میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

مقاله بافت هاي گياهي


کد محصول : 1000669 نوع فایل : word تعداد صفحات : 14 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 959

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m3d669

فهرست مطالب و صفحات نخست


بافت هاي گياهي

مقدمه    2
بافت مریستم    4
ویژگیهای یاخته های مریستمی    4
طبقه بندی مریستم ها    4
بافت پارانشیم    5
انواع بافت پارانشیم    6
    پارانشیم کلروفیلی  یا کلرانشیم     6
    پارانشیم ذخیره ای    7
    پارانشیم آبی یا آبدار    7
    پارانشیم هوایی یا حفره ای یا آئرانشیم    7
بافتهای نگاهدارنده    8
بافت کلانشیم    8
بافت اسکلرانشیم    9
    یاخته های فیبری    10
    اسکلرئید    10
بافتهای آوندی    11

مقدمه

بافت شناسی (هستولوژی)  یکی از رشته های مهم علم زیست شناسی محسوب می شود. بافت شناسی گیاهی، تاریخی دیرینه دارد و با کوشش دانشمندانی نظیر مالپیگی  و گرو  ابتدا در اواسط قرن هفدهم بنیانگذاری شد. تصاویر بسیار دقیقی که گرو از بافتهای گیاهی رسم کرد امروزه نیز در بسیاری از کتب گیاهشناسی استفاده می شوند.
بافتهای گیاهی بسیار متنوعند و اصولا تنوع آنها در نتیجه تکامل به وجود آمده است. بدین صورت که گروههای گیاهی تکامل یافته تر، دارای تنوع بافتی بیشتری می باشند. بیشترین تنوع بافتی در گیاهان گلدار یعنی تک لپه ایها و دو لپه ایها مشاهده می شود، چون در این گروهها بافتها و سلولها به حد والایی از تکامل خود رسیده اند و کاملا اختصاصی شده اند.
در گروههای پست ترف بافتها تنوع کمتری دارند. برای مثال در خزه ها اگر چه تقسیم کار تا حد زیادی رخ داده است و اندامهای شبیه برگ، ساقه، ریشه ایجاد شده است و سلولهای فتوسنتر کننده و ذخیره ای و جذب کننده ساخته شده است ولی هنوزبافتها تمایز کامل نیافته  و کاملا اختصاصی نشده اند، بنابراین بافتها عمدتا پارانشیمی میباشند. در نهانزادان آوندی  بعضی از بافتها نظیر بافت هدایت کننده برای اولین مرتبه تمایز یافته است و سپس تکامل آنها ادامه می یابد تا در گیاهان گلدار به حد کمال خود می رسد و کاملا اختصاصی می شوند.
بسیاری از گیاهان دارای اندامهای گوناگون ( ریشه، ساقه،برگ، گل) هستند. هر اندام از اجتماع چند نوع بافت و هر بافت از اجتماع یاخته هایی با ساختار و نقش یکسان به وجود آمدی هست. یاخته واحد ساختاری  و کنشی گیاه است.
بافتهایی که در گیاهان دیده می شوند عبارتند از بافتهای : مریستم، پارانشیم، اپیدرم (بشره یا روپوست)، پریدرم، کلانشیم، اسکلرانشیم و همچنین بافتهای چوبی، آبکشی و ترشحی. بافت ÷ارانشیم را "بافت زمینه ای" بافتهای اپیدرم و پریدرم را " دستگاههای محافظ یا پوششی"، بافتهای کلانشیم و اسکلرانشیم را " دستگاههای نگاهدارنده یا استحکامی" و بافتهای چوبی و آبکشی را " دستگاههای هادی " گویند. ( شکل 1)

بسیاری از گیاهان دارای اندامهای گوناگون ( ریشه، ساقه،برگ، گل) هستند. هر اندام از اجتماع چند نوع بافت و هر بافت از اجتماع یاخته هایی با ساختار و نقش یکسان به وجود آمدی هست. یاخته واحد ساختاری  و کنشی گیاه است.
بافتهایی که در گیاهان دیده می شوند عبارتند از بافتهای : مریستم، پارانشیم، اپیدرم (بشره یا روپوست)، پریدرم، کلانشیم، اسکلرانشیم و همچنین بافتهای چوبی، آبکشی و ترشحی. بافت ÷ارانشیم را "بافت زمینه ای" بافتهای اپیدرم و پریدرم را " دستگاههای محافظ یا پوششی"، بافتهای کلانشیم و اسکلرانشیم را " دستگاههای نگاهدارنده یا استحکامی" و بافتهای چوبی و آبکشی را " دستگاههای هادی " گویند. ( شکل 1)

شکل 1: انواع بافتهای گیاهی
بافت مریستم

یاخته های مریستمی که منشاء بافتهای گیاهی هستند جایگاههای مشخصی را در اندامهای گیاهی اشغال می کنند. واژه مریستم از کلمه یونانی " مریستوس " به معنای قابلیت تقسیم گرفته شده و بافتی است که یاخته های آن همواره دارای فعالیت تقسیم یاخته ای هستند.
ویژگیهای یاخته های مریستمی
یاخته های مریستمی معمولا چند وجهی، دارای دیواره نازک، هسته بزرگ، سیتوپلاسم متراکم و چند واکوئول کوچک اند. این یاخته ها در شرایط مساعد بیرعت تقسیم میشوند و یاخته های جدید می سازند.
طبقه بندی مریستم ها
یکی از متداولترین روش طبقه بندی مریستمهای گیاهی، طبقه بندی آنها بر اساس محل قرار گرفتنشان در پیکره گیاه است. بر این اساس دو نوع مریستم وجود دارد:
•    مریستمهای انتهایی  : این نوع مریستمها در انتهای ساقه ها  و ریشه های اصلی و فرعی وجود دارند.
•    مریستم های جانبی   : این نوع مریستمها در داخل ساقه ها و ریشه های اصلی و فرعی به موازات کناره ها و پهلو های آنها قرار دارند مانند کامبیوم آوندی و کامبیوم چوب پنبه ای.

روش دیگر طبقه بندی مریستمها بر اساس نوع یاخته ها و بافتهایی است که از آنها به وجود می آیند. در این روش مریستمها به دو گروه تقسیم می شوند:
    مریستمهای نخستین  : مریستمها ینخستین همان مریستمهای انتهایی ساقه و ریشه اند که بافتهای نخستین پیکر گیاه را تشکیل می دهند.
    مریستمها پسین  : مریستمهایی هستند که بافتهای پسین پیکر گیاه را تشکیل می دهند.

بافت پارانشیم
پارانشیم  به بافتی گفته میشود که از یاخته های زنده تشکیل شده است. یاخته های پارانشیمی معمولا دیواره نازک و شکل چند ضلعی دارند.
بافت پارانشیم  را بافت زمینه ای یا بافت بنیانی نیز می نامند، زیرا بخش عمده پیکر گیاهان (مانند مغز، بیشترین بخش پوست ساقه و ریشه)ازپارانشیم تشکیل شده است. نقش بافت پارانشیم اندوختن آب و مواد غذایی، فتوسنتز و گاهی ترشح است.
وجود فضاهای بین یاخته ای از ویژگیهای مهم بافت پارانشیم است. دیواره های یاخته های پارانشیمی معمولا نازک و از جنس سلولز است. (شکل 2)

 
شکل2: بافت پارانشیم
انواع بافت پارانشیم

تقسیمات بافت پارانشیم بر اساس نوع عمل بافت و مواد موجود ر یاخته های آن انجام میگیرد . این بر اساس، چهار نوع بافت پارانشیم تشخیص داده می شود که عبارت اند از : پارانشیم، کلروفیل، پارانشیم ذخیره ای، پارانشیم آبی و پارانشیم هوایی.
    پارانشیم کلروفیلی  یا کلرانشیم :

این پارانشیم محتوی کلروپلاست یا ماده کلروفیل (سبزینه) است. کلرانشیم به دو صورت نرده ای و حفره ای در بافت مزوفیل برگ دیده می شود.

    پارانشیم ذخیره ای:

ین پارانشیم مواد انرژی زا را ذخیره می کند که در موقع مناسب مورد استفاده گیاه قرار می گیرند مانند نشاسته که در آمیلوپلاستهای غده سیب زمینی و دانه های مختلف ذخیره می شود.
    پارانشیم آبی یا آبدار:

این نوع پارانشیم دارای یاخته های حاوی واکوئولهای بسیار بزرگ است. این واکوئولها سرشار از آب اند. پارانشیم آبی غالبا در ساقه و برگهای گیاهان گوشتی دیده می شود. نقش این پارانشیمها ذخیره آب و مصرف آن در زمان بی آبی و خشکی است.
    پارانشیم هوایی یا حفره ای یا آئرانشیم:

این پارانشیم دارای حفره هایی است که در آن هوا جمع می شود. این نوع پارانشیم بیشتر در گیاهن آبزی وجود دارند.

بافتهای نگاهدارنده

بافتهای نگاهدارنده  یا استحکامی بافتهای هستند که نقش مکانیکی آنها سبب استحکام  گیاه می شود. استحکام، انعطاف و قابلیت ارتجاع ساقه  در نتیجه ویژگیهای خاص و ساختار بافت نگاهدارنده است. بافتهای استحکامی را بر اساس ترکیب شیمیایی غشای یاخته ا ی به دو گروه کلانشیم  و اسکلرانشیم  تقسیم می کنند.
بافت کلانشیم
کلانشیم بافت زنده ای است که از یاخته های کم و بیش کشیه ای با دیواره های نخستین ضخیم (چوبی نشده) تشکیل یافته است. یاخته های آن دارای پروتوپلاست زنده اند. از ویژگیهای بارز یاخته ای کلانشیمی ضخیم شدن نامنظم دیواره آنهاست. (شکل 3)
 
شکل 3: بافت کلانشیم
 
بافت کلانشیم ساقه یونجه
در دیواره یاخته های کلانشیمی ، آب به میزان قابل ملاحظه ای وود دارد. این امر سبب نرمی و انعطاف پذیری غشاء می شود. انعطاف پذیری و قابلیت ارتجاع کلانشیم، اندامهای جوان گیاهان را که معمولا در حل رشدند از خطر شکستن حفظ می کند.
یاخته های کلانشیمی به علت داشتن کلروفیل و ذخیره کردن نشاسته، نقش پارانشیم کلروفیلی و ذخیره ای را ایفا می کند. این یاخته ها به علت قابلیت ارتجاع و انعطاف پذیری سبب استحکام بافت و در نتیجه اندامهای متشکل از آن می شوند.
بافت اسکلرانشیم
بافت اسکلرانشیم مرکب از سلولهایی است که دیواره آنها معمولا سخت و چوبی شده است در موقعی که سلولهای مزبور می رسند معمولا فاقد پروتوپلاسم زنده می شوند، بنابراین اغلب در دارابودن دیواره چوبی و نداشتن پروتوپلاسم زنده از سلولهای بافت کلانشیم قابل تشخیص هستند. (شکل 4 )
 
سلولهای اسکلرانشیمی را به دو گروه فیبرها و اسکلرئیدها تقسیم می کنیم.
    یاخته های فیبری
فیبر یاخته دراز و دارای دو انتهای باریک (شکل 5) . دیواره فیبرها در نتیجه تولید لیگنین ضخیم و چوبی می شود وفضایی ر در مرکز یاخته به وجود می آورد. گاهی دیواره به اندازه ای ضخیم می شود که همه حفره میانی یاخته را پر می کند. دیواره فیبر همیشه چوبی نیست. فیبرهایی وجود دارند که دیواره آنها سلولزی باقی می ماند، مانند فیبرهای کتان.
 
    اسکلرئید
این یاخته ها در بیشتر بخشهای گیاه به صورت منفرد و یا توده هایی از یاخته ای سخت در میان بافت نرم پارانشیم دیده می شوند. دیواره آنها اغلب چوبی شده است و تعداد زیادی فرورفتگیهای مجرا در آنها دیده می شوند.
بافتهای آوندی

بافتهای هادی   یا آوندی از بافت چوبی  (شکل 7)  و آبکشی   تشکیل یافته اند. نقش بافت چوبی هدایت آب و مواد کانی محلول در آن (شیره خام) از ریشه به سوی برگ است. بافت آبکشی سبب جریان فرآورده های فتوسنتزی در گیاه می شود. از این رو، مجموعه این دو بافت را دستگاه هادی می گویند.

 شکل 7: آوند چوبی

بافت چوبی از چهار نوع یاخته: تراکئید  ، وسل  ،  فیبر و پارانشیم چوبی تشکیل شده است و مهمترین آنها، یعنی تراکئیدها و وسل ها به عناصر تراکئیدی   موسوم اند که عناصری بیجان اند. نقش اصلی این یاخته ها انتقال شیره خام (آب و مواد کانی محلول) و تا حدی نیز حفاظت گیاه است. یاخته های فیبری در بافت چوبی موجب استحکام گیاه می شود. یاخته های پارانشیمی، که نقش ذخیره ای و یا فعالیتهای دیگری دارند، نیز در این بافت یافت می شوند.
سلولهای آوندهای چوبی، قبل از آنکه هدایت آب و مواد معدنی را به عهده بگیرند، غشای سلولی، هسته و سیتوپلاسم خود را از دست می دهند. تنها قسمتهای باقی مانده این سلولها دیواره سلولی است. یک نوع از سلولهای اوندی چوبی که در همه گیاهان آوندی یافت می شود، تراکئید است. تراکئیدها باریک و طویل هستند و در قسمت انتهایی شکل مخروطی پیدا میکنند. حرکت آب از هر تراکئید به تراکئید مجاور از راه لان ها که نواحی نازک دیواره هستند، انجام می شود. گیاهان گلدار نوع دیگری آوند چوبی نیز دارند که عناصر آوندی نامیده میشوند. عناصر اوندی گشادتر از تراکئیدها هستند و در پایانه های خود دارای منافذ بزرگی هستند. این منافذ امکان جریان سریعتر آب را بین عناصر آوندی فراهم می کنند.
دیواره پسین در این بافت  به طور یکنواخت تشکیل نمی شود، چنانچه در بعضی نقاط  نازکتر و در نقاط دیگر ضخیمتر است. این ناهمواریها به صورت برجستگیها و فرورفتگیها یی با طرحها ی گوناگون در سطح درونی عناصر تراکئیدی به وجود می آیند و آوندهای چوبی  را بر حسب انواع این تزئینات نامگذاری می کنند، مانند: آوند ها ی حلقوی، مارپیچی، نردبانی، مشبک و منقوط.

آوند آبکشی
آوندهای آبکشی زنده اند و در انتقال شیره رورده نقش فعالی دارند. آوندهای آبکشی دارای دیواره سلولی، غشاء پلاسمایی و سیتوپلاسم هستند. این سلولها یا فاقد اندامک هستند، یا اندامک های آنها تغییر یافته است. لوله های هدایت کننده در آوند آبکشی لوله های غربالی نامیده میشوند. در لوله های غربالی، منافذ موجود در دیواره ها یمیان سلولهای مجاور سیتوپلاسم این سلولها را به همدیگر مرتبط می کنند و امکان عبور آزادانه مواد را از یک سلول به سلول دیگر فراهم میکنند. به علاوه در مجاورت لوله های غربالی سلواهای همرا قرار دارند. سلولهای همراه دارای اندامک هستند و درآنها سنتز پروتئین و دیگر واکنش های متابولیسمی مورد نیاز لوله غربالی انجام میشود.
در پائیز که جریان شیره پرورده کند می شود روی صفحات غربالی را رسوبی از جنس کربوهیدرات به نام کالوز فرا می گیرد که در فصل بهار از بین می رود.
 


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان