میهن داکیومنت                میهن داکیومنت                      میهن داکیومنت              میهن داکیومنت

مرکز دانلود پایان نامه ، پروژه ، روش تحقیق ، مقاله 


میهن داک - میهن داکیومنت

گزارش کارآموزی مهندسي صنايع


کد محصول : 1000389 نوع فایل : word تعداد صفحات : 23 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 381

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m1d389

فهرست مطالب و صفحات نخست


مهندسي صنايع

مهندسي توسط هيئت معتبر مهندسي و تكنولوژي ( ABET ) به صورت زير تعريف شده است :
تخصصي كه در آن معلوماتي از علوم رياضي و طبيعي حاصل از مطالعه ، تجزيه و عمل به كار مي رود تا روش هايي براي استفاده از مواد نيروهاي طبيعت به نفع بشر به وجود آورد .  
انجمن مهندسين صنايع امريكا ( AIIE ) به نوبه خود مهندسي صنايع را چنين تعريف كرده است :
سرو كار دارد با طراحي ، بهبود و راه اندازي سيستمهاي يكپارچه افراد ، مواد ، تجهيزات و انرژي . آن از معلومات و مهارت تخصصي در علوم رياضي ، فيزيكي و اجتماعي همراه با اصول و روشهاي تحليل و طراحي مهندسي جهت تعيين پيشگويي و ارزيابي نتايج مورد حصول از چنين سيستمهايي استفاده مي كنند . اين شامل تمام عناصر تعريف كلي مهندسي مي شود و در اكثر جنبه ها ، با تعاريف ساير رشته هاي مهندسي قابل مقايسه است . كاركرد مهندسين صنايع با تعريفي وسيع عبارت است از گرد آوردن افراد ، ماشينها ، مواد و اطلاعات جهت تسهيل يك عمليات موثر . به طور اساسي مهندسي صنايع درگير طراحي يك سيستم است و وظيفه ي وي عمدتاً مديريت است . به هر حال عنصري كه طبق تعريف بالا مهندسي صنايع را منحصر به فرد مي كند مراجعه صريح به افراد و علوم اجتماعي علاوه بر علوم طبيعي مي باشد . اين حوزه معلومات لازم و انواع سيستمهايي كه مهندسين صنايع با آنها سروكار دارند را گسترش مي دهد . از اين رو مهندسي صنايع نه فقط با طراحي ، نصب ، ارزيابي و طراحي مجدد اشياء يا سيستمهايي از اشياء . بلكه با افرادي نيز سر و كار دارد كه با يكديگر و با آن سيستم تاثير متقابل دارند به گونه اي كه اين افراد بخشي اساسي از اجزاي كاري هستند .
كادر مهندسي صنايع عبارت است از طراحي اجزايي كه سيستمهاي انسان – ماشين را تشكيل مي دهد . سپس اين اجزا با هم جمع مي آيند تا با ادغام مناسب اجزاي انفرادي سيستم كل را طراحي كنند . با اين حال اجزاي مكانيكي – ماشينها – توسط مهندس مكانيك و طراح ماشين طراحي مي شوند . ابزارمندي و نيروهاي محرك عموماً توسط مهندس برق يا الكترونيك فراهم مي شوند . فرايندهاي شيميايي توسط مهندس شيمي تدارك ديده مي شوند و ساير كارشناسان مهندسي طراحي اجزايي راارائه مي كنند كه در حوزه هاي خاص تخصص آنها قرار مي گيرند . مهندس صنايع بايد با اين كار كارشناسان هماهنگي و همكاري داشته باشد .
يك جنبه ديگر بايد در نظر گرفته شود براي پاسخگويي كه آن سوال « مهندسيصنايع چيست ؟ » مهندسي صنايع از روزهاي آغازين خود بااصلاح هر چيزي كه طراحي و يا ارزيابي شده است سروكارداشته است . اگر اين يك كار انساني انفرادي بود ، مهندسين صنايع تلاش مي كردند آنرا كارآمدتر ، كم خسته كننده تر ، و حركات آن را ساده تر ، بهره ورترو همراه با ضايعات ، انرژي و تلاش كمتر درآوردند . اگر اين يك سري از وظايف بود ، در اين صورت تلاش مي كرد آنها را يكنواخت تر و با جريان بهتر و با حداقلي از عمليات توقف و شروع همراه نمايد . اگر اين يك كار جا به جايي بود ، سعي مي كرد مقدار جا به جايي شامل را با تغيير اندازه بار ، با بازآرايي طرح كلي كارگاه ، دفتر كار يا حوزه سرويس ، يا با استفاده از قطعات يا اجزاي مختلفي كه امكان زمان بندي ، جريان يا شباهت بهتري را در عمليات لازم فراهم مي كنند ، ميزان جا به جايي را حذف كرده يا كاهش دهد . اگر اين يك كار توليدي بود ، سعي مي كرد به منظور استفاده از روش هاي توليد بهتر يا جديدتر و ارائه يكپارچگي و جريان بهترين مراحل عملياتي ، طراحي مجدد يا استفاده از مواد مختلف داشته باشد . مثالها مي توانند ادامه يابند . ولي مشخصه همه آنها انديشه بنيادي كاهش هزينه و استفاده كارآمدتر از منابع ، چه انساني ، چه مادي ، فيزيكي يا مالي مي باشد .
Port I . comprehension Exercises  
A : براي عبارات صحيح « T » و براي عبارات غلط « F » قرار دهيد . پاسخهاي خود را توجيه كنيد .   
1- يك مهندس صنايع اجزايي را طراحي مي كند كه سيستمهاي انسان – ماشين را تشكيل مي دهند . « T »
2- بدون اطلاعات براي تسهيل يك عمليات موثر ، هرگز كاربردي عملي از مهندس صنايع وجود نمي داشت . « T »
3- مهندسي صنايع از اولين روزهاي آن ، با اصلاح طرحها و ارزيابي ها مربوط بوده است . « T »
4- انديشه حائز اهميت مهندسي صنايع هرگز كاهش هزينه و استفاده موثرتر از منابع نبوده است . « F »
5- منابع مورد بحث در متن شامل مالي ، فيزيكي و مادي مي شوند . « T »
6- تعريف مهندسي صنايع ارائه شده توسط موسسه مهندسي صنايع امريكا شامل تمامي اجزاي تعريف كلي مهندسي نمي شود . « F »
7- ABET يك نام اختصاري براي هيئت تاييد مهندسي و تكنولوژي نيست. « F »
a-B و b و c يا d را كه بهترين شكل هر عبارت زير را كامل مي كند ، انتخاب كنيد .
1- طبق متن معلوماتي از علم رياضي جزيي مكمل از ......................... است .
a- حوزه هاي مهندسي     b- مهندسي صنايع √    c- مهندسي مكانيك      d – مهندسي شيمي
2- طبق متن ، مهندسي صنايع مستقيماً با .................... طرف نيست .
a- جزء طراحي            b- فرايندهاي شيميايي√      c – نصب                d – ارزيابي  
3- نويسنده عمدتاً معتقد است كه ابزارمندي و نيروهاي محرك عموماً توسط مهندس ................ فراهم مي شود.
a- شيمي                b- مكانيك               c- برق يا الكترونيك             d – صنايع√
4- جزيي كه منحصر به مهندسي صنايع نيست ................
a- در متن مشخص شده است                      b- مراجعه به افراد است
c- مراجعه به علوم اجتماعي است                d- مراجعه به علوم طبيعي است √
5- مي توان از متن استنباط كرد كه معمولاً فرض نمي شود يك مهندس صنايع با يك مهندس .............. همكاري كند .
a- عمران√                  b- الكترونيك                c- مكانيك                d- ماشين
6- همانگونه كه در متن مشخص شده است ، معلومات مربوط به علوم طبيعي مي تواند با .......... بدست آيد .
a- مطالعه               b- تجربه                      c- عمل                  d- همه موارد فوق√
7- بهترين عنوان دوم براي متن .................. است .
a- سازمان مهندسي صنايع                             b- بهبود اثر بخشي مهندسي صنايع
c- مديريت مهندسي صنايع                             d- تخصص مهندسي صنايع √
A -  a ، b ، c يا d را كه بهترين شكل هر عبارت زير راكامل مي كند علامت بزنيد .
 1- ..................... صنعتي كه در قرون هجدهم و نوزدهم شروع شد از تعدادي عوامل ناشي شد .
a- مديريت                b- سهم                      c – انقلاب  √                  d- آزمايش  
2- حرفه مهندسي صنايع مبني بر تكنينكهايي است كه هرگز توسط تكنيكهاي جديدتر ............... نخواهد شد .
a- قديمي√                b- بهينه                  c – تخصصي                  d – بنيان گذاري غلط
3- مهندسي صنايع مي تواند موقعيت خود را در شركت با مديريت كاركنان آن اساساً ...................
a- حكاكي كند       b - بترساند         c- ذوب كند            d- ارتقا دهد √
4- ................ رسمي مهندسي صنايع به عنوان يك فعاليت تمام وقت با افزايش تعداد كاركنان افزايش يابد .
a- عيب                  b- شناسايي  √                   c- گفتگو                   d- كوته بيني   
5- ........... اداره موفق يك واحد عملياتي مانند مهندسي صنايع شايد از حالت مربوط به يك واحد صنفي مشكلتر باشد .
a- سهيم شدن          b- نفوذ كردن در            c- نايل آمدن به √            d- نصب كردن
B – جاهاي خالي را با شكل مناسب كلمات داده شده پر كنيد .
1- Utilize  = استفاده كردن از بهره برداري كردن
a- در بسياري از سيستم هاي صنعتي ، زمانبندي مناسب امكانات مي تواند به بهره برداري ( utilization  ) بهتر از ظرفيت موجود منجر شود .
b- سيستم ترانزيت شهري تصميم گرفته براي كمك به جبران كمبود كاري چند اتوبوس بكار گيرد . ( toutilize  )
c- در مهندسي صنايع سودمندي   ( utility ) مي تواند به عنوان ميزان مفيد بودن هر سرويس براي عموم مردم تعريف شود .
2- Manufacture = ساخت – توليد كردن
a-    يك شركت موشك سازي در حال تحقيق روي راه اندازي يك اتاق « سيم كشي دسته اي » و ساخت  ( Manufacturing ) دسته هاي سيمي براي توليد است .

b- ميزان محصولات توليد شده ( Manufactured ) در كارخانه 2000 قلم بر ماه است .
c- توليد كننده ( Manufacturer ) بايد براي يك فعاليت برنامه ريزي دستورالعمل فراهم كند زيرا تصميمات برنامه ريزي اغلب سياست اساسي شركت را نشان مي دهند .
3- Otimize = بهينه كردن
a- در حساب ديفرانسيل و انتگرال ، براي تعيين اينكه آيا نفطه بهينه ( optimum ) يك ماكزيمم است يا مينيمم ، مشتق دوم گرفته مي شود .
b- يك صنعت نساجي به بهينه سازي  ( optimizing ) موجوديتهاي تعين شده براي عمليات برش براي يك خط توليد كودكان علاقه مند است .
c- مهندسي صنايع چند اصل بهينه سازي ( optimization ) از حساب ديرانسيل و انتگرال معرفي مي كند و آنها را به كنترل موجودي مربوط مي سازد .
4- Supply = تداركات – عرضه – تهيه كردن
a- هنگامي كه سفارش داده مي شود شركت شروع به توليد واحدها مي كند كه به طور پيوسته به خريدار عرضه مي شود ( Supplid )
b- در بعضي كارخانجات فعاليتهاي خريد و عرضه  ( supplying ) به طور آني شروع مي شوند .
c- عرضع كنندگان  ( suppliers ) ذيصلاح داراي فروشندگان خوب ، اطلاعات مربوط به مشتريان و سيستم آگهي كارآمد هستند .
5- Standard = استاندارد – معيار  
a- در مديريت عمليات واژه هاي استاندارد ، استاندارد  ( standard ) نيروي كار ، استاندارد  ( standard ) مولد و استاندارد  ( standard ) زماني به جاي يكديگر به كار مي روند .
b- بعضي از سيستمهاي استاندارد كردن  ( standardization ) و درجه بندي براي مقاصد مهندسي طبق قانون اجباري شده اند .
c- نسبت تعداد مرگهاي ملاحظه شده در گروهي از افراد نسبت مرگ و مير استاندارد  ( standardized ) خوانده مي شود .
6- aggregate = تجمع كردن – توده – انبوه
a- توسعه يك طرح توليد جمعي شامل چهار نكته اساسي است : اصل تجمع  (  aggregation ) ، اهداف برنامه ريزي ، استفاده از تقاضاي جمعي ، و گزينه هاي تنظيم ظرفيت كوتاه مدت .
b- اگر طرح تجاري در رابطه با پيش بيني يك عمليات عمده افزايش نيازمند افزايش موجودي باشد . طرح كلي  (  aggregate ) بايد حمايت توليد كافي ارائه كند .
c- يك طرح كلي  ( aggregate ) بااين مساله سروكار دارد كه آيا شركت سطح ظرفيت تقريبي جهت تامين تقاضاي مورد انتظار را دارد يا نه ، يا آيا بايد توليد بعضي از سفارشات را به تاخير بيندازد ، از اضافه كار يا پيمانكار فرعي استفاده كند يا نه و غيره.
B- جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد .
همانطور كه پيشنهاد شده است مهندس صنايع مدرن ديگر محدود به صنعت نيست . در حاليكه تكوين اين فعاليت از صنعت بوده و بخش عظيمي از كارهاي اوليه در صنعت انجام شده است ، اين ديگر يك محدوديت نيست ، بنابراين دانشجويان يا كارشناساني ( Practitioners ) كه به معني اكيد كلمه ديگر علاقه اي به خط مشي صنعتي ندارند . لازم نيست با ترس ( dismoy ) به مهندسي صنايع به عنوان حوزه محدودي نگاه كنند كه فقط در صنعت و صنايع توليدي (manufacturing ) به كار گرفتهمي شود . چون مهندسي صنايع مدرن بر مبناي علمي از عمليات مي باشد . در اين صورت هر جايي كه عملياتي يافت شوند كه لازمه سيستمهايي از افراد ، ماشينها و فرايندهاي از هر نوع هستند ، مهندس صنايع (industrial engineer ) كانالي طبيعي براي استعدادهاي خود دارد . در نتيجه حوزه بانكداري حوزه اي است كه طي چند سال اخير مورد توجه مهندسين صنايع بوده است . اين بين عمليات دستي  ( manual )  كه بايد انجام شوند كه در حال حاضر در چند حوزه در حال جايگزيني با ماشينها ( كامپيوترها و ريز پردازنده ها ) هستند و جريان اطلاعات و دقتي كه در حرفه بانكداري اساسي  ( crucial ) هستند مجرايي طبيعي براي مهندس صنايع تشكيل مي دهد . ليست موسسات و فعاليتهاي دولتي اي كه مهندسين صنايع وارد آنها شده اند   ( migrated ) تاكيد عمده اي بر دليل اين است كه مهندس صنايع در حوزه بانكداري جايگاهي يافته است . ممكن است اهداف موسسات دولتي با بخش انتفاعي  ( seeking ) اقتصاد ما فرق داشته باشد زيراآنها تمايل دارند كمتر با هزينه ( درست يا غلط ) و بيشتر با خدمات به مردم و انگيزه هاي سياسي  ( political ) پشت اقداماتش سر و كار داشته باشند . مهندسيني كه براي موسسات دولتي سيستمها را طراحي مي كنند عموماً روش شناسي  ( methodologies ) و اهداف متفاوتي با صنعت دارند . ولي هنوز هم مسائل بهره وري ، صورت خدملات ، و جريان اطلاعاتي فعاليتهاي انساني را دارند . به گونه اي كه پارامترهاي   ( parameters ) تعميم يافته مهندس صنايع همگي قابل اعتماد هستند فقط ضرايب مدلهاي عمومي شده و مجرد بايد تصحيح شوند تا با شرايط جديد تطبيق كنند .  (  accommodate )
D- جملات زير را بهترتيب صحيح قرار دهيد تا يك پاراگراف تشكيل شود .
c- اكثر مسايل پيش روي مهندس صنمايع شامل عوامل فني ، اقتصادي و اجتماعي مي شوند .
d- تحت چنين شرايطي ، اغلب امكان يافتن يكراهحل رضايت بخش بهوسيلهمدلهاي رياضي وجود ندارد .
a- پس مهندس صنايع بايد بر معلومات خود و روشهاي كلي حل سيستماتيك مسئله اتكا كند .
b- تفكر منطقي نقش مهم ايفا خواهد كرد ، ولي بايد با تكنيكهاي خلاقانه تكميل شوند .
e- چنين فنوني كه اغلي « تفكر جانب » يا « واگرا » خواندهمي شوند ، حلال مسئله را تحريك مي كند كه به طرقد جديدي به مسايل نگاه مي كند .


منابع :


دانلود پایان نامه,خرید پایان نامه,فروش پایان نامه,پایان نامه,آرشیو پایان نامه,پایان نامه عمران,پایان نامه روانشناسی,

پایان نامه حقوق,پایان نامه اقتصاد,پایان نامه برق,پایان نامه معدن, پایان نامه کارشناسی ,پایان نامه صنایع,پایان نامه علوم سیاسی ، پایان نامه کاردانی

طراحی سایت : سایت سازان