میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

پایان نامه مقايسه اضطراب ميان دانشجويان دختر و پسر رشته مشاوره


کد محصول : 1000492 نوع فایل : word تعداد صفحات : 68 صفحه قیمت محصول : 7000 تومان تعداد بازدید 1005

فهرست مطالب و صفحات نخست


مقايسه اضطراب ميان دانشجويان دختر و پسر رشته مشاوره


فهرست
عنوان                                                                                          صفحه
فصل اول: بيان موضوع تحقيق    7        
مقدمه      8                                                                                     
بيان مسئله    10                                                                                  
فرضيه                11         
اهداف تحقيق     12
فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق     14                                             
تعريف اضطراب             16     
تشخيص باليني اضطراب                     18      
توصيف اختلالهاي اضطرابي             22     
جدول 1-7 نشانه هاي وحشت زدگي درد ( DSM-IV)     24                        
جدول 2-7 خلاصه سنجشي اختلال وحشت زدگي      26                          
گذر هراسي       27
جدول 3-7 خلاصه سنجش گذر هراسي        28                                        
جدول 4-7 ملاكهاي تشخيص هراس اجتماعي براساس ( DSM-IV)    29 
اختلال اضطراب فراگير      31
مشكل ترسهاي مقاوم و اضطراب فراگير    33                                          
باز آموزي تنفس      34
مشكلات مرتبط بارم ناكافي       35                                                         
مهار كردن اضطراب كنترل و پيش بيني پذيري       37                              
تفكيك ترس از اضطراب      39
مولفه هاي رفتاري اضطراب       40                                                        
 اهداف بلند مدت       41
ملاحظه هاي درماني      42
اختلال اضطرابي ناشي از مواد      43                                                      
اختلال اضطراب – افسردگي مختلط       44                                              
درمان دارويي        46                                                                            
فصل سوم: روش اجرايي پژوهش        47                                              
تعيين و تعريف جامعه       48                                                                 
ابزار اندازگيري در تحقيق      49                                                             
دستور اجراي پرسشنامه        50                                                          
طرح پژوهش        51                                                                            
فصل چهارم: تجزيه و تحليل نتايج          54                                           
آمار بدست آمده از آزمون كتل دانشجويان پسر      55                          
جدول 4-1 نمرات خام آزمونهاي دو گروه پسران        57                      
جدول 2-3 مقايسه اضطراب در بين دختران و پسران        59                
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري       60                                                
نتيجه گيري         61                                                                            
محدوديت ها        62                                                                           
پيشنهادات       62                                                                               
ضمائم      63                                                                                     
منابع         64                                                                                                   
پاسخگويي      65                                                                               

فصل اول
بيان موضوع تحقيق

مقدمه :
اضطراب يكي از شايعترين اختلالات انسان است و به قول Avden قرن 20 قرن اضطراب مي باشد.
اگر چه اضطراب و دلهره از زمان هاي گذشته به عنوان يكي از اختلالات عمده شناخته شده است. با اين وجود تنها چند دهه اخير به عنوان يك مسئله جدي مورد توجه روان پزشكان و روان شناسان و ديگر دست اندر كاران بيمارهاي رواني قرار گرفته است .
اضطراب بهايي است كه بشر كنوني براي تمدن مي پردازد به نظر مي رسد كه در اين عصر به اصطلاح تمدن مشكلات انسان همواره روبه تزايد بوده اسن. جنگها ، زندگي شخصي و خانوادگي بشر را به مخاطره انداخته اورا در ادوه و نا آرامي اجتماعي رها ساخته است. جزر و مدهاي اقتصادي و تغييرات تكنولوژيايي تاثيرات خود را به صورت بيكاري ، از دست دادن موقعيت هاي شغلي و فقر و تنگدستي براي ميليونها تن از افراد بشر نمايان ساخته است. انفجار جمعيت ، مسائل و تنشهاي اجتماعي خاصي را به همراه داشته است.
آلودگي هوا و محيط زندگي و اجتماعي به طرز خطرناك كوجبات اضمحلال ، فساد و فرسودگي بشر را فراهم ساخته امنيت رواني آنان را به مخاطره انداخته است. جامعه شهري با تحرك زياد و نامشخص خود ، نبود روابط خانوادگي نزديك و وسيع ، فشار رواني فزاينده اي را برافراد تحميل نموده است. ازداوج هاي ناموفق و ناخشنود كننده ازهم گستگي خانوادگي ، طلاق و داغ هاي هيجاني كه بروالدين و كودكان باقي مي گذارند، ناراحتي هاي بشر كنوني را افزايش داده اند . توجه به معنويات جاي خود را به رقابت هاي افراطي و جلوه هاي خيره كننده زندگي صنعتي بخشيده و اضطراب بشر كنوني را عميق تر ساخته است.
اضطراب پديده رواني و مفهومي نظري روانشناسي است كه در آن شناخت و عاطفه دخالت اساسي دارد.
اضطراب وقتي بروز مي كند كه فرد نتواند فشار ئ تهديد حاصله را دفع يا با طريقي مناسب با آن كنار بيايد .
تشديد شرايط اضطراب و يا استمرار آن موجب بروز علائم گوناگوني چون خستگي – افسردگي ، گناه ، سردرد ، مشكلات جنسي ، احساسات كهتري و بي كفايتي مي شود . در چنين شرايطي يا خود شخص تصميم مي گيرد به روانكاو يا به وي توصيه مي شود كه به روانشناس مراجعه كند. سيد احمدجمالي ( سال 1378 ص 45)
شايد اغراق نباشد كه اگر اضطراب به عنوان يك حالت مستقل همراه با اختلالات روحي ديگر به خصوص افسردگي را شايعترين بيماري قرن حاضر به حساب مي آوريم . احساس نگراني مخصوصا در مورد آينده ، ناراحتي عمده بيمار به حساب مي آيد در اين رابطه شايد بي تناسب نباشد اگر اضطراب ها را التهاب آينده معرفي كنيم . اين اصطلاح در لغت نامه معروف عميد آشفتگي ، لزيدن ، بي قراري معرفي شده است.
بيان مسئله :
مهمترين عاملي كه براساس نظريه تحليل عاملي رواني محسوب مي شود ، اضطراب است . مفهوم اضطراب در مكتب تحليل رواني نقش برجسته دارد يعني به همان صورت كه اگر بدن دچار زخم به التهاب و بيماري گردد، اولين نشانه آن به صورت تب ظاهر مي شود . اگر فرد از نظر رواني دچار مسئله و مشكل شود ، اولين نشانه آن به صورت اضطراب جلوه گر مي شود . اضطراب هم علت محسوب مي شود و هم معلول يعني علت بسياري از ناراحتيهاي رواني اضطراب است. همچنين اگر هرگاه با يك مسئله و مشكل رواني مواجهه گردد، موجب به هم خوردن تعادل رواني مي شود.
در اين تحقيق به بررسي اضطراب در بين دختران و پسران پرداخته كه آيا اضطراب و دلهرگي در بين دخران به علت ضعيف تر بودن آن تفاوت دارد كه اين مياله مورد توجه قرار مي گيرد . كه دختران به علت توانايي كمتر وبرخورد با مشكلات دچار ترس و تشويش مي شود يانه ؟
سوال مسئله :
آيا بين ميزان اضطراب امتحان دختران رشته روانشناسي با پسران رشته روانشناسي تفاوت معني داري وجوددارد؟
آيا بين ميزان اضطراب دختران رشته روانشناسي بيشتر است يا در پسران رشته رواشناسي ؟
آيا بين ميزان اضطراب دانشجويان دختر وپسر رشته روانشناسي با دانشجويان سايررشته ها تفاوت وجوددارد .
فرضيه:
ميزان اضطراب در دانشجويان دختر روانشناسي بيشتر از دانشجويان پسر رشته رونشناسي است.
ميزان اضطراب در دانشجويان پسر رشته روان روانشناسي كمتر از دانشجويان دختر روان شناسي است.
اضطراب دختران به طور كلي بيشتر از پسران مي باشد.
اضطراب در دختران مجرد بيشتر از دختران متاهل مي باشد.
متغيرهاي تحقيق :
اضطراب                    متغير وابسته
در گروه دختران و پيران رشته روانشناسي متغير مستقل در دو گروه مستقل
تعريف نظري و عملياتي :
اضطراب : تپش قلب ، مشكلات تفسي – لرزه – احساس سستيدرپاها و پاره اي موارد ميل به ادرار كردن مي تواند به اين بحران پايان بخشد.
تعريف عملياتي :
عبارت است از نمره اي كه آزمدني ها از تست اضطراب سنج كتل به دست آمده اند.
اهداف تحقيق :
هدف كلي تحقيق حاضر تحقيق مقايسه اضطراب بين دختران و پسران رشته روان شناسي دانشجو است اين به معني آنست كه آيا دختران نسبت به پسران داراي اضطراب بالايي هستند يانه ؟ پسران از دختران اضطرابشان بالاتر است ؟ و يا تفاوتي وجود ندارد؟ و آيا اضطراب بالا باعث مشكلاتي مي شوديانه ؟
اهميت و ضرورت تحقيق :
اضطراب هايي است بشر كنوني براي تمدن مي پردازد وبه نظر مي رسد كه در اين عصر به اصطلاح تمدن مشكلات انسان همواره روبه تزايد بوده است. جنگل ها زندگي شخصي و خانوادگي بشر را به مخاطره انداخته واو را در اندوه ونا آرامي احتماعي رها ساخته و خزر ومدهاي اقتصادي و تغييرات تكنولوژيايي براي ميليونها تن از افراد بشر نمايان ساخته است و اين مشكلات ممكن است كه در دختران و پسران به كونه اي متفاوت دچار استرس و اضطراب بكند كه طي تحقيقات انجام شده بايد راه حلهاي مناسبي را جهت اضطراب جوانان به كار برد كه باعث مشكلات بعدي نشود.

فصل دوم
ادبيات وپيشنه تحقيق

( مروري برتحقيقات انجام شده تحقيقات پيشين در ارتباط با موضوع )
در سال 1381 پژوهشي توسط خانم مژگان لايقي فر تحت عنوان مقايسۀ اضطراب ميان دانشجويان دختر و پسر رشته مشاور دانشگاه آزاد ابهر صورت گرفته است ونتايج اوحاكي از اين است كه ازلحاظ آماري بين هردو دانشجواضطراب وجود دارد. طبق پژوهش هاي انجام شدۀ اودر تعبير و تفسير حالات عاطفي واز آن جمله اضطراب به سادگي نمي توان حكم كرد زير عوامل متعددي در اين قفيه دخالت  دارد طبعا اين دشواري در مقايسه اضطراب دو جنس نيز به چشم مي خورد وحتي مي توان گفت به علل و عوامل چند آن را تشديد مي كند قرار دادي بودن واژههاي بهنجار و ناهنجار كه معمولا با حالات عاطفي همراه است ميزان تحمل انسان در مقابله با مشكلات وحوادث اشتغال ذهني انسان به انواع انديشه ، وجنسي فرهنگ عمومي جامعه وخرده فرهنگهايي كه در جامع اي تفلير ايران تجليات آن را به تعداد فراوان مي توان مشاهده كرد توانايي اشخاص نوجونان در شناخت اوضاع و احوال روابط خانوادگي انجم از ارتباط والدين با يكديگر با وسايل ارتباط دهي به ويژه تلويزيون ، همسلان ، محيط مادي و معتوي دهها عامل ديگر مي تواند در هيجانهاي انسان اثرات منفي يا مثبت داشته باشد . بي شك اگر اثر اين تاثير واقعا مثبت باشد نه تنها زماني متوجه صاحب آن نيست بلكه از جهات مختلف مي تواند مدد كار و راهنمايي او باشد اما منفي باشد. عواتب ناخوشايندي به بارمي آورد كه گاه جبران آن مشكل به نظر مي رسد . و پيشنهاد او اگر فرزندان ها راهنمايي خوبي داشته باشند دچار اضطراب نمي شوند وبه مادران و پدران و معلمان توصيه مي كنم كه بيشتر مراقب فرزندان خود و جامعه باشند .در سال 138 پژوهشي ديگر توسط خانم صغري آزادي در دانشگاه آزاد اسلامشهر تحت عنوان مقايسه اضطراب ميان دانشجويان دختر و پسر رشته مشاوره صورت گرفت اسن و نتايج اوحاكي از اين است كه از لحاظ آماري بين هردو دانشجو اضطراب وجود دارد.در سال 1379 در دانشگاه اهواز پژوهشي تحت عنوان مقايسه اضطراب ميان دانشجويان دختر و پسر رشته روانشناسي صورت گرفته است و نتايج اوحاكي از اين است كه از لحاظ آماري بين هردو دانشجواضطراب وجود دارد.
پيشينه :
تعريف اضطراب :
مشكلات زيادي در رسيدن به تعريف دقيقي از اضطلب وجود دارد. اكثر نظريه پردازان با لانگ ( 1968) توافق نظر دارند كه اضطراب يك مفهوم فرضي است. اين مفهوم همچنين ذهني است كه وجود خارجي ندارد اما ممكن است در توضيح پديده هاي قابل مشاهده مفيد باشد .
لانگ ( 1969 ) يك الگوي سه نظامي 2  از اضطراب پيشنهاد كرده است كه درشناخت تعاريف بالقوه مختلف اضطراب كمك زيادي نموده است. اضطراب ممكن است برحسب تفكر به عنوان مثال « من نرسيده ام » احساسات جسمي يا احساساتي مانند افزايش ضربان قلب ، عرق كردن ، تنش يا بر حسب رفتار نظير اجتناب از يك موقعيت يا فرار كردن تعبير و تفسير شود . نميرخ اضطراب در اشخاص مختلف بر حسب اين كه كدام نظام بيشتر متاثر است متفاوت خواهد بود . اين سه نظام باهم پيوستگي دارند و تاثير مستقيمي بر همديگر مي گذارند. از اضطراب در كلي ترين معنايي كه مي توان از آن به دست داد به عنوان مجموعه اي پاسخهاي جسمي ، شناختي و رفتاري به استرس ياد مي شود.

Lang-1
Threesystems-2

تشخيص باليني اضطراب :
از دو نظام بندي تست تشخيصي كه به طور گسترده اي از آن استفاده مي شود مي توان نام برد .
اول : طبقه بندي بين المللي سازمان بهداشت جهاني از بيماري ا ( ICD) است كه در آينده اي نزديك نسخه تجديد نظر شده هم در آن با جزييات كامل منتشر خواهد شد. ( سارتاريوس و همكاران 1988) اما در حال حاضر نهمين چاپ آن و.... ICD ( 1975) وجود دارد.
دوم : راهنمايي تشخيص و آماري اختلالهاي رواني انجمن رونپزشكي آمريكاست كه براي سومين بار در سال 1980 ( DSMIII) و مجددا در سال 1987 ( DSM-III-R) مورد تجديد نظر قرار گرفته است . متاسفانه اين دو نظام طبقه بندي بكسان نيستند و بنابراين مشكلاتي در زمينه مقايسه بين المللي بين گروههاي تشخيص وجود دارد با اين وجود اين در پيش نويسهاي ICD-10  اظهار شده است كه نظامهاي طبقه بندي به طور فزاينده اي به همديگر شباهت پيدا مي كنند.
 در اين دو نظام طبقه بندي عمدتا بر مباني فرضهاي ( الگوي طبي1 )، نابهنجاري رواني استوار هستند در اين دو نظام طبقه بندي گفته مي شود كه

Medical   moder1
رفتار ناهنجار مشكلي از بيماري است و انواع خاص رفتارعلايمي هستند كه در تركيب با هم سندرومهاي بيماري رواني را تشكيل مي دهند . درطبقه بنديهاي مزبور تشخيص اوليه تاكيد مي شود. آنگاه براساس اين تشخيص سبب شناسي با منشاء معيني براي بيماري مشخص مي شود. در مرحله بعد معمولا با استفاده از دارو و يا با شيوه روان درماني براي معالجه بيماري تلاش مي شود. پس يك پيش آگاهي يا سيري پيش بيني شده براي بيماري و پيامدهاي آن در نظر گرفته مي شود با اين حال در سومين تجديد نظر DSM سعي شده است تا اندازه اي اين روش كنار گذاشته شود و مكانهاي مشخص تري براي هريك از طبقات تشخيص تعيين شود. همين طور در پيش نويسهاي اوليه 10- ICD به دلايل ياد شده تغييرات مشابهي صورت گرفته است.
از جمله تعاريف اساسا توصيفي است از فرضهاي نظري اجتناب شده است و سبب شناسي تنها تعامل مواردي است كه به وضوع قابل اثبات باشد( گلدر1 – گات 2- ومايو3 1983) هر دو نظام – DSM-III-ICD در رابطه با اضطراب و استرس ارائه شده است. ترس ها و اضطراب ممكن است فقط به دليل شدت آنها ناراحت كننده باشند . همچنين اشتغال فكر پيوسته با ترسهاي ويژه مانند ترس از خطرهايي ك در اختلالهاي وحشت زدگي سلامت فرد را تهديد مي كنند ممكن است موجب دشواري تحمل ترس شود. علاوه براين ترس ها و وحشت زدگي ممكن است با افزايش خطر خودكشي رابطه داشته باشند.

Geldr-2
Gath-3
Mayou-4
ماركس 1 ( 1987) . و يا با بيماري هاي وخيم قلبي – رگي مربوط باشند . ( هانيس 2 و همكاران 1987) با وجود اين مكانيسم هاي علت و معلولي ، اين رابط ها چندان مشخص نبستند. آنچه آشكار است ، ترس و اضطراب مزمن ممكن است بر روابط اجتماعي ، شغلي و تفريحي آسيب وارد سازد . اشخاص كه در محل كار خود بسيار مضطرب مي شوند ، گزارش مي دهند كه خودشان بر اين بتورند كه ناراحتي آنان بسيار آشكار است واگر كسي با آنان صبحت كند معلوم خواهد شد كه آدمهاي نامطمئن و ناداني هستند . ( گلاس 3 و همكاران 1982، هالفورد و فادي 4 1982)
نمونه گيري از گزارش هاي خود سنجي ترس واضطراب
پيشنهاد شده است كه متخصص باليني در سنجش ترس هردو مورد تجربه درمان جوو انتظارهايش از ترس را ثبت كند. هرگاه درمان جو سرگرم رويا رويي با يك موقعيت ، چه در تخليل ويا واقعيت باشد به دو پرسش بايد پاسخ دهد.
1- در حاضر آرمودني تا چه اندازه مضطراب است؟ ( آزرمودني مقياس درجه بندي را تكميل مي كند) 
   
Marks-1
Haines-2
Glass-3
Halfordgfody-4
 2- آزمودني انتظار دارد تا چه اندازه مضطرب مي شود و يا او فكر مي كند با موقعيت مورد نظر با چه اندازه از كارايي كنار خواهد آمد؟ ( آزمودني مقياس درجه بندي را تكميل ميكند)
علاوه براين در مورد ترس هاي ويژه درمان جو بايد افكار منفي خود را در موقعيت هايي كه دچار بيشترين ميزان ترس مي شود . روي يادداشت هاي روزانه ثبت كند.
توصيف اختلالهاي اضطرابي رايج
مصاحبه هاي تشخيص سازمان يافته اي در دست است كه با مكانهاي DSM-III-R همخواني دارند ( دي ناردو 1 و همكاران 1985). بحث زير طرح كلي ويژگيهاي اختلالهاي اضطرابي عمده را ترسيم مي كند.
اختلال وحشت زدگي
نشانه هايي كه به طور معمول با وحشت زدگي همراه هستند ( DSM-IV . انجمن روان پزشكي آمريكا 1994) در جدول 1-7 ارائه شده است چگومگيسنجش اختلال وحشت زدگي در جدول 2-7 خلاصه شده است كه دست كم با 4 مورد از 13 نشانه جسماني يا شناختي جدول شماره 1-7 همراه  است اين حمله آغازي ناگهاني دارد وبه سرعت ( معمولا در 10 دقيقه يا كمتر )

Dinard-1
به اوج خود مي رسد و اغلب با احساس خطر يا سرنوشت شوم قريب الوقوع و تمايل شديد به فرار همراه است . سه نوع حمله وحشت زدگي اختصاصي با روابط متفاوت ميان آغاز حمله وجود يا عدم وجود عوامل راه اندازموقعيتي 1 وجوددارند.
1- حمله هاي وحشت زدگي غير منتظره يا بدون نشانه كه در آنها آغاز حمله وحشت زدگي به يك عامل راه انداز موقعيتي مربوط نمي شود ( يعني به طور خود به خود و غافلگيرانه روي دهند)
2- حمله هاي وحشت زدگي وابسته به موقعيت يا با نشانه كه در آنها حمله وحشت زدگي تقريبا هميشه بلافاصله با قرار گرفتن در معرض يك نشانه يا عامل راه انداز موقعيتي ، يا با پيش بيني آن روي مي دهند . ( مانند ديدن يك مار يا سگ كه هميشه بلافاصله موجب جمله وحشت زدگي مي شود)
3- حمله هاي وحشت زدگي با زمينه موقعيتي كه بيشتر احتمال دارد با قرار گرفتن در معرض نشانه يا عامل راه انداز موقعيتي روي دهند. اما هميشه با علامت همراه نبوده و لزوما بلافاصله پس از قرارگرفتن علامت موقعيتي ظاهر نمي شود.
براي مثال ، در حال رانندگي ، اما گاهي اوقات حمله حدود نيم ساعت پس از رانندگي ظاهر مي شود.
Situationalmggers-1
جدول 1-7 : نشانه هاي وحشت زدگي در ( DSM-IV)
1- تپش قلب ، تسريع يا افزايش ضربان قلب
2- تعريق
        3- لرز يا رعشه
4- احساس تنگي نفس يا خنتگي
5- احساس بسته شدن راه گلو
6- احساس درد يا ناراحتي در قفسه سينه
7- تهوع يا ناراحتي شكمي
8- احساس سر گيجه  بي ثباتي ، گيجي يا ضعف
9- مسخ واقعيت يا مسخ شخصيت
10- ترس از ديوانه شدن يا از دست دادن كنترل
11- ترس از مرگ
12- نابهنجاريهاي بساوشي ( بي حسي يا احساس سوزش )
13- تب ولرز يا برافروختگي
ويژگي اصلي وحشت زدگي وجود حمله هاي وحشت زدگي برگشت كننده و غير منتظره است كه در پي آنها به مدت دست كم يك ماه در شخص نگران رخداد حمله هاي ديگر بوده است ويا درباره تلويحات يا پيامدهاي احتمالي حمله هاي وحشت زدگي يا تغيير رفتاري عمده مدتبط با اين حمله هاي نگراني داشته باشد.
ملاك الف : حمله هاي وحشت زدگي ناشي از اثرات فيزيولوژيايي مستقيم مواد ( مانند مسموميت با كوكائين ) يا يك بيماري جسملاني ( مانند پركاري تيروئيد ) نيستند.
( ملاك ج ) حمله هاي وحشت زدگي بر حسب يك احتمال رواني ديگر ( مانند هراس شخصي يا اجتماعي ، اختلال وسواس فكري علمي ، اختلال فشار رواني پس آسيبي ، يا اختلال اضطراب جدايي ) توجيه بهتري ندارد.
( ملاك د) فقدان گذر هراسي

جدل 2-7 خلاصه سنجش اختلال وحشت زدگي
1-    يادداشت برداري : ثبت روزانه رخداد يا عدم رخداد وحشت زدگي ها ، درجه بندي شدت از ( 1تا 910 و مدت همچنين ثبت ساعت هاي روز ، شرايط و پيامدها
2-    توصبف احتمال وحشت زدگي و تشخيص آن بر حسب ملاك هاي ( DSMIV) قبل از ؟آغاز درمان در صورت لزوم : تكميل پرسشنامه حمله وحشت زدگي ( نورتون و همكاران 1985)
3-    سنجش عوانل موثر در وحشت زدگي ها ، قبل و بعد از درمان : تكميل شاخص حساسيت به اضطراب ( رايس و همكاران 1986) و پرسشنامه شناخت هاي وحشت زدگي ( لكام و همكاران 1990)
4-    قبل و بعد از درمان : تكميل پرسشنامه نشانه هاي وحشت زدگي ( لكام و همكاران 1990)
5-    براي ايجاد نشانه هاي مثابه وحشت زدگي . اجري آزمون تحرسيك قبل و بعد از درمان : براي مثال تنفس زياد ( يعني بيش از 30 نفس عميق در هر دقيقه به مدت 3 دقيقه ) يا آموزش ورزش
6-    ثبت روزانه شناخت هاي ويژه و شرايط آنها و تلاش براي نمونه گيري از حمله هاي وحشت زدگي
گذر هراسي 1 :
افراد مبتلا به گذر هراسي : يعني ترس يا اجتناب از تنها بودن در مكانهاي عمومي ( DSM-III) اغلب احساس هاي جسماني شبيه بيماران مبتلا به اختلال وحشت زدگي دارند، مانند: تنش، احساس مبهم يا غير واقعي بودن ، لرزش ، خشك شدن دهان ( آريندل 2 ، 1980) اين نشانه ها ممكن است از نظر شدت افزايش يابند وبه افزوده شدن به ساير نشانه ها مانند دردهاي قفسه سينه ، ناگهان به حمله هاي وحشت زدگي تبديل شوند.


 


منابع :


منابع :


1- ترور. ج. انرايت 1376. كنترل اضطراب و استرس و « روش هاي مقابله با اضطراب و استرس » ( مترجمان : احسن توزنده جاني – نسرسن كمال پور ) نشر : مرندير

2- كلاپلان – سادوك . 1382. خلاصه روانپزشكي ( علوم رفتاري – روانپزشكي ) ( ترجمه : دكتر نصرت الله پور افكاري ) نشر : آينده سازان – شهر آب

3- كيم پالگ – آرتور جاسنگي . 1381 . راهنماي كاربردي روان درماني گروهي ( ترجمه : زينب رزوان – نرگس جانزاده ) ناشر : موسسه انتشاراتي تيمورزاده . نشر طبيب .

4- اس . جي ئي . ليتدزي . جي . ئي . پاول . 1379. تشخيص ودرمان اختلالهاي رواني بزرگسالان در روان شناسي باليني ( ترجمه . دكتر محمد رضا نيكخو و هاماياك آواديس يانس ) نشر شابك

5- دلاور . علي (1376) روش تحقيق در روان شناسي و علوم تربيتي . تهران نشر ويرايش

1-     شريفي . حسن پاشا و نجفي زند ( جعفر 1375) روش هاي آماري در علوم رفتاري ، تهران نشر دانا

 آزاد ، حسين – آسيب شناسي رواني 2، 1377 ، تهران انتشارات بعثت

 
طراحی سایت : سایت سازان