میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

گزارش کارآموزی موتور


کد محصول : 1000373 نوع فایل : word تعداد صفحات : 56 صفحه قیمت محصول : 7000 تومان تعداد بازدید 985

فهرست مطالب و صفحات نخست


موتور

دنده هاي دندانه دار
روشي را ارائه دهيد و نشان دهيد که چگونه زوايا ي سيم آن چرخ دنده که با هر کدام از آن دنده ها جفت شده است را مي توان تعيين کرد .
راهنمايي : به شکل p.15.3 رجوع شود ، راه حل هندسي.
اگر d محل شروع باشد پس روش چنين است :  PM=PL = روش وM  و L محل برش طولي دنده را نشان مي دهد که در محلي كه شدت گردشي در آنجا دارد بريده شده است . برش طولي سيم DM است از محور گردشي A و  CM تانژانت آن گردش است .

Arc CF = CM = PD                                      CF = PD
FP = CM                  O2 FP =    o1CM               arc CF = arc KN = PD                      
بنابراين در اين روش PM   را که روي ميزان قوس قرار گرفته با arc اين روش برابر است . خط O1M  که در محلي در قوس باN  برخورد مي کند خط PD را در  طول مسير بوجود مي آورد که با KN  برابر است. دايره اي که بين D  با O 1 است به شکل مرکز دايره ذيل است . چنين شکلي که داراي چنين دايره اي است در يک وسيله حمل کننده نيز وجود دارد.
چرخ دنده با سيم دنده درحرکت يک چرخ بزرگ را بوجود مي آورد . زاويه فشار   است . شعاع چرخش Rb  از ميزان چرخش Rb  در هنگام حرکت چرخ است و چرخش الحاقي Ra  است . نشان دهيد که زواياي آرک در طول چرخش چنين اندازه گيري مي شود :
 
راهنمايي به شکل p.154 براي حل نگاه کنيد.
. يک جفت دنده داراي 16 و 22 دندانه زاويه مدول قطعه5/12 mm  ارتفاع سر دندانه 5/12 mm  و ارتفاع ته دندانه 25/14 زاويه فشار 200 است . زاويه چرخش دنده مارپيچي ، طول زاويه (V) و زواياي تماس را تعيين کنيد .

(i) 10 cm ,  1375 cm      (ii) 9.4 cm , 12.82 cm     (iii) 3.93 cm       . جواب
1250 = زاويه تماس براي حرکت دهنده (iv) 3.69 cm              (v) 5.63 cm         (vi)
                                                                                                      120  = زاويه کنجهاي بعدي
. زاويه مدول يک صفحه دنده 5/12 mm و سردنده  با يک قطعه مدول برابر است . کوچکترين چرخ دنده مارپيچ که با يک صفحه دنده مچ شده يا جفت شده است را بدون هيچ تداخلي تعيين کنيد در حالي که سه زاويه فشار (i)  140  ، (ii)   200   ،  (iii) 220 است .
يعني 14 دنده(iii)1366 ,     يعني 16 دنده و  , (ii) 172   يعني 32 دنده 318 ,   ( i ) . جواب
. يک جفت دنده داراي 14 و 16 دنده و زاويه مدول 5/12 mm است . سردنده هم 5/12 mm است . زاويه مورب آن5 /14 است نشان دهيد که دنده ها داراي پارازيت ( تداخل) هستند . قسمت هايي را تعيين و مشخص کنيد که دنده هاي سردنده در آنها بايد کم شود تا از تداخل و پارازيت بين آنها جلوگيري به عمل آيد . طول مسير را براي کاهش سردنده تعيين کنيد.
راهنمايي : به شکل p.155  رجوع شود.

mm          3  = براي چرخ هاي کوچکترmm            5  = براي چرخ هاي بزرگتر   . جواب
Cm                                                                             475 =  طول سيم تماس
چرخ هاي دنده از بيرون با هم جفت مي شوند و نسبت سرعت آن سه است . دنده به شکل سيمي است . زاويه مدول   mm  5/6  و سردنده با يک مدول برابر است . فشار180. چرخش چرخ دنده مارپيچي   r.p.m  100است . تعيين كنيد :
(a)  تعداد دنده در هر چرخ را بنابراين از تداخل بايد جلوگيري شود. (b) تعداد دنده هاي تماس
(c)   طول مسير و آرک تماس (d)  ماکزيمم سرعت لغزش بين دنده هاي جفت شده (e)   زاويه چرخش چرخ دنده مارپيچي هنگامي که هيچ کدام از جفت دنده ها در تماس نبا شند. (F)  نيروي فرمان بين جفت هاي در نظر گرفته شده که چرخ دنده مارپيچي را با 100r.p.m9, 10 kw  از خود عبور مي دهند و دو جفت دنده در تماس با هم وجود دارند، نيروي کلي به طور مساوي بين دو جفت تقسيم مي شود.
.قسمت هاي ذيل دنده هايي با اندازه ي 200 است که با هم جفت شده اند:
سرعت چرخ دنده ي مارپيچي =  r.m.p 400       تعداد دنده هاي روي چرخ دنده ي مارپيچي = 24
تعداد دنده هاي روي چرخ دنده = 28
سردنده دنده ها را تعيين کنيد. اگر مسير تماس و زواياي نيمي از آن داراي مقدار ماکسيمم باشد. هم چنين آرک تماس و ماکسيمم سرعت لغزش را بين دنده هايي که در تماس با آن هستند را تعيين کنيد.
جواب: سردنده = m.m  5/4 ، m.m  5/88                             آرک تماس = c.m  934/3
ماکسيمم سرعت لغزش = cm/s 5/154
. قسمت هاي زير برش طولي محرک سيم دنده هايي را نشان مي دهد که با هم جفت شده اند.
تعداد دنده هاي چرخ دنده ي مار پيچي = 24           نسبت دنده ها = 2         فشار زاويه اي = 200         ميزان مدول = mm  5
سرعت چرخ دنده ي مارپيچي = r.m.p  200        سردنده بالايي = mm  5
ماکزيمم سرعت لغزش را تعيين کنيد. با رسم نموداري سرعت لغزش هر جفت دنده را از نقطه ي جفت شده به نقطه ي جفت نشده نشان دهيد.  جواب:  cm/s 3/40
راهنمايي: سرعت لغزش مستقيما متناسب با فاصله ي نقطه تماس از نقطه ي تنظيم شده است.
. دو دنده ي مدول به صورت mm   25/4 تنظيم مي شوند و داراي 24 و 33 دنده به ترتيب هستند. هر چرخ داراي سردنده استانداردي با 1 مدول است. طول آرک تماس و ماكزيمم سرعت لغزش را بين دنده هاي جفت شده تعيين کنيد. اگر کوچکترين چرخ با سرعت r.m.p  150حرکت کند، زاويه ي فشار 200  است.
جواب: cm  18/2 ، cm/s    4/28
20 چرخ دنده از برش طولي سيم دنده داراي چرخشي هستند که با مقدار cm   25/1 برابر است و گوشه هاي صاف و تيغه ي برشي صفحه دنده بر آن ساخته شده است.
بلند ترين سردنده تيغه ي برشي و چرخ mm4/3 است. کمترين زاويه ي فشاري را تعيين کنيد که شايد براي جلوگيري از برش آن استفاده مي شود. هم چنين طول آرک تماس را تعيين کنيد. زماني که دو چرخ با 20 دنده در هر آرک با هم جفت شده اند.
جواب: 29 180 ، cm   15/20
. دو چرخ دنده ي همسان cm  5/37 ،ميزان قطر چرخش، و ميزان مدول آرک به اندازه ي mm  25/6 با هم جفت شده اند. زاويه ي فشار آرک دنده ي سيم از محاسبه ي کمترين سردنده لازم 200 است اگر اطمينان داشته باشيد که دو جفت دنده آرک هميشه در تماس با هم خواهند ماند اگر 6kw به 113r.p.m تبديل شود نيروي نرمال بين دنده ها را تعيين کنيد. فرض کنيد که به طور مساوي بين دو جفت دنده ها تقسيم شده است .
جواب: cm  705/0 ،  N 1447
. دنده ي 24 (برش طولي سيم) چرخ دنده ي مارپيچي mm  25/4 ، مدول به سوي يک صفحه دنده در حرکت است. سردنده صفحه دنده و چرخ دنده ي مارپيچي هر دو mm   25/6 است. مينيمم زاويه ي فشاري که از تداخل (پارازيت) جلوگيري به عمل مي آورد را تعيين کنيد. حالا طول آرک تماس و تعداد دنده هاي تماس را در يک زمان تعيين کنيد.
جواب: 44 160 ، mm  05/4  ،  2 جفت دنده
. دو دنده ي جفت شده داراي 9 و 39 دندانه به ترتيب هستند. آن ها گردي پر و کاملي دارند و زاويه ي فشار 200 است. ميزان مدول mm  5/8 است.
(i) . ميزاني از آن کاهش که در دنده ي سردنده براي جلوگيري از تداخل به وجود مي آيد.
(ii) . ميزاني از افزايش که در سردنده چرخ دنده ي مارپيچي است مانند کاهشي است که در دنده ي سردنده به وجود مي آيد.
نسبت تماسي را تعيين کنيد که در آن طول مسير تماس به صورت يک ميزان اصلي است.
(راهنمايي: ميزان اصلي = فاصله ي محيط دايره روي چرخش سيم اصلي از يک دندانه،    يا ،  ميزان اصلي= سطح چرخش * cos  )
جواب: (i) = 3.81 cm   ,  (ii) = 1.389
. محرک دنده ي مارپيچي داراي 20 دندانه ميزان مدولي در صفحه ي چرخشي است که اين ميزان برابر است با mm  3 و عرض سطح جلوي ان cm 3 است. پيشرفت دندانه 15/1 بار از ميزان چرخش است. محاسبه کنيد:
(i) . شيب پيچ،  (ii) . زنجيره،  (iii) . شيب محور،  (iv) . حد نرمال،   (v) . قطر شيب پيچ
جواب: (i) = 19015` = 220     ,     (ii) = 622 mm     ,     (iii) = 26 mm     ,
(iv) = 8.85 mm          ,    (v) = 72 mm

. يک دنده داراي 60 دندانه و به صورت رزوه ي مارپيچ دوتايي حرکت داده مي شود. شيب محوري آن پيچ cm 5/2 است و قطر شيب cm 5/7 است. تعيين کنيد:
(i) . زاويه پيچ مارپيچ دار     (ii) . زنجيره         (iii) . فاصله مرکز تا دنده ها
جواب: (i) = 780     ,      (ii) = 4 cm    ,     (iii) = 27.63 cm
دو شافت به وسيله ي دنده ي حلزوني با نسبت سرعتي معادل 1 : 3 به هم متصلند. زاويه ي بين شافت ها 450 است و حداقل فاصله ي بين شافت ها cm 5/2 است. شيب مدول نرمال mm 5 و چرخ دنده ي مارپيچي داراي 20 دندانه است. قطر شيب چرخش و زاويه هاي حلزوني که داراي دسته هاي شبيه به هم هستند را تعيين کنيد.
اگر چرخش چرخ دنده ي مارپيچي r.p.m 300 باشد، سرعت سايش بين دنده ها را تعيين کنيد.
جواب:            ،                                                      ، 
. نسبت کم کردن دنده 2 : 3 است يعني چرخ هاي دنده ي حلزوني به دو شافت با زاويه ي 800 متصل مي شود. فاصله ي تقريبي مرکزي بيت شافت ها cm 5/12 است. شيب نرمال دنده cm 1 و قطر چرخ ها با هم مساوي است.
تعداد دنده ها را روي هر چرخ، قطر شيب چرخش و زاويه هاي مارپيچي را تعيين کنيد. بازده حرکت را تعيين کنيد اگر زاويه ي اصطکاک 50 باشد.
جواب: 36 260 ، 14 530 = زواياي مارپيچي           cm 82/12 = P.C.D                دندانه 36 و 24
. چرخ هاي دنده ي مارپيچي P و Q داراي 15 و 45 دندانه، زواياي مارپيچي آن به ترتيب 500 و 200 است. تمام چرخ ها داراي دسته ي شبيه به هم هستند. چرخ داراي 45 دندانه و قطر cm 15 است. فاصله ي بين شافت و زاويه ي بين شافت ها را تعيين کنيد.
اگر برش دندانه به شکل سيمي در فشار باشد. زاويه ي آن 20 و ضريب اصطکاک آن 08/0 است. تعيين کنيد (i) بازده دنده ها P است ii)  ) اگرQ حرکت دهنده باشد.
جواب:                                                                        % 886      ،    % 8795    ،       700  ، cm 15/11
                                                 (زنجيره هاي دنده)
. هر ترکيبي از چرخ هاي دنده که براي جابجايي حرکت از يک شافت به شافت ديگر به کار رود زنجيره هاي دنده ناميده مي شود. زنجيره هاي دنده به صورت وسيعي طبقه بندي مي شود که در ذيل، آن طبقه ها آمده اند:
(1) زنجيره هاي دنده ي ساده                            
(2) زنجيره هاي دنده ي مرکب
(3) زنجيره هاي دنده ي برگشتي           
(4) زنجيره هاي دنده ي چرخشي

. زنجيره هاي دنده ي ساده، (دو دايره دو چرخ را نشان مي دهد و در واقع يک چرخ دنده ي ساده را نمايان مي کند. اگر 1 حرکت دهنده باشد و 2 دنبال کننده ي آن، مارپيچي خواهيم داشت:                                               
که:
تعداد دنده ها در 1 = T2                                       تعداد دنده ها در 2 = T1
N2 = 2 r.p.m                                       N1 = 1 r.p.m
در شکل مي بينيم که چرخ ها در جهت مخالف مي چرخند.
چرخ دنده هاي ساده شايد از بيش از 2 دنده، تشکيل شده باشند. يک زنجيره ي چرخ ساده را با سر دنده نشان مي دهد.

شكل (c1) زنجيره چرخ ساده را نشان مي دهد كه هيچ چرخي ندارد و داراي دنده هاي متحرك است. همان گونه كه در شكل 16.1a و b نشان داده شده است اما با دنده هايي با سطح مورب . با توجه به شكل.1 (b) و (c) ما داريم :                                                        

اين نسبت از سرعت حركت چرخ دنده به سرعت حركت دهنده  چرخ دنده به مقدار دنده معروف است . نسبت سرعت حركت دهنده چرخ N1  به سرعت حركت چرخ N3 ، كه به صورت N1/ N3 است به نام مقدار سرعت معروف است . ممكن است چنين گفته شود كه چرخش سوم چرخ در همان جهت مثل چرخش اولي و دومي هيچ تاثيري روي نسبت سرعت ندارد . چرخ دوم به نام چرخ هرزگرد معروف است  . هر مقدار هرزه گرد مي تواند بين اولين و آخرين چرخ بدون تغيير در نسبت سرعت ،قرار بگيرد  . جهت چرخش آخرين چرخ به كل تعداد چرخها بستگي دارد كه به صورت تكي است يا نه يا

حتي مخالف حركت با بقيه ها است و يا هم جهت ولي با چرخهاي تكي است .
بگذاريد N  به جاي آخرين چرخ باشد بنا براين مقدار دنده:
                                                    (1629)                         
و نسبت سرعت :                                                                                                                                                                                              

2 و3 يك چرخ مركبند .
از (i) و (ii) و (iii) چنين بدست مي آيد : 
اگر چرخ 1 را در نظر بگيريم به صورت يك حركت دهنده ، چرخ 2 به صورت حركتي و باز چرخ 3 به صورت حركت دهنده و چهارمي به شكل حركتي ة ما نسبت سرعتي به شكل زير خواهيم داشت :
                                                                                                                                    
زنجيره هايي با دنده برگشتي :
زنجيره هايي با دنده برگشتي ، اولين و آخرين دنده هايي هستند كه داراي يك محور مثل هم هستند ، همان طور كه در شكل 16.3 نشان داده شده است . مثل كارهايي كه كاربرد و خودشان را دارند ، مثل كم كردن سرعت ، زمانها و ابزارهاي ماشين آن را كاملا مي توانيد در شكل 16.3بيا بيد .
شعاع شيب دايره4 + شعاع شيب دايره 3 = شعاع شيب دايره 2 + شعاع شيب دايره 1
 
و هم چنين (.5)
تعداد دندانه ها در شكل 16.3  نشان داده شده است خوانند نياز به تعيين قطر مناسب پيچها يا مدولها براي جفت شدن دنده ها دارد .
زنجيره هايي با دنده چرخشي :
حالا مي خواهيم زنجيره هاي دنده ايي را توضيح دهيم كه دنده ها حول محور ثابتي در آن در حركت
هستند . زنجيره هايي با دنده چرخشي در بعضي از موارد داراي دنده متحرك هستند (مثل شكل 16.4 در اين چرخ A  با قالب فيكس و ثابت شده ، در حالي كه بازوي C  با آن و چرخ B  در حال حركت است . اين يك نمونه از زنجيره هايي با دنده چرخي است كه داراي دنده ساده هستند چنين كاري را با دنده مركب نيز مي توان انجام داد به دنده هاي چرخشي ، دنده هاي سر گردان نيز مي گويند .
 


منابع :


 

 

 

 
طراحی سایت : سایت سازان