میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

مواردی که در گرایش به مد نقش دارد


کد محصول : 1000280 نوع فایل : word تعداد صفحات : 67 صفحه قیمت محصول : 7000 تومان تعداد بازدید 960

فهرست مطالب و صفحات نخست


مواردی که در گرایش به مد نقش دارد

چکیده:
هدف ازتحقیق حاضر بررسی رابطه شیوه های تربیتی درگرایش به مد دربین دانشجویان دختر رشته روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهراست که فرضیه های عنوان شده دراین تحقیق مقایسه گرایش مد در بین دانشجویان مجرد ومتاهل، شاغل وغیر شاغل، سالهای اول وسالهای بالا، دانشجویان فقیر وثروتمند ودانشجویان بومی وغیربومی است که جهت سنجش این فرضیه جامعه مورد مطالعه تحقیق عبارتند از دانشجویان دختر رشته روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی که در حدود 400 نفر بودند که از این 400 نفر40 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند وپرسش نامه مربوط به مدگرایی وشیوه تربیتی بر روی آنها اجرا گردیده وجهت سنجش فرضیه ها از روش آماری t متغیرمستقل استفاده گردیده که نتایج تحقیق به این صورت بود که بین دانشجویان مجرد ومتاهل- شاغل وغیرشاغل – بومی و غیربومی – سالهای اول وسالهای بالا وفقیر وثروتمند از لحاظ میزان گرایش مد تفاوت معنی داری وجود دارد وسطح اطمینان آنها برابر5% =α  است.

فصل اول
مقدمه:
در دنیای امروز ما شاهد تغییروتحولات سریع فرهنگی واجتماعی ونوع بافت جامعه خویش هستیم واین تغییر وتحولات در جامعه روزمره ما به گونه های مختلفی نمود پیدا می کند.یکی این تحول را در شخصیت خویش پیدا می کند ودیگری در ظاهر خویش وآن دیگری در بیرون از وجود خویش، یعنی در اجتماع مشاهده می نماید.
اما آن چیزی که ما را واداشت به تحولات بیرونی وجود خویش بپردازیم مربوط به بعد فرهنگی واجتماع خویش است که برگرفته از شخصیت وجودی وتاثیر پذیرفته از محیط پیرامون می باشد.واین تغییر وتحولات در مقاطع سنی متفاوت است.در سنین نوجوانی وجوانی ما شاهد تنوع ونوآوریهای این نسل می باشیم.این تنوع طلبی ها به گونه های متفاوتی نمود می یابد یکی نوآوری را در تغییر فیزیولوژیکی بدن ودیگری در ظاهر ولباس ودیگری در شخصیت وجودی خویش می یابد وآن چیزی که ما بیشتر در پی آن هستیم ومی خواهیم بیشتر به آن بپردازیم تنوع طلبی ونوآوری از لحاظ وضع ظاهری یعنی مد می باشد که در فرهنگ ما نیز بسیار تاثیرگذار است. ( مجله نسل نو – شماره مقاله های داود الهامی  )

بيان مسئله:
آغاز جریان غرب گرایی در کشورها ناشی از غرب زدگی یا دل بستگی به غرب نبوده بلکه در نتیجه پی بردن مسلمانان به ضعف خویش در برابر غرب وناشی از تمایل شدید آنها به تجدید شکوه عظمت گذشته جهان اسلام وشکست دادن غرب بوده است.مسلمانان خواستند با استفاده از سلاح خود دشمن را شکست دهند ولی  کم کم خود قربانی آن سلاح شدند وبه صورت چشم وگوش بسته، مقلد غرب درآمدند.
آن طوری که می بینیم در ایران دوران غرب گرایی از زمان فتحعلی شاه شروع وتحت عنوان اصلاحات امیرکبیر به اوج رسید.ابتدا مستشاران از فرانسه به ایران دعوت شدند وبه نقشه برداری از راهها ومعابر وبنادر وتنظیم نقشه نظامی وتعلیم سپاه پرداختند.در همین زمان صنایع اروپایی مانند چاپخانه وتلگراف از غرب اقتباس شدند.مرحله بعدی از زمان رضاخان ومحمد رضا پهلوی به اوج خود رسید.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ونابودی رژیم پهلوی دوباره جریان بازگشت راه خویش آغاز شد.
این در حالی است که متاسفانه می بینیم با فاصله گرفتن از اوایل انقلاب روند غرب گرایی در بین برخی جوانان وبه خصوص دانشجویان در حال افزودن است.در این میان یافتن راههای نفوذ فرهنگ بیگانگان واینکه چرا قشر تحصیل کرده گرایش بیشتر به شیوه های غرب پیدا می کنند مسئله ای است که باید با تحقیقات عمیق وریشه دار عوامل آنرا شناخت وتقلید از غرب را منحط به عوامل مثبت غرب وپیشرفت در علم وصنعت نمود.
فرضیات تحقیق:
1- دانشجویان مجرد بیشتر از دانشجویان متاهل از مدپیروی می کنند.-
2- بین دانسجویان غیربومی وگرایش به مد رابطه مثبت وجود دارد.
3- بین دانشجویان خانواده های ثروتمند وگرایش به مد رابطه مثبت وجود دارد.
4- بین دانشجویان سالهای اول نسبت به دانشجویان سالهای بالاتر برای گرایش به مد رابطه مثبت وجود دارد.
5- بین دانشجویان  شاغل وتقلید از مد رابطه مثبت وجود دارد.

متغیرهای تحقیق:
درفرضیه کلی: متغیر مستقل      شیوه های تربیتی      متغیروابسته :    گرایش به مد
در فرضیه های فرعی:
در فرضیه اول گرایش به مد :    متغیر وابسته     دانشجویان متاهل ومجرد  :  متغیر مستقل در دو گروه مستقل
درفرضیه دوم گرایش به مد  :   متغیروابسته      دانشجویان شاغل وغیرشاغل:     متغیر مستقل
درفرضیه سوم گرایش به مد :   متغیر وابسته    دانشجویان سالهای اول وسالهای بالا  :  متغیر مستقل
در فرضیه چهارم گرایش به مد:   متغیر وابسته    دانشجویان ثروتمند وفقیر:     متغیر مستقل
در فرضیه پنجم گرایش به مد:    متغیر وابسته    دانشجویان بومی وغیربومی :   متغیرمستقل

مقدمه:
مطالب ارائه شده در این فصل که شامل تعریف وتاریخچه تحقیق مورد نظر ونظریاتی که در زمینه شیوه های تربیتی از دیدگاههای مختلف وجود دارد ومواردی که در گرایش به مد نقش دارد وتحقیقات انجام شده در این زمینه، پرداخته ومطالب این فصل باعث می شود که خواننده دید روشنتری در مورد موضوع پژوهش بدست آورد وشناخت وآگاهی کافی نسبت به موضوع پژوهش داشته باشد.

تعریف مد:
مد عبارت از یک حالت هیجانی است که فرد از خود نشان می دهد وبا حرکات در رفتار وطرز لباس پوشیدن می خواهد جلب توجه کند واین رفتارها وحرکات می تواند علل وعواملی داشته باشد که این عوامل می تواند به خانواده واجتماع واقتصاد وافراد مرتبط باشد. و يك نوع جريان اجتماعي كه مبتني بر احساسات و هيجانات ىر يك مقءع ؤماني معين ىر جامعه با عنايت به ؤمينه هاي اجتماعي در قشر خاصي . مثلاً جوانان ظهور مي كند . ( پدسشنامه مد )

پیشینه تحقیق:
تولد جدید اروپا(رونسانس) که واکنشی نسبت به دوره سیاه و وحشتناک قرون وسطی وپرده های جهل وخرافه تفتیش عقاید آن دوران خوف را از هم درید مدیون دویست ساله طبیعتی است که طی آن اروپائیان از نزدیک با پیشرفتهای علمی ودستاوردهای اجتماعی ومذهبی مسلمانان آشناشدند.
انتقال ذخایر فرهنگی اسلامی همراه با غنایم جنگی، دو عامل اساسی رشد وتوسعه علوم وفنون در اروپای عقب مانده از غافله تمدن آن روز بود.هنگامی که بازارهای اروپا از تولیدات صنعتی اشباع شد غرب از یک سو نیازمند سوخت مواد اولیه واز سوی دیگر محتاج بازارهای جدید مصرف شد وبالاخص جهان اسلام در همین هنگام از فشار دو تهاجم طولانی وبنیان کن، یکی از غرب واز سوی صلیبی ها ودیگری از شرق دورتر یعنی مغولان، قد  راست نکرده بودند وبه شدت دچار ضعف وخونریزی بود.
بنابراین غرب منفعت طلب، به راحتی ذخایر غنی وبازارهای مصرف را در این خطه از جهان به خود جلب کرد.به همین جهت این کشورها یکی پس از دیگری به استعمار کشیده شد وتجارت وشرکتها وصنایع اروپا رشد کرد واقتدار ورونق بازارهای آن فزونی یافت.اما غرب با لشکر کشی ها وسپس سلطه در سرزمین هایی که مردم آن آرام آرام آگاه تر ومقاوم تر می شدند پی برد ودریافتهای او آنها را به این نتیجه رساند که لشکرکشی ها وکشور گشائی ها اگر چه ممکن است او را در کوتاه مدت به برخی مقاصد برساند ولی به منافع بلند مدت نخواهند رسانید وسرانجام دریافت که عمر تاریخی استعمار غیرمستقیم به سرآمده وناگریز به شیوه های دیگر وتازه تر اندیشید وبه استعمار نو روی آورد.استعمار نو، خود دو مرحله مشخص را پشت سر نهادودر مرحله نخستین استعمارگران به جای آنکه حضور جسمانی در کشور مورد نظرپیدا کنند برآن شدند که چه با توسل به ترفندهای سیاسی وچه حتی با توسل به زور مهره های نو که دست نشانده خود را از میان افراد وابسته وخائن همان کشور به حکومت برسانند واو را در پس آینه سیاستها ومقاصد واهداف خویش به طوطی صفت بنگارند تا هرچه استاد ارباب گفت همان گویند وهرچه او خواست همان کنند.اما این شیوه با بیداری ملت وایستادگی وهوشیاری برخی از رهبران اجتماعی در بعضی از کشورها بیرنگ شد.مثلا در کشور خودمان به رهبری زعیم وگرانقدر اعصار ومعاصر رهبر کبیر انقلاب اسلامی انقلابی عظیم نه تنها در ایران بلکه موجب هوشیاری وبیداری کشورهای جهان شد.استعمارگر ناگریز درصدد برنامه های جدیدتری برآمد که می توان از آن به مرحله دوم استعمار نو یا به تعبیر رهبر معظم انقلاب تهاجم فرهنگی تعبیر کرد.

اهداف تحقیق:
بررسی رابطه سبک تربیتی با گرایش به مد در میان دانشجویان دختر رشته روان شناسی که روز به روز در حال افزایش می باشد وهمچنین ارائه راه حلهای مناسب وپیشنهادات سازنده در این امر.

ضرورت موضوع تحقیق:

تعاریف عملیاتی:
1-    شیوه های فرزند پروری:انگاره خاص رفتار والدین خاص با کودکی خاص که خود شیوه های فرزند پروری به دو بعد مستقل تقسیم می شود.بعد اول را می توان مستبدانه وسهل گیرانه نامیدوحد وسط این دو شیوه به نام شیوه آزاد منشانه است که شیوه ای است معتدل مابین این دو شق افراطی.
بعد دوم پذیرنده – طرد کننده:مشخصه شیوه پذیرنده  ، عشق وعلاقه بدون قید وشرط و شدید وابراز محبتهای خود به خودی.
مشخصۀ شیوۀ طرد کننده ، عدم عشق و علاقه و ابراز تنفر از کودک .
2-    گرایش به مد: یک سری تمایلات ورفتارهای خاص است که هر فردی ممکن است از خود به گونه ای نشان دهد بدون اینکه از این تغییرات اطلاع داشته باشد وعلتش را خواستار باشد ویک سری رفتار برای جلب توجه بیشتر خود ونوعی ابراز وجود است ودر آخر عبارتند از نمره ای است که آزمودنی ازآزمون مدگرایی بدست آورده است.
شیوه های تربیتی از دیدگاه فلسفی:
جان لاک در اواخر قرن 19 نوشت کودکان باید از سالهای اولیه زندگی از طریق پاداش وتنبیه تربیت شوند.ولی معتقد بود که اگر می خواهیم در کودکان تاثیر بگذاریم باید در مورد آنها تنبیه وپاداش را به کار نبریم.اشتباه ما این است که غالبا در مورد پاداش وتنبیه انتخاب نادرستی داریم از میان پاداش وتنبیه، احترام گذاشتن وخوار گردانیدن از قویترین انگیزه های ذهن بشر است.اگر به کودکان احساس احترام بر خود را القاء وبه آنها احساس شرم وتحقیر را تفهیم نماییم در این صورت به آنها اصلی واقعی که آنان را به راه راست هدایت کرده وبرای همیشه در ذهنشان باقی بماند می آموزیم بنابراین اگر هنگامی که کار خوبی از کودکان سر می زند.پدر آنها را تحسین کند وبه ازای کار نادرست قیافه ای سرد به خود بگیرد ومادر  و همه کسانی که با او سرو کار دارند همین رویه را پیش گیرند چیزی نمی گذرد که کودک تفاوت بین کار خوب وبد را می یابد اگر این رویه را پیش بگیرند بدون شک پیش از تهدید در کودک موثر است. ( یاسایی ، 1368 )
شیوه های تربیتی از دیدگاه تاریخی:
واژه پرورش کودک در مقایسه با اجتماعی شدن از نظر تئوری ویا عملی از تاریخچه طولانی تری برخوردار است تاریخ علم بیانگر آن است که مردم از زمان افلاطون در خصوص پرورش کودک اظهار نظر کرده اند زیرا اعتقاد بر این بود که پرورش کودک اساس شالوده اجتماع است یک واقعیت بسیار مهم از قرون اولیه این بود که غالب کودکان قبل از رسیدن به سن بزرگسالی تلف می شوند نه نیاز به پرورش کودک را احساس می کردند ونه این که چگونگی آن را می دانستند حتی زمانی که موضوع پرورش کودک را مورد توجه قرار دادندسؤال  اساسی این بود که چگونه خود را برای جهان پس از مرگ آماده نمایند. ( گروس ، لیتون ، 1988 )

در اوایل قرن حاضر به لحاظ پیشرفتهای علوم پزشکی، پرورش کودک مورد توجه قرار گرفت شیوه های تربیتی در این دوره تا حدی خشن وخشک بودند در آن زمان به والدین توصیه می شد که با بغل کردن کودک او را لوس نکنند، طبق برنامه ثابتی به او غذا بدهند و.......
این روش کاملا خشن تا حدودی زیر نفوذ مکتب رفتار گرایان بود(اتکینسون، 1988) در دهه 1940 روند شیوه های تربیتی در جهت سهل گیری وانعطاف پذیری بیشتر دگرگون شد، تحت راهنمایی های دکتر بنجامین اسپاک به والدین توصیه می شد که از شم طبیعی خود پیروی کنند واز برنامه های انعطاف پذیرتری که هم با نیازهای خود آنان وهم با نیازهای کودکان سازگاری داشته باشد استفاده کنند در حال حاضر شاهد تغییرات در این طرز تفکر هستیم چنین می نماید که امروزه سهل گیری، پاسخگوی مشکل والدین نباشد برخی از ویژگی های شیوه فعلی تربیتی عبارتند از: کنترل درحد اعتدال، انضباط ومتوسل شدن به تنبیه در صورت لزوم. هیلگار ، 1988 )

امروزه علاوه بر اینکه به والدین توصیه می شود که با گرمی ومحبت با فرزندان برخورد نمایند متخصصان معتقدند که جهت رشد مهارتهای اجتماعی وادراکی فرزندان باور محیطی تحریک کننده برای آنها در خانه فراهم کرد تا بتوانند درآینده در این زمینه ها رشد خوبی داشته باشند. ( هافمن ، 1994 )
نقش خانواده:
خانواده یکی از قویترین عوامل سازنده شخصیت اجتماعی نوجوانان وجوانان است وبه عنوان کوچکترین واحد اجتماعی نقش عمده ای در برطرف کردن نیازهای مختلف انسانی دارد.از این رو حرکت بهتر جامعه با عملکردهای اجتماعی جامعه در گرو حرکت بهتر خانواده است.به طور کلی خانواده برطرف کننده نیازهای افراد واعضای خود است که در نهایت این افراد واعضا باید با ایفای نقشهای خود در جامعه، توسعه اقتصادی، اجتماعی وتربیتی را دنبال واجرا کنند.در اهمیت خانواده همین بس که نقش عمده ای در انتقال ارزشها، زمینه های فکری، تربیتی وارائه الگوهای مثبت و مطلوب وآماده سازی افراد، اطفال واعضای خود دارد.
مادری می گوید: به علت سهل انگاری و بی توجهی به فرزندم (از سوی من و شوهرم) موجب شده که او را در منجلابی از تباهی ببینیم و اکنون که به خاطر غفلت ونادانی ، اورا به دست تندباد بزهکاری وکجرویهای اجتماعی سپرده ام، حسرت می خورم، همیشه از اینکه فرزندم با پوشیدن لباسهای آن چنانی خود را با شخصیتهای کاذب اجتماعی وقهرمانان فیلمها همرنگ می کرد احساس غرور می کردم و حال از خود می پرسم که چرا حتی یکبار به اعمالش اعتراض نکردم و او را به سوی کمال سعادت سوق ندادم.
خانم ریحانه اسدپور دبیر دبیرستان تهران در زمینه نقش خانواده در گرایش جوانان به مد می گوید: « خانواده در کنار مسئولان اجتماعی و دولتی نقش مهمی به عهده دارد و باید با اتخاذ تدابیری لازم از همان ابتدای کودکی، شخصیت فرزند خود را با آداب ورسوم فرهنگ ایرانی شکل دهد وهمیشه درصدد شناخت نیازهای فرزند خود باشد حتی المقدور در رفع نیازها و ارائه الگوهای مفید ومطلوب پیش قدم باشد.وی می افزاید خانواده ای که منسجم و والدین دارای فکری باز هستند قطعا فرزندان آنها دارای شخصیتی مثبت وپایدار خواهند بود ((مد)) هیچ گاه بار منفی وضد ارزش تلقی نمی شود ولی افراط در ((مد)) و الگو برداری از افرادی که خود در منجلاب فساد و تباهی قرار دارند عمل اشتباه وخطرناکی است که شناخت این حرکت ناسنجیده از سوی نوجوانان و جوانان به عهده والدین است »  مرتضی تقوی مسئول پایگاه فرهنگی جواد الائمه با اشاره به این نکته که نوجوان و جوان همیشه به دنبال نوآوری وکپی برداری از شخصیتهای اجتماعی هستند می گوید:
((نوجوانان وجوانان با دیدن یک فیلم، علاقه مند به فردی می شوند که در آن فیلم نقش قهرمانی را بازی می کند که با سلیقه و خواسته آن جوانان سازگار است حال این جوان که مجذوب رفتار واعمال او می شود سعی می کند حتی مثل او سیگار بکشد و لباس بپوشد.این مسئله نشان می دهد که او خود را کاملا در چنین شخصیتی هضم کرده است.)) وی ادمه می دهد:((حال اگر ما با اتخاذ برنامه در خانواده (از درون وبرون) فرزندمان را در شناخت الگوهای موجود در جامعه کمک کنیم و برنامه های متنوع و سازنده ای در جلوی پای آنها قرار دهیم هرگز چنین وضعی را شاهد نخواهیم بود که امروزه در جامعه شاهد آن هستیم.))

نقش مدارس، دانشگاهها ومراکز فرهنگی:
مدارس، دانشگاهها ومراکز فرهنگی هم به نوعی در رشد وبالندگی شخصیت نوجوانان وجوانان نقش بسزایی دارند دانش آموز یا دانشجویی که به استادش به خاطر فن سخنوری و شیوایی کلام علاقه مند می شود همواره تمام کلام و رهنمود های استاد مورد علاقه خود را، همانند روحی تلقی می کند و با جان و دل می پذیرد در این استاد و معلم است که می تواند با اعمال و رفتار خوشایند وجاذب خود در کلاس انگیزه های مثبت و مفید را در بین این نسل ایجاد کند و خطر مدینه فاضله غرب را به نوعی برای نسل جوان و نوجوان بازگو کند.


دکتر علاء الدین اعتماد اهری با ذکر این نکته که ((مد))یک پدیده و مقوله منفی نیست اظهار می دارد:
((مد)) یا مدل طراحی است که برای انسان آراستگی بیشترو راحتی رابه همراه می آورد و از آنجایی که می توان از هر چیز استفاده صحیح و یا غلط کرد از ((مد)) هم می توان راه تفریط و افراط را پیش گرفت به طوری که تبدیل به یک وسیله تجمل گرایی و گرایش به شیوه های مبتذل ومغایر با شرایط انسانی باشد.وی در زمینه علل گرایش جوانان به ((مد)) معتقد است: «  علل اصلی گرایش جوانان ونوجوانان به مد در واقع ریشه در غریزه اصلی انسان که همان حس تنوع طلبی و آراسته زیستن و استفاده از لباسها وتجهیزات متناسب که از آن بتواند غریزه نفسانی و فکری خودش را پاسخ دهد است.انتخاب مدلهای ناصحیح و مبتذل خلاءهایی است که در جامعه وجود دارد وبا توجه به اینکه فرهنگ غنی ما می تواند پاسخگو باشد، اما بی توجه می شود».وی در ادامه می افزاید:
طراحان و برنامه ریزان این الگوها برای بازاریابی بیشتر و مصرف کالاهایشان دست به تبلیغات گسترده وهمه جانبه می زنند واگر این شرایط برای جوانان به وجود می آید به این دلیل است که ما در جامعه خودمان، مدلها والگوهایی که بر اساس شیوه های جدید زندگی باشد، نداریم و برای همین جایگزین مناسبی برای روحیه جوانان به وجود نمی آید.اهمیت قائل نشدن به نیازهای جوانان که همان تنوع طلبی و آراسته زیستن و استفاده از همه امکانات خدادادی است، خواسته یا ناخواسته آنها را مجذوب فرهنگ و مد اروپایی(که جزء زوال و نابودی، چیز دیگری به ارمغان نمی آورد) می کند وی همچنین اظهار می دارد: ما باید در این شرایط، ریشه و ارزشهای فرهنگ خود را با نیازها وشرایط روز جوانان تطبیق دهیم و زمینه های پویایی و فرهنگی را به وجود آوریم.وقتی از پویایی فرهنگی سخن به میان می آوریم باید به همه جوانب نیازهای انسانی پاسخ دهد مثل اینکه نیازهای روانی، اجتماعی وفیزیکی، همچنین دست به مطالعات تطبیقی بزنیم و برای پاسخ به چنین نیازها ومعضلاتی باید ببینیم که جوامع دیگر چه هدفها و برنامه هایی را دنبال می کنند و از آنجایی که مطالعات اصولی و پایه های تمام تحولات و نوآوریها در جوامع، مختلف است مسلما می توان از این راه دانست که زمینه های گرایش جوانان به خصوص دانشجویان به مد چیست و این مسئله به عهده مسئولان و مراکز آموزش عالی و دانشگاهی است.
هفته نامه فرهنگ آفرینش سال چهارم – شماره 161 صفحه3 سه شنبه 30 مرداد1357- 4 ربیع الثانی 1417
تهاجم فرهنگی:
تهاجم فرهنگی فرآیند مقابله یک یا چند فرهنگ با یک یا چند فرهنگ دیگر است به طوری که یکی را نابود کرده و از بین می برد در این مقابله، هرگونه نفوذ یا پذیرش موکول به یک سلسله شرایط و ویژگی هایی است که در دو سوی این مواجهه وجود دارد.فرایند این رویارویی بسیار شبیه جریان فکری در دوره های مختلف سنی است.در جریان فراگیری هر چند ذهن فرا گیرنده از بین داشته ها خالی تر باشد احتمال انتقال و جای دهی یافتها در آن بیشتر است.هرچه آن قوم ذهنی نا استوارتر داشته باشد، در مقابله با نو یافته ها پذیراترند، بدیهی است که قوم یا جامعه ای فاقد فرهنگ نمی توان یافت، اما درجه استواری ذهنیت فرهنگی یک قوم متاثر از معرفت فرهنگی است که از پیش برای او حاصل شده است.

چگونه باید با تهاجم فرهنگی مقابله کنیم؟

در جهان، کشورهای زیادی وجوددارد و هر کشور از شهرها وروستاهایی تشکیل شده است.در شهرها و روستاها، مردمی زندگی می کنند که رفتارهاو عقیده های به خصوصی دارند چیزی که سبب می شود انسانها با هم تفاوت داشته باشند فرهنگ آنهاست . فرهنگ یعنی فکر ، عقیده و رفتارهای  مردمی که در یک جا زندگی می کنند.کارهایی که یک شخص در طول زندگی خود انجام می دهد به فرهنگ و حتی خندیدن و گریه کردن هم به فرهنگ مربوط می شود.فرهنگ با گذشت زمان تغییر می کند و هیچ فرهنگی پایدار نمی ماند، اما تغییر فرهنگ آهسته است و ما این تغییر را حس نمی کنیم، در ضمن بعضی از فرهنگها قوی ونیرومند وبعضی دیگر ضعیف هستند یک فرهنگ قوی، فرهنگ ضعیف را از بین می برد و آن را نابود می کند.برای اینکه فرهنگ ضعیف در برخورد با فرهنگ قوی نابود نشود باید همه مردم برای حفظ فرهنگ خود کوشش کنند.تنها با تلاش و کوشش یک ملت است که فرهنگ پایدار و برقرار می ماند.

هجوم فرهنگی بر خلاف هجومهای سیاسی، نظامی، اقتصادی و مانند آن جریانی ملموس نیست که بتوان آن را در مرحله ای کشف ومسیر حرکت آن را سد کرد، بلکه باید فرهنگ خودی را تجهیز و استحکامات آن را تقویت نمود و ابزار نقادی و شناخت و مقابله را فراهم ساخت.هجوم فرهنگی به گونه ای نیست که بتوان پنجره ها را بست.تکنولوژی امروز در و پنجره نمی شناسد.اگر در دهه های گذشته بستن دریچه های نفوذ مقدر می نمود امروز بستن پنجره ها تنها به معنای بستن چشمها و ندیده گرفتن جریان هجوم فرهنگی است واین هرگز سبب توقف جریان تهاجم نخواهد شد پس راه چاره چیست؟
ما نقطه آغاز راه را تقویت فرهنگ خود می دانیم.هر فردی وظیفه دارد به فرهنگ کشور خود احترام بگذارد وبرای بهتر و قوی کردن آن تلاش کند، زیرا اگر فرهنگ مردم یک کشور از بین برود یا ضعیف شود کشور خیلی زود شکست می خورد، نابود می شود ولازمه تقویت کردن فرهنگ این است که افراد یک کشور با فرهنگ خود آشنا شوند و نقاط ضعف و قوت فرهنگ خود را بشناسند و ضمنا اطلاعاتی در مورد سایر فرهنگها نیز داشته باشند تا بتوانند در برابر تهاجم آن فرهنگها به مقابله برخیزند.این کار بر عهده دولت و آموزش وپرورش است تا با تهیه انواع آموزشها وبرنامه های متنوع، افراد جامعه را از کم و کیف فرهنگ ملی وبومی خود آگاه کنند زیرا افرادی که با فرهنگ ملی واصیل خود آشنایی نداشته باشند چطور می توانند به تقویت فرهنگ خود بپردازند واز آن حمایت کنند.
با توجه به اینکه قالب شخصیت انسانها در دوران کودکی و سنین خردسالی شکل می گیرد وهمچنین با توجه به اینکه خطر تهاجم فرهنگی در این موقع حساس که شخصیت کودکان شکل می کیرد وبسیار عمیق وجدی تر است، لذا در این زمینه نقش خانواده ها و آموزشگاهها به ویژه در دوره دبستان و راهنمائی بسیار حساس می باشد ولازم است که آموزش وپرورش و صداو سیما در این زمینه به کمک روان شناسان برنامه های خاصی را تدارک بیند مثلا در مقابل تهاجم موسیقی مبتذل وغربی ما می توانیم ارزشهای والای موسیقی سنتی ایرانی را به جامعه بشناسانیم و قبل از اینکه موسیقی مبتذل وغربی در ذهن و فکر نوجوان و جوان رسوخ کند ما باید با برنامه هایی، افراد جامعه را با موسیقی خودمان آشنا کنیم مسلم است که در غیر این صورت ما شکست خواهیم خورد.
تهاجم فرهنگی از چه موقع آغاز شد؟
بطور کلی روی کارآمدن رضاخان در ایران را می توان نقطه مهمی برای هجوم همه جانبه عناصر فرهنگی غرب و الگوی اجتماعی زندگی غرب در جامعه ایران مطرح نمود.نظام پهلوی بی هیچ تدبیری صراحتا غرب گرایی و غرب زدگی را در جامعه ایران به عنوان افتخار در پیروی از یک فرهنگ متمدن در جامعه ایران بسط وگسترش و تبلیغ می کرد و از دهه 30 به بعد کم کم ما شاهد پیدایش گروهها و اقشار نا همسو با الگوی اجتماعی رایج جامعه خود بودیم در آن زمان با عنایت به سیاستهای جاری کشور وحکومت وجود گروههای ناهمخوان و ناهنجار اجتماعی امر طبیعی بود واصولا یک افتخار محسوب می شدند اینکه به عنوان یک بیماری به مطالعه و علاج آن پرداخته شود نکته مهمی است ومهمتر اینکه، پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به شکست استراتژیهای مهار نظامی و مهار سیاسی ایران و مهار اقتصادی ایران و عدم نتیجه گیری غرب از راه حل های فوق غرب به حربه جدید که حربه اجتماعی است متوسل شده است البته این امر در کوتاه مدت شاید گسترده و جدی به حساب نیاید، لیکن در بلند مدت عدم برخورد منطقی و در عین حال قاطع با این پدیده اجتماعی، جامعه را می تواند دچار بحران و ناهنجاری مزمن نماید.واقع امر این است که به واسطه برخی زمینه های مساعد در جامعه ما، غرب در گسترش این بیماری در جامعه به توفیق نسبی دست یافته است.
اینک فرصت آن رسیده است که با یک برنامه نظام مند قاطع ومنطقی با این معضل و ناهنجاری اجتماعی برخورد مناسب تری صورت پذیرد.
پوشاک، فرهنگ، مد:
پوشاک از نیازهای اولیه انسان است.اما نوع آن  را جامعه، آب وهوا و توانایی اقتصادی، شئون اجتماعی و غیره تعیین می کند همه، یا کم وبیش به لباسمان اهمیت می دهیم.رنگ، مدل وجنس آن را انتخاب می کنیم.لباس در خیلی موارد آئینه تمام نمای شخصیت، منش، سلیقه وجهت گیری اقتصادی و اجتماعی ما است.
امام سجاد(ع) می فرمایند:
سعی کن تو لباس را بپوشی، نه لباس تو را بپوشد.
  بعضی از لباسها به جای آنکه تن ما را بپوشاند، شخصیت ما را می پوشاند یعنی آنقدر عجیب وغریب است که افراد در مواجهه با ما فقط به لباسمان توجه می کنند، نه خودمان.به عبارت بهتر شخصیت انسانی ما تحت الشعاع لباسمان قرار می گیرد.لباس از مهمترین موضوعات مد است، مد لباس هر روز عوض می شود وبعضی افراد که پیرو مد هستند مواظبند که از قافله های رنگارنگ عقب نمانند.کارشناسان در مورد ارتباط مد با زمینه های اعتقادی و فرهنگی مردم یک جامعه، می گویند:
 


منابع :


فهرست منابع و مأخذ :


1-هفته فرهنگ و آفرينش سال چهارم – شماره 161 ، صفحه 3 ، سه شنبه30 مرداد 1375 – چهارم ربيع الثاني 1417 .

2- هفته نامه اميد جوان شماره چهل و پنجم – يكشنبه 8 تير ماه 1376 – صفحه 8 بخش گوناگون

3- جزوه نيروي انتظامي در رابطه با شناسنامه گروههاي فساد

4-غني آبادي – خديجه السادات ، شيوه هاي فرزند پروري – پيوند انجمن و مربيان 1377 .

5- كامفورث – آلكس ، ترجمة

قائمي – پروين ،  پاسخ به مسائل جنسي و زناشوئي و تأثير آن در خانئاده – انتشارات سراي آرتيمان – چاپ 1384 .

6- رفيع – جلال ، فرهنگ مهاجم ، فرهنگ مولد ( در باب فرهنگ و كتعلقات آن ) انتشارت اطلاعات – چاپ 1374

7- حداد عادل – غلامعلي ، فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي – انتشارات سروش – چاپ 1376 .

8- نادري – عزت الله ، سيف نراقي – مريم ، روش هاي تحقيق و چگونگي ارزشيابي آن در علوم انساني – انتشارات بدر – چاپ 1372 .

9- الهامي – داوود ، مجله نسل نو ( روشنفكر و روشنفكر نما ) – انتشارات شفق – شماره 4 .

10-آل احم – جلال ، غرب زدگي ، انتشارات رواق – چاپ 1341 .

11-نقوي – علي محمد . جامعه شناسي غربگرايي – انتشارت امير كبير – چاپ 1365

12-دلاور – علي آمار استنباطي – انتشارات البرز – سال 1379 .

13-دلاور – علي ، روش تحقيق در علوم تربيتي – انتشارت رشد – سال 1380

14-بياني – احمد ، روش تحقيق در علوم تربيتي – انتشارات فرهنگ سال 1379

 

 

 

 
طراحی سایت : سایت سازان