میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

بررسي دقيق تر رابطة بين ترجيح رنگ و تيپ شخصيتي افراد


کد محصول : 1000248 نوع فایل : word تعداد صفحات : 42 صفحه قیمت محصول : 5000 تومان تعداد بازدید 973

فهرست مطالب و صفحات نخست


بررسي دقيق تر رابطة بين ترجيح رنگ و تيپ شخصيتي افراد

فهرست مطالب:
عنوان                                        صفحه
چكيده
فصل اول(كليات پژهش)
مقدمه................................................................................................2
بيان مسأله..........................................................................................4
سؤال تحقيق........................................................................................6
اهميت و ضرورت تحقيق........................................................................7
اهداف تحقيق.......................................................................................9
فرضيه هاي تحقيق................................................................................10
تعريف نظري اصطلاحات.........................................................................11
تعريف عملياتي اصطلاحات....................................................................13
فصل دوم (ادبيات و پيشينة تحقيق )
تعريف شخصيت...................................................................................15
تاريخچة شخصيت................................................................................. 17
نظريه هاي صفات..................................................................................20
ريشه يابي مدل پنج عاملي(The Big Five Model)............................... 25
برونگرايي و درونگرايي از ديدگاه يونگ..................................................... 32
كاركردهاي روانشناختي........................................................................... 33
هشت نسخ روانشناسي يونگ.................................................................. 34
ابعاد شخصيت از نظر آيزنگ ..................................................................37
رابطة بين درونگرايي و برونگرايي............................................................. 39
يافته هاي آيزنگ در زمينة مقايسة درونگرايان و برونگرايان از نظر ژنتيكي... 40
اساس نوروفيزيولوژيك شخصيت از ديدگاه آيزنگ....................................... 41
رنگ چيست؟...................................................................................... 44
تأثير روانشناختي رنگها......................................................................... 46
رنگهاي سرد و گرم ...............................................................................48
هشت رنگ اصلي................................................................................. 49
مفاهيم رنگها..................................................................................... 52
عوامل مؤثر در انتخاب رنگ ها.............................................................  57
فصل سوم
حجم نمونه...................................................................................... 59
ابزار پژوهش...................................................................................... 60
روش پژوهش......................................................................................62
روش جمع آوري اطلاعات ها ...............................................................63
فصل چهارم
جامعه آماری.................................................................................. 65
نمونه آماری.................................................................................. 65
برآورد حجم نمونه............................................................................. 65
روش و ابزار گردآوری داده ها................................................................. 66
روشهای نمونه گیری........................................................................ 66
آزمون t با نمونه هاي مستقل......................................................... 67
محاسبه ميزان اثر آماري براي يك آزمون t با نمونه های مستقل........ 68
توزیع نرمال................................................................................... 71
نتایج آزمون برای فرض اول............................................................ 72
نتایج آزمون برای فرض دوم............................................................ 75
جدول داده های فرض اول.............................................................. 77
جداول تجزیه و تحلیل فرض اول.................................................... 78
نمودار پراکندگی فرض اول............................................................. 79
نمودار احتمال نرمال فرض اول..................................................... 80
نمودار هیستوگرام فرض اول......................................................... 82
نمودار دایره ای فرض اول.............................................................. 83
جدول داده های فرض دوم............................................................... 84
جداول تجزیه و تحلیل فرض دوم .................................................85
نمودار احتمال نرمال فرض دوم.................................................. 86
نمودار پراکندگی فرض دوم......................................................... 87
نمودار هیستوگرام فرض دوم.......................................................89
نمودار دایره ای فرض دوم........................................................... 90

فصل پنجم
بحث و نتيجه گيري.................................................................... 92
محدوديت هاي تحقيق.................................................................93
پيشنهادات تحقيق.....................................................................94
منابع و مآخذ............................................................................ 96
پيوست ها................................................................................ 99

- جامعه آماري:مجموعه اي از افراد جامعه را كه يك يا چند صفت مشترك داشته باشند جامعه آماري مي گويند جامعه آماري ما در اين تحقيق دانشجويان رشته معماري دانشگاه آزاد ابهر است.
- نمونه آماري:مجموعه اي از افراد هستند كه از جامعه اي انتخاب مي شوند.نموه بايد معرف كل باشد نمونه آماري در اين تحقيق تعدادي از دانشجويان رشته معماري دانشگاه آزاد ابهر است.
- برآورد حجم نمونه:پژوهشگر به منظور تسهيل تحقيق و صرفه جويي در بودجه،زمان و امكان جمع آوري و تحليل دقيق داده ها دست به تعيين حجم نمونه آماري مي زند محقق نمونه آماري را با استفاده از روشهاي آماري برآورده كند در برآورد حجم نمونه مراحل زير معمولاً طي مي شود:
1.تعيين دقت احتمالي
2.پيدا كردن فرمولي براي برآورد
3.پيش برآورد واريانس
4.برآورد حجم نمونه(n)
يكي از فرمولهايي كه مي توان از طريق آن n را برآورد كرد فرمول زير است:
n = NT2S2/ND2 + T2S2
N معادل حجم آماري است.
S2 معادل واريانس


d معادل دقت احتمالي مطلوب است كه از طريق فرمول زير بدست مي آيد.
d = TS/N      = TSE(X)
- روش و ابزار گردآوري داده ها:به منظر از آن ساختن ابزاري است كه بتوان از طريق آن داده هاي مناسب و ضروري را براي آزمون فرضيه ها بكار برد.ابزار ما در اين تحقيق پرسشنامه مي باشد.
 - روشهاي نمونه گيري:نمونه گيري كه در اين تحقيق از آن استفاده گرديده نمونه گيري تصادفي ساده مي باشد كه در واقع همان روش قرعه كشي است كه هريك از افراد جامعه آماري شانس مساوي براي انتخاب شدن دارند.

آزمون T با نمونه هاي مستقل
آزمون T با نمونه هاي مستقل تفاوت ميانگين هاي دو گروه مستقل را ارزيابي مي كند كخ در اين آزمون هر ركورد بايستي براي متغير گرو بندي و متغير ازمون داده داشته باشد متغير گروه بندي ركوردها را به گروه دو به دو ناسازگار يا معقوله هايي مانند جنسيت تقسيم مي كنند.
در حالي كه متيغر آزمون عدد ركورد را بر اساس برخي ابعاد كمي مانند ادراك كلامي تعريف مي كنند از اين آزمون براي ارزيابي اختلاف معني دار بين ميانگين متغير آزمون در يك گروه با ميانگين متغير آزمون در گروه دوم استفاده مي شود.
فرض هاي زيربناي آزمون T با نمونه هاي مستقل
فرض 1 متيغر آزمون در هر دو جامعه داراي توزيع نرمال هستند زماني كه تعداد نمونه متوسط به بالا باشد رعايت اين فرض الزامي نيست و نتايج حاصل از آن اكثراً قابل اعتماد است معمولاً تعداد نمونه 15 در هر گروه براي دستيابي به مقادير دقيق كافي است.
فرض 2 واريانس متغير آزمون داراي توزيع نرمال در هر دو جامعه مورد نظر يكسان است تا جايي كه اين فرض ناديده گرفته شود و اندازه نمونه براي دو جامعه نابرابر باشند مقدار P براي اين نوع آزمون قابل اعتماد نيست در آزمون T با نمونه هاي مستقل آزمون ‏T تقريبي با فرض نابرابر بودن واريانس دو جامعه محاسبه مي شود.
فرض 3 آزمودني هاي يك نمونه تصادفي از جامعه هستند و مقادير متيغر آزمون مستقل از يكديگرند در صورت عدم رعايت فرض استقلال نبايد به مقادير P اعتماد كرد.
محاسبه ميزان اثر آماري براي يك آزمون T با نمونه هاي مستقل
 SPSS همة اطلاعات لازم براي محاسبه شاخصهاي اندازه اثر يعني d و n2 را فراهم مي كند.مقدار d را با استفاده از فرمول زير مي توان محاسبه كرد:
              MD
d  =
             SD 

تفاضل ميانگين MD براي اين فرمول در گزارش SPSS وجود دارد اما انحراف معيار مشترك SDPooled ارائه نمي شود. SDPooled را مي توان از انحراف معيار گزارش شده براي هر دو گروه و توسط رابطه زير محاسبه كرد.

همچنين مقدار d را مي توان از فرمول زير به آساني بدست آورد.

اگر d برابر صفر باشد معني آن عدم اختلاف در ميانگين هاست هرچه d از صفر فاصله بگيرد ميزان اثر افزايش مي يابد مقدار d در محدوده اي بين بي نهايت منفي و بي نهايت مثبت قرار دارد و صرف نظر از علامت،مقادير 2/0 ، 5/0 و 8/0 به طور سنتي و به ترتيب اثر كم متوسط و زياد را بيان مي كنند.
π2 را مي توان به عنوان يك جايگزين براي d محاسبه و مورد استفاده قرار داد و محدوده محدوده 1 تاي بين صفر و يك است مجذور 1 تا  را به عنوان نسبت واريانس متغير آزمون كه تابع متغير گره است تفسير مي شود.مقددار صفر يعني تفاوت نمرات ميانگين صفر است در حالي كه مقدار يك يعني ميانگين نمره ها متفاوتند مجذور 1 تا با استفاده از فرمول زير محاسبه مي شود.

يا مي توان از فرمول زير استفاده كرد.
 
توزيع نرمال
اين توزيع كه به توزيع گاوس رن پلاس و يا گاهي دموادر معروف است از مهمترين توزيعهاي احتمال است و براي استنباطهاي آماري شالوده اي اساسي است و تعداد بسيار زيادي از فنوني كه در آمار كاربردي مورد استفاده قرار مي گيرند بر پايه توزيع نرمال قرار دارند و متغير تصادفي X به صورت نرمال است اگر چگالي آن به صورت زير باشد:

كه در آن پارامترهاي U, G در G>0 , -∞<U<∞ صدق مي كنند هر توزيعي كه با تابع چگالي داده شده تعريف شود توزيع نرمال ناميده مي شود.
تذكر:توزيع نرمال به عنوان الگوي منطقي براي رفتار برخي پديده هاي تصادفي ظاهر مي شود.
 در اين تحقيق با توجه به نمودارهاي : نمودار احتمال نرمال فرض اول و نمودار احتمال نرمال فرض دوم داده هاي هر دو فرض كاملاً از توزيع نرمال پيروي مي كنند.

گزارش نتايج آزمون در تحقيق براي فرضيه اول

ابتدا فرض صفر و فرض مقابل را مشخص مي كنيم فرض صفر (H0) به صورت زير است.
H0:μ1 = μ2
يا به عبارتي ميانگين نمرات خام دانشجوياني كه رنگ بنفش را انتخاب مي كنند با ميانگين نمرات خام دانشجوياني كه رنگ زرد را انتخاب مي كنند برابر يا اختلاف ميانگين ها معني دار نيست.و چون در اين تحقيق نمره هاي پايين دليل بر درونگرا بودن را دارند فرض مقابل فرض يك طرفه زير است:
H1:μ1 < μ2
فرض صفر زماني رد مي شود كه T0>Tα,V و چون T0 = +/088 و T/05,58 = 1/67 بنابراين فرض صفر رد نمي شود.
شاخصهاي اندازه اثر يعني d و X2 را محاسبه مي كنيم.

محاسبه d نشان مي دهد كه اختلاف معني داري در ميانگين ها وجود دارد و همچنين X2 نشان مي دهد كه تنها 01/ درصد واريانس متغير درونگرايي تحت تأثير انتخاب رنگ دانشجويان است كه مقداري بسيار ناچيز و تقريباً برابر صفر است كه اين شاخص نيز نشان دهندة عدم رابطه بين برونگرايي و انتخاب رنگ است  .
در پنجره تعريف گروههاي دانشجوياني كه رنگ بنفش را انتخاب مي كنند به عنوان گروه يك و دانشجوياني كه رنگ زرد را انتخاب مي كنند به عنوان گروه دو تعريف شدند.

گزارش نتايج آزمون در تحقيق براي فرضيه دوم
ابتدا فرض صفر و فرض مقابل را مشخص مي كنيم فرض صفر(H0) به صورت زير است:
H0:μ1 = μ2
يا به عبارتي ميانگين نمرات خام دانشجوياني كه رنگ قرمز را انتخاب مي كنند با ميانگي نمرات خام دانشجوياني كه رنگ آبي را انتخاب مي كنند برابر است يا اختلاف ميانگين ها معني دار نيست.و چون در اي تحقيق نمره هاي لالا دليل بر برونگرا بودن را دارند فرض مقابل فرض يك طرفه زير است:
H1:μ1 > μ2
فرض صفر زماني رد مي شود كه T0>Tα,V و چون T0 = /201 و T/05,58 = 1/67  بنابراين فرض صفر رد نمي شود.
شاخصهاي اندازه اثر يعنيd و X2 را محاسبه مي كنيم.
 


منابع :


.مفاهيم و روشهاي آماري جلد ( 1 ) گوري كا با تاچاريا – ريچارد ا جانسون – ترجمة مرتضي ابن شهر آشوب – فتاح ميكائيلي – انتشارات : مركز نشر دانشگاهي – چاپ هفتم – 1379

 2.طرح آزمايشهاي ( 1 ) تأليف دكتر غلامحسين شاهكار – دكتر ابوالقاسم بزرگ نيا – انتشارات دانشگاه پيام نور

3.راهنماي جامع spss   تأليف دكتر محمود زرگر انتشارات بهينه

4.حريري،نجلا،(1376)،مقايسة نتايج كاوش با واسطه و كاوش بي واسطه از پايگاه اطلاعاتي مدلاين بر روي ديسك نوري.پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران.

5.دلاور،علي،(1379)،احتمالات و آمار كاربردي در روانشناسي و علوم تربيتي،تهران: انتشارات رشد.

6.دعائي،حبيب الله،(1377)،مديريت منابع انساني،دانشگاه فردوسي مشهد.

7.دهخدا،علي اكبر(1377)،لغت نامه،تهران:مؤسسة لغتنامه دهخدا.

8.راس،آلن اٌ.(1378)،روانشناسي شخصيت،نظريه ها و فرآيندها (ترجمة سياوش مجالفر)،تهران:نشر روان.

9.سان،هوارد،(1378).زندگي با رنگ،تهران:انتشارات حكايت.

10.سيد نيك،محترم السادات.(1380)،بررسي مقايسه اي تيپ شخصيتي(درونگرايي و برونگرايي) در افراد ميگرني.پايان نامة دوره كارشناسي،دانشگاه آزاد ابهر.

11.شاملو،سعيد،(1373)،آسيب شناسي رواني،تهران:انتشارات اطلاعات.

12.شاملو،سعيد،(1370)،مكتبها و نظريه ها در روانشناسي شخصيت.تهران:انتشارات رشد.

13.شولتز،دوآن.(1377)،نظريه هاي شخصيت (ترجمة يحيي سيد محمدي).تهران:نشر هما.

14.عشايري،حسن،(1382)،بررسي مقايسه اي تيپ شخصيتي (برونگرايي و درونگرايي) در افراد مبتلا به بيماران ميگرن و افراد سالم،پايان نامة دورة كارشناسي،دانشگاه آزاد ابهر.

15.كارور،چارلزاس،وسي بر.مايكل اف.(1375)،نظريه هاي شخصيت (ترجمة احمد رضواني)،معاونت فرهنگي آستان قدس رضوي.

16.كريمي،يوسف،(1379)،روانشناسي شخصيت،تهران:نشر ويرايش.

17.كلانتري،زهرا(1382)،بررسي رابطة رنگ ترجيح داده شده با شخصيت (درون گرايي و برون گرايي) در بين دانش آموزان متوسطه.پايان نامة دورة كارشناسي، دانشگاه آزاد واحد ابهر.

18.كلاوس برند،فلمار(1379)رنگها و طبيعت شفا بخش آنها.(شهناز آذرنوش)،تهران، انتشارات قفنوس.

19.گنجي،حمزه(1368)،آزمونهاي رواني،مشهد:انتشارات آستان قدس رضوي.

20.لوش،ماكس،(1375)،روانشناسي رنگها،تهران:انتشارات رسا.

 

 
طراحی سایت : سایت سازان