میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

گرامر زبان حال ساده


کد محصول : 1000621 نوع فایل : word تعداد صفحات : 8 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 972

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m3d621

فهرست مطالب و صفحات نخست


گرامر زبان حال ساده

زمان حال ساده (Present simple) :
مصدر بدون To+ فاعل
نکته 1 :درسوم شخص مفرد ( He/She/It ) به فعل مورد نظرs اضافه می کنیم.                                                                                                                                              
I/You/We/They + Leave   *  He/She/It + Leaves
نکته 2 :افعالی که به حرف S-X-O-Z-Ch-Sh ختم شوند در سوم شخص مفرد به آبها es می افزاییم.
I/You/We/They  go  *  He/She/It  goes
شکل منفی : چون در ساخت این زمان افعال کمکی وجود ندارد ازDonot وDoesnot استفاده می کنیم.
I/We/You/They  donot leave  *  He/She/It  doesnot leave
شکل سوالی :(Do و Does )                                                                                                 Do  i/you/we/they  leave?  *  Does  he/she/it  leave
طریقه ی شناسایی : قیدهای تکرار: never,always,usually و...
قیدهای زمان everynight,everyday
زمان حال استمراری ( Present continuous ) :
ing فعل + am/is /are + فاعل
 من درحال بازی کردن هستم .
     I am playing   
*    you/we/they are playing   He/she /It/ is playing
شکل منفی : بعد از افعال کمکی not قرار می دهیم .
  I am not playing
شکل سوالی : با آوردن افعال کمکی در ابتدای جمله
 I am playing = Am I playing  ?
He/she/It is playing = Is he/she/it playing ?
طریقه شناسایی :قیدهای زمان now,today,this week
زمان گذشته ساده (:(Past Simple
قسمت دوم فعل + فاعل
  او بازی کرد    He played   *    من بازی کردم   I played    
شکل منفی : چون درساخت این زمان فعل کمکی وجود ندارداز didnot استفاده می کنیم .
     I played = Ididnot play                            
  شکل سوالی :با قراردادن Did درابتدای جمله
                                    I played = Did I play
طریقه ی شناسایی : قیدهای زمان گذشته ago,in14568
زمان گذشته استمراری (:(Past Continuous
ing فعل++was/were فاعل 
 من مشغول بازی کردن بودم I/He/she/I was playing  .
شکل منفی : بعد از فعل های کمکی  not ( was,were) می آوریم .
I was not playing  *  we/you/they were not playing     شکل سوالی:  با آوردن افعال کمکی (was,were) در ابتدای جمله
I was playing= was I playing  *
we were playing= were we playing
طریقه ی شناسایی : 1- غالبا" در جملات مرکب بکار می روند 2- با کلمات ربط همراه هستند when (وقتی که), while (موقعی که) ,...
زمان آینده ساده (simple future tense) :
مصدر بدون To+will+فاعل
من بازی خواهم کردI will play  *اوبازی خواهد کرد Hewill play
شکل منفی :باآوردنnot بعد از will .من بازی نخواهم کرد Iwill not (wonot) play
شکل سوالی:با آوردن will به ابتدای جمله. آیا شما بازی خواهید کرد will you piay?
طریقه شناسایی : قیدهای زمان آینده  next month,next week,soon ,...
زمان حال کامل (ماضی نقلی ):
اسم مفعول+ have/has+فاعل
من بازی نکرده ام I have played.  *  اوبازی کرده است  He has played
شکل منفی :با آوردن not بعد از.(have/has)   من بازی نکرده ام .I have not played
شکل سوالی : با آوردن (have/has) به ابتدای جمله .Have you played ?
طریقه شناسایی:قیدهای زمان just,three times ,...
نکته :اگر فاعل سوم شخص مفرد باشد((He,she, It ازفعل کمکی has همراه با قسمت سوم فعل اصلی استفاده می شود.                                                                                                  
زمان گذشته کامل:(ماضی بعید) :کاری که قبل از یک کار دیگر درزمان گذشته انجام شده است
اسم مفعول+had+فاعل
من بازی کرده بودم I had played  *اوبازی کرده بود   He had played
I had learned a lot of words by the end of lost year
تا پایان سال گذشته کلمات زیادی یاد گرفته بودم .
جمله وارهای اسمی (:(Noun Clauses
جمله وارهای اسمی بعد از ضمایر موصولی that,when,who,what ,...به کار می روند ونقش اسم را ایفا می کنند .معمولا" جمله وارهای اسمی بعد از افعالی مانند know,think,hope,believe ,...به کار می روند .
چه کسی انگلیسی درس خواهد داد؟ who will teach English ?
کلمه ی پرسشی
من نمی دانم چه کسی انگلیسی درس خواهد داد .
I don’t know who will teach English
عبارت اسمی
نکته مهم:وقتی کلمات پرسشی مانند...,what,when,whoدروسط جمله قرار می گیرد جزو کلمات ربط محسوب می شوند بنابراین دیگر حالت پرسشی ندارد ولازم است بعد از آن ها فاعل به کار رود زیرا جمله باید از حالت پرسشی خارج شود.
آنها کجا زندگی می کنند؟  where  do they live ?
                                                               فعل کمکی   کلمه پرسشی
من نمی دانم آنها کجا زندگی می کنند .
 I donot know where  they live
         فاعل   کلمه ی ربط
در جمله ی فوق چون where در وسط جمله قرار گرفته لذا جمله از حالت پرسشی خارج شده
نمونه سوال :   
                              I donot know where............  
   a)does Ali live   b)will Ali live   c)Ali lives   d)did Ali live
جواب (C) من نمی دانم علی کجا زندگی می کند
بعد از کلمه ی where در وسط جمله ,جمله از حالت سوالی خارج شده لذا باید بعد از where ابتدا فاعل وسپس فعل به
کار رود چون Ali سوم شخص مفرد است بنابراین فعل S می گیرد .
زمان آینده با عبارت ((tobe going to
عبارت tobe going to به معنی (قصدداشتن,خواستن,تصمیم داشتن) طبق الگوی زیر برای نشان دادن زمان آینده به
جای will به کار می رود .
فعل ساده+ going to+ am/is/are+فاعل
می خواهم تنیس بازی کنم .
             I am going toplay tennis =Iwill play tennis
هر گاه کاری را از قبل برنامه ریزی کرده باشیم وبخواهیم آن را در آینده انجام دهیم از عبارت tobe going to استفاده می کنیم .
نمونه سوال :    
                       1.Mr and Mrs Hamidi .........to Mashhad next month 
a) are going to travel   b)had travelled   c)have just travelled   d)where travelling
جواب((a آقا وخانم حمیدی قصددارند ماه آینده به مشهد بروند
2.I usually have lunch at home .today Iam going...........(eat) lunch at a restaurant.
جواب ((to eat
کاربرد مصدر با to بعد از صفت :
مصدر مکمل صفت است بنابراین بعد از صفت طبق الگوی زیر میتوان ازمصدربا to استفاده کرد .
ادامه جمله+مصدر با to + مفعول+ for+صفت+is+it
It is hard for  Reza to an swer the questions.
                               مصدر      مفعول         صفت
پاسخ دادن به سوالات برای رضا مشکل است .
It is easy for Arash to speak English
                  مصدر     مفعول         صفت
برای آرش انگلیسی صحبت کردن آسان است.
اسم مصدر(Gerund):
اسم مصدر اسمی است که از فعل مشتق شده و برای ساختن آن بعد از قسمت اول فعل از ing استفاده می کنیم.
اسم مصدر= ing +فعل
رانندگی driving......ing+drive رانندگی کردن
شنا swimming......ing+swim شنا کردن
موارد استفاده اسم مصدر :1-اسم مصدر میتواند جایگزین فاعل شود.                                                                           
 یاد گرفتن انگلیسی آسان است.
 learning English is easy
فاعل
2-اسم مصدر می تواند جایگزین مفعول جمله شود.  من شنا را دوست دارم  I like swimming                                                                                                         مفعول
3- بعد از حرف اضافه اسم مصدر به کار می رود.
 Arash is interested    in     playing football
                     مصدر   حرف اضافه
آرش علاقه مند به بازی فوتبال است.
نمونه سوال :  
Majid usually enjoys ...............the cartoons on Tv.
a)watch   b)watching   c)to watch   d)watched   جواب (b) مجید معمولا" از تماشای کارتون ها در تلویزیون لذت می برد.
افعال دو کلمه ای :
افعال دو کلمه ای از دو یا چند کلمه تشکیل شده که مجموعا" دارای معنی واحدی هستند.
مثال : خاموش کردن   turn off.            روشن کردن turn on
توجه: افعال دو کلمه ای به دو دسته تقسیم می شوند
1-افعال جداشدنی : در افعل جدا شدنی اسم یا ضمیر می تواند بین دو کلمه قرار گیرد
مثال :رادیو را خاموش کردم .                     I turned off the radio
I turned the radio
آن را خاموش کردم.                                     Iturned it off
2-افعال جدا نشدنی:در افعال جدا نشدنی اسم یا ضمیرنمی تواند بین دو کلمه قرار گیرد.
دنبال کتاب می گردم .     I am looking for the book  *   دنبال آن می گردم.  I am looking for it
نکته :اصولا" کلماتی مانند for,at,to,with,in,from حرف اضافه هستند واسم یا ضمیر همیشه بعد از آنها قرار می گیرد.
حرف اضافه بعد از صفت یا فعل:
هر گاه بعد از صفت یا فعل حرف اضافه بکار رود ما بین دو کلمه از اسم یا ضمیر نمی توان استفاده کرد.
رضا به تصویر نگاه می کند.
       Reza is Iooking     at    the picture
حرف اضافه
رضا به آن نگاه می کند.    Reza is looking       at     it
                                         حرف اضافه
 


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان