میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

کارافرینی پروژه کاشی و سرامیک


کد محصول : 1000795 نوع فایل : word تعداد صفحات : 44 صفحه قیمت محصول : 5000 تومان تعداد بازدید 978

فهرست مطالب و صفحات نخست


پروژه کاشی و سرامیک

مقدمه:

عمومی ترین روش برای آماده سازی مواداولیه سرامیک اختلاط ترمخلوط تردر بالمیل ویادریک همزن همچون همزن پادویی می باشد.دراین روش درمرحله اول آسیاب همزمان توأم بامواداولیه انجام می شود.اگرمواداولیه بصورت طبیعی تهیه شوند عملیات آماده سازی مواداولیه باهدف شکستن قطعات بزرگ وکلوخه مانندواختلاط متناسب آنهاشروع می شودپس ازآنکه مواداولیه ازسنگ شکن عبورکردباآب مخلوط شده تاراندمان آسیاب کردن بالابرود.
پس ازآسیاب وتهیه دوغلب هموژن آن راازمیان یک الک ویک جداکننده مغناطیسی عبورمی دهند.وظیفه این جداکننده حذف آهن وموادزائدی است که درحین حمل ونقل وآسیاب کردن موادبه داخل مخلوط راه یافته اند.
به علت اینکه مخلوط برای آسیاب کردن جهت حصول راندمان بالاباآب مخلوط شده است درصورتی که مخلوط بایدبه صورت خشک شکل داده شوند.
درگذشته وبطورسنتی موادپلاستیک باروش زیرآماده سازی می شدند.
-    قسمتی ازآب دوغاب توسط فیلترپرس ودرمرحله بعدباورزدادن دوغاب توسط چرخ حلزونی ازمخلوط زدوده می شد.
-    درمحفظه های خلاء:هواازداخل مخلوط خارج می گشت.
-    برای پرس کردن بایدتوسط خشک کردن قسمتی ازآب مخلوط گرفته شودوموادبه صورت دانه هاباقطر1میلی متردرآیندتابوسیله قالب پرس فشرده شوند.
-    گرانوله کردن باخردکردن وشکستن حجم خشک شده والک کردن آنهامیسر می شوددرصورتی که بتوان کلیه عملیات فوق الذکرراکه بعضاپرزحمت می باشد مانند «عمل فیلترپرس»بایک روش جایگزین نموددرزمان وتعدادعملیات آماده سازی مواد صرفه جویی قابل ملاحظه ای ایجادمی گردد.
عملیات فوق اخیراتوسط سیستم اسپری درایران جایگزین شده است.
 
بیان مسئله:

افزایش بهره وری درفعالیت های روزمره موضوعی است که مدتی است نظر کارشناسان رابه خودجلب نموده است.ازمیان راههاوروش های مختلف افزایش بهره وری وکاهش هزینه هابیشترین توجه رابه خودمعطوف داشته است چراکه درکاهش هزینه هاعلاوه برآن مبالغی هزینه نمی شود.بلکه درمنابع نیزصرفه جویی می گردد و این موضوع سودمضاعف رابه دنبال خواهدداشت.یکی ازعوامل کاهش هزینه هاکاهش عیوب وضایعات تولیداست.
درتحلیل عوامل ایجادعیوب وضایعات درمراحل مختلف تولیدتعدادی ازعیوب ازمواداولیه ناشی می شوندبه این مفهوم که به علت درنظرنگرفتن وعدم مراعات نکاتی چنداز جمله نکات زیرعیوبی درمحصولات نیمه تمام ومحصولات نهایی ایجادمیشودکه منشاء آن مواداولیه ونحوه به کارگیری آن هاست:

الف) عدم شناخت صحیح وآگاهی کامل ازخواص مواداولیه
ب) به کارگیری مواداولیه درجایگاه غیرواقعی وغیرضحیح آن ها
ج) آماده سازی وفرآوری نادرست مواداولیه

بدیهی است موارد"ب"و"ج"ازمورد"الف"نیزمی تواندناشی شود.به عبارت دیگربرای جلوگیری ازایجادبعضی ازعیوب بایستی خواص مواداولیه معرفی وتاثیرآن هادرتحریک از مراحل رابه خوبی شناخت ومواردمصرف آن هارادانست وبه چگونگی آماده سازی آنها برای اتخاذنتایج مطلوب وقوف کامل داشت.
درصنعت سرامیک علی الخصوص سرامیک های ساختمانی به علت مصرف زیادمواد اولیه،انتخاب مواداولیه ارزان قیمت ودردسترس درراس وتیرگی های مواداولیه چنین صنایعی می باشندولی این دوویژگی نبایددارای چنان ارزش واعتباری باشدکه خواص فنی دیگرراتحت الشعاع قراردهد،به نحوی که به علت نادیده گرفتن خواص فنی مواد اولیه،عیوب وضایعات درمحصول ایجادشودکه هزینه های انجام شده به علت ایجاداین عیوب،ارزان قیمت بودن این گونه مواداولیه رازیرعلامت سئوال برده،شک وتردیددر استفاده ازآن هابوجودآورد.
شایدبحث وبررسی پیرامون صنعت مواداولیه سرامیک های ساختمانی،از مباحث     قدیمی وغیربدیع به نظربرسدولی بنابه علل گفته شده که هزینه هابایدکاهش یافته واین کاهش تامقداری به علت کاهش میزان عیوب وضایعات درمحصول،بحث های دقیق علمی وفنی درموردمواداولیه رامطرح می سازد.طرح این گونه مسائل بایستی از تجدیدنظردرموردمواداولیه مصرفی کارخانجات شروع شود.
دربحث بررسی مواداولیه صنعت کاشی،رس ونقش آن هارادرمراحل مختلف تولید، مطالعه وبررسی مینمائیم.درانتهای این بحث،وظیفه خطیرمتخصصین کارخانجات کاشی درانتخاب مناسب رس های موردنظرگوشزدمی شود.همچنین توصیه می شود که درموردفرمولاسیون مواداولیه چه پارامترهاومسائلی رابایددرنظرگرفت تابتوان به راندمان حداکثروبهره وری مناسب دست یافت.

هدف:

هدف ازانجام این تحقیق معرفی یکی ازصنایع مهم کشوربه نام صنعت کاشی می باشد.ایرانیان از دیربازهمواره دراین عرصه پیش تازبوده اند.درواقع صنعت کاشی را می توان وسیله ای برای انتشارفرهنگ هاورسوم هادرمیان مردم دانست.
علاوه براین هدف ازانجام این تحقیق،آشنایی باطریقه تولیدکاشی وکارخانه های سازنده آن وقطعات آن هامیباشد.دراین تحقیق به طورکامل باکارخانه کاشی حافظ شیراز آشنامی شویم.

اهمیت وضرورت:

کاشی نقش بسیارمهمی درساختمان های مادارد.کاشی به زیبایی ساختمان کمک می کند،البته کاشی جنس های زیادی داردکه نوع مرغوب آن حتی می توانددرمقاوم سازی ساختمان ها به ماکمک کند.کاشی وسرامیک بیشتردرآشپزخانه ودستشویی استفاده می شودکه علاوه براینکه زیبایی خاصی به ساختمان می دهد،مانع نفوذ رطوبت به دیواره هاواستخوان بندی ساختمان می شود.
کاشی وصنعت آن همچنین نقش مهمی دراقتصادکشورایفامی کنند.

سئوالات تحقیقی:

1)صنعت کاشی تاچه اندازه توانسته رضایت مصرف کنندگان راجلب کند؟

2)صنعت کاشی تاچه اندازه توانسته به مسئله بیکاری کمک کند(اشتغال زایی کند)؟

3)آیااین صنعت توانسته فرهنگ ورسوم ایران را به جهان معرفی کند؟

4)کاشی ایران درجهان تاچه اندازه مورداستقبال است؟

5)برای تولیدکاشی ازچه موادوامکاناتی استفاده می شود؟

تعریف عملیاتی متغیرها:

کارخانه: محلی است که درآن افرادی مشغول به کارهستندووسیله ای(چیزی) تولیدمی کنند.
کاشی: وسیله ای است که درساختمان به کارمی رودونقش مهمی درزیبایی و مقامت آن دارد.
شیراز: مرکزاستان فارس

تحقیق توصیفی:

باتوجه به نوع محصول تولیدی درصنعت کاشی وخواص اختصاصی این محصول وتفاوت آن بادیگرمحصولات سرامیکی،مواداولیه صنعت کاشی نیزبامواددیگرشاخه های صنعت سرامیک ازویژگی های خاصی برخورداراست که عمده آن ها عبارتنداز:

الف)مصرف بالای مواداولیه:
درصورتی که هرمترمربع کاشی تولیدشده(خواه دیوار،خواه کف)بین12تا 18کیلوگرم وزن داشته باشد،برای تولیدهریک میلیون مربع کاشی دریک سال بااحتساب5/28% افت وزنی(حین تولیدوافت حرارتی به هنگام پخت)دربهترین شرایط به مواداولیه ای با حجم زیرنیازدارند.
1000000*kg12:حداقل وزن مواداولیه موردنیازدریک سال
    year /ton15420 =kg285/1*15420000=

1000000*kg18:حداکثروزن مواداولیه موردنیازدریک سال
    year /ton15420 =kg285/1*23130000=

تامین این حجم بالای مواداولیه مسائل زیررابه دنبال دارد:

الف-1: دردسترس بودن ونزدیک بودن محل تامین.درصورتی که محل تامین مواداولیه دسترس نبوده ویانزدیک نباشد،هزینه سنگین حمل مواداولیه،فصلی بودن ودائمی نبودن تامین آن ها(برخوردبافصل سرماوبارندگی درمناطق سردسیرکه مواداولیه ازآن ها تامین می شود)مشکلاتی هستندکه بایددرصدی ازتوجه رابه آن ها معطوف نمود.

الف-2: هزینه زیادبرای تامین مواداولیه.بدیهی است این مقدارمواداولیه نیازبه نقدینگی زیادی جهت تامین دارد،لذاهمیشه ارزان بودن ازفاکتورهای اساسی درتامین مواداولیه می باشد.

ب: عدم یکنواختی وهمگونی مواداولیه:
به علت آنکه مواداولیه صنعت کاشی به طورمستقیم ازمعدن وپس ازاستخراج وذخیره استخراج شده ازمعدن به محل کارخانه حمل می شودوهیچگونه  عملیات فرآوری یا هوژون سازی درموردآن ها انجام نمی شود.عدم یکنواختی درخواص آن هابه وضوح مشاهده می گردد.این عدم یکنواختی باعث ایجاد تغییرات درخواص مخلوط بدنه شده که نه تنها ضایعات وعیوبی راموجب می گردد،بلکه باعث ایجاد تغییرات درمحصول تولید شده خواهدشد.
لذاروش هایی برای یکنواخت سازی مواداولیه حمل شده به کارخانه قبل ازاستفاده پیشنهادشده است که بااعمال آن هاتاحدقابل ملاحظه ای ازعدم یکنواختی این گونه موادکاسته می شود.بنابراین آموزش رانندگان وحمل کنندگان ومسئولان انبارمواداولیه دراین زمینه امری حیاتی وجدی ولازم می باشدکه نبایستی ازآن غفلت نمود.

ج:نیازبه فضاومحلی بزرگ برای ذخیره سازی مواداولیه:
عدم اطمینان از تامین بموقع مواداولیه نیازمندآن است که این گونه موادبرای مصرف حداقل 3ماه وبرای مناطق سردسیروصعب العبورتا 6ماه ذخیره سازی شوند.
دراین صورت به فضاومحوطه بزرگی برای ذخیره سازی مواداولیه نیازمی باشدکه خود این موضوع به نوبه خودبه سرمایه گذاری جهت تهیه این فضاونقدینگی بالابرای تامین مواداولیه نیازخواهدبود.

موانع ومحدودیت ها:


1-    دوری راه شیراز نسبت به شهرستان
2-    سختی ورود به کارخانه
3-    سخت گیری حراست کارخانه

تاریخچه:

قدمت کاشی سازی به هزاره دوم پیش ازمیلادمی رسد.پیش ازاین در اسلام هنرکاشی کاری بیشتربه صورت تک رنگ واحتمالارنگ های ساده بوده است،ولی پس ازاسلام این طرح ها به صورت نقش های مهندسی از معماران مسلمان ایرانی که به صورت گل بوته هایی درزمینه طراحی می شد،بوده است.
کارخانه کاشی حافظ در25کیلومتری جاده شیراز – مرودشت درزمینی به مساحت150هزارمترمربع واقع شده است.موافقت اصولی شرکت بانام کاشی سعدی جنوب ازسال1352برای تولید5/1میلیون مترمربع درسال از وزارت صنایع گرفته شدوعملیات ساختمانی وکارهای مقدماتی آن ازهمان سال شروع شدوعملیات نصب ماشین آلات درسال1355به پایان رسید.
کارخانه ازشهریورماه سال1356بانام جدیدکاشی حافظ شروع به فعالیت کردوماشین آلات آن توسط شرکت ایتالیاییSacmi  راه اندازی شد.
تولیدشرکت تاسال1362به حدظرفیت اسمی نرسیدوازمهرماه همان سال کوره لعاب شماره1شروع به کارکردودوسال بعدبه حدظرفیت اسمی رسید. فازجدیدشرکت ازابتدای سال54کارهای ساختمانیش آغازودرسال56نصب کوره وپرس هابه پایان رسیدودرسال64باموافقت اصولی مدیران تصمیم به تولید5/4میلیون مترمربع کاشی درسال گرفته شد.
درمهرماه69فازاول توسعه برای5/1میلیون مترمربع درسال راه اندازی شد.
طرح دوم توسعه تاپایان بهمن ماه 1370آماده بهره برداری گردید.
درسال1379قسمتی ازکارخانه به بخش خصوصی واگذارشدوهم اکنون به صورت نیمه خصوصی مشغول به فعالیت می باشد.
درشهریورماه80تعدادی دستگاه جدیدوکوره های پخت سریع نیزبه ماشین آلات کارخانه اضافه گردید.

تحقیق توصیفی:

باتوجه به نوع محصول تولیدی درصنعت کاشی وخواص اختصاصی این محصول وتفاوت آن بادیگرمحصولات سرامیکی،مواداولیه صنعت کاشی نیزبامواددیگرشاخه های صنعت سرامیک ازویژگی های خاصی برخورداراست که عمده آن ها عبارتنداز:

الف)مصرف بالای مواداولیه:
درصورتی که هرمترمربع کاشی تولیدشده(خواه دیوار،خواه کف)بین12تا 18کیلوگرم وزن داشته باشد،برای تولیدهریک میلیون مربع کاشی دریک سال بااحتساب5/28% افت وزنی(حین تولیدوافت حرارتی به هنگام پخت)دربهترین شرایط به مواداولیه ای با حجم زیرنیازدارند.
1000000*kg12:حداقل وزن مواداولیه موردنیازدریک سال
    year /ton15420 =kg285/1*15420000=

1000000*kg18:حداکثروزن مواداولیه موردنیازدریک سال
    year /ton15420 =kg285/1*23130000=

تامین این حجم بالای مواداولیه مسائل زیررابه دنبال دارد:

الف-1: دردسترس بودن ونزدیک بودن محل تامین.درصورتی که محل تامین مواداولیه دسترس نبوده ویانزدیک نباشد،هزینه سنگین حمل مواداولیه،فصلی بودن ودائمی نبودن تامین آن ها(برخوردبافصل سرماوبارندگی درمناطق سردسیرکه مواداولیه ازآن ها تامین می شود)مشکلاتی هستندکه بایددرصدی ازتوجه رابه آن ها معطوف نمود.

الف-2: هزینه زیادبرای تامین مواداولیه.بدیهی است این مقدارمواداولیه نیازبه نقدینگی زیادی جهت تامین دارد،لذاهمیشه ارزان بودن ازفاکتورهای اساسی درتامین مواداولیه می باشد.

ب: عدم یکنواختی وهمگونی مواداولیه:
به علت آنکه مواداولیه صنعت کاشی به طورمستقیم ازمعدن وپس ازاستخراج وذخیره استخراج شده ازمعدن به محل کارخانه حمل می شودوهیچگونه  عملیات فرآوری یا هوژون سازی درموردآن ها انجام نمی شود.عدم یکنواختی درخواص آن هابه وضوح مشاهده می گردد.این عدم یکنواختی باعث ایجاد تغییرات درخواص مخلوط بدنه شده که نه تنها ضایعات وعیوبی راموجب می گردد،بلکه باعث ایجاد تغییرات درمحصول تولید شده خواهدشد.
لذاروش هایی برای یکنواخت سازی مواداولیه حمل شده به کارخانه قبل ازاستفاده پیشنهادشده است که بااعمال آن هاتاحدقابل ملاحظه ای ازعدم یکنواختی این گونه موادکاسته می شود.بنابراین آموزش رانندگان وحمل کنندگان ومسئولان انبارمواداولیه دراین زمینه امری حیاتی وجدی ولازم می باشدکه نبایستی ازآن غفلت نمود.

ج:نیازبه فضاومحلی بزرگ برای ذخیره سازی مواداولیه:
عدم اطمینان از تامین بموقع مواداولیه نیازمندآن است که این گونه موادبرای مصرف حداقل 3ماه وبرای مناطق سردسیروصعب العبورتا 6ماه ذخیره سازی شوند.
دراین صورت به فضاومحوطه بزرگی برای ذخیره سازی مواداولیه نیازمی باشدکه خود این موضوع به نوبه خودبه سرمایه گذاری جهت تهیه این فضاونقدینگی بالابرای تامین مواداولیه نیازخواهدبود.

تجزیه وتحلیل داده ها(اطلاعات):

مواداولیه:
خاک های خام مصرفی کارخانجات کاشی وسرامیک حافظ متشکل از کانی های مختلفی شامل برخی ازرس ها(نظیرکائولینیت ومونت موری لونیت)، سیلیس (کوارتز)،فلدسپارهای قلیایی،میکا،آلبیت،دولومیت،کلسیت، هماتیت ایلیت وتعدادی کانی دیگربه همراه پودربیسکویت(به عنوان شاموت) می باشد.
خاک های مورداستفاده دراین کارخانه شامل 8نمونه هستند:
1- خاک گردنه
2- خاک300spآماده
3- خاک600spآباده
4- خاک700spآباده
5- خاک سیلیس علی آبادیزد
6- خاک سیلیس مظفریزد
7- خاک خرانق که ازیزدتهیه می شود
8- خاک کوار
همچنین درصدی ازبیسکوست برگشتی برای بالابردن سختی به کارمی رودکه درواقع کارسیلیس راانجام می دهد.ازاین خاک ها3نوع فرمول بارگیری می شود،2فرمول مربوط به دیوارویک فرمول کاشی کف.
فرمول هاازطریق آزمایشگاه اعمال می شودونوع خاک ودرصدهامشخص می شودوطبق دستورالعمل ها بارگیری انجام می شود.
سیلیس وبیسکویت قبل ازاینکه درفرمول قراربگیرندیابه وسیله آسیاب ها تبدیل به پودرشوندبه طورکلی تهیه پودرمصرفی جهت واحدپرس در3 مرحله صورت می گیرد:
1-    آسیاب ها
2-    تخلیه وبارگیری بالمیل ها
3-     اسپری درایوها
آسیاب هادراین بخش خاک های سخت مانندسیلیس یزدوضایعات بیسکویت آسیاب آسیاب شده به طوری که جهت به بالمیل هاآماده شوند.
3نوع آسیاب دراین کارخانه مورداستفاده قرارمی گیرد:
1-    آسیاب نکی
2-    آسیاب چکشی
3-    آسیاب روتوری

بالمیل ها:
بالمیل محفظه ای فلزی به شکل استوانه است که به صورت تفتی توسط تسمه های متحرکی که حول آن قرارگرفته اندمی چرخد.جنس لایه داخلی بالمیل ازیک نوع سیلیس سخت می باشدیاجدیدایک نوع لاستیک فشرده.
همچنین حاوی حدود23-5/22 تن گلوله های سایشی ازجنس سیلیس است.ازنظرسایزبندی سه نوع قلوه سنگ داخل بالمیل وجوددارد:
50درصدریزبه قطر4-6سانتی متر
30درصدمتوسط به قطر6-8سانتی متر
20درصددرشت به قطر8-10سانتی متر
سایزبندی گلوله ها اهمیت زیادی داردودرصورت درشت بودن تمام گلوله ها فاصله آن هازیادشده،دوغاب جای فرارخواهدداشت،درنتیجه سایش کم کی شودوزمان سایش بسیارزیادمی شودودرصورت ریزبودن همه گلوله هادرتخلیه دوغاب مشکل ایجادمی شود.
تجهیزات اسپری درایر:
قلب اسپری درایر،تجهیزات اسپری دوغاب می باشد.لذابررسی این تجهیزات،ضروری ومهم خواهدبود.قبل ازآنکه به ویژگی وسایل وتجهیزات اسپری دوغاب پرداخته شود،چندتعریف ارائه می گردد:
اسپری کردن(spraying):
روش مکانیکی پراکندن مایعات ویادوغاب هادرداخل جریانی ازگازکه به صورت قطره درآیندرااسپری کردن می گویند.
وسیله اسپری کردن:
وسیله یا ماشینی که برای خشک کردن یک غباریاتوده پودرمانندمایع باروش برخوردمستقیم یایک گاز داغ عمل کندراوسیله اسپری کردن می گویند.
وسایل اسپری کردن مواد،باروش اتمیزه کردن،عمل می کنند.
اتمیزه کردن(Atomizatior):
یک روش مکانیکی تقسیم کردن مایعات ویااجسام جامدمذاب به ذرات وقطرات کوچکترکه قطرآن هامتفاوت می باشدوبه پروسه عمل بستگی دارد.نتیجه عمل اتمیزه کردن،تبدیل ذرات به کمتراز10میکرون خواهدبود.
پس ازتعریف اتمیزه کردن،وسایل اتمیزه کننده راتعریف خواهیم نمود:
اتمیزه کننده(atomizer):
اتمیزه کننده وسیله ای که باروش تقسیم مکانیکی مایعات به صورت اسپری کردن،پاشش وتبدیل به مه وغبارعمل می کند.
اتمیزه کننده هاانواع مختلفی دارندکه به شرح زیرمی باشند:
نازل ها(nazels):
وسیله لوله مانندی که می تواندهمگرایاهمگرا-واگرابوده وبه محل خروج یک لوله یایک منبع فشارمتصل باشدوانرژی فشاری یک مایع رابه انرژی جنبشی(تبدیل فشاربه سرعت)تبدیل کند.
اتمیزه کننده های گریزازمرکز(centrifugal):
وسیله ای که مایعات را به وسیله یک دیسک چرخنده اتمیزه می کندبه طوری که مایع ازمرکزدیسک به داخل آن تغذیه شود.
روش کاراسپری درایر:
اسپری درایردستگاهی است که دوغاب سرامیکی رابرای عمل پرس خشک آماده می سازدوعمدتادرموردآماده سازی سرامیک های ظریف کاربردداردواین سیستم برای شکل دهی پلاستیک محصولات زبروخشن (بااندازه بزرگتر)معمول ومتداول است.
روان سازها:
تاریخچه:
روان سازی اولین باردرکارخانه پرسلان سازی درTournaiدرسال 1780میلادی به کارگرفته شدندوتا50سال نزدسرامیست های فرانسوی محرمانه باقی ماند.
تااواسط قرن گذشته کربنات سدیم وسیلیکات سدیم برای سیال سازی دوغاب شناخته شدند.این عوامل اکنون به طوروسیع وگسترده به کار گرفته می شوند.
علت استفاده از روان ساز ها:
روان سازها تعدادی از موادشیمیایی هستندکه برای روانسازی رس ها جهت آماده سازی دوغاب های ریخته گری به کارمی روند.روان سازها نمک های لیتیم وسدیم حاصل ازاسیدهای ضعیف هستندبنابراین واکنش های قلیایی می دهند.حداکثرنتیجه مفیدقابل دسترسی باترکیبات سدیم دریک غلظت خاص اتفاق می افتد.
تعدادی ازروان سازهاباترکیبات عالی وجوددارند.مزایای استفاده از این نوع روان سازهااین است که برخلاف روان سازهای معدنی:
-به قالب گچی آسیب نمی رسانند.
-به هنگام پخت به طورکامل ازبین می روند.
معیارهای انتخاب روان ساز:
1)درموردبدنه ای که دارای پلاستیسیته کم می باشدوبالتبع دارای کلوئیدهای محافظ کمی است.روان سازاصلی بایدسیلیکات سدیم یا بعضی ازنمک های مشابه کهایجادکننده کلوئیدهای محافظ براثرهیدرولیزهستند باشد.
2)درموردبدنه ای که پلاستیسیته نسبت زیادی داشته ومقدارکلوئیدمحافظ زیادی دربردارد،روان ساز اصلی بایدخاکسترسودایابعضی ازنمک های مشابه که هیچ گونه کلوئیدمحافظ براثرهیدرولیزایجادنمی کنند،باشد.

میزان روان سازها:
مقدارواقعی نیازبه روان سازهابه عوامل زیربستگی دارد:
1)ماهیت رس های مورداستفاده
2)ماهیت هریون جذب شده
3)ناخالصی موجوددرآب
4)استفاده ازروان سازهای خاص
مقدارونوع بهینه روان سازهاباتجربه وآزمایش بدست می آید.
بخش پرس:
پودرتهیه شده توسط اسپری پس ازگذشت زمان 72-48ساعت درسیلوهای اسپری وبرای یکنواختی رطوبت توسط نوارنقاله واردسیلوهای پرس می شود.درمنطقه پرس نیزمیزان رطوبت درفصول مختلف متفاوت است.
درتابستان رطوبت موردنیاز%7-6/6ودرزمستان%6/6-4/6می باشد.پودرهاتوسط دوایلیواتورازسیلوهاخارج می شوند.هرایلیواتورمجهزبه یک ویبره است وبرای گرفتن کلوخه های ایجادی دراثرمرطوب بودن پودر خالص سازی آن مش توری ویبره4میلی مترمی باشد.که هر24ساعت یک بارجهت جلوگیری ازبسته شدن سوراخ های توری به وسیله پرس سیمی محافظت توری ویبره صورت می گیرد.هرویبره نیزبه یک نوارنقاله متصل است که پس ازطی مسیری توسط یک رابط محتویات یکی ازنقاله هاروی دیگری ریخته می شود.
کلا2نوع پرس داریم:
20پرس550ازشرکت ایتالیاییsacmiازنوع هیدرولیک و3پرس600ازشرکت لاسپس ازنوع اتوماتیک.
پرس هاهمه ازنظرساختمانی ونحوه کاریکسان می باشندفقط تفاوت آن ها درتعدادرابط های موجودوفشاروارده می باشد،به طورکلی دراین کارخانه7 سایزکاشی دیوارپرس می شود.
چگونگی نظافت دستگاه های پرس:
درپایان هرشیفت توسط پرسنل پرس به وسیله اسفنج آغشته به گازوئیل تمام بدنه پرس به جزمخزن روغن وسنترال تهیه می شود. قالب ومارک نیز حدودا5ت7باردرهرشیفت یعنی تقریباهر1تا5/1ساعت،یکبارتوسط ابرخیس تمیز می شود.برای شستشو،ابتداپرس متوقف شده وبرای رعایت نکات ایمنی حفاظ لازم زیرپرس می گذارند.ابتداتوسط جاروی دستی خاک های روی قالب تمیزمی شوند،سپس به وسیله آب واسفنج آینه ومارک شستشومی شود.درپایان هرشیفت سیلوهارابوسیله جاروتمیزمی کنندو خاک های اطراف تسمه نقاله وسیلوهاوجلووزیرپرس راتوسط تسمه نقاله به بخش مواداولیه وبخش بالمیل های قدیم هدایت می شود.

لاتون:
ورقه فلزی یک سانتیمتری است که بین قالب ومارک می گذارندوفاصله ایجادشده رابه این وسیله پرمی کنند.عمل لاتون گذاری رابرای عیب فیلرخودقرارمی دهند.فیلرخوددرواقع براثرسائیدگی مارک وقالب است وباعث نرم شدن کناره بیسکویت می شود.
حداکثردمای سنتزال بایدحدود42درجه باشد.دمای زیادسنترال روی فشار تاثیرگذاشته وباعث ترک خوردن سطح بیسکویت می شود.اگرسطح مارک وآینه یکی روکش دارودیگری بدون روکش باشد،دونوع پیچیدگی پرس داریم:
20پرس550ازشرکت ایتالیاییsacmiازنوع هیدرولیک و3پرس ازشرکت لایس ازنوع اتوماتیک.
پرس هاهمه ازنظرساختمانی ونحوه کاریکسان می باشند،فقط تفاوت آن هادرتعدادرابط های موجودوفشاروارده می باشد.به طورکلی دراین کارخانه 7سایزکاشی پرس می شود.
دستگاه پنترومتری:
این دستگاه فشردگی نقاط مختلف بیسکویت رامحاسبه کرده ومقاومت بیسکویت رامشخص می کند.حداکثراختلاف درنقاط مختلف بیسکویت8واحد است؛بیشترازآن بایدپرس متوقف شود.ابتداتوسط یک نقطه فلزی محکم دستگاه راصفرمی کنیم سپس مقاومت 9نقطه بیسکویت رااندازه گرفته.
دستگاه پنترومتری دارای دوپایه ویک سوزن است.فشاربایدبه گونه ای باشد که پایه هاباسطح بیسکویت مماس باشند.
کوره پخت بیسکویت بدنه:
واگن های تکمیل شده درواحدپرس پس ازتاییدتوسط سوزنی واردمحافظ می شوند،محافظ جهت نگهداری واگن های تکمیل شده درواحدپرس پس ازتاییدتوسط سوزنی واردمحافظ می شوند،محافظ جهت نگهداری واگن هاو گرفتن رطوبت اضافی ازبیسکویت هاتوسط حرارت موجودوبه طورکلی کم کردن ضایعات استفاده می شود.
دوفازجدیددرمحافظ وجوددارد:یکی دوقلوودیگری تکی می باشد،محافظ تکی برای ابعاد25*20به کاررفته دمای ابتدای آن 25سانتی گرادتا60درجه سانتی گرادمی باشد.هوای گرم این محافظ ازموتور8کوره بیسکویت تامین می شود،این موتورهوای گرم واگن هاراجمع کرده وازکف محافظ بین واگن هامی فرستد.
طول محافظ107نفر،طول هرواگن1مترو77سانتی متروظرفیت محافظ ها
60-59واگن می باشد.

کوره های کماک:
ساختمان این کوره هابه صورت اتاقک هایی است که به هم مونتاژشده اند وتوسط دیواره هایی به نام جیکان ازهم جدامی شوند.این نوع ساختمان کوره باعث می شودکه هرقسمت به طورجداگانه قابل کنترل باشدوبابالاو پایین رفتن دیواره های دمای اتاقک هاتغییرمی کند.
طول کوره به همراه خشک کن20متری می باشد.سوخت این کوره هاگاز طبیعی است.چون این کوره هانسبت به کوره های تونلی سرعت بیشتری دارند،تعدادرمپ های بیشتری رابه خوداختصاص داده اند.به ازاءهر4مشعل یک رمپ وجوددارد.هربیسکویت حدود17-15دقیقه درخشک کن می ماند.
لعاب سازی:
فریت های مورداستفاده دراین کارخانه ازسه کارخانه لعاب ایران،لعاب سراشیم ولعاب مشهدتامین می شوند.فریت دونوع است،اپک وترانسپارانت.فریت هادربسته های50کیلویی ازکارخانه محل تولیدشان به قسمت انبارکارخانه منتقل می شود.این فریت حالت شیشه ای دارد.
لعاب های سفیدتولیدی این کارخانه عبارتندازلعاب812،لعاب282وانگوب که لعاب برای کوره های تونلی282وبرای کوره های پخت سریع812است.برای ایجادلعاب های رنگی علاوه برسایرمواد،پودررنگ نیزبه بالمیل اضافه می شود.
مختصری ازرنگ های مصرفی درصنعت سرامیک:
هنگامی که نوربه یک جسم می تابد،قسمتی ازآن نورجذب وقسمتی دیگرمنعکس می گرددوچنانچه نورمنعکس شده درمحدوده امواج مرئی باشدکه انسان قادربه تفکیک آن هاست،بسته به طول موج اشعه نورمنعکس شده می تواندبه رنگ های مختلف دیده شود.
عمده ترین موادمولدرنگ های سرامیکی ترکیبات عناصروابسته یاانتقالی به خصوص کبالت،آهن،کرم،مس،منگنزو...می باشند.رنگ حاصل ازعناصرمذکور تابعی ازشرایط محیطی بوده ومی تواندتاثیرقابل ملاحظه ای روی آن داشته باشد،که مهمترین شرایط محیطی عبارتنداز:
ترکیب شیمیایی لعاب،محیط کوره ودرجه حرارت پخت.
همچنین اتمسفرومحیط کوره می تواندروی رنگ حاصل تاثیر بسزایی بگذارد.به عنوان مثال:اکسیدمس دراکثرفراورده های سرامیکی ایجادرنگ سبزرامی نماید،حال چنانچه این ترکیب درمحیط واتمسفراحیایی کوره پخت داده شودبه رنگ قرمزخوشرنگی تبدیل شود.
درجه حرارت کوره پخت می تواندموجب تغییررنگ درفراورده هاوحتی زایل شدن آن گردد.

مقاومت شیمیایی:
فقط درموردکاشی هامقاومت شیمیایی دربرابراسیدو باز هم آزمایش می شود.اسیدکلریک وبازمحلولقیاس3%است.
لک پذیری:
برای انجام آزمایش لک پذیری روی کاشی،چندقطره پرمنگنات پتاسیم می ریزیم،به مدت8ساعت وبعدبوسیله آب آن راشستشومی دهیم،اگربه راحتی تمیزشد،درکلاس1قرارمی گیرند.درصورتی که مجبوربه استفاده از پاک کننده هابودیم،درکلاس2ودرصورتی که به وسیله پاک کننده هاهم تمیزنشددرکلاس3قرارمی گیرد.این آزمایش هریک ماه یک بارانجام می گیرد.
شوک حرارتی:
کاشی به مدت2ساعت داخل خشک کن بادرجه حرارت120درجه قرارداده می شودوبعدمستقیماداخل آب15درجه قرارداده می شودکه بهتراست جاری باشدچون درصورت راکدبودن ممکن است گرم شودواثرلازم رانداشته باشد.برای هرکاشی10مرتبه این عمل راانجام می دهیم.ازهرسایز5کاشی وسپس وجودترک رادراین نمونه هابررسی می کنیم.درصورت ترک داربودن محصول ردمی شودوبایستی روی شوک پذیری لعاب کارشود.
 


منابع :


منابع وماخذ:

 1) www. Hafez Tiles and Ceramics Website.htm
 
2) باشگاه اندیشه:www.Bashgah.net
 
3) دفترچه راهنمای کارخانه کاشی حافظ

 

 
طراحی سایت : سایت سازان