میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

مقاله زعفران


کد محصول : 1000660 نوع فایل : word تعداد صفحات : 8 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 949

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m3d660

فهرست مطالب و صفحات نخست


زعفران


برماست كه با تلاش خوددرصددبرآوردن نيازهاي خود باشيم تا بتوانيم درراه خدمت به مردم گام برداريم وباري از دوش زحمتكشان برداشته وآنهارادرانجام كارهايشان كمك كنيم.ارزش بالاي اقتصادي ودارويي زعفران باعث شده كه اين گياه داراي اهميت زيادي ميان كشاورزان شده است وآنها به كاشت اين گياه اقدام نموده وسطح وسيعي از اين محصول در كشور توليد ميشودكه حدود70درصدزعفران كل جهان است.با توجه به وقت رويش زعفران كه در پاييز ودر هواي سردميباشد.لذاموجب سختيهاي زيادي ميشود كه باعث رنج وعذاب كشاورزان است ونيز به سطح زياد زيركشت اين محصول ورشد يكباره آن باعث ميشودكه با كمبود نيروي انساني جهت جمع آوري اين محصول روبرو ميشويم كه باعث از بين رفتن مقدار زيادي از آن ميشود.متاسفانه بدليل عدم اطلاعات فني بين كشاورزان وغافل بودن بخش صنعت از كشاورزي ودستگاههاي مورد احتياج دراين بخش هيچ گونه پيشرفتي رادراين ضمينه نداشته ايم وجمع آوري اين محصول كاملا به صورت سنتي وبدون وسايل وتجهيزات انجام ميگيرد.مشاهده اين موارد مرا براين داشت كه با اطلاعات هرچندكم وناچيزي كه دارم درصدد ساختن دستگاهي جهت انجام اين عمل برآييم.كه در اين راه مقداري توانسته ام افكار خويش رامتمركزساخته ودستگاهي كه آن راشرح خواهم دادطراحي كنم.در اينجافرصتي براي من پيش آمد كه بتوانم آنچه درذهن داريم رادرمجمعي مطرح كنم كه ازاشتباهات خويش آگاهي يابم.كه اميد است با راهنما يي هاي جناب آقاي مهندس جمالي ودانشجويان به عيوب كار خود آگاه شوم وآنها را اصلاح كنم.
(متشكرم)
((آشنايي))
ابتدا براي يادگيري چگونگي قرار گرفتن زعفران لازم است مختصرتوضيحي درموردگل وعلف زعفران داده شودتاكمك به درك بهتر مادرمراحل بعدكند.

((براي چيدن اززمين))
بافرارسيدن فصل پاييزوسرد شدن هوازمينهاي زعفران آبياري ميشوند وبعدازمدتي جوانه هايي از خاك بيرون مي آيدكهدرداخل آنهامجموعه اي ازگلهاوعلف ها ميباشدكه با رويش بيشتر ضاهر ميشوند.گلها وعلفهابه صورت گروهي قرار دارند.براي جدا كردن اين دو نوع از يكديگربايد اختلافات آنهارابررسي كنيم.گل بارنگي بنفش وقطري تقريباوبه طورميانگين2.5تا3.5ميليمترميباشدوازاستحكام كششي كمي برخوردار است.علف بارنگي شيري وبه صورت سوزني وضخامت حدود 4/1گل زعفران را داردواز استحكام كششي خوبي برخوردار ميباشدكه اين امر ميتواندسبب جدايش اين دو گردد.

براي جمع آوري اززمين همين كافي است كه بدانيم ميان گل وعلف اختلافات قطري قابل ملاحظه است.
((براي تميز كردن اين محصول ازگل))
برا اين كار بايد بايدگل رابه قسمتهاي كوچكتر تقسيم نمودوبررسي نمودگل ازقسمتهاي ساقه وپرهاي آن تشكيل شده است كه قسمت اصلي گل درقسمت سرآن وبه رنگ قرمز ميباشد.قسمت ساقه گل كاربرد چنداني ندارد لذا اين قسمت را قطع ميكنند سپس باپرپر كردن گل محصول را از آن جدا ميكنيم.انجام اين عمليات به روشهاي مكانيكي كاري سخت به نظر ميرسدكه بامشكلاتي همراه خواهد بود.

((عملكرد))
((مرحله اول))
برا جمع آوري گلها شانه هايي تهيه شده است كه داخل تودههاي علف نفوذ كرده وبراساس اختلاف قطرگلهاازعلف جدا شدهوبراي مراحل آماده ميشوند.اين عمل به طوري است كه درآن شانه ازقسمتهايي تشكيل شده است كه هر كدام وظيفه خاص رابرعهده خواهدداشت كه بدين شرح است.

1)شانه اصلي:كه اسكلت بندي اجزاي شانه ها رابرعهده خواهدداشت وظيفه فرمدهي به عملكردديگرشانه هابرعهده اين قسمت است.اين قسمت به داخل توده هاي گياه نفوذ ميكند.
عمليات شماره1
 2)شانه مياني:كهدر داخل شانه اصلي است وميتواند متحرك باشددرحالت عادي دوشانه  كاملا بر هم منطبق هستند وفاصله بين دو دندانه ها كاملا خالي ميباشد پس از نفوذ به داخل توده هاشانه مياني حركت كرده وفضاي بين دو دندانه را تنگ ميكند تا با گير كردن گل در فضايكم وكشيده شدن آنرا قطع ميكندواززمين جدا ميشود.
قبلا اشاره شدكه علف ها از زخامت كمتري برخوردارهستند.از اين فضاي كم خارج شده وگلها كهبا ضخامت بيشتري هستندآنجا ميمانندوبه مرحله بعد ميروند.
عمليات شماره2
3)منظم كردن:گلهاي چيده شده به علت اختلاف اندازه گلهاوهمچنين پراكندگي درطول دندانه هابايد از لحاض اندازه وهمچنين جمع آوري درقسمت گردشانه اقدام نمايد براي اينكار بايد شانه اي كه به صورت سوزني تهيه شده درفضاي بين دندانها كه حاوي گل است حركت كرده وگلها رابه قسمت پاياني شانه كه گرداست راه يابد در آنجا گلهابه صورت آزاد تري هستندوميتوان آنها را براي قطع كردن قسمت اصلي از ساقه تنضيم شده است.براي اين كارصفحه اي درطول قسمت گردقرار دادگلها به صورت واژگون درداخل استوانه روي صفحه قرار ميگيردوبا حركت صفحه به طرف بالاحركت كرده ودرفاصلهcm1.5از دندانه هامتوقف ميشود دراينجا عمليات قطع كردن انجام ميگيردو گل از قسمت سر به داخل استوانه ميريزد واز قسمت ساقه به بيرون ميريزد.در داخل استوانه با چرخش استوانه گلهاجابجا ميشوند اگردرداخل استوانه شئي باشدكه گلها را به يك سمت هدايت كندميتوان آنها را از داخل استوانه به بيرون راند. بدين شكل كه گلها دريك طرف جمع ميشوند سپس بااعمالنيروي مكش آنها رااز داخل استوانه كشيده ودر مخزن ميريزد.
((مرحله دوم))
عمليات شماره يك
مجموعه ريخته شده در داخل مخزن را به داخل محفظه اي كه در آن ميله هايي دوار وجودداردريخته ميشودكه اين ميله ها ضرباتي به گلها وارد ميكنند كه آنها را پرپر ميكنند بايد دقت نمود كه ضربات وارده نبايد خيلي محكم باشد چون باعث فرسايش زعفران ميشود.
عمليات شماره دو
گلهاي پرپر شده به طرف الك حركت ميكند.در آنجاالكي وجود دارد كه سوراخهاي آن ريز ميباشد.درروي اين الك محفظه اي مخروطي شكل وجود دارد كه قطر آن باقطر الك يك اندازه بوده وقطر انتهاي آن نصف ميباشد.اززيرالك باد با فشار زيادي به آن ميزندكه باعث ميشود پرهايي كه داراي سطح زياد وچگالي كم ميباشد به طرف بالا حركت كرده واز قسمت انتهاي منشور خارج ميشودوروي الك فقط زعفران ميماند كه آن را ميتوان با ضرباتي آهسته به الك به يك طرف جمع كرد وآن راجمع آوري نمود.
((سيستم راه اندازي))
شكل ظاهري اين دستگاه تقريبا شبيه ماشين چمن زني است با اين تفاوت كه درقسمت جلوي آن استوانه وشانه ها قراردارد.براي به حركت درآوردن دستگاه نيرويي معادل نيروي توليدي يك موتورتك سيلندرشبيه به موتور سيكلت كافي است وميتواند دستگاه رابايك سيستم جمع آوري به حركت درآورد.كه براي هماهنگ شدن حركت استوانه و حركت چرخها نياز به محاسباتي ميباشد كه از حوصله جزوه خارج ميباشد.حركت دقيق شانه ها در يكديگرتوسط يك صفحه گردچدني كه روي آن برآمدگيهايي محاسبه شده ومنظم هست تنظيم ميشود.اين كار شبيه حركت وعملكردبادامك در موتورهاي احتراقي ميباشد كه درآن يك دايره اي است كه قسمتي از آن برامده است وباعث حركت سوپاپ ميشود.بلبرينگي توسط يك ميله به شانه مياني وصل شده است وروي اين صفحه حركت ميكند وبا قرارگيري شانه هادر محدوده موازي با زمين اين بلبرينگ روي صفحه حركت ميكند به برآمدگي نزديك شده وبا رفتن بر روي آن باعث عقب راندن شانه ها به همين حالت نگاه ميدارد تا وقتي كه به حركت استوانه وشانه ها به سمت بالا شانه در بالا ترين قسمت استوانه قرار ميگيردكه با هماهنگي گلهادرپايان شانه هادر قسمت گرد شانه آنها را قطع ميكند قطع شدن آنها باز هم نياز به عبوربلبرينگ از سطحي برآمده ترداردكه با عبور از اين سطح فاصله دندانه هاي مياني وشانه اصلي به حداقل رسيده وگل ها در اين ميدان قطع ميشوند.
 


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان