIO .
فصل پنجم:
 تجزیه و تحلیل نتایج و پیشنهاد هایی در زمینه پژوهش:
بررسی دلایل عدم بهبود مناسب برخی از شاخص ها و پیشنهادها برای بهبود، سپس بدن پیشنهادی تحقیق براساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها انجام شده.
پیشنهاد در مورد پژوهش های آتی:  بررسی کامل مراحل مدیریت استراتژیک.
به کارگیری  مدل پیشنهادی در صداو سیمای جمهوری اسلامی ارتباط اعمال مدیریت استراتژیک بهبود عملکرد زمانی، اثرات اعمال مدیریت استراتژیک بر بهره وری.
نقد پایان نامه:
در رابطه با این پایان نامه می توان بیان نمود که پایان نامه ای مناسب می باشد که مشخص است برای آن دقت کافی لحاظ شده است. هم چنین بخش پیشینه بررسی و آزمون فرضیه ها بسیار خوب گردآوری و انجام شده است. از جمله نقاط ضعف این پایان نامه این می باشد که مشخص خواننده تنها با خواندن بخش چکیده پایان نامه از تمامی در موضوعات و روش انجام کار و حتی نتایجی که از انجام این پایان نامه به دست می آید مطلع شده و ممکن است سبب کاهش تمایل خواننده گردد. هم چنین نکته قابل ذکر دیگر این می باشد که برخی از مطالب مختلف غیتاً تکرار شده که سبب آن شده تعدا صفحات بسیار افزایش یابد که می تواند بسیار کمتر نیز باشد در صورتی که این مطالب تکراری در بسیاری از مواقع نیازی به تکرار نداشتند.
موضوع پایان نامه: بررسی اثر out sour cing یا بهره گیری از منابع برون سازمانی شرکت بر بهره وری شرکت سهامی تولی پرس .
استاد راهنما: دکتر رضا برادران کاظم زاده
استاد مشاور: دکتر اقدسی
تحقیق: محمدرضا کیان مهر
دی 80
بیان مسئله به هدف تحقیق به فرضیه محدودیت تحقیق، قلمرو تحقیق
فصل دوم:
مروری بر ادبیات تحقیق:
مقدمه مفهوم out sourcing .، پیشینه out sourcing .پژوهش های پایه ای، توسعه، دلایل واگذاری فعالیت های سازمانی به بیرون، اصول out sourcing، دوره حیات استفاده از منابع برون سازمانی، راهنمایی های استراتژیک برای تصمیات استفاده از منابع برون سازمانی، انواع الگوهای out sourcing .
فصل سوم:
روش تحقیق:
معرفی صفت، ماشین آلات، و تاسیسات کارخانه، روش تحقیق، روش گردآوری اطلاعات، روش آماری..


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان