میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

رابطه بين خودپنداره و آرايش است


کد محصول : 1000258 نوع فایل : word تعداد صفحات : 78 صفحه قیمت محصول : 7000 تومان تعداد بازدید 975

فهرست مطالب و صفحات نخست


رابطه بين خودپنداره و آرايش است

فهرست مطالب
عنوان                                        صفحه
فصل اول – مقدمه پژوهش
چكيده
مقدمه………………………………………………………………………3
بيان مسئله…………..……………………………………………………..6
اهميت و ضررت پژوهش……………………………………………………7
هدف پژوهش………………………………………………………………9
فرضيه پژوهش……………………………………………………………11
تعاريف نظري………..…………………………………………………….12
تعاريف عملياتي……………………………………………………………12
فصل دوم – ادبيات و پيشينة پژوهش
بررسي تاريخي نظريه هاي خود……………..………………………………15
مفهوم خود……….………………………………………………………16
مفهوم بخشيدن به خود…………….………………………………………18
چگونگي تشكيل خود………………………………………………………18
رشد مفهوم خود…………………………………………………………..20
تعريف خود از ديدگاههاي تجربي و پژوهشي……...…………………………22
تعريف خود از ديدگاههاي روان تحليل گري…………………………………………23
خود در ديدگاههاي مختلف روان شناختي…………………………………………. 25
مفهوم خود از ديدگاه راجرز……………..………………………………………..26
ثبات و هماهنگي خويشتن…………….…………………………………………..27
مفهوم خود از نظر ساليوان………………………………………………………28
خود از نظر اريسكون……………………………………………………………29
خود از نظر يونگ………………………………………………………………31
خود از نظر نوامبر خود در نظريه هارتر………….………………………………..34
تغيير در محتواي مفهوم خود…………………………………………………… 35
تغيير در ساختار خود يا تغييرات ساختاري……………………………………… 36
خود پنداره…………………………………………………………………….37
خود انگاره در نظريه هورناي……………………………………………………39
خودپنداره و خوش بيني…………………………………………………………40
ويژگي هاي انسان كامل يا خود شكوفا در نظرية راجرز …………………………….43
پيشينة پژوهش…………………………………………………………………46
فصل سوم – روش پژوهش
جامعه آماري……….….………………………………………………………57
نمونه و روش نمونه گيري……….……………………………………………….57
ابزار پژوهش……..……………………………………………………………..58
روش نمره گذاري………………………………………………………………60
اعتبار آزمون …..………………………………………………………………61
روش جمع آوري اطلاعات………………………………………………………62
طرح پژوهش…………………………………………………………………63
روش آماري………………………………………………………………… 64
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده ها
تجزيه و تحليل داده ها………………………………………………………….66
تجزيه و تحليل داده ها….………….…………………………………………  71
فصل پنجم – بحث و نتيجه گيري
بحث و نتيجه گيري……….….………………………………………………73
مشكلات پژوهش……….…………………………………………………… 75
پيشنهادات……….………………………………………………………… 75
فهرست منابع……………………………………………………………… 76
ضمائم
نمونه تست راجرز

فهرست جداول

 عنوان                                                                                                     صفحه

جدول نمرات خام…………..……………………………………………… 68
جدول نمرات خودپنداره…………………………………………………… 67
جدول T مشاهده شده و T بدست آمده…………………………………… 71

چكيده:
پژوهش انجام شده در مورد مسئله رابطه بين خودپنداره و آرايش است.فرضيه اين پژوهش عبارت بود از اينكه بين خودپنداره دختران با آرايش و دختران بدون آرايش تفاوت معني داري وجود دارد.در اين پژوهش از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي استفاده شده است.نمونه مورد نظر از دانشجويان دختر دانشگاه آزاد(واحد قزوين) مي باشد.اين نمونه شامل 100 نفر كه 50 نفر دختران با آرايش و 50 نفر دختران بدون آرايش هستند.لازم به ذكر است كه به دليل محدوديت هايي از نمونه 50 نفري دختران بدون آرايش كاسته شد و اين نمونه به 93 نفر رسيد.
در تجزيه و تحليل داده ها از ارزش آماري T براي گروههاي مستقل استفاده شده است كه ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه خودپنداره كارل راجرز است.
در بررسي به عمل آمده نتايج حاكي از اين است كه بين خودپنداره دختران با آرايش و بدون آرايش تفاوت معني داري وجود دارد.بطوري كه افراد باآرايش از خودپنداره مثبت بالاتري برخوردار هستند يعني به خود واقعي شان نزديك تر هستند.آنچه را كه مي توان در آخر ذكر كرد اين است كه بيشتر افراد اين پژوهش از خودپنداره پاييني برخوردار هستند بطوري كه از 93 نفر فقط 28 نفر داراي خودپنداره نرمال بودند.

مقدمه:
«خودت را بشناس1» سخني است كه از روزگاران قديم خردمندان به آن اهميت بسياري داده اند ولي قدر و اهميتش در اين زمانه از هميشه بيشتر است.خودشناسي2 فقط از راه انديشيدن توأم با ملامت خويش و تأمل در حال ديگران و درباره روابط ما با افراد ديگر حاصل مي شود.فكر و انديشه در كار خويش،خواه و ناخواه همراه با كار درون بيني3 است.انسان بايد در ضمن اين عمل،حالات ذهني،ضربان قلب،كنش، وجدان،انگيزه،اميال و بيزاري هاي خود را نيز مورد توجه كامل قرار دهد.بايد اين حالات را نه فقط به همان گونه كه وجود دارد بشناسيم بلكه آنها را ارزيابي نموده راجع به هر كدام نظر خوب يا بد يا بي اثر بدهيم و روشن سازيم كه آيا ريشه هاي دراز و صورت دائمي دارند يا موقت و گذران هستند(مك و گال 1362).
بي شك خودشناسي بزرگترين خدمت انسان به خودش است لازم است احكامي كه انسان را به رستگاري مي برد از عقايد و ايدئولوژي هاي ديگر تفكيك گردد.در اين راستا اول بايد انسان را شناخت و بعد كمبودها و دردهايش را يافت و واقعيت ها را كه لازم است بررسي نمود و به گفتة «كاميل فلاماريون» هأهت شناس فرانسوي «ما چيزي را كه مي فهميم حق انكار آن را نداريم» براي
بررسي مسائل پيچيده خودشناسي نه تنها از دانش و علوم تجربي بلكه از تفكر،تعقل،الهام،علوم باطني و بالاخره از وي هاديان بشر نيز بايد استفاده كرد.
براي تغيير زندگي يك فرد يا يك ملت اول بايد محور افكار او را تغيير داد در اين راستا تقابل بين ماديت،معنويت،فعاليت و فضيلت را نبايد از نظر دور داشت.و تكامل عاليترين هدف آفرينش است جزء در سايه اين مطلب ميسر نمي شود.براي رسيدن به كمال جز اينكه انسان ها ويژگي هاي خويش را بدانند و توفيقي در شناسايي خود داشته باشند راهي نيست.براي رسيدن به سعادت،شناخت خويشتن1 و پرورش جان و تن هر دو لازم است در غير اين صورت از آمال و مقاصد انساني دور مي شود و به هدف زندگي نمي رسد و حفظ اين تعادل را كه براي فائق آمدن به مشكلات و ناخواستني هاي زندگي است از دست مي دهد(بهاري،1366).خودپنداره2 مجموعه اي است دروني و نسبتاً پايدار.شامل همه آنچه كه اشخاص متعلق به خود مي دانند از جمله جنبه هاي جسمي،اجتماعي،هيجاني،اعمال اختصاصي،شايستگي ها همراه با عناصر مادي با اهميت(صدر السادات و شمس اسفند آباد،1380).
خودپنداره تصوري است كه از خود داريم و همواره با ما همراه است و ما آن را براي خود و طبقه بندي رفتارمان به كار مي بريم.غالباً نقش اوليه خودپنداره اين است كه باعث ايجاد ثبات در رفتار شود.اين امر به افراد كمك مي كند كه

بتواند رفتار خود و كساني را كه با آنها در تعامل هستند به سادگي پيش بيني نمايد.
آرايش خانم ها در دانشگاه يكي از موضوعاتي است كه نظرات موافق و مخالف را نسبت به خود جلب كرده است.از آنجايي كه انسان دوستدار زيبايي است براي زيبا جلوه دادن خود(چه زن و چه مرد) به ظاهر خويش توجه مي كند.اما گاهي تفاوت افراد در اين توجه به ظاهر كه به شكل هاي مختلف خود را نشان مي دهد،مثلاً شيوه لباس پوشيدن،اصلاح مو و آرايش هاي غليظ و… بسيار زياد است.
انسان در جريان زندگي دچار خلأها و كمبودهايي مي شود كه براي جبران آنها دست به اعمالي مي زند.آرايش غير معمول هم مي تواند يكي از اين اعمال باشد كه ممكن است از خودپنداره پايين نشأت گرفته باشد.از آنجايي كه رفتارهاي ما تحت تأثير خودپنداره است آرايش هم يكي از واكنش هايي است كه مي تواند تحت تأثير خودپنداره قرار گيرد.

بيان مسئله:
مسئله مورد نظر در اين پژوهش اين است كه:
-    آيا خودپنداره خانم هاي با آرايش بيشتر از خودپنداره خانمهاي بدون آرايش است؟

اهميت و ضرورت پژوهش:
آنچه را كه بايد در برخي از نظريه ها به آن توجه كرد اين است كه واقعيت هر پديده صرفاً همان چيزي است كه فرد خودش برداشت مي كند.واقعيت براي هر فرد آن چيزي است كه در قالب مرجع قياس دروني و جهاني ذهنش در لحظه خاصي از زمان قرار دارد به عبارت ديگر،واقعيت مؤثر واقعيتي است كه بوسيلة فرد ادراك مي شود و ضرورت آن به اين نحوة مي توان اشاره كرد كه درك رفتار هر فرد فقط از ديدگاه خود وي امكان پذير است و رفتار هر فردي بايد در قالب قياس دروني كل سازمان يافته مورد بررسي قرار گيرد.آنچه باعث رشد شخصيت فردي مي شود كليه رفتارهايي است كه به وسيله تمايل ذاتي او به تحقيق«خود» برانگيخته و هدايت مي شود و اين تمايل ذاتي در درجه اول به حفظ و تعالي اورگانيسم از راه ارضاي نيازهاي جسماني توجه دارد.اما مهم آن كه تمايل به تحقيق خود معياري است كه بوسيلة آن تمام جنبه هاي فرد مورد ارزيابي قرار مي گيرند و فرد به اين طريق كليه تجاربي كه در جهت تعالي و بقاي خود هست به طور مثبت ارزشگذاري مي كند.(طالشي،1376).
خودپنداره در ساخت رواني افراد از اهميت خاصي برخوردار است.زيرا پنداره از شخصيت خود،تا اندازه اي تصور را راجع به محدوديت هايش تعيين مي كند و اين عامل رفتارهاي خود را طرح ريزي مي كنند اگر تصوير از خود مثبت
باشد.شخص داراي سلامت روان و اگر منفي باشد،فرد از لحاظ رواني ناسالم شناخته مي شود.اين موضوع بويژه براي كساني كه مسئول پرورش افراد،در زندگي هستند حائز اهميت است.(شاملو،1374).
رشد و تحول خودپنداره از بدو تولد آغاز و تا آخرين سال هاي بزرگسالي ادامه مي يابد.خودپنداره تحت تأثير يادگيري است و ابتدا به صورت آگاهي از عوامل خارجي و رفتار قابل مشاهده تجلي مي كند،سپس دامنه وسيعتري را شامل مي شود.و به قلمرو مسائل ديگري چون ساختار فيزيولوژيكي،ارزشهاي دروني و رشد فلسفه فردي هر شخص از زندگي گسترش مي يابد.
بسياري از رفتارهاي ما بر اساس تصوري است كه ما از خود داريم و طبق آن رفتارهايي از خود نشان مي دهيم.اين رفتارها گاهي مخالف با هنجارهاي جامعه است.آرايش در دانشگاه هم يكي از مسائلي است كه نظرات مخالف را به خود جلب كرده است.طبعاً اين رفتار مي تواند به نحوي با خودپندارة افراد در ارتباط باشد با انجام اين تحقيق مي توان به رابطة بين آرايش و خودپنداره پي برد.اينكه آرايش از خودپنداره پايين نشأت مي گيرد و يا بالعكس.

هدف پژوهش:
آنچه كه در اين پژوهش مد نظر است بررسي خودپنداره دختران دانشجوي با آرايش و بدون آرايش و يافتن راه حلي مبني بر اينكه چگونه مي توان خودپنداره مثبت را در افراد بوجود آورد و يا اينكه تقويت كرد در حقيقت بررسي فرضيه مورد نظر با طرح كامل و جامع نظريه هاي شخصيت و خودپنداره و رعايت بيطرفي در نقد و بررسي هر يك از ديدگاهها بوده تا اينكه بتوان اولاً تصويري درست و منطقي از همه نظريه ها و يا حداقل عمده ترين آنها بدست آورد مبني بر اينكه آيا خودپنداره در افراد باآرايش و بدون آرايش متفاوت است و ثانياً با قرار گرفتن در جريانات پژوهش هاي مربوط به شخصيت و خودپنداره و نقش آنها در پيدايي و تكامل اين نظريه ها و فرضيات خود به صورت محققي در آيند كه درجه به كارگيري اين نظريه ها در موقعيت هاي عملي از توان لازم براي اين كار برخوردار باشند و هدف ديگر از پژوهش بررسي فرد در مورد خود در شرايط اجتماعي و فرهنگي خود آنها است و از اين رو هر يك از آنها نقاط ضعف و قوت و حتي اغراق هاي خاص خود را دارند كه گاه به نظر مي رسد بعضي از افراد بيشتر به دنبال شناخت بهترين هستند و يا ديدي ارزشي و دستوري براي آنها دارند در حالي كه هدف اين است هر فرد با توجه به شرايط
خاص خود و محيطي كه پرورش يافته خود را ارزيابي كند تا از هر خدشه اي بر خود واقعي خود مبرا باشد.
در حقيقت آنچه مهم است درست بودن يا نبودن فرضيه پژوهش نبوده بلكه مفيد بودن فرضيه و توانايي آن در تبيين رويدادها است كه به آن اعتباري بخشيده و اهميت آن را بالا مي برد هدف ديگر از اين پژوهش اين است كه در برابر پژوهش هاي تجربي و آزمايشگاهي كه فقط گوشه ها يا جنبه هاي محدودي از شخصيت را مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهند.درباره ارتباط اين گوشه ها يا جنبه هاي ديگر و در نتيجه درباره خودپنداره مفهوم خود و تحول شخصيت بحث و تحقيق نموده چگونه مي توان خودپندارة مثبت را در افراد بوجود آورد و يا اينكه تقويت كرد و اينكه چگونه افكار تازه اي به ميان آورد و حس كنجكاوي را برانگيخته و براي تحقيقات ديگر آماده ساخت و بدين طريق به پيش بردن علم كمك كرد.

فرضية پژوهش:
خودپندارة خانم هاي با آرايش بيشتر از خودپنداره خانمهاي  بدون آرايش است.

تعاريف نظري:
خوپنداره:آرنولد و بوگر1،معتقدند،خودپنداره بخشي از خود است كه در آگاهي هشيار قرار مي گيرد.خودپنداره شامل تمام ادراكات،آگاهي ها،ارزشها و احساسات يك فرد و معرف هويت وي است(صدر السادات و شمس اسفند آباد،1380).
مازلو اظهار مي دارد كه خودپنداره عبارت از اين است كه فرد خودش را آدم مفيدي بداند و ديگران نيز او را آدم مفيد بشناسند.اين احساس وقتي ارضاء مي شود كه فرد احساس ارزش،معرفت،سودمندي و اطمينان يابد.(شاملو،1374).

تعاريف عملياتي:
خودپنداره:
خودپنداره متغيري است كه از طريق آزمون خودپنداره راجرز سنجيده مي شود و ميزان خودپنداره برحسب نمره اي كه فرد در اين مقياس مي گيرد مشخص مي شود.

دختران با آرايش:افرادي كه از لوازمي چون خط لب،خط چشم،پنكك و رژگونه و غيره در تمام روزهاي هفته از تمام لوازم يا از تعدادي از لوازم آرايش استفاده مي كنند.
دختران بدون آرايش:افرادي كه از لوازمي چون خط لب و خط چشم و پنكك و رژگونه و غيره در تمام روزهاي هفته استفاده نمي كنند.
 


منابع :


 

فهرست منابع:

 -   اتكينسون،ريتال و همكاران(1378) زمينه روان شناسي هيلگارد(ويرايش اول) (ترجمه:محمد نقي برهاني و همكاران) تهران:رشد

-   احدي حسن،نبي جمالي شكوه السادات،(1371) علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي و تطبيق آن با روان شناسي جديد،تهران:دانشگاه علامه طباطبايي.

-   استروسكال:ف: (1372) تأثير تعليم و تربيت در شخصيت كودك(ترجمه:نازلي اصغر زاده) تهران:دنياي نو.

-       ايزدي،سيروس(2536) روان شناسي شخصيت از ديدگاه مكاتب.

-   بنجامين جي ساروك و همكاران(1382) روان شناسي كاپلان:علوم رفتاري،روان پزشكي باليني(ويرايش نهم) تهران:ارجمند.

-       بهاري،شهريار(1366) انسان شناسي نظري،تهران:سمت.

-       راهورفي  - كارن(1371) عصبيت و رشد آدمي(ترجمه جعفر مصفا) نشر بهجت.

-   روژه موكيلي(1371) عقده هاي رواني ترجمه محمد رضا شجاع نوري(چاپ اول) مشهد:آستان قدس رضوي.

-   ساراسون،ايرون جي،(1380) روان شناسي مرضي:بر اساس DSM – 3 – R (ترجمة نجاريان و همكاران) تهران:رشد.

-       شاملو،سعيد(1370) مكتب ها و نظريه ها در روان شناسي شخصيت،تهران:رشد.

-       شاملو،سعيد(1366) بهداشت رواني،تهران:رشد.

-   شفيع آبادي.عبدالله  - ناصري. غلامرضا(1373) نظريه هاي مشاوره و روان درماني،تهران:دانشگاه تهران.

-   صدر السادات،سيد جلال.شمس اسفند آباد حسن(1380)عزت نفس در كودكان با ميازهاي ويژه(چاپاول) تهران:دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.

-   طالشي كتايون،پايان نامه كارشناسي رشته روان شناسي كودكان استثنايي و بررسي پنداره بين افراد شاغل و غير شاغل واحد تهران مركزي(1376).

-   محسني،نيك چهره(1375)ادراك خود:از كودكي تا بزرگسالي،ديدگاهها،نظريه ها و كاربردهاي تربيتي و درماني(ويرايش اول) تهران:بعثت.

-   هريس،كلمزامينه،كلارك ريتولدبين(1373) روشهاي تقويت عزت نفس در نوجوانان (ترجمه پروين علي پور) مشهد آستان قدس رضوي.

-   وليام مك دوگال(1362) روانشناسي علمي براي همگان،ترجمه:وحيد مازندراني، شركت سهامي انتشار.

 

 
طراحی سایت : سایت سازان