میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

گزارش کارآموزی نيل DHS


کد محصول : 1000413 نوع فایل : word تعداد صفحات : 36 صفحه قیمت محصول : 3000 تومان تعداد بازدید 942

فهرست مطالب و صفحات نخست


نيل DHS


برنامه ريزي
ماشين كاري 2

انبار مواد

ماشين كاري 2

برش

سايز وسوراخ كاري
ترش كاري

دو پهلو كردن ساقه
تلاويز كاري

ماشين كاري 1

پيچ بُري نيل

ماشين كاري 2

شيار زدن
پوليش كاري

الكترو پوليش

كنترل كيفي

ليزر
بسته بندي

برنامه كه از واحد مركزي شركت ارائه مي شود از طريق مديريت به سرپرست هاي واحد داده مي شود كه سرپرست هر واحد با توجه به برنامه ريزي توليد ونقشه ي ارائه شده به انبار مي رود وسايل وقطعات مورد نياز را از انبار درخواست مي كند . وهر يك از سرپرست ها برنامه كاري را براي اُپراتو رهاي واحد تو ضيح مي دهند وكار را شروع مي كنند .
1- برش :
در اين مرحله ميلگراستيل پزشكي با قطر هاوطول هاي مختلف ،با توجه به نقشه ي طراح وتعدادتو ليد آن را به وسيله ي كوليس بزرگ 30cmاندازه گيري مي كنيم وبه وسيله اره لنگ به قطعات مورد نظر تقسيم مي كنيم .
2- سايز وسوراخ كاري :
- سايز :
قطعاتي را كه بريده ايم براي دقت بيشتر آنرا دو باره با دستگاه تراش از دو طرف پيشاني تراشكاري مي كنيم با تلاقي مشخص
- سوراخ كاري :
در اين مرحله كار با دستگاه تراش صورت مي گيرد .
در قطعه ي مورد نظر بايد 2 سوراخ ايجاد شود يكي براي عبور پيچ وديگري براي عبور كرشنيرواير ،حال قطعه را در داخل سر نظام دقيق وراست بدون لنگي قرار مي دهيم سپس مرغك را جلو مي آوريم وبا استفاده از ته هاي مورد نياز سوراخ ها را مي زنيم سوراخ ها بايد در يك محور باشند در غير اين صورت بايد اصلاح شوند وگرنه جز ءضايعات محسوب مي شوند درستي كار را با ميله ي راهنما بازرسي مي كنيم .
3- تراشكاري :
در اين مرحله با توجه به نام آن اين كار توسط  دستگاه تراش انجام مي شود . قطعه ي خام را طي دو مرحله ي تراش مي كنيم . در مرحله ي اول بيشترين بار برداري را انجام مي دهيم وبه ضخامت كاري معرف است ودر مرحله ي دوم بار برداري ما جزي است كه بيشتر جهت زيبايي ودقت كار است ،وبه نازك كاري معروف است . وبعد از اتمام كار بايد نيل از دو قسمت ساقه وheadتشكيل شده باشد .

Head                                                                    ساقه
   
4- دو پهلو كردن :
در اين مرحله كار تو سط دستگاه دريل فرز يا جابرانجام مي شود ،كار را با تنظيمات لازم شروع مي كنيم با توجه به نقشه ي قطعه بارهاي مورد نظر را محاسبه مي كنيم وبه دستگاه فرز مي دهيم . سپس نيل را روي گيره قرار داده ومحكم مي كنيم وبا وسايلي مانند مس وساعت  نيل را تا حد امكان تراز مي كنيم سپس دستگاه را روشن كرده وبُراده برداري پهلوي اول را شروع مي كنيم پس از اتمام كار به وسيله ي ميكرومتر آن را اندازه مي گيريم وبعد براده برداري پهلوي دوم را شروع مي كنيم ودوباره پس از اتمام كار به وسيله ي ميكرومتر آن را اندازه مي گيريم ودر صورتي كه در محدود ي تلاقي باشد قطعه ي بعدي را شروع مي كنيم در غير اين صورت اگر قابل اصلاح نباشد جزءضايعات محسوب مي شود .
5- تلاويز كاري
در اين مرحله ما نيل را پيچ كمپرسشن comperestion تلاويز مي كنيم.
 وسايل مورد نياز ما :
تلاويز ،دسته ي تلاويز ،روغن جهت خنك كردن تلاويز
نحوه ي كار :
تلاويز را محكم به دسته ي تلاويز مي بنديم وسپس شروع به چرخاندن آن مي كنيم چرخش آن بصورت از (0 تا װ2)يعني يك دور كامل ومثبت پيش روي وسپس از (װ2 تا װ) بصورت منفي وپس روي به عقب بر مي گرديم . تا براده برداري بصورت كامل انجام شود . اين كار را ما دستي انجام مي دهيم .
6- پيچ بري :
قطعه را بين دو مرغك قرار داده ومحكم مي بنديم بعد از روشن كردن وگردشي دستگاه ،تيز بُر كه فرم  گام روي ان تعبيه شده است از روي headنيل حركت كرده وگام آن كه تو سط گير لكبي دستگاه مشخص مي شو د؛ بر روي headنيل شكل مي گيرد . اين كار با توجه به عمق گام طي چندين مرحله انجام مي شود .
7- شيار زدن :
اين كار با دستگاه فرز (جابر)انجام مي شود وتوسط تيغه فرم پولكي انجام مي شود شيار را عمود بر سوراخ نيل وموازي با دو پهلو مي زنيم اين كار جهت محكم بودن پيچ وبعنوان آچار براي پزشك مورد استفاده قرار مي گيرد .

8- پوليش كاري :
در اين واحد كه قسمت مجزايي از واحدهاي ديگر است به نام پوليش كاري نامگذاري شده كه در اين قسمت عمليات پوليش مكانيكي صورت مي گيرد ،كه كار اصلي براق كنندگي وصيقل دادن قطعات وسايز قطعات بر طبق نقشه است .
پوليش مكانيكي عبارت است از پرداخت وپردازشي قطعات
دستگاه هاي كه در اين واحد مورد استفاده قرار مي گيرد دينام است ،دينام هاي با دورهاي بسيار قوي يك ميله ي آهني به نام دَكَل در كنار دينام ويك غلطك روي دينام بنام غلطك پايين ويك غلطك در بالاي دينام به نام غلطك بالا به وسيله ي مهار كُش نگهداري مي شود .وسمباده نيز به صورت دايره ي مثل تسمه روي غلطك ها قرار مي گيرد وبه چرخش در مي آيد وبار برداري مي كند .
ما از چندين نوع سمباده براي لايه برداري استفاده مي كنيم . كه به تعدادي از آنها اشاره مي كنيم.
P400:براي لايه برداري كم وبه وسيله ي واكسي سفيد تبديل مي شود به برقي وبراي صاف كردن وصيقلي كردن بيشتر براي استيل .
P1000: لايه برداري متوسط وبراي قطعات تيتانيم بكار مي رود . در اين نوع واكسي سفيد استفاده نمي شود.
P60:براي لايه برداري زياد وبراي سايز كزدن ،واكسي سفيد به اين نوع زده نمي شود . وسيله ي ديگري  كه مورد استفاده قرار مي گيرد ،گلانس است كه عبارت است تعدادي پارچه كه بيشتر از لباس سربازي استفاده مي شود . به خياط داده وآن را بصورت دوراني درست كرده . وبه وسيله ي واكسي براي براق كنندگي قطعات مورد استفاده قرار مي گيرد .
    پلي باند :
براي لايه برداري شيار داخل قطعاً نيتانيم  واستيل مورد استفاده قرار مي گيرد وجنس آن خاك سمياوي فشرده است .
در اين قسمت بيشتر كارها دستي صورت مي گيرد .
    الكترو پوليش :
در اين واحد بعد از پوليش مكانيكي كه عمليات خنثي كاري ،پرداخت كاري وبرقي نوبت به الكترو پوليش مي رسد .
قطعات اَرتو پدي استيل از طريق دستگاه ركتي فاير ،الكترو پوليش مي شوند با مدت زمان مورد نياز وبعد از آن به واحد كنترل فرستاده مي شود .

    نحوه ي پوليش كاري براي استيل :
قطعه را از طريق فيكس چر مناسب كه جنس آن الكترود است مهار كرده وآن را دو محلول اسيد سولفوريك وفسفريك قرار داده واز طريق قطب +و- كه قطب + به فيكس چر قطعه كار متصل خواهد شد وقطب – به بدنه ي وان اسيد متصل خواهد شد وعمليات الكتروليز انجام خواهد شد .
    كنترل كيفي :
در اين واحد كه تقريباً كا رو به اتمام است قطعه ي سلخته شده را مورد بررسي دقيق طبق نقشه قرار مي دهند .
    ليزر :
بعد از اينكه قطعه كاملاًبررسي شد به واحد ديگر به نام واحد ليزر فرستاده مي شود (Laser)تا آرم كارخانه وكد رديابي كسي كه در واحد كنترل كيفي آن را كنترل كرده حك شود .
      بسته بندي :
قطعه بعد از حك آرم وكد رديابي دوباره به اتاق كنترل كيفي فرستاده مي شود وآنجا بسته بندي نهايي صورت مي گيرد .

نام محصول :پلاك DHS,DCS

برنامه ريزي

ماشين كاري 2

انبار

ماشين كاري 2
برش كاري

خم كاري
چهار پهلو كردن
سوراخ كاري

ساقه تراشي

فرز كاري

اسپارك

سنگ زني
CNC
پوليش
الكترو پوليش

كنترل كيفي
ليزر
بسته بندي

قطعه كار ما در پلاك DHSميلگرد استيل پزشكي با قطرها واندازه هاي مشخص است . پلاكDHS از دو قسمت پليت وپارل تشكيل شده است .
    بعد از برنامه ريزي به سرپرست واحد ماشين كار 2 ارائه مي شود وسرپرست ليست را به انباروازانبار مواد مورد نياز را به واحد مي آورند وكار شروع مي گردد.
1. برش كاري :
باز هم با توجه به طرح ونقشه ي قبلي اندازه هاي مشخص را بُرش مي زنيم .
2.خم كاري :
ميلگردي كه به قطعات مورد نظر تقسيم شده توسط دستگاه پرس وقالب خم زاويه 1350مي خورد .
3. چهار پهلو :
قسمت (بليد )پلاك كه تعداد سوراخ مشخص روي آن تعبيه مي شود . توسط دستگاه فرز يا جابر يا دَكَل از دو طرف براده برداري مي شود . كه ضخامت بليد به طور مثال از قطر 20mm,8.2mmتبديل مي شود . در اين مرحله دو پهلوي آن تخت شده ودو قسمت ديگر كه پهناي بليد گفته مي شود . به طور مثال از قطر 90mmبه 19.2mmتبديل مي گردد. كه چهار پهلو تراشيده شده وبليد از ميلگردي به قطعه چهار پهلو تبديل مي شود .
4. سوراخ كاري :
در بخش بارل پلاك انجام مي شود . كه توسط دستگاه تراش صورت مي گيرد بدين شكل كه قسمت گِردي باِرل را در سر نظام دستگاه بسته وضمن گردش ،سوراخ كاري از قسمت انتهاي بليد آغاز مي شود . ابتدا توسط مته ي مرغك بر سوراخ بر سوراخ كاري را مشخص وتوسط فرد به طور مثال براي فهم بيشتر از يك سري اعداد استفاده مي كنيم . 8 ميز كار را تخت مي كنيم وبازهم قسمت تخت شده را با مته مرغك جهت سوراخ كاري اصلي آماده مي كنيم بعد سوراخ سرتاسري را با متري 6.5mmتعبيه كرده وبا متري 8 به اندازه ي سوراخ مي كنيم كه يك لبه ي 5mmيا 6mmاز سوراخ 6.5mmباقي بماند جهت اسپارك وپس با فرز  10mmفريزي سوراخ را ايجاد مي كنيم .
5. ساقه تراشي :
دو سر باِرل ميان دو مرغك قرار مي گيرد . وآن را محكم مي كنيم وعمل رو تراشي را انجام مي دهيم تا به ضخامت مورد نظر برسد وجهت استحكام كار محل اتصال باِرل وبليد توسط رنده Rداده مي شود .
6.فرز كاري :
دو مرحله دارد Rداخلي ،Rخارجي
Rداخلي: 
دراين مرحله توسط دستگاه فرز دكل قسمت داخلي بليه توسط  Tmaxتيماكي Rزده مي شود . بدين شكل كه قسمت داخلي آن نيم گرد شده ودو لبه ي آن تيغه مانند مي شود .
Rخارجي :
توسط دستگاه جابر وفرز انگشتي مخروطي انجام مي شود . بدين شكل كه فرز انگشتي كه زاويه 450دارد از قسمت پشت با مقدار دادن كلي بار از دو طرف براده برداري مي شود .وپشت بليد را به حالت نيم گرد در مي آورد .

7.اسپارك كاري پلاك DHS:
براي اسپارك كردن پلاك DHSابتدا الكترود مسي را كه دو پهلو كرده ايم به سرنظام متحرك ودستگاه اسپارك مي بنديم وبعد پلاك DHSرا به فك پايين كه ثابت است مي بنديم (به طوري كه الكترود مسي در وسط پلاك قرار بگيرد )بعد از روشن كردن دستگاه اسپارك علائمي كه به روي دستگاه اسپارك تعبيه شده را براي اسپارك تنظيم مي نمايم بدين صورت كه :
(WIENS)تنظيم جريان برق را روي 5 (Off time)زمان بازيافت روي 5 (On time) زمان جرقه را روي 3 قرار مي دهيم . ولتاژدستگاه كه از 100تا 220 است را روي ولتاژ220قرار مي دهيم وبعد علائم چرخشي تنظيم فاصله (GOP)را روي Max مي گذاريم تنظيم حساسيت يا (Sens) را روي Maxمي گذاريم زمان شستشو يا (   )را روي Minمي گذاريم وزمان كار يا (Work)را روي Max مي گذاريم بعد از اين مراحل اُتومات دستگاه را روشن مي كنيم جهت اسپارك وقتي كه اتومات روشن شد الكترود مسي كه به سه نظام متحرك بسته ايم جت اسپارك به داخل سوراخ پلاك حركت مي كند ما از روي كوليس ساعتي كه روي دستگاه اسپارك تعبيه شده مي توانيم بفهميم كه الكترود به محل اسپارك رسيده است يا نه . بدين صورت اگر حركت كوليس ساعتي تند بود نشان مي دهد كه به محل اسپارك نررسيده واگر كند شد همراه با دود زياد نشان دهنده ي اين است كه به محل اسپارك الكترود رسيده كه در اين صورت با كوليس ساعتي را روي با ر(1.5)قرار مي دهيم . اتومات را روشن مي كنيم تا قطعه كار اسپارك شود اگر در حين كار ديديم Contactمي كند نشان دهنده ي اين است كه الكترود در مركز سوراخ پلاك نيست وبايد سر پرت دستگاه را جلو وعقب ببريم تا Contact خاموش شود چنانچه كه خاموش شد نشان دهنده اين است كه در مركز قرار دارد بعد از اتمام اسپارك جريان گازوئيل قطعه شده ودستگاه وكوليس ساعتي به انتها ي خود مي رسد ودستگاه برق آژير مي زند ونشان دهنده ي اين است كه اسپارك صورت گرفته .

8. سنگ زني :
وقتي كه در مرحله ي Rداخلي به پايان مي رسد محل اتصال باِرل وبليد از دو طرف دو لبه باقي مي ماند كه اين رو لبه توسط دستگاه فرز انگشتي ومهارت اُپراتور برداشته مي شود . اختلافات پلاك DHS,DCS
مادر DCSدو نوع خم كاري داريم داخل 850,1700و Rخارجي را نيز نداريم وبراي اسپارك كردن هم بايد الكترود را عوض كنيم والكترود مورد استفاده را جايگزين كنيم .
9. CNC:
حال به علت حساسيت كار وتعداد سوراخ ها ي لازم 12،8،4كار به دستگاههاي غير ستني واگذار مي شود . در اين واحد ما برنامه ي تعداد سوراخ ها را برنامه نويسي مي كنيم وبراي دستگاه تعريف مي كنيم ودستگاه خود را به طور مكانيزه همه ي كارها را انجام وقطعه را آماده تحويل مي دهد .
15. مراحل پوليش والكترو پوليش
در اين مرحله براي پلاك DHS,DCS
كار درست شبيه نيل است وهمان كارها با همان دستگاه ها انجام مي شود .
 


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان