میهن داکیومنت                میهن داکیومنت                      میهن داکیومنت              میهن داکیومنت

مرکز دانلود پایان نامه ، پروژه ، روش تحقیق ، مقاله 


میهن داک - میهن داکیومنت

گزارش کارآموزی مدیریت با تجزیه و تحلیل سیستم ها


کد محصول : 1000412 نوع فایل : word تعداد صفحات : 51 صفحه قیمت محصول : 7000 تومان تعداد بازدید 431

فهرست مطالب و صفحات نخست


ارتباط مدیریت با تجزیه و تحلیل سیستم ها


امام صادق (ع) :
کسی که در رشــد کمالات انسانی ، دو روزش  یکســـان باشد ، در معامله نقد عمــــر ، دچار غبـن شده ، و آن کس که شایسته است که موفقیتش در زندگـــی مورد حســــرت سایرین واقـــع گـردد ، که امروزش از دیروز بهتر باشد ، ولی کسی که هر روز از عمرش می گذرد در حالیکـــه مرتبا راه انحــطاط می پیماید از رحـــمت و عنایات خداوندی بی بهره خواهد مانـد و شخصی که در معنویات و کمالات و فضائل ، در خـــود احســاس فزونــی ننماید ، در معرض نقص و کمبود قـــرار گرفتــه بــرای کسـی که در راه نقـص گام برمی دارد و به قهـــقرا می رود ، مرگ بهتر از زندگی است .
 
 استفــاده از روش
نمــودار جريــان كــار
در دانشگاه علوم پزشكي تبريز
                    فروردين ماه سال 86
                             صمد اقدام نيا
كارشناس امور اداري دانشگاه علوم پزشكي تبريز
تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها 
تكنيــك ها و فنـون سـاده كـردن كـار 
 
مشـكل اساسـي اداره امـور سازمـان ها ايـن است كه مديران بايد منابع چهارگانه پول ، نيروي انساني ، مواد و تسهيلات را كه غالباً محـدود و ناهماهنگ مي باشنـد ، هماهنگ سازند و در جهت تحقق بخشيدن به هدف يا هدف هاي سازمان از آنها بهره برداري كنند . اين عمل مستلـزم انجام دادن وظايفـي از قبيل : طرح ريـزي ، سازماندهي ، هدايت و رهبري ، هماهنگي و كنترل از طرف مديران مي باشد .
 
تكنيك ها و فنون گوناگون ابــداع شده تا مديران و رهبـران سازمانها بتوانند بهره برداري هر چه بيشتر از منابع چهارگانه مذكــور، در جهت تامين اهداف سازمــان بنمايند كه تكنيك تجزيه و تحليل سيستمهاوروشها يكي از آنها بشمار مي رود . كه معلـول علتهاي متعدد ، از جمله بوجـود آمدن نهضت ها و تغيير در فلسفه مديريت است .
 
در تاريخ كشور ايران ، كوروش پادشاه هخامنشي از كساني بود كه به توسعه و تكامل مديريت كمك كرده است . عـلاوه بر نظريات كــوروش مبني بر ضرورت طرح ريــزي ، تقسيــم كار بر مبنــاي تخصـص و مشخص بــودن فرمـان ها ، نام او بعنــوان يكي از نخستـين صاحب نظــران « مطالعــه در حركات » ، « طـرح استفاده صحيح از جـا و مـكان » و « حمل مواد » ثبت شده است .
 
تكنيك « تجزيــه و تحليل سيستـم ها و روش ها » براي شنـاخت عواطف ، احساسات و خواستهاي افراد سازمان و طرز رفتار و سلوك آنان در گــروه ، از تئوريهاي علوم انسانـي و اجتماعــي استفاده مي كنـد ، و بــراي تخصيص صحيــح منابع موجــود سازمان ، به منظـور تاميـن هدفهاي دستـگاه ، از تئوريهـاي علم اقتصـاد ياري مي جويــد ، همچنين اصول علوم فيزيكي و رياضيات را در بهبـود روش ، ارتباطات و همبستگي اجـزاي تشكيل دهنـده سازمان ، بكار مي بــرد . بعبارت ديگــر در تكنيك تجزيه و تحليـل سيستم ها و روش ها ، تنها به بهبــود يك روش خاص اكتفــا نمي شود ، بلكه بهبــود و اثــر تغييـر قسمتــي از يك سيستــم در مجموعــه آن سيستم ، مـورد بررسي قرار مي گيرد .
 
 
•    مطالعه و اندازه گيري دقيق زمان انجام هر جزء از كار . 
 
 ضرورت اعمال سرپرستي تخصصي در سازمان .
 
 استاندارد و يكنواخت نمودن كليه ابـزار و وسـايل و تشخيص بهترين شيوه در بكارگيري آنها .
 
 تهيه و تنظيم دستورالعمل و راهنماي شرح وظايف و مشاغل براي كار كاركنان سازمان .
 
 برقراري سيستم صحيح پرداخت متناسب با كيفيت كار .
 
اصــول پنجــگانه تيلــور
 
 
سيستــم: 
واژه سيستـم با مفاهيـم بسياري بكار برده مي شــود مانند سيستم اقتصـادي، سيستم سياسي، حمل و نقل، ارتباطات، حسابداري ، مكانيزه ( ماشيني ) و سيستم اطلاعات مديريت و . . .  در زبان فارسي نيز گاهي اوقات « سيستم » را بعنوان واژه اي متـرادف با كلمه هاي رشتــه ( رشته جبال ) ، جهاز ( جهاز هاضـمه ) ، دستــگاه ( دستگاه گـوارش ، دستـگاه گردش خون )، سلسله ( سلسله اعصاب )و منظومه ( منظومه شمسي ) مورد استفاده قرار مي دهند .
 
تعريف سيستم :
•    سيستم عبارت است از تعدادي روش وابسته به يكديگر كه با اجراي روشهاي مزبـور ، قسمتـي از هدف يك سازمـان تاميـن مي شــود . سيستم كارگزيني ( پرسنلي ) يك سازمان از روش هاي استخـدام ، ترفيعات ، اضافه حقـوق ، بازنشستگي و غيـره تشكيل مي شـود . اجراي اين روش ها ، موجب اجراي سيستـم پرسنلـي سازمان مي شـود و اجراي سيستـم مزبور ، به تاميـن قسمتي از هدف سازمان كمك مي كند .
 
•    يك سري وظايف وابسته به يكديگر كه با اجراي آنها ، قسمتي از هدف يا منظور سازمان تحقق مي يابد .
 
 
     روش  : 
عبارت است از يك سري عمليات و مراحلي كه براي اجراي تمام يا قسمتي از يك سيستم ، انجام مي شود . در هر روش ، نوع كار ، شخص يا اشخاصي كه عمليات و وظايف مزبور را انجام مي دهند ، مراحلي كه بايد طي شود ، و شيوه هايي كه بايد بكار رود ، مشخص مي شود . معمولاً روش انجام دادن هر كار به صورت كتبي تهيه و بعنوان مدرك رسمي در سازمان نگهداري مي شود .
 
شيــوه يا متــد
شيـوه عبارت است از تشريـح جزئيـات و مراحـل انجـام دادن يك كار .
 
 شيوه هر كار ، نحوه انجام دادن عمليات يا مراحـل انجـام دادن آن كار را مشخص مي كند .
 
 كار و عمل خاصي است كه براي انجام شدن هر بخش از روش ، ضرورت دارد .
 
 چنـد شيـوه وابسته به يكديگر ، تشكيـل يك « روش » را مي- دهد و چند روش پيوسته به هم يك « سيستم » را بوجود مي آورد .
 
سيستم
پرسنلي
روش
استخدام
روش
ارتقا
روش
بازنشستگي
شيوه
شيوه
شيوه
شيوه
شيوه
شيوه
شيوه
شيوه
شيوه
مصاحبه
گزينش
تحقيق
جذب

فرآينــد 
 عبارت است از يك سري عمليات و مراحلي كه براي اجراي تمام يا قسمتي از يك سيستم انجام مي شود . 
 در تجزيه و تحليل سيستم كه از روش نمودار جريان كار استفاده شود ، فرآيند را حسب مورد مي توان معادل روش يا شيوه در نظر گرفت .
عبارت است از آن دستــه از روش هايي كه با همديگــر انجـام
مي گيــرد و حاصــل آن خدمتــي است كه از نظر مشتـري داراي
ارزش است.
 
انــواع روشهــا : 
روشهاي عمومي : روشهايي هستند كه در ارتباط با فعاليتهاي اداري و پشتيباني و ستادي دستــگاه بوده و در عمـوم دستگاه هاي دولتي مورد عمل و رايج مي باشد مثل روش كارگزيني ، حسابداري 
 
روشهاي اختصاصي : روشهايي هستند كه اختصاصاً در يك دستگاه و صرفاً در ارتباط با وظايف اصلي و تخصصي همان دستگاه مورد اجراء مي باشد . مانند روش پذيرش مريض در بيمارستــان ، روش صدور شناسنامه در ثبت احوال، روش ثبت نام دانشجو در دانشگاه . 
 
روشهاي مشترك : روشهايي هستند كه براي انجام آن ، وزارتخانه -ها و سازمان هاي مختلف هر يك عهده دار اجراي مراحلـي از روش مورد نظر مي باشنـد . مانند روش صدور موافقت اصولي براي ايجاد صنايع .
 
تعريف تجزيه و تحليل سيستم ها و روشها
•    عبارت است از مطالعــه و بررســي به منظور بهبــود بخشيدن به سيستمهاي خدماتي ( سرويس دهنده ) ، كنترل كننده و هماهنگ كننده عمليات يك سازمان .
 
 تجزيه و تحليل عبارت است از بررسي معايب و پيدا كردن راه حل مشكلات سازمان .
 تكنيكــي كه مديـران را از وجـود مسائل و مشكـلات موجـود در سازمان ، آگاه مي سـازد و با بررسيهاي منظمي ، راه حـل هاي مناسبي براي رفـع هر يك از آنها ، ارائه مي دهـد . اين بررسيها بايد مبتنـي بر اصول روش تحقيق علمي باشد تا بتوان با يافتن مشكلات و رفع آنها ، كارآئي و سود سازمان را افزايش داد و بقاي سازمان را تضمين نمود .
 
 شناخت جنبه هاي مختلف سيستم ، چگونگــي عملكرد اجزاي تشكيل دهنده آن و نحوه و ميزان ارتباط بين آنها به منظور دستيابي به مبنايــي جهت طراحــي و اجـراي يك سيستم مناسبتر است .
 در يك سازمان ، سيستـم را مجموعه اي از روش ها نيز تعريف كرده اند ، روشهايي كه به يكديگــر وابسته اند و با اجــراي آنها ، بخشي از هدف سازماني تحقق مي يابد . روشها نيز به نوبه خود ، مجموعه اي از شيوه هاي گوناگـون انجام كار به شمار مي آيند كه با استفاده از آنها مي توان به هدف هاي نهائي دست يافت .
 
آثار علائم مشكلات موجود در سيستم ها و روشها
 اضافه كاري بيش از حد .
 افزايش بيش از حد استعفا و تعارض پرسنل .
 وجود اشتباهات مداوم و بيش از حد در امور گوناگون .
 مفقود شدن پرونده ها ، مدارك و نامه ها .
 افزايش مداوم بودجه و هزينه ها .
 تاخير در ارسال پاسخ نامه ها و ساير موارد 
 مساعد نبودن روحيه پرسنل و عدم دلبستگي آنان نسبت به سازمان .
 
 طولاني بودن مسير انجام كار و يا تعدد مراحل كار .
 فقدان مديريت صحيح .
 درخواست بيش از حد براي استخدام پرسنل از طرف روساء .
 كافي نبودن تسهيلات و وسايل كار و نامناسب بودن محل كار و ساختمان .
 عدم وجود تخصصهاي لازم و قديمي بودن سيستم هاي مورد عمل .
 نامناسب بودن محتوي و شكل فرم ها .
    مشخص نبودن ميزان مسئوليتها و حدود اختيارات و عدم وجود مديران
    متخصص .
 
ارتباط مديريت با تجزيه و تحليل سيستم ها
  تجزيه و تحليل سيستم ها مي توانـد بعنوان ابـزار مفيدي در دست مديــران عمل كند و پاسخگــوي نيازهاي آني و آتي سازمـان در اين زمينه باشـد ، با استفاده از تجزيــه و تحليل ، مدير خواهد توانست هدف و نيز وسايل نيل به هدف را مورد ارزيابي مجــدد قرار دهد و تغييــرات مناسب را در آنها ايجاد كند .
 
      بازدهــي و راندمان هر دستــگاه را معمولاً به دو گونه 
      مي توان افزايش داد . 
 
الف ) تشويق و تحريك افراد به كار كردن با سرعت زيادتر . 
 
ب ) ساده كردن و بهبود بخشيدن به روشهاي كار . 
نظر به اينكه سرعت كار اشخاص را تنها تا حد مشخص مي توان افزايش داد ، با تجزيه و تحليل سيستم ها و روشها مي توان كارها را ساده كرد و بدين ترتيب به افزايش كارآئي سازمان 
كمك نمود .
 
هدف هاي تجزيه و تحليل سيستمها و روشها
•    تقسيم كار ميان كارمندان و كاركنان سازمان بر مبناي صحيح و منطقي .
•    استقرار مناسبترين سيستم ها ، روشها و شيوه ها ( متدها ) در سازمان .
•    تهيه اطلاعات دقيق ، صحيح و به موقع براي مديران به منظور اتخاذ تصميم .
•    استاندارد و يكنواخت كردن كليه عمليات سازمان .
•    حذف كارهاي غيرلازم .
•    حذف فعاليتهاي ناهماهنگ و متناقض .
•    جلوگيري از دوباره كاري .
•    اعمال نظارت و سرپرستي مديريت .
•    ايجاد تركيب سازماني متناسب با احتياجات سازمان .
•    اعمال كنترل مداوم در مراحل انجام كار .
 
فوايد تجزيه و تحليل سيستمها و روشها
•    افزايش كارآئي سازمان .
•    كاهش هزينه هاي عملياتي و تاسيساتي .
•    كاهش مصرف نيروي انساني ، يا افزايش توليد يا خدمت با نيروي انساني موجود .
•    كوتاه كردن زمان انجام كارها و فعاليتهاي سازمان و تسريع در توليد كالا يا عرضه آن .
•    صرفه جوئي در وقت مديران .
•    فراهم كردن تسهيلات زيادتر براي مراجعه كنندگان و مشتريان .
•    بهتر شدن روحيه كاركنان .
•    كاهش حجم كارهاي دفتري با حذف مدارك ، گزارش ها و فرمهاي غيرلازم .
•    كمك موثر به افزايش كارآئي و تسريع در انجام امور سازمان ، با استفاده صحيح از جا و مكان .
•    امكان هماهنگ كردن سازمان با تغييرات سريع محيط داخلي و خارجي آن ، بوسيله تجزيه و تحليل و بهبود بخشيدن مداوم سيستم ها و روشها
 
براي تجزيه و تحليل سيستم ها و روشها به منظور حل يك يا چند مشكل ، ممكن است به گونه هاي زير اقدام شود : 
•    امكان دارد تجزيه و تحليل كننده شخصاً بوجـود يك مشكل در سازمان پي ببرد .
•    گاهي مشكل سازمان بوسيله مديريت دستگاه عنوان مي گردد .
•    گاهي نيز در حين بررسي به منظور ساده كردن كار در سازمان ، تجزيـه و تحليل كننــده متوجه مشكل مهمتــر و اساسي تري مي شود .
•    تشخيص مشكل موجود از طريق كاركنان سازمان .
•    از طريق تشخيص ، پيشنهاد يا شكايت ارباب رجوع .
 
تحليل گر سيستم كيست ؟ 
تحليل گر سيستم ، كارشناس آموزش ديده اي است كه مي تواند سازمان را در برنامه ريـزي به منظور تغييرات از طريـق انجام دو وظيفه اساسي مـدد رساند : الف ) ارزيابي . ب ) همياري . مراد از « ارزيابي » اين است كه تحليل گر اعمال و روابط موجود در كار را بررســي و ارزيابي مي كنــد . در مرحله « هميـاري » تحليل گـر پيشنهادهاي خاصــي را براي بهبود كارآئي ارائه مي دهد. به اين ترتيب ، تحليل گر در مرحله نخست مي كوشد تا مسائل موجود را به خوبي بشناسد و درك كند و در مرحلـه دوم براي مقابله با آنها راه حلهاي مناسب را ارائه دهد .
 


منابع :


دانلود پایان نامه,خرید پایان نامه,فروش پایان نامه,پایان نامه,آرشیو پایان نامه,پایان نامه عمران,پایان نامه روانشناسی,

پایان نامه حقوق,پایان نامه اقتصاد,پایان نامه برق,پایان نامه معدن, پایان نامه کارشناسی ,پایان نامه صنایع,پایان نامه علوم سیاسی ، پایان نامه کاردانی

طراحی سایت : سایت سازان