میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

بررسی و شناخت علل تفاوت بین مالیات های ابزاری تشخیصی قطعی و ارائه راهکار های لازم جهت بیرون رفت از این متشکل


کد محصول : 1000232 نوع فایل : word تعداد صفحات : 48 صفحه قیمت محصول : 5000 تومان تعداد بازدید 969

فهرست مطالب و صفحات نخست


بررسی و شناخت علل تفاوت بین مالیات های ابزاری تشخیصی قطعی و ارائه راهکار های لازم جهت بیرون رفت از این متشکل

چکیده :
تحقیق حاضر به بررسی و شناخت علل و تفاوت بین مالیات های ابزاری تشخیصی و قطعی و ارائه راهکاری لازم جهت برون رفت از این مشکل پرداخته و آنرا مورد مطالعه قرار داده است، برای نمونه گیری از روش تصادفی منظم استفاده شده و تعداد نمونه تحقیق 120 شرکت انتخاب گردیده است که اطلاعات پس از استخراج با استفاده از نرم افزار SPSS  مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته و همچنین برای آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t استیودنت استفاده شده است که نتایج به صورت ذیل حاصل شده است:
نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه اول چنین تبین کرد با افزایش سهمیه وصولی حوزه های مالیاتی، مالیات بر در آمد تشخیصی حوزه های مالیاتی به همان نسبت افزایش می یابد. یعنی سهمیه وصولی بر رفتار ماموران مالیاتی تاثیر دارد.
بر اساس نتایج آزمون فرضیه دوم، اختلاف بین مالیات بر در آمد تشخیصی با سهمیه وصولی کمتر از اختلاف بین مالیات بر در آمد تشخیصی و مالیات ابزاری است. نتایج این فرضیه نیز با نتایج آزمون فرضیه اول هم راستاست و موید آن است که سهمیه وصولی رفتار ماموران مالیاتی را تحت تاثیر قرار می دهد.
بر اساس نتایج آزمون فرضیه سوم، بین مالیات بر در آمد قطعی و مالیات بر در آمد تشخیصی تفاوت معنی داری وجود دارد که می توان این طور تفسیر کرد که به دلیل رفتار ماموران تشخیص، در مراحل شکایتهای مودیان سبب تعدیل مالیات تشخیصی می شود و در نتیجه شاید بتوان گفت رفتار ماموران در مرحله تشخیص مرّ قوانین و مقررات نیست و البته شاید بتوان نوعی فر آیند چانه زنی را در این مرحله متصوّر شد.

« فهرست مطالب »
عنوان :                                                                                           صفحه :
فصل اول : طرح تحقیق
1 . 1 مقدمه
1 . 2 بیان مسئله تحقیق
1 . 3 سوال اصلی تحقیق
1 . 4 اهمیت تحقیق و هدف آن
1 . 5 فرضیه های تحقیق
1 . 6 روش گرد آوری اطلاعات
1 . 7 آزمون فرضیات
1 . 8 تعریف اصطلاحات
فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق
1 . 2 مقدمه
2 . 2 بخش اول: کلیات
2 . 2 . 1 . اهمیت مالیات
2 . 2 . 2 .نقش مالیات در جامعه
2 . 2 . 3 . مالیات و جایگاه آن در اقتصاد
2 . 2 . 4 . نگاهی بر در آمد های مالیاتی
2 . 2 . 5 . سهم مالیات از بودجه کشور
2 . 2 . 6 . سطح در آمد مالیاتی
2 . 2 . 7 . انتخاب نظام مالیاتی مطلوب
2 . 2 . 8 . وصولی مالیات بر اشخاص حقوقی در بودجه
2 . 2. 9 . نحوه تعیین بودجه مالیاتی استان ها
2 . 3 . بخش دوم : مالیات در ایران و اشخاص حقوقی
2 . 3 . 1 . تاریخچه مالیات در ایران
2 . 3 . 2 .تعریف مالیات، نظام مالیاتی ایران و عملکرد آن
2 . 3 . 3 . اصول وضع مالیات
2 . 3 . 4 . ساختار یک نظام مالیاتی
2 . 3 . 5 . کلیات نظری درباره ویژگی ها و جایگاه مالیات
2 . 3 . 6 . انواع مالیات
2 . 3 . 6 . 1 . انواع مالیات های مستقیم
2 . 3 . 6 . 2 . انواع مالیات های غیر مستقیم
2 . 3 . 7 . مالیات بر در آمد اشخاص حقوقی
2 . 3 . 8 . در آمد مشمول مالیات
2 . 3 . 9 . اشخاص مشمول مالیات
2 . 4 . بخش سوم : بررسی فرآیند های قانونی و اجرائی مالیات بر اشخاص حقوقی
2 . 4 . 1 . نحوه تشکیل پرونده مالیاتی
2 . 4 . 2 . فعالیت شرکت، تسلیم اظهار نامه، اعلام و پرداخت مالیات
2 . 4 . 3 . نحوه رسیدگی و تشخیص مالیات
2 . 4 . 4 . چگونگی قطعیت مالیات
2 . 4 . 5 . مرحله وصول مالیات
2 . 5 . بخش چهارم : تحقیقات انجام شده در مورد مالیات
فصل سوم : روش تحقیق
3 . 1 . مقدمه
3 . 2 . فرضیه های پژوهش
3 . 3 . جامعه مورد پژوهش
3 . 4 . حجم نمونه
3 . 5 . نمونه گیری
3 . 6 . روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
3 . 7  . روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات
3 . 8  . تعداد نمونه
3 . 9 . ابزار و وسایل اندازه گیری
3 . 10 . روش آماری
3 . 11 . توضیحاتی در مورد روش های آماری
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات
4 . 1 . نتایج یافته های پژوهش
4 . 2 . بیان توصیفی داده ها
4 . 3 . تحلیل نتایج آزمون فرضیه ها
4 . 4 . یافته های مربوط به فرضیه اول
4 . 5 . یافته های مربوط به فرضیه دوم
4 . 6 . یافته های مربوط به فرضیه سوم
4 . 7  . جمع بندی
فصل پنجم : خلاصه مطالب و نتیجه گیری
5 . 1 . بحث و نتیجه گیری
5 . 2 . بحث در نتایج
5 . 3 . نتیجه گیری
5 . 4 . تفسیر نهایی و پیامد ها
5 . 5 . پیشنهادات برای تحقیقاتی آتی
5 . 7 . محدودیت های پژوهش
منابع و مآخذ
ضمائم
« فهرست جداول»
عنوان :                                                                                           صفحه :
جدول 4 . 1 . ترکیب شرکت های نمونه آماری به تفکیک نوع فعالیت
جدول 4 . 2 . ترکیب شرکت های نمونه آماری به تفکیک میانگین مالیات (ابزاری، تشخیصی، ...)
جدول 4 . 3 . نتایج محاسبه (ضریب همبستگی پیرسون) و اطلاعات مرتبط برای آزمون فرضیه اول
جدول 4 0 4 . نتایج مقایسه اختلاف بین تشخیصی و سهمیه وصولی با اختلاف بین مالیات تشخیصی و مالیات ابزاری
جدول 4 . 5 . نتایج مقایسه مالیات بر در آمد قطعی و مالیات بر در آمد تشخیصی
« فهرست نمودار ها»
عنوان :                                                                                           صفحه :
نمایه 4 . 1 . نمودار ستونی مربوط به نوع فعالیت، شرکتهای، شکت کننده در نمونه آماری
نمایه 4 . 2 . نمودار پراکنش مربوط به مالیات تشخیصی و سهمیه وصولی
نمایه 4 . 3 . نمودار جعبه ای مربوط به  مقایسه اختلاف بین مالیات تشخیصی و سهمیه وصولی با اختلاف بین مالیات تشخیصی و مالیات ابزاری
نمایه 4 . 4 . نمودار جعبه ای مربوط به مالیات تشخیصی و مالیات قطعی


فصل اول
طرح تحقیق
فصل اول : کلیات
1 0 1 0 مقدمه
یکی از با اهمیت ترین راههای تامین هزینه های دولت، جمع آوری و وصول انواع مالیاتهاست. صاحب نظران اقتصاد و توسعه معتقدند که کسب در آمد های مالیاتی در راستای تامین هزینه های دولت ها، شرایط نا مطلوب اقتصادی آن جامعه را بهبود می بخشد. سهم در آمد های مالیاتی دولتها – به ویژه در کشور های موسوم به جهان سوم – از تولید نا خالص داخلی رقم بسیار نا چیزی است و سهم پرداخت های دولت نسبت به تولید نا خالص داخلی، همواره بیش از سهم مالیاتهاست. (138427، رنگریز، خورشیدی)
با توجه به مقایسه درآمد های مالیاتی و سایر منابع می توان گفت، هر چه سهم مالیاتها در تامین مخارج دولت بیشتر باشد. از آثار نا مطلوب اقتصادی کاسته می شود. در کشور های پیشرفته بر خلاف کشور های در حال توسعه – که مالیات ها نقش نا چیزی دارند – تقریباً تمامی مخارج دولت از طریق در آمد های مالیاتی تامین می شود. (14، 1378، جعفری صمیمی)
با تکامل مناسبات و تحولات اجتماعی در جوامع انسانی لزوم توجه به حدود وظایف و اختیارات دولت ها از اهمیت خاصی بر خوردار است، به نحوی که وظایف دولتها در حال حاضر نسبت به حدود نیم قرن پیش دستخوش تغییرات بسیاری گشته و گسترش فوق العاده ای یافته است. در عین حال، از حدود یک دهه قبل موج جدیدی در جهت کوچک کردن دولت در حال تکوین است. حتی این موضوع برنامه های توسه اقتصادی کشورمان نیز مورد تاکید قرار گرفته است. (85، 1375، پژویان)
به هر حال چه در دولت های رو به گسترش و چه در دولتی که به سمت کوچک شدن می رود قطعاً نیاز به در آمد های مناسب وجود دارد. دولت از طریق در آمدئ
 هایی که کسب می کند قادر به تامین هزینه های موجود است و مالیات ها یکی از موارد بسیار حائز اهمیت در درآمد های دولت به حساب می آید. بحث تامین منابع مالیاتی به منظور کسب در آمد های لازم برای دولت از اهمیت فوق العاده ای بر خوردار است.
کسب در آمد های مالیاتی توسط دولت ها محتاج تدوین و تصویب قانون و مقررات لازم است، بدین منظور قوانین و مقررات مختلفی برای کسب این قبیل در آمد ها- چه به صورت مالیات های مستقیم و چه به صورت مالیات های غیر مستقیم - وضع گردیده است.
قانون مالیات های مستقیم جا افتاده ترین و گسترده ترین راه کسب در آمد های مالیاتی است. راه های کسب در آمد های مالیاتی در این قانون، بر حسب ماهیت در آمد ها، پیش بینی شده است. برای مثال، مالیات بر در آمد اشخاص حقوقی، مالیات بردرآمد مشاغل، مالیات بر در آمد املاک و مستغلات و ... فصول مختلف قانون مالیات های مستقیم است که بر حسب ماهیت در آمد ها ساماندهی شده است. (14، 1386، دوانی)
در این تحقیق سعی می شود با پرداختن به فصل مالیات بر در آمد اشخاص حقوقی، چگونگی ارتباط مالیات بر در آمد بودجه شده، مالیات بر در آمد تشخیصی و مالیات بر در آمد ابزاری و ارائه راهکاری لازم با یکدیگر  مورد بررسی قرار گیرد، توضیحات بیشتر در قسمت های بعدی ارائه شده است.
1 . 2 ) بیان مسئله تحقیق:
مالیات سهم افراد از مخارج عمومی کشور می باشد که به منظور تامین منابع اقتصادی کشور دریافت و به خزانه واریز می شود. هر چند همه مردم یک کشور از مواهب آن بهره مند می شوند و از این رو باید  در تامین مخارج آن سهیم گردند، لیکن براساس اصل عدالت مالیاتی که علمای علم مالیه عمومی بر رعایت آن تاکید دارند، این سهم باید متناسب با برخورداری هر یک از آحاد جامعه از خدمات ارائه شده به آنان باشد. (6، 1386، احدیان)
بر این اساس، اقتصادانان در ماحث مربوط به مالیات، عمیقی به عدالت اقتصادی و اجتماعی دارند، زیرا با استقرار یک نظام مالیاتی عادلانه می توان امیدوار بود که راه نیل به این هدف عالی (عدالت اقتصادی و اجتماعی) نیز همواره گردد. توزیع ناعادلانه ثروت در بین افراد جامعه و در نتیجه ایجاد شکاف و فاصله طبقاتی سبب از هم پاشیدگی بنیان های اجتماعی خواهد گردید.
به نظر می رسد هر چه قدر اصل عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت مورد توجه قرار گیرد مشروعیت و قابلیت پذیرش عامه از مالیات بیشتر می شود و فرهنگ پرداخت غنی تر خواهد گردید. افزون بر این، بار مالیات متوازنی به دوش افراد قرار می گیرد و در غیر این صورت مشروعیت پذیرش قوانین  و مقررات مالیاتی و پرداخت آن زیر سوال می رود، یعنی بار آن به دوش افراد کم درآمد، سنگینی می کند در حالی که ثروتمندان از سبکب بار ان خرسند خواهند بود. این نیز به نوبه خود موجب تشدید فاصله طبقاتی و در نتیجه کم رنگ شدن عدالت اجتماعی خواهد گردید. از طرف دیگر این موضوع سبب خواهد شد که آحاد جامعه در حد توان خود از پرداخت مالیات گریزان شوند و راههای شیوع مفاسد اجتماعی هموار گردد.از سوی دیگر، در کشور هایی ماانند کشور ما که برای تامین هزینه های دولت، بیشتر به درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی تکیه دارند یا به طور کلی، تک محصولی هستند، توجه بیشتر به نقش مالیات ها در بودجه دولت و انجام اقداماتی به منظور افزایش سهم این نوع درآمدهای در کل درآمدهای دولت، ضرورت دارد: زیرا بیشتر این کشورها، از یک سو، با محدودیت منابع طبیعی، و از سوی دیگر، به دلایل گوناگون، از قبیل ابداع روشهای جدید تولید و دستیابی  به جانشین های مناسب، با نوسان تقاضا و قیمت در بازار جهانی رو به رو هستند. از این رو، نمی توانند مدت درازی به درآمدهای حاصل از فروش ثروت جامعه اتکاء نمایند و باید هر چه سریعتر درصدد تغییر در آمدهای خود برایند.
در نتیجه، کشورهایی که بیشتر به درآمد های غیر مالیاتی (فروش منابع طبیعی) اتکاء  دارند بهتر است در کنار برنامه ریزی های مناسب برای افزایش توان تولید جامعه، در راه اتکای بیشتر به مالیاتها، که در واقع سهمی است که جامعه بابت انجام وظایف خویش به دولت می پردازند، گام های سنجیده تری بردارند. (136، دوانی)
مفهوم مالیات بر درآمد بر تناسب مالیات مورد مطالبه با درآمد تحصیل شده تاکید دارد. در یک جامعه توسعه یافته انتظار می رود مودیان بدلیل ارتقای فرهنگ مالیاتی از پرداکخت مالیات گریزان نشوند و بنابراین فرهنگ خود اظهاری نهادینه می شود. با این وجود، دغدغه مالیات در ایران جدی است و کشمکش بین حوزه های مالیاتی و مودیان همواره وجود داشته است. در واقع هیات های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی معمولاً پر کارند و حتی دعاوی مالیاتی به مراجع دیگری چون دیوان عالی کشور نیز کشیده می شود.
از طرف دیگر بعضی از مودیان مالیاتی از ابراز درآمد واقعی (و بعضاً مودیان دیگر از ابزار درآمد) خودداری  می ورزند و از طرف دیگر حزه های مالیاتی درصد وصول مالیات پیش بینی شده در قالب بودجه و سهمیه های مالیاتی می باشند که در این، مالیات وصول شده در سال قبل یکی از مبانی تشخیص مالیات بر درآمد سال جاری تصور می شود. در این تحقیق با بررسی روابط بین :
الف ) مالیات بر درآمد تشخیصی و سهمیه وصولی؛
ب ) مالیات بر درآمد و مالیات بر درآمد تشخیصی؛
پ ) مقایسه اختلاف بر درآمد تشخیصی با سهمیه وصولی با اختلاف بین مالیات بر درآمد تشخیصی و مالیات ابزاری از طرف دیگر تلاش می شود ابعادی از رفتار مودیان مالیاتی و حوزه های مالیاتی مورد کنکاش قرار گیرد. بدیهی است دامنه این تحقیق به اشخاص حقوقی که معمولاً دفاتر قانونی دارند و به لحاظ ثبت شدن آنها در دفاتر ثبت شرکتها و به لحاظ مالیاتی هر سه ساله برای آنها تشکیل پرونده می شود، پرداخته خواهد شد.
1 . 3 ) سوال اصلی تحقیق:
همانگونه که پیش از این تاکید شده از بین منابع وصول مالیات، بخش مالیات بر  درآمد اشخاص حقوقی محور اصلی موضوع تحقیق است. همانگونه که می دانیم اشخاص حقوقی (شامل شرکتها) در پایان دوره مالی قانونی مبادرت به تهیه صورت های مالی و تنظیم اظهار نامه مالیاتی و پرداخت مالیات براساس در آمد ابزاری خود می نماید. اظهار نامه های مالیاتی تسلیمی در حوه مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته و درآمد مشمول آنها از طریق رسیدگی به دفاتر و برگشت هزینه های غیر قابل قبول و یا از طریق علی الراس و اعمال ضرایب مالیاتی تعیین می شود. (66، 136 ، قانون مالیات های مستقیم)
برای تعیین مالیات بر درآمد شرکتها، هر ساله شرکتها بریا پرداخت مالیات خود به اداره کل امور مالیاتی مراجعه کرده  و با تکمیل اظهار نامه مالیاتی، سود یا زیان خود را ابراز می نمایند. در اظهار نامه، مودی میزان مالیات پرداختی (مالیات ابرازی) را مشخص کرده و به اداره کل ارائه می دهد. پس از آن کارشناسان ارشد مالیاتی (ممیزان ) اقدام به رسیدگی پرونده های عملکرد سالیانه شرکتها نموده و مالیات انها (مالیات تشخیصی) را تعیین می کنند.
سوال های اصلی که در این تحقیق آمده به صورت زیر است:
1 ) آیا بین بر درآمد تشخیصی حوزه های مالیاتی و سهمیه های وصولی همبستگی بالایی وجود دارد؟
2 ) آیا اختلاف بین مالیات بر درآمد تشخیصی با سهمیه وصولی کمتر از اختلاف بین مالیات بر درآمد تشخیصی و مالیات ابرازی می باشد؟
3 ) آیا بین مالیات بر درآمد قطعی ب درآمد تشخیصی تفاوت معنی داری وجود دارد؟
1 . 4 ) اهمیت تحقیق و هدف آن :
در تمامی کشورها برای دولتها وظایف اقتصادی گوناگونی پیش بینی شده است که در انجام این وظایف مجبورند  مخارج و هزینه های بسیار سنگینی را تحمل کنند. بریا تامین این هزینه ها به منابع مختلف مالی نیاز است که مجموعه این ها در بودجه سالانه کشور منعکس می شود. دولت از طریق تغییرات مخارج و درآمد های مختلف خود در بو.دجه که در اصطلاح سیاست مالی نامیده می شود، می تواند مسئولیت های اقتصادی خود را انجام دهد.
عملیات مالی دولت در کشور های توسعه یافته نقش مهمی دارد: یعنی اگر سیاست مالی در این کشورها به صورت صحیح اجرا شود ممکن است آثار اقتصادی و اجتماعی مطلوبی به بار آورد. برای تامین مالی، دولتها درآمدهای مختلفی دارند که به دو گروه کلی درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی تقسیم می شود. (14، 1386، نصیری )
 با توجه به مقایسه درآمدهای مالیاتی با سایر منابع، می توان گفت، هر چه سهم مالیات ها در تامین مخارج دولت بیشتر باشد، از آثار نامطلوب اقتصادی کاسته می شود. در کشورهای پیشرفته بر خلاف کشورهای در حال توسعه، که مالیات ها نقش ناچییز دارند، تقریباً مخارج دولت از طریق درآمدهای مالیاتی تامین می شود. (14ف 1378، جعفری صمیمی)
گر چه از اصطلاح مالیات بر درآمد چنین بر می آید که محاسبه مالیات، منوط به تعیین درآمد مشمول خواهد بود، و طبعاً درآمدهای آتی نامشخص می باشد، ولی با تصویب منابع درآمد مالیاتی در بودجه سالانه کل کشور، و تعیین سهمیه برای حوزه های مالیاتی، به نظر می رسد رفتار مسئولان حوزه های مالیاتیتحت الشعاع سهمیه ها قرار می گیرد. این به ظاهر پارادکس، مدتهاست حس می شود و در این بررسی سعی می شود تا تاثیر رفتاری (احتمالی) سیاستها بر مجریان اندازه گیری شود.
1 . 5 ) فرضیه های تحقیق:
این تحقیق شامل سه فرضیه  اصلی زیر می باشد:
فرضیه اول: بین مالیات بر درآمد تشخیصی حوزه مالیاتی و سهمیه های وصولی همبستگی بالایی وجود دارد.
فرضیه دوم: اختلاف بین مالیات بر درآد تشخیصی با سهمیه وصولی کمتر از اختلاف بین مالیات بردر آمد تشخیصی و مالیات ابزاری است.
فرضیه سوم: بین مالیات بر درآمد قطعی و درآمد تشخیصی تفاوت معنی داری وجود دارد.
1 . 6 ) روش گردآوری اطلاعات :
در کلیه فصول از منابع اطلاعاتی کتابخانه ای اعم از فیزیکی یا دیجیتالی استفاده می شود. در روش کتابخانه ای محقق به کتابها، مقاله ها و تحقیقات دیگران که در حوزه موضوع، انجام شده است می پردازد. (109، 1385، طاهری)
چهت گردآوری اطلاعات مربوط به ازمون فرضیات از اسناد و مدارک موجود در پرونده های مالیاتی شرکتها در اداره کل امور مالیاتی استان می شود. هر پرونده مالیاتی بعد از پرداخت مالیات دارای مالیات ابرازی، مالیات تشخیص و مالیات قطعی می باشد. (مراحل دریافت مالیات در بخش سوم فصل دوم درج شده است)

 


منابع :


1 ) مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت، حسن رنگریز و غلامحسین خورشیدی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چهارم 1384؛

2 ) حسابداری مالیاتی، غلامحسین دوانی، تهران کیومرث، چاپ هفتم 1386؛

3 ) اقتصاد بخش عمومی (1)، احمد جعفری صمیمی، تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، چاپ سوم، 1378؛

4 ) بیست و پنج سده مالیات، عنایت اله شاپوریان، تهران 1350؛

5 ) قانون مالیات های مستقیم با آخرین اصلاحات مصوب 27/ 11/ 1380، دانشگاه امور اقتصادی، چاپ چهارم 1384؛

6 ) بررسی تحلیل و تطبیقی نرخ های تصادعدی مالیات در ایران، نصرت اله صوفیوند، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده امود اقتصادی 1383؛

7 ) نشریه مجلس و پژوهش، شماره 67، فروردین و اردیبهشت 1384؛

8 ) تحلیلی بر ترکیب مالیات ها و برآورد ظرفیت مالیات ایران، اکبر کمیجانی و فربیا فهیم یحیایی، مجله علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت، شماره 8 و 9، بهار و تابستان 1380؛

9 ) بررسی رابطه بین مشمول مالیات ارائه شده توسط شرکتها و سود قطعی تشخیص داده شده توسط ممیز مالیاتی، فاطمه احدیان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری تهران، 1386؛

10 ) بررسی مشکلات و تناقضات مالیات بر عملکرد شرکتها در ایران از دیدگاه ممیزین و مودیان مالیاتی، علی النقی حاتمی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری علامه طباطبایی، 1385؛

 

 
طراحی سایت : سایت سازان