میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

مقاله تعريف حاصلخيزي خاك


کد محصول : 1000708 نوع فایل : word تعداد صفحات : 6 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 958

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m3d708

فهرست مطالب و صفحات نخست


تعريف حاصلخيزي خاك

حاصلخيزي خاك عبارت از كيفيتي است كه در نتيجه آن خاك مي تواند مقادير مناسبي از تركيبات و مواد غذايي را كه با يكديگر در حال تعادل نيز مي باشند در اختيار گياه مشخصي قرار دهد. اين در صورتي انجام مي گيرد كه درجه حرارت و ساير عوامل نيز مناسب باشد.

حاصلخيزي خاك را مي توان به زير تقسيم بندي كرد:
1-    حاصلخيزي فعلي: عبارت است از عرضه مواد تغذيه اي در واحد زمان (يك دوره رشد محصول)كه به اختصار پتانسيل حاصلخيزي: پتانسيل حاصلخيزي تابع ذخييره كلي مواد غذايي مورد نياز گياه در خاك مي باشد(مواد معدني متلاشي شونده، مواد آلي و نيز كتايون هاي قابل تعادل يا تثبيت شده خاك)

ظرفيت توليدي خاك:
توليد محصول نه تنها تابع شرايط خاك بلكه تابع عواملي نظير شرايط اقليمي، عمليات مربوط به آماده كردن زمين (خاك)، مديريت آب و نگهداري محصول مي باشد، كه به مجموعه اين عوامل ضرفيت توليدي خاك گفته مي شود.

 موائد غذايي گياهي:
تعريف و طبقه بندي : فراهم شدن و جذب تركيبات شيميايي مورد نياز رشد و متابوليسم را تغذيه مي نامند و تركيبات شيميايي  مورد نياز تامين انرژي مصرف مي گردد ، فرآيندهاي متابوليسمي گفته مي شود.
واژه متابوليسم فعل و انفعال هاي مختلفي را در بر مي گيرد كه در سلول روي مي دهد تا حيات و رشد ونمو ادامه يافته،حفظ شود . بنابراين تغذيه و متابوليسم به هم وابسته اند.
مواد غذايي مورد نياز گياهان سبز منحصرا ماهيت غير آلي دارند، از اين نظر بين گياهان سبز و انسان و ديگجر موجودات زنده اعم از حيوانات و گروهي از موجودات ذره بيني كه به تركيبات آلي اضافه ي نياز دارند تفاوت بنيادي وجود دارد.
عناصر ضروري
عنصر ضروري عنصري است كه جزيي  از ساختمان گياه بوده، وجود آن براي  ادامه و تكميل چرخه زندگي گياه باشد، و مواد شيمياي ديگر نتوانند جانشين آن شوند . به علاوه عنصر ضروري بايد در تغذيه نقش مسثقيم داشته باشد . يعني مثلا جزيي از مواد اصلي متابوليسمي گياه بوده يا براي فعاليت خاصي لازم باشد.
از 92 عنصري  كه پيوسته در پوسته جامد زمين يافت مي شود ، حداقل 60عنصر در پيكر گياهان شناخته شده اند . اما همه اين عناصر براي تغذيه گياه ضروري نيستند. براساس تعريفي كه از عناصر ضروري شد، عناصر زير براي گياهان عال، ضروري تشخيص داده شده اند.


كربن                      c                                   آهن                                   fe
هيدرژن                  h                                   منگنز                                mn
اكسيژن                   o                                  مس                                   cu
ازت                       n                                  روي                                 zn
فسفر                     p                                   مولبيدن                               mo
گوگرد                    s                                   بور                                     b
پتاسيم                    k                                    كلر                                    ci
سديم                      na                                 كبالت                                  co
كلسيم                     ca                                 واناديوم                                 v

منيزيم                mg
علاوه بر عناصر ضروري فوق، تعداد عناصر ديگر براي رشد مطلوبه برخي از گياهان، لازم شناخته شده اند كه عباتند از :
نقره (        ) ، كاديوم (     )، آلومينيوم(    )، سيلسيم(   )، تيتانيوم(    )، سرب (     )، كروم(     )، لتيم(    )، نيكل(    )،سلنيوم(     )، فلئور(      ).
عناصر ضروري گياه را اغلب به دو دسته پر مصرف و كم مصرف تقسيم مي كنند.عناصر غذايي پر مصرف به مقادير نسبتا زيادتر از عناصر غذايي كم مصرف در گياهان مصرف شده و مورد نياز آنها مي باشد. عناصر زير را ممكن است به عنوان عناصر پر مصرف تعريف كرد.كربن، هيدروژن، اكيسژن، ازت، فسفر ، گوگرد، پتاسيم، كلسيم، منيزيم و سديم. عناصر غذايي كم مصرف شامل : آهن ، منگنز، مس، روي ، مولبيدن، بور،كلرهستند. اين نوع تقسيم بندي قراردادي است و بهتر است عناصر ضروري گياه را بر اساس نقش فيز يو لوژيك آنها تقسيم بندي بر اساس فرم هاي قابل جذب عناصر و نقش آنها در گياه جدول صفحه بعد  خلاصه شده است .
عنصر غذاي    شكلهاي قابل جذب    وظايف و نقش فيزيولوژيك
دسته اول
C.H.O.N.S    CO2‚H2O‚O2‚NO3‚NII+4‚N2SO4‚SO2‚HCO3
گازها از جو ويونها از محلول خاك    اجزاي اصلي موادآلي،عناصر ضروري در فرايند هاي آنزيمي و اكسيد اسيون واحيا
دسته دوم
P.B(SI)    به صورت فسفاتها، اسيد بوريك يا بورات وسيليكات از مخلول خاك    استري شدن با الكل ها ي طبيعي گياه ، استري هاي فسفات در فعل و انفعالات انتقال انرژي دخالت دارند
دسته سوم
K.NA.MG.CA.MN.CL    به صورت يون از مخلول خاك    فعال كردن واكنشهاي آنزيمي وتوازن پتانسيل الكتريكي و پتانسيل اسمزي
دسته چهار
FE.CU.ZN.MO    به صورت يونبا تركيبات كي ليتي از مخلول خاك    شركت در زنجيره هاي انتقال الكترون از طريق تغيير ظرفيت ، به صورت كي ليت در برخي ملوكلهاي آبي
تقسيم بندي عناصر ضروري در تغذيه گياه بر اساس نقش فيزيولوژيك آنها
 
حدول وظايف عناصر ضروري در گياهان به تفيكيك
عنصر غذايي    وظيفه
كربن     جزء ملكول كربو هيد راتها ، چربي ها و اسيد هاي نوكلئيك.
اكسيژن    اكسيژن تا حدي شبه اي كربن است از اين نظر كه تمام تركيبات آلي موجودات زنده وجود دارند
هيدروژن    نقش عمدهاي در متا بوليسم گيا هي دارد . در موا زنه يوني مهم است ، به عنوان يك عامل اصلي احياء كننده است و نقش كليدي در روابط انرژي سلول دارد .
ازت    از اجزاي بسياري از تر كيبات آلي از قبيل پروتئين ها تا اسيد هاي نو كلئيك است
فسفر    نقش عمده آن در گيا هان انتقال انرژي و متابو ليسم پرو تئين است
پتاسيم    به تنظيمن اسمزي ويوني كمك مي كند.  پتاسيم به عنوان يك كوفا كتور يا فعال كننده بسار ي از آنزيمهاي متا
كلسيم    كلسيم در تقسيم سلولي بكار برده مي شود و نقش عمده اي در حفظ يكپارچگي غشاء دارد
منيزيم    از اچزاي كلروفيل و كوفاكتور بسياري از واكنش هاي  آنزيمي است 
گوگرد    تا حدي شبيه  فسفر است از اين نظر كه در انرژي زايي سلول گياهي بكار مي رود
آهن    جزء ضروري  بسياري از آنزيم هاي آهن دار و بدون آ هن است و همچنين از اجزاي عوامل حمل كننده ها مانند ه سيتو كرومها ( حملل كننده هاي الكترون تنفسي ) و فرود كسين هااست . فرود كسين ها در تثبيت ازت فتو سنتز و انتقال الكترون نقش كليدي دارند.
روي    از اجزاي اصلي د هيدروژنازهاي، پروتينازها و پيتيد ازهاي از جمله آنهيدراز كربنيك، الكل دهيدروژناز، گلوتاميك دهيدروژناز وماليك دهيدروژناز .
منگنز    در سيستم تصا عد2 O در فتوسنتز بكار رفته و از اجزاي آنزيمهاي آر جينازو فسفوتر نسفر از است
مس    از اجزا ي تعدادي از آ نزيم هاي مهم شامل سيو كروم اكسيداز اسكوربيك اسيد اكسيداز و لاكتاز است
بر    عمل بيو شيميايي مخصوص بر نامعلوم است اما در متاليسم كربو هيدرات و ساخت اجزاي ديواره سلولي دخالت دارد
مولبيدن    براي اسميلاسيون معمولي ازت در گياهان مورد نياز است . از اجزاي ضروري نيترات ريداكتاز ونيز (آنزيم تثبيت ازت)ازت است
كلر    در فتو سنتز موثر بوده و فعال كننده آنزيمهاي بكار برده شده در تجزيه آب است همچنين در تنظيم اسمزي گياهان در حال رشد در خاكها ي شور نيز عمل مي كند

 


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان